Výhrada vo svedomí študentky medicíny | Medicínske právo
              

Otázka


Výhrada vo svedomí študentky medicíny

Marcela Hrebeňárová
 | 8.3.2011

Otázka:

Môžem si ako študentka medicíny uplatňovať výhradu vo svedomí?Odpoveď:

Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať. To sa však  vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.  Ďalšia úprava týkajúca sa výhrady svedomia sa nachádza v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý je prílohou k zákonu č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka hovorí:  Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb.   Je však dôležité položiť si otázku: ,,Koho možno považovať za zdravotníckeho pracovníka?“ Zákon č. 578/2004 Z.z.  o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve presne vymedzuje, koho možno považovať za zdravotníckeho pracovníka.  Za zdravotníckeho pracovníka zákon považuje lekára, zubného lekára, sestru, pôrodnú asistentku a iné osoby výslovne uvedené v tomto zákone.  Zákon však nepamätá na študenta medicíny a nezaraďuje ho k zdravotníckym pracovníkom, a tak študentovi nemožno ani priznať právo uplatniť si výhradu svedomia.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook