Subjektívne osobnostné práva | Medicínske právo
              

Judikatúra


Vzájomné uznávanie diplomov a sloboda usadiť sa


 | 7.9.2009 | komentárov: 0C-229/07 Uznesenie Súdneho dvora
Článok 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, nebráni tomu, aby členský štát odmietol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho príslušníka Spoločenstva, ktorý nevyužil svoje právo na slobodný pohyb, domáhať sa uplatnenia pravidiel Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov a o slobode usadiť sa a nezaväzuje príslušné úrady členského štátu, u ktorých žiada o vydanie povolenia na výkon regulovaného povolania vziať do úvahy diplomy, osvedčenia a iné doklady, aj keď ich získal mimo Európskej únie a boli uznané aspoň v inom členskom štáte, ako aj relevantnú prax predmetnej osoby, a to na základe porovnania znalostí potvrdených týmito diplomami a touto praxou na jednej strane a so znalosťami a schopnosťami, ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, na druhej strane.

Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. januára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Paris – Francúzsko) – Diana Mayeur/Ministere de la santé et des solidarités
 
            (Vec C-229/07) [1]
 
            Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
 
            Tribunal administratif de Paris
 
            Účastníci konania
 
            Žalobkyňa: Diana Mayeur
 
            Žalovaný: Ministere de la santé et des solidarités
 
            Predmet veci
 
            Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunal administratif de Paris (Francúzsko) – Výklad článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 5/005, s. 46) – Vzájomné uznávanie diplomov a sloboda usadiť sa – Povinnosť vziať do úvahy diplomy, osvedčenia a iné doklady, ako aj relevantnú prax dotknutej osoby – Situácia štátneho príslušníka tretej krajiny, vlastníka diplomu v oblasti medicíny vydaného týmto tretím štátom a uznaného členským štátom, ktorý žiada o udelenie povolenia na výkon činnosti na úseku medicíny v inom členskom štáte, kde má platné povolenie na pobyt spolu so svojím manželom, štátnym príslušníkom Spoločenstva
 
            Výrok uznesenia
 
            Článok 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, nebráni tomu, aby členský štát odmietol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho príslušníka Spoločenstva, ktorý nevyužil svoje právo na slobodný pohyb, domáhať sa uplatnenia pravidiel Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov a o slobode usadiť sa a nezaväzuje príslušné úrady členského štátu, u ktorých žiada o vydanie povolenia na výkon regulovaného povolania vziať do úvahy diplomy, osvedčenia a iné doklady, aj keď ich získal mimo Európskej únie a boli uznané aspoň v inom členskom štáte, ako aj relevantnú prax predmetnej osoby, a to na základe porovnania znalostí potvrdených týmito diplomami a touto praxou na jednej strane a so znalosťami a schopnosťami, ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, na druhej strane.
 
            [1] Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007.
 
            --------------------------------------------------


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --