Odmietnutie pacienta | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie pacienta

Zoltán Nagy
 | 31.5.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, v našej obci sme podali petíciu ohľadom nespokojnosti zubára. Peticia neprešla a náš pán starosta dal papiere s petíciou nášmu zubárovi a bol prípad, že náš zubár odmietol pacienta len kvôli tomu, že bol na petícii. Chcem sa spýtať, aké mám v takom prípade právo, keď mi povie,  že ma nevyšetrí,  že som podpísala petíciu...(zubár je sukromník).Odpoveď:

Dobrý deň,

  
na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej podľa zákona č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) máte právo na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.
Zákon 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) garantuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania v rôznych sférach spoločenského života. Ustanovením § 3 tohto zákona sa každému ukladá všeobecná povinnosť  dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti,  poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelaní.
V súvislosti so zdravotnou starostlivosťou je potom táto zásada komplexne vyjadrená v § 11 a násl. zákona o zdravotnej starostlivosti.
Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ, v tomto prípade zubár, nemá právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti určitej skupine pacientov napr. z dôvodu účasti na petícii.
 Preto ak Vás zubár, s ktorým máte uzavretú dohodu o zdravotnej starostlivosti odmieta vyšetriť, môžete v súlade s § 81 zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať podnet na vykonanie dozoru príslušnému samosprávnemu kraju, a prípadne aj podnet na Slovenskú komoru zubných lekárov. Nakoniec je možné obrátiť sa so žiadosťou  o vykonanie dohľadu aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (z. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 Záverom podotýkam, že zákon dáva každému právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, preto ak nie ste spokojný s kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, máte možnosť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľom odstúpiť a uzavrieť dohodu s iným poskytovateľom. Odstúpenie od dohody mať predpísanú písomnú formu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --