Priebeh znaleckého dokazovania | Medicínske právo
              

Otázka


Priebeh znaleckého dokazovania

Ján Somoši
 | 9.5.2011 | komentárov: 0

Otázka:

Bol som obžalovaný z ublíženia na zdraví. Zaujímalo by ma ako prebieha znalecké dokazovanie v obore medicína pred súdom?Odpoveď:

Znalecké dokazovanie v odbore medicína upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení (ďalej len „zákon o znalcoch“), vykonávacia vyhláška č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch a Inštrukcia MS SR č. 7/2009 upravujúca organizáciu a riadenie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. V tomto prípade, keďže ide o ublíženie na zdraví pôjde o trestné konanie, ktoré sa riadi Trestným poriadkom. Úlohou súdu v trestnom konaní je zistiť skutkový stav a to prostredníctvom dokazovania.  Poznáme viaceré dôkazné prostriedky, avšak vzhľadom na pribúdanie trestných činov, u ktorých rozhodovanie v otázke viny, ako aj o druhu a výške uloženého trestu, závisí do značnej miery od posúdenia odbornej otázky, možno vysloviť názor, že znalecké dokazovanie plní v súčasnosti v trestnom konaní nezastupiteľnú úlohu.

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná  znalcami pre zadávateľa. Z toho vyplýva, že znalecké dokazovanie môže vykonávať len osoba s odbornými vedomosťami v odbore medicína. Znaleckú činnosť vykonávajú predovšetkým znalci zapísaní do zoznamu znalcov, znalecké organizácie a znalecké ústavy. Znalec je oprávnený začať svoju činnosť po zápise do zoznamu znalcov, zložení sľubu do rúk ministra spravodlivosti a uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu. Po splnení predpokladov stanovených zákonom vzniká právny nárok na zapísanie do zoznamu znalcov. Zoznam znalcov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Ide o verejný zoznam, do ktorého má právo nahliadnuť každý. Údaje zapisované do zoznamu sú verejne prístupné a ministerstvo ich zverejňuje aj na svojej internetovej stránke. Orgán činný v trestnom konaní môže pribrať ako znalca do konania aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov, ak spĺňa kritériá požadované na odbornosť a bezúhonnosť za podmienky, že v danom odbore neexistuje znalec v zmysle zákona o znalcoch a tlmočníkoch, alebo znalec zapísaný v zozname znalcov nie je v čase, keď vyvstane potreba znaleckého skúmania k dispozícii, či úkon nemôže vykonať.

Dôvody využitia znalca v trestnom konaní sú dané zákonom. Orgán činný v trestnom konaní je podľa Trestného poriadku povinný pribrať do konania znalca vždy vtedy, ak sú na objasnenie určitej skutočnosti potrebné odborné znalosti, a špeciálne v takom prípade, ak si to vyžaduje potreba vyšetriť duševný stav obvineného alebo svedka. Výsledkom znaleckej činnosti je znalecký posudok. Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Pri vypracovaní posudku v rámci plnenia vymedzených úloh využíva poznatky z príslušného odboru. Ostatné podklady a východiská pre svoje znalecké skúmanie si môže obstarať iba z trestného spisu, kde sa nachádzajú informácie o všetkých vykonaných dôkazoch. Orgány činné v trestnom konaní sú podľa zákona povinné poskytovať znalcovi za týmto účelom potrebnú súčinnosť, predovšetkým mu umožniť nahliadať do spisových materiálov, zapožičať spis, povoliť znalcovi účasť na výsluchu obvineného, svedka a poškodeného, umožniť mu vypočúvaným osobám klásť otázky, ak sú obsahom ich výpovede skutočnosti vzťahujúce sa na predmet znaleckého skúmania. Ak na účely vykonania znaleckého úkonu nepostačujú znalcovi dôkazy a informácie zhromaždené v spise, má právo navrhnúť vykonanie ďalších dôkazov. Vykonávanie dôkazov je vo výlučnej právomoci orgánov činných v trestnom konaní, preto znalec nemôže vykonať dôkaz sám, iba o jeho vykonanie požiadať 

Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku, znaleckú doložku. Za najdôležitejšiu časť možno považovať posudok. V časti „posudok“ znalec uvedie opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti prihliadal, uvedie postup, na ktorého základe sa dopracoval k odpovediam na otázky položené zadávateľom a k splneniu ním uložených úloh. Celková skladba znaleckého posudku musí umožniť preskúmať jeho obsah a overiť odôvodnenosť postupov.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --