Zahraničná | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Mlčanlivosť, právo na súkromie, inf. súhlas


PRÍPAD I v. FÍNSKO

Miriama Becová
 | 27.3.2016 | komentárov: 0

Sťažnosť č. 20511/03 Rozhodnutie Štrasburg 17. júl 2008 Prípad I v. Fínsko. Sťažnosť bola podaná fínskou štátnou občiankou. Ktorá tvrdila, že došlo k porušeniu čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ako Dohovor) na rešpektovanie jej súkromného života. Sťažovateľka trpela vírusom HIV a informácie o jej zdravotnom stave neboli dostatočne zabezpečené, čo jej spôsobilo značnú ujmu po tom, ako to zistilo jej okolie.

Prípad Dickson v. Spojené kráľovstvo

 | 24.6.2011 | komentárov: 1

Uvádzame spracovanie zásadného rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva Dickson vs. Veľká Británia. Súd v uvedenom prípade posudzoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života zakotveného v článku 8 a článku 12, ktorý garantuje právo na uzavretie manželstva a založenie rodiny.K porušeniu týchto práv malo podľa sťažovateľov dôjsť zamietnutím žiadosti o povolenie umelej inseminácie Lorraine Dicksonovej, o ktorú žiadal jej manžel dlhodobo väznený manžel Kirk. Vzhľadom na ich vek, by bola šanca na prirodzené počatie po jeho prepustení malá. Rozsudok sa týka právneho základu ochrany reprodukčných práv jednotlivca, ktorý súd našiel v spojení týchto práv s ľudskými právami a základnými slobodami garantovanými Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Právo na súkromie vs. všeobecný záujem

 | 18.11.2009 | komentárov: 0

Vzhľadom na obzvlášť intímny a citlivý charakter informácie o tom, či je niekto nositeľom HIV, každé opatrenie štátu vynucujúce si oznámenie alebo zverejnenie takej informácie bez súhlasu pacienta je výzvou pre Súd na čo najstarostlivejšie preskúmanie, ako to zabezpečujú zákonné záruky vytvorené na účinnú ochranu. Zároveň Súd akceptuje, že záujmy pacienta, ako aj celej spoločnosti na dodržiavaní lekárskeho tajomstva a ochrane dôvernosti zdravotných záznamov môže prevážiť záujem na vyšetrovaní a stíhaní trestného činu a na verejnosti súdneho konania (pozri mutatis mutandis článok 9 už spomínaného Dohovoru o ochrane údajov z roku 1981), ak sa takéto záujmy javia ako dôležitejšie. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa prístupu verejnosti k osobným údajom, Súd uznáva, že by sa mala príslušným štátnym orgánom ponechať určitá miera voľnej úvahy, aby určili správnu rovnováhu medzi záujmom verejnosti súdneho konania na jednej strane a záujmami účastníka konania alebo tretej osoby na nezverejňovaní údajov na druhej strane. Rozsah voľnej úvahy bude závisieť od takých faktorov, ako je povaha a závažnosť záujmov v spore a závažnosť zásahu.

Zmena pohlavia

 | 1.1.1970 | komentárov: 0