Môže byť právo/povinnosť mlčanlivosti v zdravotníctve narušené? | Medicínske právo
              

Otázka


Môže byť právo/povinnosť mlčanlivosti v zdravotníctve narušené?

Zoltán Nagy
 | 26.2.2013

Otázka:

Dobrý deň. Kolega lekár bol raz na polícii vypovedať. U nich v nemocnici zomrel nešťastnou náhodou jeden pacient a jeho blízki podali trestné oznámenie. Viem však, že nás viaže povinnosť mlčanlivosti. Aj pre svoju ochranu do budúcna by ma zaujímalo, kedy a nakoľko môžem pred políciou hovoriť o tom, čo sa stalo.Odpoveď:

Dobrý deň, v Slovenskej republike rieši otázku mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) a zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

Zachovanie mlčanlivosti o zdravotnom stave a všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zdravotného stavu patrí k základným právam pacienta. Zmysel daného právneho inštitútu tkvie predovšetkým v ochrane súkromia fyzických osôb zamedzením prístupu verejnosti do súkromnej sféry života jednotlivca. Nesporným účelom zachovania mlčanlivosti vo vzťahu lekár – pacient je aj vznik potrebnej dôvery, bez ktorej nie je možné zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. Kde je právo tam je aj povinnosť, preto v tomto prípade bude povinnosťou zdravotníckeho pracovníka zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, týkajúcich sa konkrétneho pacienta (inak aj „lekárske tajomstvo“). Pod všeobecným výrazom informácie, je potrebné predstaviť si jednak informácie ktoré tvoria obsah zdravotnej dokumentácie, a rovnako všetky ďalšie informácie, ktoré sa vymenia medzi pacientom a zdravotníckom pracovníkom (počnúc vyjadreniami pacienta, opísaním subjektívneho stavu, stanovenie diagnózy, terapie, výsledkov z vyšetrení). Zákonné vymedzenie tohto pojmu nájdeme pod § 80 ods.2 zákona 578/2004 Z. z. (povinnosť zdravotníckeho pracovníka) a § 11 ods. 8 zákona 576/2004 Z. z. (právo pacienta).

Samozrejme, hoci zákon na jednej stane  poskytuje striktne definovanie a garanciu zásady mlčanlivosti,  na druhej vymedzuje určité výnimky, teda situácie v ktorých môže byť zdravotnícky pracovník zbavený tejto povinnosti (úplne al. čiastočne):

a) Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, t.j. samotný pacient. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že v prípade smrti (mortis causa) povinnosť mlčanlivosti ostáva nedotknutá. Inými slovami, v zmysle zákona ste ako lekár povinný zachovať mlčanlivosť  aj po pacientovej smrti, pričom nikto z pozostalých nie je oprávnený lekára tejto povinnosti zbaviť.
b) Zdravotnícky pracovník môže byť zbavený mlčanlivosti aj na žiadosť orgánu príslušného na vydanie povolenia (samosprávny kraj, ministerstvo, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov). V tomto pripadne sa súhlas pacienta nevyžaduje.

K  zákonne vymedzeným výnimkám zo zásady mlčanlivosti patria len nasledujúce dôvody, vyjadrené v právnych predpisoch:
1. postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť,
2. sprístupnením údajov a poskytnutím údajov zo zdravotnej dokumentácie oprávneným subjektom (§24 a §25 Zákona o zdravotnej starostlivosti, teda aj súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania)
3. informovaním zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie  nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
4. informovaním členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v  takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon
5. informovaním prokurátora/vyšetrovateľa o samovraždách a ich pokusoch, podozrení z týrania osoby, prijatí osoby do ústavnej starostlivosti s nezistenou totožnosťou, opustení zdravotníckeho zariadenia osobou, ktorá je nebezpečná sebe, okoliu,
6. informovaním zdravotníckeho zariadenia zákonného zástupcu ženy vo veku 16-18 rokov o vykonaní interrupcie (§ 5 ods. 3 zákona č. 74/1986 Zb.)
7. hlásenie príslušnému regionálnemu úradu o zistení prenosného ochorenia a podozrenia  na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie (§ 4 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.).
 
Zákon nepripúšťa iné dôvody, ktoré by Vás mohli zbaviť mlčanlivosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade predvolania na výsluch orgánom činným v trestnom konaní (napr. políciou), ste zo zákona zbavený mlčanlivosti:
- v prípade bodu 5
- v prípade bodu 4 ste povinný poskytnúť súdu údaje zo zdravotnej dokumentácie na základe písomného vyžiadania, a to v rozsahu, ktorý súvisí s účelom vyžiadania
- v každom inom prípade sa musí orgán činný v trestnom konaní obrátiť najskôr na orgán príslušný na vydanie povolenia (samosprávny kraj, ministerstvo) so žiadosťou o zbavenie mlčanlivosti. Následne môže tento orgán príslušný na vydanie povolenia zbaviť mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka. V praxi sa často, s nepochopiteľných príčin, stretávame s nerešpektovaním tohto zákonného postupu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook