Má lekár povinnosť riadiť sa tzv. diagnostickými/metodologickými postupmi? | Medicínske právo
              

Otázka


Má lekár povinnosť riadiť sa tzv. diagnostickými/metodologickými postupmi?

Lukáš Derco
 | 4.2.2013

Otázka:

Sú pre ošetrujúceho lekára právne alebo inak záväzné tzv. doporučené postupy k liečbe rôznych diagnóz vypracované špecialistami z toho-ktorého odboru? Má lekár stále právo/povinnosť liečiť pacienta podľa svojho vedomia,svedomia a vzdelania alebo sa musí držať vyššie zmienených doporučení?Odpoveď:

Pri liečbe konkrétnej choroby existuje mnoho liečebných postupov, metód a názorov a každý lekár ma osvojený ten svoj. Vo všeobecnosti je zdravotný pracovník povinný konať, liečiť postupom "lege artis", teda  postupom, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy. V zmysle §4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Prezumpcia, že lekár disponuje vedomosťami, ktoré majú zabezpečiť jeho správne poskytnutie zdravotnej starostivosti, je legálne zakotvená ako jedna z jeho povinností, ktoré sú obsahom z.č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti"). V zmysle § 80 ods. 1 písm. b) vyššie uvedeného zákona má zdravotný pracovník povinnosť sústavne sa vzdelávať. Prirodzene, konanie zdravotného pracovníka je "poistené" určitými mantinelmi, a to jednak v medziach zákona (predovšetkým vyššie uvedených zákonov, t.j. zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) ako aj v súlade s vykonávacími predpismi ministerstva zdravotníctva, t.j. vyhlášky (uverejňované v Zbierke zákonov SR), výnosy (uverejňované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva) a opatrenia. Ich obsah už musí zdravotný pracovník rešpektovať, pokiaľ sú v súlade so zákonom. Ak by došlo k nejakému pochybeniu zo strany zdravotného pracovníka, dajú sa vyvodiť príslušné konzekvencie, ale to je už predmetom inej otázky.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook