Zanedbanie starostlivosti s následkom smrti | Medicínske právo
              

Otázka


Zanedbanie starostlivosti s následkom smrti

Zoltán Nagy
 | 29.3.2013

Otázka:

Dobrý deň, chcela som sa informovať, aké máme práva v prípade, že pri 24 h starostlivosti v ústavnom zariadení sa nám udusila/obesila sestra a v správe je uvedenené, že cudzím zavinením s následkom smrti. Podľa šetrení bola uviazaná neľudsky o invalidný vozík a v čase dusenia službukonajúca sestra mala byť v miestnosti a nebola. Takže nemohla v čas poskytnúť prvú pomoc a sestra zomrela. Nedokážeme to pochodpiť ako v 24 h starostlivosti sa dieťa len tak obesí/ udusí na vozíku. Chcela by som vedieť ako máme v danej veci postupovať, kedže je zrejmé že tam bola zanedbaná starostlivosť s následkom smrti. Vopred ďakujem za odpoveď. MarcelaOdpoveď:

 Dobrý deň,

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne (t.j. lege artis – v súlade so zákonom).  Vami opisované skutočnosti indikujú, že zdravotná starostlivosť mohla byť v tomto prípade poskytnutá nesprávne, a teda v rozpore s platným právnym poriadkom. Cieľom našej odpovede je vymedziť rámcovú právnu úpravu, ktorá sa viaže k analyzovanému prípadu, a preto práva, ktoré Vám touto udalosťou vznikli, v odpovedi rozdeľujeme do 4 sekcii, v závislosti od jednotlivých konaní a postupov, pričom zdôrazňujeme možnosť uplatniť svoje práva v rôznych typoch konaní jednotlivo alebo súbežne. Je potrebné uvedomiť si, že je len na  Vašom zvážení, ktoré kroky sa rozhodnete podniknúť.

Z takto popísanej situácie môžeme konštatovať, že protiprávny stav v danom zdravotnom zariadení bol, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, bezprostrednou príčinou exitu pacientky, pričom zavinenie je pričítateľné poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, či už bolo príčinou smrti neodborné pripútanie pacientky na vozíku alebo zanedbanie povinnosti službukonajúcej zdravotnej sestry. Preto Vám odporúčame zvážiť nasledovné kroky, ktoré by mali pomôcť objasniť, čo sa skutočne v inkriminovanom momente stalo. Vo Vašom príspevku spomínate, že už bolo vykonané určité šetrenie, na základe ktorého bola konštatovaná smrť cudzím zavinením v dôsledku pripútania pacientky na vozíku v súvislosti s neprítomnosťou zdravotníckeho personálu. Ďalej sa však už nezmieňujete, kým bola kontrola vykonaná, prípadne aké kroky ste už podnikli, preto pri analýze vychádzame z toho, že bola vykonaná štandardná prehliadka mŕtveho tela s následnou pitvou.

A.     Úvodom odporúčame obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad pre dohľad“), ktorý vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti (podľa z. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
    V intenciách § 17 zákona o zdravotnej starostlivosti, ak sa osoba domnieva, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, prípadne sa domnieva, že iné rozhodnutie zdravotníckeho pracovníka, v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bolo nesprávne, má právo požiadať Úrad pre dohľad o vykonanie dohľadu. Písomná žiadosť na Úrad pre dohľad musí obsahovať: identifikačné údaje osoby ktorá žiadosť podáva, identifikačné údaje príbuzného, identifikačné údaje o poskytovateľovi, problém, resp. opis situácie a samozrejme nakoniec dátum a podpis.
    Bližšie informácie môžete nájsť aj na webovom sídle úradu: http://www.udzs-sk.sk/.

    Úrad pre dohľad sa pri šetrení oboznámi so špecifikami tohto prípadu, ktoré následne porovná s objektívnymi možnosťami konkrétneho poskytovateľa. Ak bude Úrad pre dohľad vo výsledku svojich šetrení (podľa z. 581/2004 Z. z. § 47 pôjde o „protokol“) konštatovať, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, bude to významné hneď z dvoch hľadísk.
a) v zmysle ustanovenia § 50 ods. 2 môže Úrad uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sankcie – pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok.
b) druhý význam pozitívneho protokolu tkvie v jeho dôkaznej sile, teda inými slovami, ak sa rozhodnete uplatňovať si nárok na primerané peňažné zadosťučinenie za utrpenú nemajetkovú ujmu v občianskom súdnom konaní (ďalej len „OSK“), protokol Úradu pre dohľad poslúži popri znaleckých posudkoch ako ďalší relevantný dôkaz vo Váš prospech. Podobne aj v prípadnom trestnom procese bude mať takýto protokol dôležitú dôkaznú silu.

B.     Dávam na zváženie aj možnosť iniciovať disciplinárne konanie voči zdravotnej sestre (resp. inému zdravotníckemu pracovníkovi), upravené § 65 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základnou podmienkou úspešnosti disciplinárneho konania je, aby daný zdravotnícky pracovník bol členom profesijnej komory.
    Postup pri podávaní návrhu sa riadi podľa z. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a preto pôjde o sťažnosť, v ktorej je nutné vymedziť kto ju podáva, proti komu smeruje, na aké následky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť musí byť podpísaná.  Sťažnosť sa adresuje kontrolnému výboru  Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Kontrolný výbor následne o  sťažnosti rozhodne, a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania. Len pre spresnenie, disciplinárne konanie môže nezávisle začať aj na podnet Úradu pre dohľad.  

C.     V tejto časti považujem za potrebné vymedziť aspoň základné informácie pre prípad, že si budete v OSK uplatňovať nárok na primerané zadosťučinenie za nemateriálnu ujmu a/alebo náklady vynaložené na pohreb. V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej „OZ“) § 11 má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života  a zdravia a § 15 OZ podľa ktorého si po smrti fyzickej osoby túto ochranu môžu uplatňovať aj pozostalý. Občiansky zákonník preto umožňuje pozostalým domáhať sa v súdnom konaní poskytnutia ochrany osobnosti zomretého, najmä primeraného zadosťučinenia za nemateriálnu ujmu, ktorú pozostalí utrpeli stratou blízkej osoby. Primerané zadosťučinenie sa poskytuje aj v peniazoch.
    Keďže ustanovenie § 420 OZ jasne vymedzuje, že každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti, rovnako Vám vzniká právo nárokovať si náhradu za vzniknuté náklady vynaložené v súvislosti s pohrebom (§ 449 OZ), teda v tomto prípade pôjde o náhradu materiálnej ujmy, ktorú ste utrpeli, napr. v dôsledku porušenia právnej povinnosti zdravotnej sestry.  
    Žaloba smeruje vždy proti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (konkrétne zdravotnícke zariadenie, v ktorom nastala udalosť), nikdy nie proti konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi.
    Dôkazné bremeno nesie poškodený, preto je nutné pred súdom preukázať zákonom prezumované predpoklady zodpovednosti, a teda protiprávny úkon (porušenie povinnosti zdravotníckeho personálu), spôsobenú ujmu, príčinnú súvislosť medzi nimi a v prípade uplatňovania si nákladov pohrebu aj zavinenie zdravotníckeho zamestnanca. Ak sa rozhodnete, žiadať o poskytnutie primeraného peňažného zadosťučinenia, bude Vašou povinnosťou súdu preukázať, že stratou blízkej osoby ste utrpeli nemateriálnu ujmu, ktorá by mala byť zmiernená poskytnutím primeraného peňažného plnenia. Táto ujma môže spočívať napr. v nenávratnom, fatálnom porušení práva na súkromný a rodinný život či zničení príbuzenských vzťahov.

D.     V závere pokladám za nevyhnutné zdôrazniť intenzívnu závažnosť tohto prípadu, preto si Vám dovoľujem dať do pozornosti aj zváženie podania trestného oznámenia. Podľa nášho názoru, analyzovaný prípad napĺňa materiálne znaky trestného činu usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona. Trestné oznámenie musí smerovať voči konkrétnej fyzickej osobe (zdravotná sestra, lekár), a nie proti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom, t.j. policajtovi alebo prokurátorovi.
 

Prípadný odsudzujúci rozsudok by bol, podobne ako pozitívny protokol Úradu pre dohľad, účinným dôkazným prostriedkom v konaní opísanom v bode C.
                                       


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook