Oblečenie s logom farmaceutickej spoločnosti | Medicínske právo
              

Otázka


Oblečenie s logom farmaceutickej spoločnosti

Ivana Ihnátová
 | 6.5.2012

Otázka:

Pri príchode k lekárke ma zaujali 2 veci. Zdravotná sestra ako aj lekárka mali na sebe oblečenie s logom farmaceutickej spoločnosti. Dokonca mali plagát tej istej spoločnosti aj na dverách. Mám pochybnosti o objektívnosti mojej lekárky vo veci predpisovania liekov, no ako odborníčke jej verím. Čo mám robiť?Odpoveď:

Dobrý deň. Podľa § 8 (1) l)  zákona 595/2003 Z.z.o dani z príjmov každé peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby predstavuje osobitný príjem a podlieha zdaňovaniu. Na strane druhej v súlade s § 18(1) r) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZL) sa ukladá držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov povinnosť každoročne predložiť ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. januára správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok. To znamená, že aj prijatie tohto trička musí byť zdokladované, ale nie je protiprávne. Podľa zákona  č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa však zakazujú vykonávať s cieľom propagácie liekov návštevy osôb oprávnených predpisovať lieky počas ich ordinačných hodín [§ 8(6)].

V tomto kontexte je ale potrebné uviesť, že ak sa  lieky propagujú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, zakazuje sa týmto osobám dodávať, ponúkať a sľubovať dary, peňažné a vecné výhody alebo prospech. (rovnako ich nemôžu tieto osoby požadovať- § 8(6)b, (15), (17) zákona o reklame). Lekár teda môže mať tričko, ale nesmie napríklad prijať finančnú odmenu za predpis liekov.

O objektívnosti lekárky pochybnosti mať nemusíte. Novým zákonom o liekoch totiž bola zavedená pre časť liekov tzv. generálna preskripcia. Znamená to, že lekár uvedie v predpise okrem iného aj  účinnú látku, no nie je povinný uviesť názov lieku (výnimku predstavujú liečivá v prílohe č.1 kde názov musí uviesť- §119(5) ZL ). Zároveň je povinný pri predpise informovať pacienta o maximálnej výške doplatku pacienta za navrhovaný humánny liek, o možnosti náhradného humánneho lieku a o maximálnej výške doplatku pacienta za náhradný humánny liek a obdobne tak urobí osoba, ktorá liek vydáva. Táto osoba je povinná vydať pacientovi humánny liek, ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom pacienta a ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak [(119 (12)  a  § 121 (3) a, b)ZL]. S prihliadnutím na tieto ustanovenia si liek vyrábaný danou farmaceutickou spoločnosťou, ktorú propagovala Vaša lekárka  v konečnom dôsledku vybrať nemusíte, resp. bude Vám poskytnutý vtedy ak bude najlacnejší a Vy si nevyberiete inak.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook