Zahraničná | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Vybrané medicínske zákroky


Zmena pohlavia a požiadavka sterilizácie alebo vyšetrenia, ktoré predstavuje vysokú pravdepodobnosť neplodnosti za účelom povolenia zmeny údajov v rodnom liste ako porušenie práva na rešpektovanie súkromného života.

Libor Šalata
 | 17.4.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade A.P., Garçon a Nicot v. Francúzsko (sťažnosti pod číslami 79885/12, 52471/13 a 52596/13) zo dňa 06.04.2017, kde súd vyslovil záver, že došlo k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného života podľa príslušného článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Oslobodenie od DPH pre odber, prepravu, analýzu a uskladnenie pupočníkovej krvi

 | 3.7.2013 | komentárov: 0

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti treba na tretiu a štvrtú položenú otázku spoločne odpovedať, že pokiaľ sú služby bánk kmeňových buniek, o aké ide vo veci samej, poskytované oprávnenými zdravotníckymi pracovníkmi, zatiaľ čo také banky kmeňových buniek, hoci majú povolenie príslušných zdravotníckych orgánov členského štátu v rámci smernice 2004/23 na manipuláciu s ľudskými tkanivami a bunkami, nedostávajú pomoc z verejného systému sociálneho zabezpečenia, a platby, ktoré sa im odvádzajú, nie sú z uvedeného systému uhrádzané, článok 13 A ods. 1 písm. b) šiestej smernice nebráni tomu, aby sa vnútroštátne orgány domnievali, že osoba podliehajúca dani, ako je spoločnosť CopyGene, nie je „iným riadne uznaným zariadením podobnej povahy“ [ako nemocničné zariadenia, liečebné a diagnostické strediská] v zmysle článku 13 A ods. 1 písm. b) šiestej smernice. Toto ustanovenie však nemožno vykladať v tom zmysle, že ako také vyžaduje, aby príslušné orgány odmietli považovať takú súkromnú banku kmeňových buniek za „riadne uznané“ zariadenie na účely dotknutého oslobodenia od dane. Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby v prípade potreby overil, či je odmietnutie uznania na účely oslobodenia od dane stanoveného v článku 13 A ods. 1 písm. b) šiestej smernice v súlade s právom Únie a najmä zásadou daňovej neutrality.

X vs. Dánsko

Vladimír Volčko
 | 21.1.2011 | komentárov: 0

Ponúkame Vám preklad ďalšieho rozhodutia ESĽP, ktorý sa tentoraz venuje problematike sterilizácie a experimentom v medicíne. Išlo o porušenie čl. 3 Dohovoru, ktorý hovorí o zákaze neľudského zaobchádzania a jeho výklad v tomto rozhodnutí znie takto: "Lekársky zákrok experimentálnej povahy bez súhlasu pacienta, je možné za istých okolností, považovať za porušenie Článku 3. Netýka sa to však prípadu, keď dá pacient na operáciu súhlas a lekár použije nový nástroj."

Widmer vs. Switzerland

Marta Nováková
 | 10.11.2010 | komentárov: 5

Komisia tvrdila, že švajčiarsky trestný zákon postihuje zásahy do života v prípadoch, kde konanie osoby napĺňa znaky zabitia z nedbanlivosti alebo ak smrť osoby bola spôsobená zavinením opomenutím pri nepoužití nevyhnutných opatrení vyplývajúcich z okolností alebo situácie vyvolanej jej autorom. Komisia usúdila, že táto ochrana priznaná zákonom je dostatočná a oprávňuje povedať, že štát ku spokojnosti splnil povinnosť chrániť život, ktorú mu stanovuje článok 2 Dohovoru. Švajčiarsky zákonodarca, teda nemôže byť kritizovaný pre absenciu nezakotvenia ustanovenia, ktoré by špeciálne postihovalo pasívnu eutanáziu.

Vo vs. France

Marta Nováková
 | 15.10.2010 | komentárov: 5

Európsky súd pre ľudské práva v roku 2004 rozhodol v prípade Vo v. Francúzsko. Predmetom konania pred súdom bola sťažnosť na porušenie Čl. 2 Dohovoru (právo na život). Sťažovateľkou bola pani Vo, ktorá z dôvodu omylu na strane ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka prišla o svoje nenarodené dieťa. Nosnou časťou sťažnosti bolo tvrdenie pani Vo, že Francúzsko nedodržalo pozitívny záväzok formulovaný v Čl. 2 Dohovoru a to tým, že prostredníctvom trestného zákona nezabezpečilo ochranu nenarodeného ľudského života. Aj keď súd vyslovil, že Čl. 2 porušený nebol, je jeho rozhodnutie zaujímavé tým, že koncepčne otvára nový priestor pre ochranu nenarodeného ľudského života skrz národné legislatívy členských štátov Rady Európy.

CopyGene A/S proti Skatteministeriet - Odber, preprava, vyšetrenie a skladovanie pupočníkovej krvi a DPH

 | 28.7.2010 | komentárov: 5

Pojem plnenia „úzko súvisiace“ s „nemocničnou a lekárskou starostlivosťou“ v zmysle článku 13 A ods. 1 písm. b) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na činnosti, o aké ide o veci samej, ktoré spočívajú v odbere, doprave, analýze pupočníkovej krvi, ako aj v uskladnení kmeňových buniek obsiahnutých v tejto krvi, pokiaľ lekárska starostlivosť poskytovaná v nemocničnom prostredí, s ktorou tieto činnosti súvisia iba prípadne, nie je poskytovaná, neprebieha alebo ešte nie je plánovaná.