Rozsah starostlivosti poskytovanej zdravotnou sestrou | Medicínske právo
              

Otázka


Rozsah starostlivosti poskytovanej zdravotnou sestrou

 | 5.1.2010

Otázka:

Chcem sa opýtať, aké úkony môže robiť zdravotná sestra samostatne a ktoré len pod dohľadom lekára.Odpoveď:

Zákonnou normou upravujúcou postavenie a rozsah činnosti zdravotníckych pracovníkov je zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Jedným zo zdravotníckych pracovníkov je vzmysle § 27 aj zdravotná sestra. V §28 zákon nasledne stanovuje, že zdravotná sestra môže vykonávať ošetrovateľsku prax buď samostatne, samostatne na základe indikácie lekára alebo v spolupráci s lekárom. Vo vzťahu ku konkrétnej úprave týchto činností zákon odkazuje na všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva zdravotníctva. Týmto predpisom je vyhláška ministerstva č. 364/2005 Z.z. v znení jej neskorších novelizácií.
Medzi činnosti vykonávané sestrou samostatne vyhláška zahŕňa napríklad zabezpečenie a  vykonávanie činností súvisiace s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrím osoby. Ďalej je to napr. vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, meranie, sledovanie a interpretovanie údajov o fyziologických a vitálnych funkciách osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti a pod. Dôležité je spomenúť aj ustanovenia vyhlášky umožňujúce sestre samostatne vykonávať ošetrovateľskú rehabilitáciu, odsávanie sekrétov z dýchacích ciest a ošetrovanie drénov, periférnych a centrálnych katétrov a epidurálnych katétrov. Ošetruje ďalej aj kanyly a stómie. Sestra samostatne poskytuje starostlivosť aj deťom vrátane novorodencov.
Činnosťami, ktoré môže sestra samostatne vykonávať len na základe indikácie lekára sú najmä príprava osoby na diagnostické  a terapeutické úkony, meranie vitálnych a fyziologických funkcií vo rozsahu, ktorý presahuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti, odoberanie bilogického materiálu, zavádzanie žalúdočných sónd a pod. V prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia môže lekár z dôvodu zabránenia omeškaniu vydať písomné poverenie aj dodatočne.
Len v spolupráci s lekárom sestra vykonáva ošetrovateľské úkony súvisiace s výkonmi lekára napr. pri chirurgických výkonoch, pri zavádzaní epidurálneho a močového katétra lekárom a ďalej napr. aj pri invazívnych a neinvazívnych výkonoch lekára.
Vyššie uvedený výpočet rozsahu činností, ktoré je sestra oprávnená vykonávať samostatne alebo v spolupráci s lekárom je potrebné považovať len za názorný a pre posúdenie konkrétnej situácie je potrebné aplikovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a vykonávacej vyhlášky ministerstva zdravotníctva.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook