Poplatok za každú návštevu lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Poplatok za každú návštevu lekára

Peter Bobčík
 | 8.12.2012

Otázka:

Dobrý deň, minulý týždeň som bola u lekára a po ošetrení, keď som odchádzala mi sestrička hovorí, že mám zaplatiť poplatok 1 euro, že sa tak dohodli lekári, a vraj to budem platiť pri každej návšteve. Po mojej otázke, či dostanem aj potvrdenie mi vystavila potvrdenku, kde napísala účel administratívny poplatok. Je to v súlade so zákonom? ďakujem pekneOdpoveď:

Ďakujeme za Vašu otázku a v prvom rade oceňujeme duchaprítomnosť, ktorú ste prejavili vypýtaním si potvrdenky o zaplatení od zdravotnej sestry.

Niektoré úhrady v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti náš právny poriadok upravuje, a to zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nariadenie vlády č. 722/2004 o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Na základe platnej legislatívy môžeme úhrady, ktoré hradí pacient rozdeliť na:
- úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
- úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
- úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti (maximálnu výšku určuje VÚC)
- úhrada za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
- iné náhrady

Pacient má právo byť upovedomený o tom, že daný zákrok je spoplatnený, cenník má byť pacientovi prístupný a s týmto cenníkom musí byť pacient oboznámený ešte pred samotným zákrokom.

Vami uhradený administratívny poplatok patrí medzi iné náhrady, ktoré si lekári môžu sami vykalkulovať podľa svojich nákladov. Tento poplatok môže požadovať a uhrádzať, ale iba na báze dobrovoľnosti, pretože, ako zakotvuje článok 2 ods. 3 Ústavy SR, "každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá." Na základe tohto ustanovenia Ústavy SR poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nesmie byť podmienené poskytnutím finančnej sumy, a po jej prijatí je Vám poskytovateľ povinný vystaviť príjmový pokladničný doklad. Poskytovateľ však nesmie vyberať poplatok za služby, ktoré sú už hradené zdravotnou poisťovňou (administratívny poplatok zdravotná poisťovňa neuhrádza)

Ak máte pocit, že poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nie je správny, máte právo podať sťažnosť so žiadosťou o nápravu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak Vám do 30 dní od podania sťažnosti poskytovateľ nevyhovie alebo neinformuje o spôsobe vybavenia žiadosti, máte právo obrátiť sa na príslušný orgán oprávnený na výkon dozoru. Ak je predmetom sťažnosti iné, ako správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, v takom prípade je oprávneným orgánom ten, kto povolenie vydal. Môže to byť alebo Ministerstvo zdravotníctva SR, ale najčastejšie je to VÚC (odbor zdravotníctva VÚC). Taktiež oprávneným orgánom aj komora, ktorá je oprávnená vydať licenciu, ak ide o plnenie povinnosti poskytovateľom na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (nie na základe povolenia)

Pri ďalšej návšteve lekára radíme spýtať sa, za čo administratívny poplatok platíte.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook