Úmrtie pacienta v dôsledku zanedbanej zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Otázka


Úmrtie pacienta v dôsledku zanedbanej zdravotnej starostlivosti

Lukáš Derco
 | 4.4.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, môj otec zomrel z dôvodu zanedbania zdravotnej starostlivosti, podala som podnet na UDZS, ktorého šetrením bolo zistené zanedbanie zdravotnej starostlivosti, čo malo za následok úmrtie pacienta. Nemocnica by mala dostať pokutu, ale odvolali sa voči rozhodnutiu. Ako môžu spochybňovať šetrenie UDZS? Ako máme postupovať v takomto prípade, keď zdravotnícke zariadenie pochybilo. Máme podať trestné oznámenie na políciu, prokuratúru? Je možné aby zodpovedným lekárom bola odobratá licencia alebo by boli odsúdení?Odpoveď:

Dobrý deň prajem.

Postup nemocnice je právne v poriadku, uplatnením odvolania len realizovali svoje zákonom garantované právo preskúmať správnosť rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS"), ktoré im garantuje §53 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (ďalej len "Správny poriadok"). Odvolací orgán má možnosť napadnuté rozhodnutie zmeniť, zrušiť, resp. odvolanie zamietnuť a zároveň rozhodnutie potvrdiť. Správny orgán je právny názorom odvolacieho orgánu viazaný a proti jeho rozhodnutiu o odvolaní sa sa už nemožno následne odvolať. ÚDZS ako správny orgán zriadený zákonom č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zdravotných poisťovniach") má v zmysle §50 ods. 2, v prípade ak zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo ak zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov, možnosť uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti:

a) pokutu, a to až do výšky 3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu, resp. do výšky 9 958 eur ak ide o právnickú osobu (§ 64 ods. 2), alebo
b) zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.

Ak však považujete rozhodnutie ÚDZS a uložené sankcie za nepostačujúce, môžete iniciovať iné  konanie, a to buď civilné, podaním žaloby, resp. trestné, podaním trestného oznámenia, kde súd rozhodne o prípadnej satisfakcii, resp. o odňatí slobody, pričom môže prihliadnuť na závery ÚDZS, avšak nemusí. Ide o iné konania, odlišné od šetrenia ÚDZS, a teda aj tu existujú imanentné opravné prostriedky, ktoré sú upravené osobitne v právnych predpisoch. V prípade civilného konania je to zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a  v prípade trestného konania je to zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --