Interupcia | Medicínske právo
              

Otázka


Interupcia

 | 6.11.2009

Otázka:

Minule som v televízii počula, že sa zmenili podmienky vykonávania interupcie. Vedeli by ste mi napísať za akých podmienok je to v súčasnosti možné ?Odpoveď:

Umelé prerušenie tehotenstva je lekársky zákrok, ktorý je na Slovensku možné vykonať len po splnení zákonom stanovených podmienok. Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva upravuje prípady, kedy je možné vykonať interupciu. Žene sa umelo preruší tehotenstvo ak o to písomne požiada, pričom jej tehotenstvo nesmie presahovať 12 týždňov a nemôžu tomu brániť jej zdravotné dôvody. Novelizovaný zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z.z. zaviedol ako podmienku vykonania interupcie aj informovaný súhlas, ktorý musí byť podpísaný ženou, alebo jej zákonným zástupcom.  Tomuto súhlasu musí predchádzať poučenie lekára, ktoré má obsahovať informácie o účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva, rizikách umelého prerušenia tehotenstva, informácie o aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, o oprávnení ženy získať záznam zo sonografického vyšetrenia a o alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva. Týmito alernatívami sú najmä utajenie osoby v súvislosti s pôrodom, osvojenie dieťaťa a finančná, materiálna alebo psychologická pomoc poskytovaná občiankymi združeniami, cirkvami, nadáciami a pod.  Ak ide o prerušenie tehotenstva na základe žiadosti ženy, je lekár povinný poskytnúť tieto informácie v písomnej forme a odovzdať žene zoznam organizácii poskytujúcich pomoc v tehotenstve. Tehotenstvo je následne možné prerušiť najskôr po uplynutí 48 hodín od odoslania hlásenia lekára o poskytnutí informácií. V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu ženy aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení. Podrobnosti o podmienkach umelého prerušenia tehotenstva upravuje vykonávacia vyhláška minisiterstva zdravotníctva č. 74/1986 Zb.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook