Povinné očkovanie | Medicínske právo
              

Otázka


Povinné očkovanie

Lukáš Derco
 | 21.2.2013

Otázka:

Dobrý deň, chceli sme dať dieťa povinne zaočkovať na 15 mes. V tom období však ochorelo, a preto sme museli počkať. Medzitým sme sa však presťahovali do iného vzdialenejšieho mesta a prihlásili sme syna aj k novej detskej lekárke. "Stará" lekárka však novej nechcela vydať kartu s odôvodnením, že dieťa už nahlásila ako zaočkované a poslala poisťovni. Nová lekárka nám povedala, že už to máme nechať tak a nechať dieťa zaočkovať u "starej" a nerobiť si zbytočne nepríjemnosti. Chceme sa opýtať, či "stará" lekárka konala správne a čo môžeme urobiť, aby sme k nej už ísť nemuseli a syna nechali zaočkovať u novej lekárky. Ďakujeme.Odpoveď:

Dobrý deň prajem, v súčasnosti je vydávanie tzv. zdravotných kariet zo strany lekára  mimoriadne diskutovanou témou. Najprv treba upriamiť pozornosť na zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), konkrétne § 22 ods. 1, v zmysle ktorého za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“). Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. Práve táto povinnosť „hrá v prospech“ často zamietavého postoja lekárov k vydaniu zdravotnej karty. Konkrétne vo Vašom prípade si treba uvedomiť dva diametrálne odlišné aspekty:
1. V zmysle §23 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti, po odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Z tohto hľadiska sa javí správanie predchádzajúcej lekárky neadekvátne, protizákonné.
2. Druhý aspekt má etický rozmer. Zaočkovanie dieťaťa musí byť bezprostredné a až po tomto úkone, môže lekárka očkovanie nahlásiť poisťovni. Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav Vášho dieťaťa tak urobila skôr, a teda sa Vám snažila vyjsť v ústrety. Z tohto, teda morálno-etického hľadiska, sa javí konanie lekárky ako úplne korektné.

Ak v tomto prípade ide len o otázku absolvovania cesty za očkovaním, treba zvážiť, či podniknutie akýchkoľvek krokov k "vydobitiu"  vydania zdravotnej karty a prípadnému sankcionovaniu lekárky je nevyhnutné, pretože čas, ktorý by bol vyvinutý na riešenie sporného správania sa, predlžuje obdobie kedy nebude Vaše dieťa zaočkované. Takisto môžu vzniknúť komplikácie v prípade, že dieťa budete chcieť očkovať u nového poskytovateľa, pretože  dieťa už formálne očkované bolo, a teda očkovanie u aktuálneho lekára, teda jeho preplatenie poisťovňou by pravdepodobne nebolo akceptované.

Spracoval: Lukáš Derco za spoluasistencie Zuzany Zolákovej


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook