Zodpovednosť lekára za škodu | Medicínske právo
              

Otázka


Zodpovednosť lekára za škodu

 | 11.1.2010

Otázka:

Zodpovedá lekár za negatívny výsledok rizikovej operácie?Odpoveď:

V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je všeobecným právnym predpisom zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ten vo svojom §79 ods.1 písm. s) ukladá poskytovateľom povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento zákon ďalej v §98 ods.6 v súvislosti so zodpovednosťou za škodu spôsobenú poskytovateľmi odkazuje na osobitný predpis, ktorým je v tomto prípade Občiansky zákonník. Konkrétne ide o jeho ustanovenia §420-450 pojednávajúce o zodpovednosti za škodu. 
  
Pri občiansko-právnej zodpovednosti za škodu sa uplatňuje všeobecná zásada, v zmysle ktorej každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Právnické a fyzické osoby zodpovedajú aj za škodu spôsobenú pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili.  Zodpovednosť týchto osôb podľa pracovnoprávnych predpisov však nie je dotknutá. Zodpovednosti za škodu sa môže zbaviť ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.
   
Okrem všeobecnej zodpovednosti za škodu upravuje Občiansky zákonník aj osobitnú zodpovednosť za škodu. V zmysle tejto osobitnej zodpovednosti potom každý zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola pri plnení záväzku použitá. Podstatným znakom tohto druhu zodpovednosti je nemožnosť sa jej zbaviť. 
   
V tejto súvilosti je potrebné poukázať aj na možné trestnoprávne dôsledky konania poskytovateľa, ktorým dôjde k porušeniu alebo ohrozeniu záujmu chráneného Trestným zákonom. Tento zákon hovorí aj o tzv. dovolenom riziku, ktoré môže priamo súvisieť aj s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nebude preto trestné, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania vykonáva spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak spoločensky prospešný výsledok, ktorý od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez rizika ohrozenia záujmu chráneného týmto zákonom. O dovolené riziko však nepôjde, ak výsledok takej činnosti nezodpovedá miere rizika alebo ak vykonávanie takej činnosti je v rozpore s právnymi predpismi, s verejným záujmom, so zásadami ľudskosti alebo ak sa prieči dobrým mravom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook