| Medicínske právo
              

Judikatúra


X vs. Dánsko


Vladimír Volčko
 | 21.1.2011 | komentárov: 0

Ponúkame Vám preklad ďalšieho rozhodutia ESĽP, ktorý sa tentoraz venuje problematike sterilizácie a experimentom v medicíne. Išlo o porušenie čl. 3 Dohovoru, ktorý hovorí o zákaze neľudského zaobchádzania a jeho výklad v tomto rozhodnutí znie takto: "Lekársky zákrok experimentálnej povahy bez súhlasu pacienta, je možné za istých okolností, považovať za porušenie Článku 3. Netýka sa to však prípadu, keď dá pacient na operáciu súhlas a lekár použije nový nástroj."

Obrazok

SŤAŽNOSŤ N 9974/82


X. v/ DENMARK

ROZHODNUTIE z 2. Marca 1983 o prípustnosti podania

-----------------------

Článok 3 Dohovoru: Lekársky zákrok experimentálnej povahy bez súhlasu pacienta, je možné za istých okolností, považovať za porušenie Článku 3. Netýka sa to však prípadu, keď dá pacient na operáciu súhlas a lekár použije nový nástroj.
-----------------------

Súmar podstatných faktov

Sťažovateľka bola dobrovoľne prijatá do nemocnice, aby podstúpila sterilizáciu, keďže  si neželala mať ďalšie deti.

Pred chirurgickým zákrokom bola informovaná, že následky zákroku budú nezvratné a podpísala prehlásenie, že so zákrokom súhlasí.

Zákrok sa uskutočnil spôsobom elektrickej kauterziácie z vajíčkovodov sťažovateľky, pričom táto metoda bola v tom čase  používanou viac ako dva roky. Lekár však použil pri zákroku nový model klieští, ktoré boli predstavené približne 3 mesiace pred zákrokom, kde boli dva póly elektrického prúdu zabudované priamo do klieští. Použitím takéhoto nástroja bolo podľa jeho názoru možné efektívnejšie predísť poškodeniu (negatívnym následkom) priľahlých miest vo vajíčkovodoch.

Pri odchode z nemocnice, bola stažovateľka informovaná, že žiadne preventívne opatrenia a ani kontroly by nemali byť potrebné.

Sťažovateľka o niekoľko týždňov neskôr zistila, že je tehotná.

Z principiálnych dôvodov odmietla vykontať potrat, prešla celým procesom tehotenstva a porodila chlapca.

Oficiálny prieskum odhalil, že zo 72 strerilizácií vykonaných s kliešťami tohto druhu sa 10 nepodarilo.

Sťažovateľka podala žalobu o náhradu škody proti Štátu. Podľa dotazovaných expertov v priebehu tohto procesu, je všeobecne akceptované, že pri steriliziáciách je 1-2% riziko neúspešnosti zákroku; expert dodal, že neexistoval žiaden dôkaz o tom, že nový nástroj bude vykazovať vyššiu mieru neúspešnosti ako starší. Nárok sťažovateľky bol zamietnutý a odvolanie sa taktiež zamietlo.

PRÁVNA ÚPRAVA (Výňatok)

Stažovateľka sa odvoláva na Článok 3 and uvádza, že bola podrobená neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu pred a počas zákroku, ktorý sám osebe vyústil do experimentu bez jej súhlasu; a tatiež to, že neskoršie okolnosti po zákroku až pokým nevyšlo najavo, že bola vlastne tehotná, predstavovali psychologickú trýzeň, čo zakazuje Článok 3.

Článok 3 Dohovoru ustanovuje:
„Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“

Komisia sa odvoláva na judikaturu Európskeho Súdu pre Ľudské práva a z ktorej bolo zaujaté stnaovisko aké zaobchádzania je možné považovať za  neľudské.  Ide len o prípady, keď zákrok dosahuje istú mieru nebezpečnosti, ktorá je dôvodom na značné mentálne alebo fyzické utrpenie. Komisia odkazuje na tento bod rozsudku Súdu v prípade Írsko proti Spojenému Kráľovstvu (Rozsudok z 18. Januára, Séria A, No. 25, ods. 162).

Ďalej, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa pojmu „ponižujúce zaobchádzanie“, zaobchádzanie ako také nebude ponižujúce pokiaľ dotknutá osoba nebola ponížená alebo poníženie dosiahlo len minimálny stupeň závažnosti. Tento stupeň musí byť hodnotený so zreteľom na okolnosti prípadu (pozri vyššie spomenutý Rozsudok Írsko v. Spojené Kráľovstvo ods. 162,167 a 179-81).

Podľa názoru Komisie medicínsky zákrok experimentálního charakteru vykonaný  bez súhlasu dotyčnej osoby môže byť, za istých okolností, považovaný za zákázaný podľa Článku 3 Dohovoru (v rozpore s čl. 3 Dohovoru).

V tomto prípade je pravdou, že štažovateľke nebolo vopred povedané o použití nového nástroja. Taktiež je jasné, že sa tento vymenený inštrument podľa neskoršieho výskumu ukázal ako menej efektívny a tiež, že táto zmenená metóda je už dnes vylepšená.

Napriek tomu, Komisia uvádza, že sťažovateľka dobrovoľne podstúpila operáciu so všeobecne akceptovanou 1-2% mierou neúspešnosti. Komisia ďalej uvádza, že operácia bola vykonaná v súlade so všeobecne známym a spoľahlivým spôsobom, ktorý sa používal od roku 1973. Predstavením nového nástroja, ktorý sa odlišoval od staršieho len mierne a to v technickom smere, sa nezmenila procedúra zákroku ako taká, ale bola cielená viac na preveciu resp. na minimalizovanie vedľajších efektov, ktoré sú doposiaľ známe medicínskym pracovníkom. Komisia tiež vzala do úvahy, že v čase zákroku nebol žiaden náznak, že by bol daný zákrok menej efektívny a či menej bezpečný z medicínskeho uhla pohľadu.

Za týchto podmienok  Komisia považuje za zrejmé, že zákrok ako taký nemôže byť považovaný za lekársky experiment, ktorý, ak sa vykonáva bez súhlasu, môže konštituovať porušenie Článku 3 Dohovoru. Ďalej si Komisia tiež myslí, že z ďalších skutočnosti prípadu jasne nevyplýva žiadne porušenie Článku 3 so zreteľom na zaobchádzanie pred a po zákroku.

preklad: Vladimír Volčko
foto: ravika.skSúbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Zmena pohlavia a požiadavka sterilizácie alebo vyšetrenia, ktoré predstavuje vysokú pravdepodobnosť neplodnosti za účelom povolenia zmeny údajov v rodnom liste ako porušenie práva na rešpektovanie súkromného života.
 • Oslobodenie od DPH pre odber, prepravu, analýzu a uskladnenie pupočníkovej krvi
 • Widmer vs. Switzerland
 • Vo vs. France
 • CopyGene A/S proti Skatteministeriet - Odber, preprava, vyšetrenie a skladovanie pupočníkovej krvi a DPH
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --