Právo na súkromie - nevydanie zdr. dokumentácie | Medicínske právo
              

Judikatúra


Kozmetické výrobky


 | 7.9.2009 | komentárov: 0Vec C-257/06  Rozsudok Súdneho dvora
Článok 7 smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993, nebráni vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré v záujme rýchleho a náležitého lekárskeho ošetrenia v prípade ťažkostí, ukladá dovozcovi kozmetických výrobkov povinnosť ohlasovať ministerstvu zdravotníctva a príslušnému regiónu meno alebo názov podniku, jeho sídlo a sídlo výrobného závodu, ako aj podrobný a úplný zoznam použitých látok a látok obsiahnutých v uvedených výrobkoch.
 
Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 24. januára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Roby Profumi Srl/Comune di Parma
 
            (Vec C-257/06) [1]
 
            Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
 
            Corte suprema di cassazione
 
            Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
 
            Dovolateľ: Roby Profumi Srl
 
            Odporca: Comune di Parma
 
            Predmet veci
 
            Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Corte suprema di cassazione – Výklad článku 28 ES a článku 7 smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, s. 169; Mim. vyd. 13/003, s. 285), zmenenej a doplnenej smernicou Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993 (Ú. v. ES L 151, s. 32; Mim. vyd. 13/012, s. 75) – Výrobky pripravené na predaj pochádzajúce z iných členských štátov – Vnútroštátne predpisy, ktoré dovozcovi ukladajú povinnosť ohlasovať podrobný a úplný zoznam látok obsiahnutých vo výrobku
 
            Výrok rozsudku
 
            Článok 7 smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993, nebráni vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré v záujme rýchleho a náležitého lekárskeho ošetrenia v prípade ťažkostí, ukladá dovozcovi kozmetických výrobkov povinnosť ohlasovať ministerstvu zdravotníctva a príslušnému regiónu meno alebo názov podniku, jeho sídlo a sídlo výrobného závodu, ako aj podrobný a úplný zoznam použitých látok a látok obsiahnutých v uvedených výrobkoch.
 
            [1] Ú. v. EÚ C 212, 2.9.2006.
 
            --------------------------------------------------


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Slovensko pre Európskym súdom pre ľudské práva. Prípad Kuc vs. Slovensko. Osoba trpiaca duševnou poruchou obvinená zo závažných trestných činov. Patrí takáto osoba do väzby alebo do nemocnice ? Aká je v takomto prípade primeraná dĺžka väzby ?
 • Prípad MARDOSAI vs. LITVA pred Európskym súdom pre ľudské práva. Lekárska nedbanlivosť a smrť novorodenca. Posúdenie článku 2 Dohovoru. Stačí uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti? Ako je to s použitím trestnoprávnych prostriedkov nápravy ?
 • Nariadenie podstúpiť biologické testovanie, ktorého výsledok má byť zahrnutý do národnej počítačovej DNA databázy ako neprimeraný zásah do práva na rešpektovanie súkromného života
 • Nezákonný policajný zásah a zhabanie vecí osobe, ktorá vyrábala a predávala neautorizované lieky a farmaceutické výrobky
 • Diskriminácia a porušenie práva na voľný vstup a pobyt cudzincov z dôvodu ich zdravotného stavu
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --