Znalecké dokazovanie v obore medicína | Medicínske právo
              

Otázka


Znalecké dokazovanie v obore medicína

Kamila Oláhová
 | 10.5.2012

Otázka:

Bol som obžalovaný z ublíženia na zdraví. Zaujímalo by ma ako prebieha znalecké dokazovanie v obore medicína pred súdom?Odpoveď:

Problematiku znaleckého dokazovania upravuje Z. č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení ( zákon o znalcoch). Taktiež v tomto prípade keďže sa jedná o ublíženie na zdraví použije sa trestný poriadok pretože sa  bude jednať o trestné konanie. Znalecké dokazovanie v obore medicína je v tomto a ďalších prípadoch nevyhnutnou súčasťou v tomto prípade trestného konania keďže súd ako ,,laik“ v obore medicína sám nevie posúdiť bez pomoci znalca skutkový stav veci. Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone znalcami pre zadávateľa. Znalec  je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je:
 a) zapísaná v zozname  alebo
 b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca ak s ustanovením súhlasí a
v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. Znalec môže vykonať úkon, len ak zložil sľub pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, ktorý ho ustanovil za znalca.

Znaleckú činnosť vykonávajú predovšetkým znalci zapísaní v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR., pričom tento zoznam je verejne prístupný a ministerstvo zabezpečuje jeho zverejnenie na svojej internetovej stránke. Aby bol znalec do takého to zoznamu zapísaný musí splniť zákonom stanovené podmienky ako spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť, zloženie sľubu.  Tak isto medzi podmienky začatia činnosti znalca patrí aj uzavretie poistenia zodpovednosti  za škodu.

Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.  Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne, ak ide o fyzickú osobu, riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.  Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu znaleckej činnosti tým nie je dotknutá. Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Jednotlivé strany písomne podaného znaleckého posudku musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Titulná strana znaleckého posudku obsahuje identifikačné údaje znalca, označenie „znalecký posudok“, poradové číslo znaleckého posudku a stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania. „Úvod“ obsahuje úlohy určené zadávateľom a právny úkon, na ktorý sa znalecký posudok použije. V časti „posudok“ znalec uvedie opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti prihliadal, uvedie postup, na ktorého základe sa dopracoval k odpovediam na otázky položené zadávateľom a k splneniu ním uložených úloh. V časti „záver“ znalec odcituje otázky zadávateľa a uvedie na ne stručné odpovede. Celková skladba znaleckého posudku musí umožniť preskúmať jeho obsah a overiť odôvodnenosť postupov. Prílohy znaleckého posudku môžu tvoriť samostatnú, so znaleckým posudkom nezošitú časť; v takom prípade musia obsahovať údaje o znaleckom posudku, ku ktorému sa viažu, musia byť zošité a opatrené úradnou pečiatkou a podpisom znalca. Ak je prílohou znalecký posudok iného znalca, postačuje identifikácia prílohy v znaleckom posudku. Rovnako sa postupuje pri prílohách, ktorých rozsah je väčší ako rozsah časti „posudok“.
Pri znaleckom posudku podanom ústne do zápisnice sa v zápisnici uvedú aj údaje, ktoré obsahuje znalecká doložka. Znalecká doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku, obsahuje identifikačné údaje znalca, označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké posudky, a poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok zapísaný v denníku.
Na požiadanie zadávateľa znalec potvrdí a doplní písomný znalecký posudok alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. Rovnopis písomne podaného znaleckého posudku znalec uschováva desať rokov od jeho podania.

Dôvody využitia znalca v trestnom konaní sú dané zákonom. Orgán činný v trestnom konaní je podľa Trestného poriadku povinný pribrať do konania znalca vždy vtedy, ak sú na objasnenie určitej skutočnosti potrebné odborné znalosti, a špeciálne v takom prípade, ak si to vyžaduje potreba vyšetriť duševný stav obvineného alebo svedka. Pri vypracovaní posudku v rámci plnenia vymedzených úloh využíva poznatky z príslušného odboru. Ostatné podklady a východiská pre svoje znalecké skúmanie si môže obstarať iba z trestného spisu, kde sa nachádzajú informácie o všetkých vykonaných dôkazoch. Orgány činné v trestnom konaní sú podľa zákona povinné poskytovať znalcovi za týmto účelom potrebnú súčinnosť, predovšetkým mu umožniť nahliadať do spisových materiálov, zapožičať spis, povoliť znalcovi účasť na výsluchu obvineného, svedka a poškodeného, umožniť mu vypočúvaným osobám klásť otázky, ak sú obsahom ich výpovede skutočnosti vzťahujúce sa na predmet znaleckého skúmania. Ak na účely vykonania znaleckého úkonu nepostačujú znalcovi dôkazy a informácie zhromaždené v spise, má právo navrhnúť vykonanie ďalších dôkazov. Vykonávanie dôkazov je vo výlučnej právomoci orgánov činných v trestnom konaní, preto znalec nemôže vykonať dôkaz sám, iba o jeho vykonanie požiadať 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook