Dôvody pre mimoriadne zvýšenie SSU | Medicínske právo
              

Judikatúra


Dôvody pre mimoriadne zvýšenie SSU


 | 3.2.2010 | komentárov: 5

Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má ujma na zdraví preukazateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Inak vyjadrené sťažením spoločenského uplatnenia treba rozumieť jednak vylúčenie či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom, športovom živote, jednak sťaženie či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania a voľbu budúceho životného partnera, resp. možnosti ďalšieho sebavzdelávania.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25.3.2008, sp.zn.: 2 Cdo 308/2006

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu
JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej
veci žalobcu J. R., bývajúceho v H., právne zastúpeného JUDr. J. V., advokátom v P.,
proti žalovanej S., U., IČO X., týka sa pobočky v P., U., za účasti vedľajšieho účastníka
na strane žalovaného H., a.s., U., IČO: X., o mimoriadne zvýšenie odškodnenia za sťaženie
spoločenského uplatnenia z choroby z povolania vo výške 36 000 Sk, vedenej na
Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 10 C 197/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku
Krajského súdu v Trenčíne z 6. septembra 2006 sp. zn. 5 Co 217/2006
t a k t o :

Dovolanie z a m i e t a .
Žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e :
Okresný súd v Prievidzi rozsudkom z 4. apríla 2006 č.k. 10 C 197/2005-27 uložil
žalovanému zaplatiť žalobcovi na istine 24 000 Sk v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku
titulom zvýšenia odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia za dobodovaných
100 bodov podľa lekárskeho posudku zo dňa 17.3.2005. Pokiaľ sa žalobca domáhal
odškodnenia vo väčšom rozsahu bol v prevyšujúcej časti jeho návrh ako nedôvodný
zamietnutý. Zároveň vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
2 2 Cdo 308/2006
Krajský súd v Trenčíne rozsudkom zo 6. septembra 2006 č.k. 5 Co 217/2006-57
na základe odvolania žalovaného rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a návrh zamietol.
Žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Vychádzal zo zistení,
že na strane žalobcu nebola preukázaná žiadna zmena pomerov oproti rozhodnutiu v konaní
vedenom na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 16 C 29/2004. Samotné dobodovanie
sťaženia spoločenského uplatnenia samo osebe nezakladá nárok na zvýšenie náhrady za
spoločenské uplatnenie v zmysle § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. Na to, aby mohla byť
súdnym rozhodnutím zvýšená náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je potrebné
preukázať zo strany žalobcu dôvody hodné osobitného zreteľa. Je potom faktom, že samotný
žalobca ako aj ním navrhnutá svedkyňa – jeho manželka pripustili, že k žiadnym ďalším
obmedzeniam v jeho osobnom, spoločenskom živote ako aj pracovnom živote nedošlo.
Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie. Jeho prípustnosť
vyvodzoval z ustanovenia § 236 ods. 1, § 238 O.s.p. odôvodňujúc ho § 241 ods. 2 písm. c/
O.s.p., teda že rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Nesprávne právne
posúdenie vidí v tom, že žalobcovi nebol umožnený samostatným návrhom si uplatniť svoj
nárok na zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia navýšený o 100 bodov.
Žiadal zrušiť rozsudok krajského súdu a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.
Žalovaná ani vedľajší účastník sa k podanému dovolaniu nevyjadrili.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení,
že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), ktorý je zastúpený advokátom
(§ 241 ods. 1 O.s.p.), proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom
(§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok bez nariadenia dovolacieho
pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolanie nie je opodstatnené.
V zmysle ustanovenia § 241 ods. 2 O.s.p. môže byť dovolanie podané iba z dôvodov,
že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 O.s.p., b) konanie je postihnuté inou vadou,
ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) rozhodnutie spočíva na nesprávnom
právnom posúdení veci. Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom dovolania, ale i v dovolaní
uplatnenými dôvodmi. Obligatórne (§ 242 od.s 1 O.s.p.) sa zaoberá procesnými vadami
uvedenými v § 237 O.s.p. a tiež tzv. inými vadami konania, pokiaľ mali za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci. Dovolacie dôvody pritom neposudzuje len podľa toho, ako
ich dovolateľ označil, ale podľa obsahu tohto opravného prostriedku.
Vzhľadom na zákonnú povinnosť (§ 242 ods. 1 druhá veta O.s.p.) skúmať vždy, či
napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou
z procesných vád uvedených v § 237 O.s.p., zaoberal sa dovolací súd predovšetkým otázkou,
či konanie v tejto veci nie je postihnuté niektorou z vád vymenovaných v § 237 písm. a/ až g/
O.s.p. (t.j. či v danej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, nedostatku spôsobilosti
účastníka byť účastníkom konania, nedostatku riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého
účastníka, o prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad
nedostatku návrhu na začatie konania tam, kde konanie sa mohlo začať len na takýto návrh,
prípad odňatia možnosti účastníka pred súdom konať, alebo prípad rozhodovania vylúčeným
sudcom či súdom nesprávne obsadeným). Dovolateľ žiadnu z týchto vád nenamietal a jej
existencia nevyšla v dovolacom konaní najavo.
Inou vadou konania, na ktorú musí dovolací súd prihliadnuť aj vtedy, ak nie je
v dovolaní namietaná je procesná vada, ktorá na rozdiel od vád taxatívne vymenovaných
v § 237 O.s.p. nezakladá zmätočnosť rozhodnutia. Jej dôsledkom je vecná nesprávnosť,
ktorej základom je porušenie procesných ustanovení upravujúcich postup súdu v občianskom
súdnom konaní. Ani vadu tejto povahy dovolateľ nenamietal a jej existencia nevyšla
v dovolacom konaní najavo.
Dovolateľ namieta, že zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom
právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Právnym posúdením je činnosť súdu,
pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu
na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený
skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo
ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho interpretoval alebo ak zo správnych
skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.
Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní veci podľa ustanovenia § 242 ods. 1
O.s.p. dospel k záveru, že dovolanie žalobcu nie je opodstatnené, lebo smeruje voči rozsudku
odvolacieho súdu, ktorý je vecne správny; napadnutým rozhodnutím pri zodpovedaní otázky,
že samotné dobodovanie sťaženia spoločenského uplatnenia samo o sebe nezakladá nárok
na zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3
vyhlášky č. 32/1965 Zb., krajský súd nepochybil, takže s takýmto právnym názorom sa
stotožňuje aj dovolací súd a k už vysloveným argumentom ešte dodáva:
Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má ujma na zdraví
preukazateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na
uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských
úloh. Inak vyjadrené sťažením spoločenského uplatnenia treba rozumieť jednak vylúčenie
či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom,
politickom, kultúrnom, športovom živote, jednak sťaženie či dokonca priamo znemožnenie
výkonu či voľby povolania a voľbu budúceho životného partnera, resp. možnosti ďalšieho
sebavzdelávania.
Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje vo forme jednorazovej
peňažnej sumy podľa vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. Základom sú
stanovené sadzby s bodovacím systémom, pričom počet bodov, z ktorého sa pri odškodnení
vychádza, stanoví lekár v lekárskom posudku. Vo výnimočných prípadoch, hodných
mimoriadneho zreteľa (§ 7 ods. 3 citovanej vyhlášky), môže súd tieto sumy primerane zvýšiť
na stanovené najvyššie sadzby odškodnenia bez akéhokoľvek obmedzenia, hlavne bez ohľadu
na základný počet bodov zistených lekárom v zmysle zásady plnej a tým i spravodlivej
nápravy. Súd však musí takéto zvýšenie vykonané v rámci voľnej úvahy vždy náležite
odôvodniť s prihliadnutím k mimoriadnej povahe a k okolnostiam konkrétneho prípadu.
Odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia je náhradou tzv. nemateriálnej ujmy
a má slúžiť na to, aby si postihnutý mohol obstarať náhradné pôžitky na vyrovnanie prežitých
a prežívaných utrpení, strastí a obmedzovania v živote. Výška odškodnenia za sťaženie
spoločenského uplatnenia závisí jednak od ohodnotenia v lekárskom posudku, jednak od
posúdenia predpokladov, ktoré mal poškodený pre ďalšie uplatnenie v živote a v spoločnosti
a ktoré sú teraz pre chorobu z povolania alebo úrazom obmedzené alebo celkom stratené.
Lekárske ohodnotenie tvorí základ, z ktorého sa vychádza pri posudzovaní predpokladov
poškodeného pre jeho ďalšie uplatnenie v živote a v spoločnosti. Sumu zodpovedajúcu
základnému počtu bodov, ktorý zistil lekár, možno primerane zvýšiť až na dvojnásobok
podľa predpokladov, ktoré poškodený mal pre uplatnenie v živote a v spoločnosti a ktoré
sú pre poškodenie (úrazom alebo chorobou z povolania ) obmedzené alebo stratené (§ 6
ods. 2 vyhlášky č. 32/1965 Zb.). Z toho vyplýva, že bodové ohodnotenie v lekárskom
posudku tvorí základ, z ktorého treba vychádzať pri uložení odškodnenia za sťaženie
spoločenského uplatnenia.
V zmysle uvedených zásad odvolací súd dôsledne postupoval a keď aj dovolací súd
mohol preskúmať jeho úvahu len v tom smere, či nevybočila z medzí hľadísk stanovených
zákonom (§ 132 O.s.p. v spojení s § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb.), či bola v súlade
s pravidlami logického usudzovania a či premisy takého úsudku boli zistené riadnym
procesným postupom, musel konštatovať, že napadnutý rozsudok odvolacieho súdu, ktorým
bol zamietnutý návrh o mimoriadne zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského
uplatnenia za dobodovaných 100 bodov podľa lekárskeho posudku zo 17.3.2005 je
správny. So záverom tohto súdu možno súhlasiť, že na strane žalobcu nebola preukázaná
žiadna zmena pomerov oproti rozhodnutiu v konaní vedenom na Okresnom súde Prievidza
pod sp. zn. 16 C 29/2004 z 29. novembra 2004 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu
v Trenčíne sp. zn. 17 Co 33/2005 z 4. októbra 2005. Samotné dobodovanie sťaženia
spoločenského uplatnenia nezakladá samo osebe nárok na zvýšenie náhrady za spoločenské
uplatnenie v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. Druhým predpokladom
musia byť dôvody hodné osobitného zreteľa na strane poškodeného, v danom prípade
žalobcu, pre uplatnenie v živote a spoločnosti. Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že oproti
predchádzajúcemu posúdeniu v konaní vedenom na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn.
16 C 29/2004 k žiadnym ďalším obmedzeniam v osobnom, spoločenskom ako aj pracovnom
živote na strane žalobcu nedošlo.
Odvolací súd preto vec správne právne posúdil vo všetkých aspektoch a jeho
rozhodnutiu nemožno vytknúť pochybenie, takže dovolací súd dovolanie žalobcu zamietol
(§ 243b ods. 1 veta pred bodkočiarkou O.s.p.).
Žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov dovolacieho konania nepriznal,
hoci boli v dovolacom konaní úspešní (§ 243b ods. 4 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p.
a § 142 ods. 1 O.s.p.), pretože si ich neuplatnili (§ 151 ods. 1 s použitím § 243b ods. 4 O.s.p.).
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.

V Bratislave 25. marca 2008

JUDr. Martin V l a d i k, v.r.
predseda senátu
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Dostatočné zistenie skutočného stavu veci
 • Určenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 2. časť
 • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 1. časť
 • Škoda spôsobená povahou prístroja
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  GuestInnof

  (12.3.2018)
  guest test post
  bbcode
  html
  http://temresults2018.com/ simple

  5OOxsgOpdUq

  (20.5.2015)
  You\'re spot-on about this test only measuring AS3 pnamorfrece versus that of JavaScript, hence the title of the series. I\'m deliberately not testing anything related to graphics, sound, input, etc. in these tests. As for test averaging, I do post the raw data for anyone interesting in seeing the individual test times or computing an alternative (eg. geometric average) total time.Let me know if you finish your port of a standard JavaScript benchmark. I\'d be really interested in seeing those results!

  bM74uYHIRvb3

  (10.5.2015)
  The Flash version of the tests is werttin for Flash 9 and therefore does not make use of Vector. I\'d be interested to know how you got a 10-30x improvement over Array as show a 0-2x performance improvement, depending on the type of Vector and operation being performed on it.As for the test\'s source code, you can get it in its entirety from . The JavaScript source is available from . Both are linked at the bottom of the page I mentioned at the start of the article.Also, check out the in this series for more up-to-date results. http://ggmgnw.com [url=http://lcyiihc.com]lcyiihc[/url] [link=http://xyihjdqi.com]xyihjdqi[/link]

  fie64RvxOF5

  (7.5.2015)
  Nice bench. The problem, knoniwg the flash-bashing situation, is to handle the result with precaution :- The bench only measure javascript vs actionscript performance, not the complete platform (flash vs html5).- It compares total time of several tests, which means that if one much slower test while other are fastest might lead to a bad global result, even if the slower test is not often used in real case. I think it might be better to use geometric average of scores, rather that sum to times. Score being ratio of test time versus time of a average configuration.I\'m currently working on porting standard Javascript benchmark (V8, Sunspider ) but it\'s a long term project, and results are sometimes surprising and hard to explain.

  blAshQnDLr

  (6.5.2015)
  Thanks Steve > My plans are to revisit all of them once more. Since I saettrd writing that series, I got bogged down in my work on the quantitative investment team and I also saettrd moving further away from utilizing VFP for data integration and data warehousing (I\'m still bitter with M$). I will come back to this, though.