Zahraničná | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Poskytovanie zdr. starostlivosti bez súhlasu


C.B proti Rumunsku

Marta Nováková
 | 8.12.2010 | komentárov: 0

Detencia nemôže byť právoplatne predlžovaná bez trvania akýchkoľvek duševných problémov. Vzhľadom na to, žiadne zbavenie slobody osoby považovanej za duševne chorú nemôže byť v súlade s článkom 5 § 1 e ak bola nariadená bez vyžiadania názoru lekárskeho experta. Štáty disponujú veľkou voľnosťou v prípadoch urgentnej detencie, je akceptovateľné v urgentných prípadoch, aby bola osoba zadržaná z dôvodu jej násilného správania, ak nie je možné ihneď zaobstarať lekárske posúdenie, v ostatných prípadoch je predbežné vyšetrenie nevyhnutné. Nakoniec, zbavenie osobnej slobody je opatrením tak závažným, že prichádza do úvahy, ak ostatné opatrenia sú nedostatočné na ochranu záujmov osobných alebo verejných.

Shulepova vs. Rusko

Jana Bajužík Böszörményi
 | 2.12.2010 | komentárov: 0

Pokiaľ ide o argument zástupcov vlády, že umiestnenie sťažovateľky nebolo možné preskúmať z dôvodu jej vážneho duševného stavu, ktorý jej bránil v účasti na pojednávaní prípadne v menovaní právneho zastúpenia, súd poznamenáva, že Zákon o psychiatrickej pomoci upravuje prípady, keď je stav osoby natoľko vážny, že sa nemôže zúčastniť konania. Neoprávňuje súdy odročiť pojednávanie na neurčito, ako sa to stalo v sťažovateľkinom prípade, ale žiada od súdu ustanovenie zástupcu a vedenie konania na základe stanoviska nemocnice. Vnútroštátne orgány nekonali v súlade s postupom stanoveným Zákonom o psychiatrickej pomoci. Preto tu súd nachádza porušenie článku 5 § 1 Dohovoru.

Tám vs. Slovenská republika

Žofia Šuleková
 | 19.11.2010 | komentárov: 4

Podľa čl. 5ods. 4 Dohovoru, zatknutá alebo zadržaná osoba je oprávnená začať konanie o preskúmaní procesných a hmotných podmienok v prípade pozbavenia. Ustanovenie garantuje osobe zatknutej alebo zadržanej právo na začatie konania s cieľom napadnúť zákonnosť ich zadržania, ako aj vyhlásiť ich právo na urýchlené súdne rozhodnutie týkajúce sa zákonnosti ich zadržania a nariadiť jeho ukončenie ak sa preukáže jeho protizákonnosť. Tento článok v prvom rade vyžaduje nezávislý právny systém, ktorý umožňuje opätovné súdne preskúmanie zákonnosti držania. Právny mechanizmus obsiahnutý v §191b OSP, na základe ktorého by mal súd preskúmať takúto vec z vlastnej iniciatívy na základe oznámenia zdravotníckeho ústavu, v ktorom sa nachádza držaná osoba, znamená dôležitú ochranu proti svojvoľnému rozhodnutiu.

Pozbavenie osobnej slobody z dôvodu duševnej choroby

 | 20.11.2009 | komentárov: 0