Právo na súhlas s lekárskymi výkonmi | Medicínske právo
              

Judikatúra


PRÍPAD PEERS v. GRÉCKO


Miriama Becová
 | 11.2.2016 | komentárov: 0

Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Peers v. Grécko, v ktorom Súd konštatoval porušenie čl. 3 a čl. 8 Dohovoru v súvislosti s neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, ktorému bol pán Peers vystavený počas jeho zadržania vo väznici.

Obrazok

Sťažnosť č. 28524/95 Rozhodnutie Štrasburg 19. Apríl 2001 Prípad Peers v. Grécko.
Sťažnosť bola podaná anglickým štátnym občanom pánom Donaldom Peersom. Pán Peers 
tvrdí, že podmienky jeho zadržania vo  väznici viedli k neľudskému a ponižujúcemu 
zaobchádzaniu. Sťažovateľ namietal porušenie článku 3 Európskeho dohovoru o  
ľudských právach ( ďalej len Dohovor) a porušenie článku 8 Dohovoru.
Okolnosti prípadu 
Pán Peers, ktorý obchodoval s heroínom, bol zatknutý na aténskom letisku. Bol vypočutý 
a následne premiestnený do väznice Koridallos v Grécku,  kde bol prijatý do väzenskej 
psychiatrickej nemocnice. Neskôr bol prepustený z väzenskej psychiatrickej nemocnice a 
počas svojho pobytu vo väzení viackrát umiestnený do iných väzníc.
Bol uznaný za vinného, kde mu bolo uložených trinásť rokov trestu odňatia slobody.
Porušenie č. 3 Dohovoru 
Sťažovateľ  vo svojej šťažnosti uvádza , že podmienky v Koridallskej väznici viedli 
k neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Vo svojej sťažnosti uvádza, že v čl. 3 
Dohovoru je uvedené ,, Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu“. Vo väzení bol sťažovateľ umiestnený na 
samotke, o čo nežiadal. Uvádza, že podmienky na ,,samotke“ boli neľudské a ponižujúce, 
spal na zemi, nebola mu poskytnutá prikrývka, ani vankúš a v izbe nebolo dokonca ani 
len okno. V dôsledku týchto podmienok sa cítil vystresovaný a pociťoval neľudské 
zaobchádzanie, čo mu spôsobilo psychickú ujmu. 
Vedenie väznice uvádza, že sťažovateľovi bolo umožnené premiestniť sa do iného 
oddelenia väznice, čo však odmietol.
Po preskúmaní všetkých okolností, ktoré boli súdu známe, dospel súd k záveru, že 
podmienky vo väzení, ktorým bol sťažovateľ vystavený, a ktoré uňho vzbudzovali  pocity 
úzkosti a menejcennosti oslabili jeho ľudskú dôstojnosť, potupovali ho a je viac než 
možné, že mu spôsobovali psychický a morálny odpor. Súd považuje podmienky, ktorým 
bol sťažovateľ vo väzení vystavený za rozporné s článkom 3 Dohovoru. 
Porušenie č. 8 Dohovoru
Sťažovateľ namietal, že jeho osobná korešpondencia, ktorú dostával, nebola otváraná 
v jeho prítomnosti a tým bol porušený článok 8 Dohovoru, ktorý hovorí, že ,, každý má 
právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia 
a korešpondencie".
Vedenie väznice argumentovalo, že osobná korešpondencia sťažovateľa nebola otvorená 
pred ním a to z dôvodu nevyhnutnosti predchádzania trestných činov a uplatňovania 
práva. 
Súd však uviedol, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru.
ZÁVER 
Článok 41 Dohovoru stanovuje: „Ak súd dospeje k záveru, že došlo k porušeniu 
Dohovoru alebo jeho  protokolov a v prípade, že vnútroštátne právo dotknutej Vysokej 
zmluvnej strany umožňuje len čiastočnú nápravu, súd prizná v prípade potreby 
poškodenej strane spravodlivé zadosťučinenie.“
Sťažovateľ žiadal 42,000,000 drachiem ako spravodlivé zadosťučinenie za škodu, ktorá 
mu bola spôsobená. Súd vzhľadom na  podmienky, ktorým bol pán Peers počas výkonu 
trestu odňatia slobody vystavený a ktoré musel strpieť, priznal  5,000, 000 drachiem ako 
spravodlivé zadosťučinenie.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Používanie mobilného telefónu a poškodenie zdravia - rozhodnutie talianského súdu
 • Ionita v. Rumunsko - Nedostatočné vyšetrenie smrti po operácii
 • Smrť sťažovateľa v priebehu konania. Pokračovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva aj po smrti sťažovateľa.
 • Porušenie „PRÁVA NA ŽIVOT“ (čl. 2 Dohovoru). Smrť predčasne narodeného dieťaťa. Rozsudok vo veci manželov Aydoğduovcov proti Turecku.
 • Prípad Makshakov vs. Rusko
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --