Vydanie zdravotnej karty | Medicínske právo
              

Otázka


Vydanie zdravotnej karty

 | 17.6.2009

Otázka:

Pred týždňom som ukončil Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prešiel som k inému všeobecnému lekárovi. Môj pôvodný lekár mi odmietol vydať zdravotnú dokumentáciu. Ja som ju chcel odniesť svojmu novému lekárovi. Môže lekár zadržať kartu pacienta, ktorému už neposkytuje zdravotnú starostlivosť?Odpoveď:

Vedenie zdravotnej dokumentácie a jej uchovávanie upravuje 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Je potrebné si uvedomiť, že zdravotná dokumentácia je dokument obrovskej informačnej hodnoty obsahujúci citlivé informácie o človekovi, ktorá by mala mapovať jeho zdravotný stav od narodenia až po smrť. Vzhľadom na tento jej osobitný status je eminentný záujem, aby pri nakladaní s ňou nedošlo k úniku informácii o pacientovi, resp. strate zdravotných záznamov, pretože takýto stav by v niektorých prípadoch mohol mať pre osobu pacienta fatálne následky. V zmysle § 23 ods. 1 je (cit) „ poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“ Zákon neukladá lekárovi povinnosť vydať zdravotnú dokumentáciu do rúk pacienta, ukladá mu povinnosť doručiť ju novému poskytovateľovi. Pacient sa teda nemôže domáhať vydania originálu alebo rovnopisu dokumentácie za účelom jej odovzdania novému lekárovi. V prípade, ak má pacient záujem nahliadať do svojej dokumentácie, zákon mu to umožňuje, taktiež si z dokumentácie môže na mieste vyhotovovať výpisky a kópie. Poskytovateľ si môže nechať originál zdravotnej dokumentácie (novému lekárovi môže doručiť len rovnopis), ba dokonca súdiac z § 22 ods. 2 zákona 576/2004 Z.z. si dovoľujeme konštatovať, že poskytovateľ má povinnosť ponechať si originál alebo rovnopis a uchovávať ju po dobu 20 rokov. Zo zákona nie je možné vydedukovať či 20 rokov od smrti pacienta (keďže vzhľadom na skončenia poskytovania zdr. starostlivosti sa o smrti pacienta nedozvie), alebo pod dobu 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook