Zanedbanie povinnosti zdravotnej sestry | Medicínske právo
              

Otázka


Zanedbanie povinnosti zdravotnej sestry

Zoltán Nagy
 | 11.3.2013

Otázka:

Mám otázku, pri poslednej návšteve môjho lekára mi sestrička ako obyčajne brala krv na vyšetrenie, no pri jej odoberaní mi prišlo nevoľno a odpadla som. Keď som sa prebrala tak som ležala u lekára v ambulancii s rozbitou hlavou a hrčou na čele. Sestričke som predtým síce vravela, že mi býva z krvi zle, ona mi však na to len odvrkla, že už nie som malé decko a mám vydržať. Zanedbala sestrička nejakú svoju povinnosť? Ak áno kde sa môžem obrátiť so sťažnosťou?Odpoveď:

Z analýzy Vášho prípadu konštatujeme, že zdravotná sestra sa dopustila porušenia zákonnej povinnosti vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne,  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom. Táto povinnosť je výslovne stanovená v § 52 ods. 2 písm. a) a § 80 ods. 1 písm. e) zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). Okrem toho etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí záväznú prílohu spomenutého zákona ukladá zdravotnej sestre obdobné povinnosti a to najmä povinnosť vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku a v súlade s právnymi predpismi.

Hoci Vás zdravotná sestra nemala v úmysle vedome zraniť, resp. spôsobiť Vám bolesť,  je nezanedbateľným faktom, že ste sestru výslovne upozornili o skutočnosti, že zle znášate odbery. Napriek tomu, túto informáciu sestra hrubo ignorovala,  teda sa neodôvodnene  spoliehala, že pri zákroku nedôjde k žiadnej komplikácii. Teda podľa nášho názoru, Vášmu zraneniu mohla pravdepodobne sestra predísť, ak by brala ohľad na Vaše upozornenie a primerane prispôsobila podmienky odberu krvi danej situácii. Slovami právnika - konanie sestry je možné klasifikovať ako vedomú nedbanlivosť.

Na základe už spomenutých poznatkov je možné iniciovať disciplinárne konanie upravené § 65 zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Túto sťažnosť je potrebné adresovať kontrolnému výboru  Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. (adresa: Amurská 71, 821 06 Bratislava, e –mail: sksapa@sksapa.sk). Kontrolný výbor následne o  sťažnosti rozhodne, a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

Podanie sťažnosti sa realizuje podľa ustanovení zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne, prípadne elektronicky (potrebný platný zaručený elektronický podpis) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), proti komu smeruje, na aké následky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť musí byť podpísaná. V prípade ak chcete, aby Vaša totožnosť bola pri jej  vybavovaní utajená, môžete o to orgán komory požiadať, v zmysle § 8 zákona o sťažnostiach.

Disciplinárna komisia komory je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od začatia konania. O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, v ktorej okrem zákonom stanovených náležitostí je záver prešetrenia sťažnosti, ktorý obsahuje výsledok s odôvodnením, či bola sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa sťažovateľovi písomne oznámi.

V prípade, že záver prešetrenia sťažnosti pre Vás nie je dostatočný alebo uspokojivý, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne na Ministerstvo zdravotníctva SR.  V tomto prípade platí nasledujúca právna úprava. Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (z.  581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V medziach tohto zákona, ak sa osoba domnieva, že jej nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne a nie je spokojná s výsledkami prešetrenej sťažnosti  má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu. Písomný podnet na úrad musí obsahovať: identifikačné údaje osoby, identifikačné údaje o poskytovateľovi (napr. nemocnica, lekár), problém, resp. opis situácie a samozrejme nakoniec dátum a podpis. Bližšie informácie môžete nájsť aj na webovom sídle úradu: http://www.udzs-sk.sk/.

Nakoniec považujeme za potrebné spomenúť aj možnosť uplatniť si náhradu škody spôsobenej na zdraví, ktorej sa môžete domáhať v občianskom súdnom konaní.  Základom úspechu je dokázanie príčinnej súvislosti medzi konaním sestry (napr. neprofesionálneho postupu a zanedbaním povinnej miery opatrnosti), a protiprávnym následkom (úraz hlavy), teda dokázať, že k úrazu by nebolo došlo, ak by sestra postupovala v súlade so svojimi povinnosťami. Takisto je rozhodujúca vážnosť a rozsah následku.

Avšak na základe absencie špecifickejších skutkových okolností Vášho prípadu, nemožno  postup uplatnenia náhrady škody jednoznačne verifikovať. Za predpokladu, že nedošlo k závažnému následku, nepovažujeme uplatnenie náhrady škody za potrebné, a to z ekonomického a ani z morálneho hľadiska. Disciplinárne konanie bude, podľa nášho názoru, pre sestru dostatočnou sankciou a ponaučením do budúcnosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook