Zmeny v účastníkoch konania v súvislosti so zrušením okresných úradov | Medicínske právo
              

Judikatúra


Zmena pohlavia a požiadavka sterilizácie alebo vyšetrenia, ktoré predstavuje vysokú pravdepodobnosť neplodnosti za účelom povolenia zmeny údajov v rodnom liste ako porušenie práva na rešpektovanie súkromného života.


Libor Šalata
 | 17.4.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade A.P., Garçon a Nicot v. Francúzsko (sťažnosti pod číslami 79885/12, 52471/13 a 52596/13) zo dňa 06.04.2017, kde súd vyslovil záver, že došlo k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného života podľa príslušného článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Obrazok

Prípad sa týkal troch transgenderov (t.j. osôb, ktorých identita je iná, resp. opačná, ako ich pohlavie), ktorí chceli zmeniť údaje vo svojich rodných listoch týkajúce sa pohlavia ako aj ich krstné mená, a ktorým to zo strany vnútroštátnych súdov nebolo povolené.  Všetci traja sťažovatelia okrem iného tvrdili, že francúzske orgány porušili ich právo na rešpektovanie súkromného života tým, že uznanie ich pohlavnej identity podmienili povinnosťou podstúpiť operáciu predstavujúcu vysoké riziko neplodnosti.

Základné skutkové okolnosti prípadu

Všetci traja sťažovatelia sú francúzskymi štátnymi príslušníkmi. Vzhľadom na súvislosť  a podobnosť prípadov medzi jednotlivými sťažovateľmi sa Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „súd“) rozhodol, v zmysle ustanovení článku 42 § 1 rokovacieho poriadku súdu, spojiť tieto tri veci na spoločné konanie.

Dňa 11 septembra 2008 podal sťažovateľ A.P. žalobu proti štátnemu zástupcovi na Parížskom  tribunále de grande instance (TGI) za účelom stanovenia, resp. uznania, že odteraz je už ženou a že jeho prvé (krstné) meno je ženské meno („A.“). Sťažovateľ A. na podporu tejto svojej žiadosti predložil štyri zdravotné osvedčenia, z ktorých jedno preukazovalo certifikovaný chirurgický zákrok na zmenu pohlavia, vykonaný 3. júla 2008 v Thajsku. Medzitýmnom rozsudkom zo 17. februára 2009 Parížsky TGI nariadil vyšetrenie sťažovateľa za účelom predloženia správy o fyziologických, biologických a psychologických aspektoch jeho situácie. Sťažovateľ A. P. sa však tomuto vyšetreniu odmietol podrobiť jednak z dôvodu vysokých nákladov spojených s takýmto vyšetrením a jednak namietal porušenie jeho fyzickej a morálnej integrity. TGI svojim rozsudkom z 10. novembra 2009 žalobu sťažovateľa A. P. zamietol. Parížsky odvolací súd následne tento rozsudok potvrdil v rozsahu, v akom bola zamietnutá žiadosť o zmenu jeho pohlavia, pričom ale  nariadil, zmenu krstných mien. Dňa 7. júna 2012 kasačný súd zamietol odvolanie pre právne otázky.

Dňa 17. Marca 2009 podal pán E. Garçon žalobu proti štátnemu zástupcovi na Créteil tribunal de grande instance (TGI) za účelom jeho uznania za ženu a že jeho krstné meno je odteraz Émilie.  Pán E. Garçon poukázal na osvedčenie vypracované psychiatrom v roku 2004, ktoré preukázalo, že bol uznaný za transgendera (osoba, ktorej identita je opačná, ako jej pohlavie). Toto osvedčenie však nebolo pripojené k spisu. Dňa 9. februára 2010 TGI rozhodol, že žaloba pána E. Garçon by mala byť zamietnutá od chvíle, keď sa mu nepodarilo preukázať, že vlastne trpí poruchou identity pohlavia.  Parížsky odvolací súd tento rozsudok potvrdil. Dňa 13. Februára 2013 kasačný súd zamietol odvolanie pre právne otázky.

Dňa 13. Júna 2007 podal pán S. Nicot žalobu proti štátnemu zástupcovi na Nancy tribunál TGI za účelom jeho uznania za ženu a jeho krstného mena Stéphanie. Dňa 7. Novembra 2008 TGI konanie prerušil a nariadil, aby boli k spisu priložené zdravotné dokumenty o lekárskej a chirurgickej liečbe pána S. Nicot-a, preukazujúce  účinnosť zmeny pohlavia. Sťažovateľ však odmietol tieto dokumenty predložiť. V dôsledku toho súd rozsudkom z 13. marca 2009 jeho žalobu zamietol. Odvolací súd Nancy následne tento rozsudok potvrdil. Dňa 13. februára 2013 kasačný súd zamietol odvolanie pre právne otázky.

Podanie sťažností

S ohľadom na ustanovenia článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) upravujúci právo na rešpektovanie súkromného života,  sa  A.P., E. Garçon a S. Nicot sťažovali, že úprava zmeny ich pohlavia v ich rodných listoch bola podmienená nezvratnou zmenou ich zovňajšku. E. Garçon sa sťažoval aj na to, že podmienka preukázať, že trpí  poruchou  pohlavnej identity porušuje ľudskú dôstojnosť. A napokon, A. P. sa sťažoval na to, že lekárske vyšetrenia nariadené vnútroštátnymi súdmi predstavujú, aspoň potenciálne, ponižujúce zaobchádzanie.

S ohľadom na článok 14 Dohovoru, upravujúci  zákaz diskriminácie, vyššie spomínaní sťažovatelia tvrdili, že zmena v rodnom liste podmienená poskytnutím dôkazov o poruche pohlavnej identity, prípadne rodovej identity, ako aj dôkazov o chirurgickom zákroku na zmenu pohlavia, predstavovali vyhradenie výkon tohto práva transsexuálom a odmietnutie tohto práva transgenderom.

Sťažovateľ A.P. ďalej uviedol, že došlo k porušeniu článku 6 Dohovoru, upravujúci právo na spravodlivý proces tým, že sa vnútroštátne súdy dopustili zjavne nesprávneho posúdenia, keď dospeli k záveru, že od chvíle, keď sa A.P. odmietol podrobiť lekárskemu vyšetreniu, nebol predložený žiadny dôkaz o nezvratnej zmene jeho zovňajšku, aj keď o tom A.P.  na tento účel predložil  lekárske potvrdenie.

Sťažnosť bola na súde podaná dňa 5. decembra 2012.

Rozhodnutie súdu

Pokiaľ ide o napádaný článok 8 Dohovoru, súd uviedol, že A.P. pred vnútroštátnymi súdmi nesplnil podmienku stanovenú francúzskym právom, podľa ktorej zmena jeho zovňajšku musí byť nezvratná, ale pokúšal sa argumentovať predložením lekárskeho potvrdenia ako splnenie podmienky, ktorá platí v zahraničí. Sťažovateľ nevyčerpal všetky vnútroštátne prostriedky nápravy a táto časť jeho sťažnosti bola preto zamietnutá ako neprípustná.

S ohľadom na sťažnosti ostatných dvoch sťažovateľov týkajúcich sa podmienky, aby zmena zovňajšku bola nezvratná, ak sa má vyhovieť ich žiadostiam na zmenu pohlavia v rodných listov, francúzska vláda nespochybnila uplatniteľnosť článku 8 Dohovoru v tejto veci podľa aspektu „súkromného života", ktorý zahŕňa aj právo na pohlavnú identitu.

Súd v prvom rade uviedol, že sporné kritérium predstavuje podstúpenie operácie alebo lekárske vyšetrenie zahŕňajúce vysokú pravdepodobnosť sterility. Navyše, vzhľadom na to, že fyzická integrita (nedotknuteľnosť) a pohlavná identita jednotlivcov je ohrozená, súd udelil žalovanému štátu obmedzený manévrovací priestor (t.j. „úzky priestor pre voľnú úvahu“).

Súd ďalej uviedol, že uznanie pohlavnej identity transgenderov, podmienené povinnosťou podstúpiť operáciu alebo sterilizáciu, ktorú sťažovatelia nechceli podstúpiť viedlo k tomu, že plný výkon práva na rešpektovanie súkromného života je podmienené vzdaním sa plného práva na rešpektovanie fyzickej integrity. Súd má tiež za to, že nebola zachovaná rovnováha medzi všeobecným záujmom štátu a záujmom dotknutých osôb. Súd sa v dôsledku toho domnieva, že podmienka nezvratnej zmeny zovňajšku viedla k zlyhaniu žalovaného štátu v otázke povinnosti zaručenia práva na rešpektovania súkromného života.  S prihliadnutím na vyššie uvedené má teda súd za to, že zo strany žalovaného štátu došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru.

S prihliadnutím na podmienku preukázania, že osoba skutočne trpí poruchou pohlavnej identity, uloženú francúzskym právom, za účelom vyhoveniu žiadosti o zmenu pohlavia, súd poznamenal, že v tejto oblasti existuje široký konsenzus medzi členskými štátmi a že toto kritérium nespochybnilo  nedotknuteľnosť jednotlivca. Súd má teda za to, že hoci pohlavná identita jednotlivcov bola stále ohrozená, štáty si ponechali značný manévrovací priestor pre rozhodovaní o tom, či sa má uložiť takáto podmienka. Z toho vyplýva, že žalovaný štát nezlyhal vo svojej povinnosti zabezpečiť E. Garçonovi  právo na súkromný život. Súd dospel k záveru, že v tejto súvislosti článok 8 dohovoru porušený nebol.

Napokon, pokiaľ ide o povinnosť podstúpiť lekárske vyšetrenie, ako sa sťažoval A.P., súd konštatoval, že predmetné vyšetrenie nariadil sudca ako súčasť procesu zhromažďovania dôkazov. Súd konštatoval, že hoci lekárska správa odkazovala na genitálne vyšetrenie, priestor pre potenciálny zásah do výkonu jeho práva na rešpektovanie súkromného života musí byť považovaný za veľmi relatívny. Uvedená skutočnosť teda nepredstavuje zlyhanie žalovaného štátu v splnení jeho povinnosti  zaručiť právo A. P. na súkromný život. Z toho vyplýva, že v tejto súvislosti taktiež nedošlo k porušeniu článku 8 Dohovoru.

Pokiaľ ide o článok 14 v spojení s článkom 8 Dohovoru, súd konštatoval, že táto časť sťažnosti bola prípustná. Avšak, s prihliadnutím na svoj záver o porušení článku 8 Dohovoru, pokiaľ ide o sťažovateľov E. Garçona s S. Nicota vzhľadom na povinnosť zaviesť nezvratný charakter zmeny ich zovňajšku, súd nepovažoval za potrebné preskúmať samostatne sťažnosť podľa  článku 14 podanú v spojitosti s článkom 8 Dohovoru.

Pokiaľ ide o napádaný článok 6 Dohovoru zo strany sťažovateľa A.P., súd konštatoval, že táto časť sťažnosti je neprípustná.  Súd sa domnieva, že skutočnosti a tvrdenia namietané sťažovateľom A.P. (podľa článku 6 Dohovoru) nevzniesli žiadne nové otázky odlišné od tých, ktoré už spadali pod článok 8 Dohovoru. Súd je preto toho názoru, že nebolo potrebné skúmať túto časť sťažnosti.

Súd má za to, že za daných okolností už samotné konštatovanie porušenia článku 8 Dohovoru predstavuje dostatočné spravodlivé zadosťučinenie. Súd preto považuje za rozumné udeliť  žalovanému štátu povinnosť vyplatiť sťažovateľom E. Garçonovi  a S. Nicotovi  sumu vo výške 958.40 eur (každému), pokiaľ ide o náklady a výdavky spojené s konaním. 

Celé rozhodnutie je dostupné TU.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Oslobodenie od DPH pre odber, prepravu, analýzu a uskladnenie pupočníkovej krvi
 • X vs. Dánsko
 • Widmer vs. Switzerland
 • Vo vs. France
 • CopyGene A/S proti Skatteministeriet - Odber, preprava, vyšetrenie a skladovanie pupočníkovej krvi a DPH
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --