Zásah do rodičovských práv z dôvodu ochrany zdravia a života dieťaťa | Medicínske právo
              

Judikatúra


Prípad Vasilevová v. Bulharsko


Libor Šalata
 | 21.3.2016 | komentárov: 0

Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vo veci: Vasilevová proti Bulharsku (č. 23796/10 zo dňa 17.3.2016), v ktorom sťažovateľka namietala porušenie článku 8 (Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 (Právo na spravodlivé súdne konanie) (Európskeho) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Obrazok

Okolnosti prípadu

Ide o prípad, v ktorom p.Vasilevová (bulharská štátna príslušníčka, nar. v Plovdive, v Bulharsku) namietala nedostatok nestrannosti lekárskych odborníkov v konaní týkajúcom sa jej tvrdenia o zanedbaní zdravotnej starostlivosti. 

V roku 2002 bola p.Vasilevovej diagnostikovaná rakovina, v dôsledku čoho musela podstúpiť amputáciu ľavého prsníka. Následne, po vyšetrení kostí v marci 2003, musela podstúpiť ďalší chirurgický zákrok pre podozrenie na metastázy v hrudníku. Pri prepustení z nemocnice, na základe prečítania si správy o svojej hospitalizácii mala podozrenie, že chirurg jej pri zákroku odstránil fragmenty (časti) nesprávnych rebier a rebro, ktoré naopak, na základe vyšetrenia kostí, vykazovalo známky poškodenia, nechal nedotknuté. 

Koncom roku 2003 p.Vasilevová podala sťažnosť na Ministerstvo zdravotníctva, v dôsledku čoho bolo v danej nemocnici vykonané vyšetrovanie. Komisia nemocnice daný prípad p. Vasilevovej vzala na vedomie a preskúmala ho, avšak nenašla v ňom žiadne známky pochybenia zo strany chirurga. Následne, v januári 2004, p.Vasilevová požadovala náhradu škody zo strany chirurga ako aj nemocnice.

Súdy, ktoré vzali na vedomie celý rad lekárskych dokumentov ako aj názory odborníkov z oblasti medicíny, zamietli jej žalobu v prvom stupni a následne aj jej právo na odvolanie. V jej neprospech rozhodol aj odvolací súd, ktorý dospel k záveru, že jej operácia bola nutná a chirurg pri nej postupoval v súlade so zavedenou lekárskou praxou. 

V rokoch 2008 a 2009, v rámci spätných súdny konaní, p. Vasilevová podala odvolanie na Najvyšší súd kasačný ako aj na Plovdivský odvolací súd, kde bol jej prípad (spis) znovu preskúmaný, a to na základe predchádzajúcich (starších) ako aj nových a rozšírených správ, pričom sa potvrdili rozsudky nižších súdov. Jej vec bola posúdená tak, že lekársky tím čelil situácii, ktorá si vyžadovala okamžitý zásah. Tým, že bola zistená prítomnosť nádoru v jej tele, vyžadovalo si to jeho lokalizáciu a odstránenie pomocou chirurgického zákroku. Odvolací súd tak dospel k záveru, že chirurg vo veci nepochybil a nekonal nedbanlivostne. 

Odvolávajúc sa na vyššie uvedené články 8 a 6 §1 Európskeho Dohovoru, p.Vasilevová tvrdila, že v Bulharskom práve chýba systém pre účinné zabezpečenie nestrannosti lekárskych odborníkov v rámci preskúmania zanedbania zdravotnej starostlivosti v prípadoch ako je ten jej. Sťažovala sa, že tento nedostatok v bulharskom právnom systéme jej bráni v získaní náhrady škody a konanie v tejto veci tak robí pre ňu nespravodlivým.

Pri preskúmaní veci, súd (ESĽP) nezistil, s ohľadom na čl. 8 Dohovoru, že by sťažovateľka bola v značnej nevýhode oproti chirurgovi alebo nemocnici v rámci konania o náhradu škody alebo, že by v rámci tohto konania nemala účinný prístup k súdu. V tomto ohľade teda súd nezistil porušnie uvedeného článku.

Rozhodnutie súdu

Vzhľadom na uvedené, súd jednomyseľne rozhodol, že sťažnosť p.Vasilevovej síce považuje za prípustnú, avšak ďalej uviedol, že nedošlo k porušeniu čl. 8 ani čl. 6 §1 Dohovoru a jej práva v tejto veci neboli nijako porušené ani obmedzované.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Používanie mobilného telefónu a poškodenie zdravia - rozhodnutie talianského súdu
 • Ionita v. Rumunsko - Nedostatočné vyšetrenie smrti po operácii
 • Smrť sťažovateľa v priebehu konania. Pokračovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva aj po smrti sťažovateľa.
 • Porušenie „PRÁVA NA ŽIVOT“ (čl. 2 Dohovoru). Smrť predčasne narodeného dieťaťa. Rozsudok vo veci manželov Aydoğduovcov proti Turecku.
 • Prípad Makshakov vs. Rusko
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --