Zahraničná | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Rôzne


Slovensko pre Európskym súdom pre ľudské práva. Prípad Kuc vs. Slovensko. Osoba trpiaca duševnou poruchou obvinená zo závažných trestných činov. Patrí takáto osoba do väzby alebo do nemocnice ? Aká je v takomto prípade primeraná dĺžka väzby ?

Libor Šalata
 | 7.9.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Kuc proti Slovenskej republike (sťažnosť pod číslom 37498/14) z 25. júla 2017. Prípad sa týkal dĺžky a dôvodnosti väzby pána Kuca, označovaného za prvého slovenského „teroristu“ trpiaceho duševnou poruchou a ktorý bol obvinený z ohrozenia verejnosti za domácu výrobu výbušnín, trestného činu terorizmu a iných závažných trestných činov.

Prípad MARDOSAI vs. LITVA pred Európskym súdom pre ľudské práva. Lekárska nedbanlivosť a smrť novorodenca. Posúdenie článku 2 Dohovoru. Stačí uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti? Ako je to s použitím trestnoprávnych prostriedkov nápravy ?

Libor Šalata
 | 19.7.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Mardosai vs. Litva (sťažnosť pod č. 42434/15) z 11. júla 2017. Prípad sa týkal údajnej lekárskej nedbanlivosti, ktorá mala viesť k úmrtiu novorodenca.

Nariadenie podstúpiť biologické testovanie, ktorého výsledok má byť zahrnutý do národnej počítačovej DNA databázy ako neprimeraný zásah do práva na rešpektovanie súkromného života

Libor Šalata
 | 28.6.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Aycaguer proti Francúzsku (sťažnosť pod č. 8806/12) z 22.06.2017. Prípad sa týkal odmietnutia podstúpiť biologické testovanie, ktorého výsledok mal byť zahrnutý do národnej počítačovej DNA databázy (FNAEG).

Nezákonný policajný zásah a zhabanie vecí osobe, ktorá vyrábala a predávala neautorizované lieky a farmaceutické výrobky

Libor Šalata
 | 28.5.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci pána Bože vs. Lotyšsko (sťažnosť pod č. 40927/05) zo dňa 18.05.2017. Prípad sa týka jeho sťažnosti ohľadom nezákonného prehľadávania jeho bytu a zhabania vecí po tom, čo bolo zistené, že mal vyrábať a predávať neautorizované farmaceutické výrobky a lieky na liečbu HIV, hepatitídy a rakoviny.

Diskriminácia a porušenie práva na voľný vstup a pobyt cudzincov z dôvodu ich zdravotného stavu

Libor Šalata
 | 20.3.2017 | komentárov: 11

Prinášame Vám rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Novruk a ostatní vs. Rusko (sťažnosti pod č. 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 a 13817/14) zo dňa 15.03.2016, kde súd vyslovil, že došlo k porušeniu článkov 14 a 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prípad sa týkal práva vstupu a pobytu cudzích štátnych príslušníkov nakazených HIV v Rusku.

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA VO VECI PARADISO A CAMPANELLI VS. TALIANSKO

Libor Šalata
 | 5.3.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Paradiso a Campanelli proti Taliansku zo dňa 24. januára 2017 (sťažnosť pod č. 25358/12), týkajúce sa náhradného materstva, kde súd rozhodoval, či v prípade sťažovateľov vo vzťahu k dieťaťu, aj vzhľadom na ich prepojený citový vzťah, možno hovoriť o rodinnom živote a či talianske orgány porušili práva sťažovateľov v zmysle článku 8 Dohovoru tým, že im dieťa odobrali.

Aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Karakhanyan vs Russia

Libor Šalata
 | 16.2.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo Štrasburgu vo veci Karakhanyanová proti Rusku (sťažnosť pod číslom 24421/11) zo dňa 14.02.2017, týkajúce sa sťažnosti pani Karakhanyanovej o tom, že jej manžel zomrel vo väzení v dôsledku neposkytovania dostatočnej zdravotnej starostlivosti vzhľadom na jeho vážny zdravotný stav.

(Ne)Prípustnosť rozhodnutia a zamietnutie žiadostí. Žalujúce združenie nemalo právne postavenie

Libor Šalata
 | 9.8.2016 | komentárov: 11

Prinášame Vám rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 21. júla 2016, v ktorom vo veci Bulharský Helsinský výbor proti Bulharsku súd jednomyseľne vyhlásil predložené žiadosti za neprípustné.

Bakanova v. Lithuania (no. 11167/12)

Libor Šalata
 | 9.6.2016 | komentárov: 0

Prinášame Vám rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci p. Bakanovová v. Litva zo dňa 31.05.2016. Prípad sa týkal nedostatočného vyšetrovania okolností smrti manžela pani Bakanovovej.

Súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti na území iného členského štátu

Ľudmila Moľová
 | 2.9.2013 | komentárov: 4

Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá nemôže byť poskytnutá v členskom štáte, na území ktorého má poistená osoba bydlisko, článok 22 ods. 2 druhý pododsek nariadenia č. 1408/71, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97, zmeneným a doplneným nariadením č. 1992/2006, sa má vykladať v tom zmysle, že povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) bodu i) toho istého článku nemožno odmietnuť: – ak – v prípade, že výkony stanovené vnútroštátnou právnou úpravou sa nachádzajú na zozname, na ktorom sa výslovne a konkrétne neuvádza metóda uplatňovanej liečby, ale uvádza sa len druh liečby, ktorú prepláca príslušná inštitúcia, – sa pri uplatnení obvyklých zásad výkladu a na základe posúdenia založeného na objektívnych a nediskriminačných kritériách, pri zohľadnení príslušných lekárskych prvkov a dostupných vedeckých údajov preukáže, že táto metóda liečby zodpovedá druhom liečebných postupov uvedeným na tomto zozname, – ak nemožno v členskom štáte, na území ktorého má poistená osoba bydlisko, vykonať včas alternatívnu liečbu, ktorá je rovnako účinná.

Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá

 | 25.6.2013 | komentárov: 0

Prinášame rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C‑195/09. Súd rozhodoval o štyroch prejudiciálnych otázkach týkajúcich sa výkladu článkov 2, 13 a 19 nariadenia Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 13/011, s. 200), zmeneného a doplneného Aktom o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. ES C 241, 1994, s. 21, a Ú. v. ES L 1, 1995, s. 1.

Reklama liekov

 | 20.6.2013 | komentárov: 0

Prinášame rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (dnes Súdny dvor Európskej únie) vo veci C-249/2009. Súd rozhodoval o dvoch prejudicálnych otázkach k výkladu článku 87 ods. 2 smernice 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva, týkajúcich sa liekov na humánne použitie.

Konanie o vydaní povolania na uvedenie lieku na trh a výklad podstatnej podobnosti liekov

 | 5.6.2013 | komentárov: 0

Prinášame rozhodnutie Súdneho dvora z 20. januára 2005 vo veci C-74/03, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Østre Landsret (Dánsko) zo 14. februára 2003

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Európska komisia vs. Poľsko

 | 3.6.2013 | komentárov: 0

Prinášame rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci Európska komisia vs. Poľsko, v ktorej súd rozhodoval o porušení povinnosti štátu implementovať články 5 a 6 Smernice 2001/83/ES. Právna úprava členského štátu Poľska umožňuje bez predchádzajúceho povolenia uviesť na trh lieky, ktoré majú podobné vlastnosti, ale nižšiu cenu ako povolené lieky.

Oliver Brüstle v. Greenpeace eV

 | 20.10.2011 | komentárov: 0

1. Článok 6 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov sa má vykladať v tom zmysle, že: – „ľudské embryo“ predstavuje každé ľudské vajíčko od štádia oplodnenia, každé neoplodnené ľudské vajíčko, do ktorého bolo implantované bunkové jadro zo zrelej ľudskej bunky, a každé neoplodnené ľudské vajíčko, ktoré bolo partenogenézou stimulované k deleniu a ďalšiemu vývoju; – vnútroštátnemu súdu prislúcha so zreteľom na vývoj vedy určiť, či kmeňová bunka získaná z ľudského embrya v štádiu blastocysty predstavuje „ľudské embryo“ v zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44. 2. Vylúčenie z patentovateľnosti týkajúce sa využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely upravené článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44 zahŕňa aj využívanie na účely vedeckého výskumu, pričom len využívanie na terapeutické alebo diagnostické účely uplatňované na ľudských embryách a pre ne užitočné môže byť predmetom patentu. 3. Článok 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44 vylučuje z patentovateľnosti vynález, pri ktorom technická informácia, ktorá je predmetom patentovej prihlášky, vyžaduje predchádzajúce zničenie ľudských embryí alebo ich využívanie ako východiskového materiálu bez ohľadu na to, v akom štádiu k nim dochádza, a to aj keď popis technickej informácie, ktorá je predmetom patentového nároku, neuvádza využívanie ľudských embryí.

Tituly zubných lekárov

 | 23.2.2011 | komentárov: 0

Rakúska republika si tým, že umožnila zubárom („Dentisten“) uvedeným v § 4 ods. 3 a § 6 zákona o zubároch (Dentistengesetz) vykonávať svoje činnosti a používať pritom titul „Zahnarzt“ (zubný lekár) alebo „Zahnarzt (Dentist)“ [zubný lekár (zubár)] a odvolávať sa na odchylnú právnu úpravu podľa článku 19b smernice Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, aj keď nespĺňajú minimálne požiadavky uvedené v článku 1 smernice Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov, zmenenej a doplnenej smernicou 2001/19, preto, aby sa na nich mohla vzťahovať právna úprava podľa týchto smerníc, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 1 a 19b smernice 78/686 a z článku 1 smernice 78/687.

Nepriaznive vplyvy čističky odpadových vôd

 | 10.12.2009 | komentárov: 4

Opatrenia štátu na zabezpečenie pokojného priebehu dovolených demonštrácii

 | 10.12.2009 | komentárov: 4

Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov

 | 8.9.2009 | komentárov: 0

Právna ochrana biotechnologických vynálezov

 | 8.9.2009 | komentárov: 0

Náklady za nemocničnú liečbu vynaložené v inom členskom štáte

 | 8.9.2009 | komentárov: 1

Dodatočná náhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte

 | 8.9.2009 | komentárov: 0

Kozmetické výrobky

 | 7.9.2009 | komentárov: 0

Opatrenia Spoločenstva pri ochrane životného prostredia súvisiace s trestným právom

 | 7.9.2009 | komentárov: 0