Rozhodujúci deň (doba) zistenia bolesti pre účely výpočtu bolestného | Medicínske právo
              

Judikatúra


Rozhodujúci deň (doba) zistenia bolesti pre účely výpočtu bolestného


 | 3.2.2010 | komentárov: 0

Posúdenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia podľa predpisov platných pred účinnosťou vyhlášky č. 47/1995 Z.z. vyžaduje, aby bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia boli spôsobené a súčasne aj zistené pred jej účinnosťou. Za deň zistenia bolesti nemožno bez ďalšieho považovať deň ukončenia práceneschopnosti poškodeného, ani deň vyhotovenia posudku o bolestnom, ale okamih (deň) ustálenia zdravotného stavu poškodeného.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28.6.2001, sp.zn. M Cdo 37/2000

    Okresný súd S.Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 6 138,- Sk titulom náhrady škody, ktorú jej spôsobil žalovaný 4. októbra 1993 okolo 4.10 hod. v obci Č., kde ju zrazil motorovým vozidlom. Žalobkyňa utrpela pri dopravnej nehode rôzne zranenia, v dôsledku čoho bola práceneschopná do 28. novembra 1994. Škoda jej vznikla jednak na zdraví, jednak na veciach, ktoré mala pri škodovej udalosti na sebe a pri sebe. Súd prvého stupňa priznal žalobkyni náhradu škody v rozsahu 60% majúc za to, že vo zvyšku znáša škodu sama. Vychádzal pritom z právoplatného medzitýmneho rozsudku o tejto otázke v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v P. Takto zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni za veci znehodnotené pri nehode 1 591,- Sk (60% zo sumy uplatnenej žalobkyňou vo výške 2 652,-Sk), ďalej náhradu nákladov spojených s liečením vo výške 1 550,- Sk (60% zo sumy 2 583,- Sk) a bolestné 2 997,- Sk (60% zo 4 995,- Sk). Pri odškodňovaní bolesti vychádzal zo zistenia, že práceneschopnosť žalobkyne bola ukončená 28. novembra 1994, ktorý deň považoval za relevantný pre posúdenie výšky odškodnenia. Mal za to, že podľa vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 78/1991 Zb. výška odškodnenia za bolesť je za jeden bod 15,- Sk.

    Súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni aj úroky z omeškania z priznanej istiny 6 138,- Sk vo výške 17,6% od 5. februára 1996 do zaplatenia; vo zvyšku žalobu na náhradu nákladov spojených s liečením, náhradu škody na veciach a za bolesť zamietol, a v časti týkajúcej sa nároku na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia žalobkyne s prísl. úrokom z omeškania vylúčil na samostatné konania s tým, že v tomto konaní rozhodne aj o trovách celého konania.

    Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v P. rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej, zamietajúcej časti potvrdil.

    Proti uvedeným rozsudkom podal generálny prokurátor Slovenskej republiky, na podnet žalobkyne, mimoriadne dovolanie. Napadol ich v častiach, ktorými bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobkyni sumu 6 138,- Sk so 17,6% úrokom z omeškania od 5. februára 1996 do zaplatenia a bola zamietnutá žaloba o odškodnenie za bolesť a o náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu škody za veci znehodnotené pri dopravnej nehode, vytýkal súdom nesprávne právne posúdenie veci, keď aplikovali pri určení výšky odškodnenia za bolesť ustanovenie § 7 ods. 1 vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení účinnom do 31. marca 1995, následkom čoho dospeli k záveru, že za 332,85 bodov, zaokrúhlených na 333 bodov, patrí 4 995,- Sk, ktorú sumu potom znížili o 40% v zmysle medzitýmneho rozsudku. V mimoriadnom dovolaní generálny prokurátor poukázal na vyhlášku č. 47/1995 Z.z., účinnú od 1. apríla 1995, ktorá zvýšila výšku odškodnenia za bolesť z 15,- Sk na 30,- Sk za bod a v čl. II stanovila, že výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré boli spôsobené a zistené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa posudzuje podľa doterajších predpisov. Generálny prokurátor vyslovil názor, že pre aplikáciu tohto článku musia byť splnené obidve, vyššie uvedené podmienky súčasne, pričom mal za to, že dátum spôsobenia bolesti je daný dňom úrazu a za dátum zistenia treba považovať deň vyhotovenia posudku ošetrujúceho lekára o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia poškodeného. Keďže súdy v danej veci takto nepostupovali, porušili zákon v ustanoveniach § 6, § 120 ods. 1, § 132, § 153 ods. 1, § 211, § 221 ods. 1 O.s.p. vo vzťahu k ustanoveniam § 444 a § 449 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 7 ods. 1 a čl. II vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 47/1995 Z.z., uzavrel dovolateľ a dodal, že pochybenie súdov spočíva aj v tom, že vec neposúdili z hľadiska ustanovenia § 7 ods. 3 cit. vyhlášky, hoci priznané odškodnenie za bolesť pri dĺžke práceneschopnosti viac ako jeden rok sa javí zjavne neprimerané.

    Účastníci konania sa k mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora Slovenskej republiky nevyjadrili.

    Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že mimoriadne dovolanie bolo podané včas (§ 243g O.s.p.), preskúmal ním napadnuté rozsudky v rozsahu podľa § 242 ods. 1 s použitím § 243i ods. 2 O.s.p., a to bez nariadenia pojednávania (§ 243a ods. 1 a § 243i ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že tieto rozsudku v časti týkajúcej sa nároku na odškodnenie za bolesť nie sú správne.

    Z odôvodnenia:

    Súd prvého stupňa vychádzal pri odškodnení žalobkyne za bolesť, spôsobenú jej poškodením na zdraví pri dopravnej nehode z vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení účinnom v čase ukončenia jej práceneschopnosti, t.j. v znení vyhlášky č. 78/1981 Zb., ktorá stanovila výšku odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia sumou 15,- Kčs za jeden bod. Mal teda za to, že pre posúdenie toho, ktorý právny predpis treba v danej veci použiť, je rozhodujúci deň ukončenia práceneschopnosti poškodenej. S týmto názorom sa plne stotožnil bez bližšieho zdôvodnenia aj odvolací súd.

    Správnosť uvedeného záveru súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu dovolateľ dôvodne namieta. Dátum ukončenia práceneschopnosti poškodeného je síce dôležitou právnou skutočnosťou, majúcou význam pre určenie náhrady škody z ublíženia na zdraví, nie však pre právne posúdenie nároku na náhradu bolestného uplatneného v danej veci žalobkyňou. Odškodňovanie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia upravuje vyhláška č. 32/1965 Zb., ktorá bola niekoľkokrát novelizovaná. Táto vyhláška v pôvodnom znení v ustanovení § 7 určila výšku odškodnenia za bolesť sumou 10,- Kčs za jeden bod. Takto určené bolestné bolo zvýšené na sumu 15,- Kčs od 1. septembra 198 1 vyhláškou č. 78/1981 Zb., na sumu 30,- Sk od 1. apríla 1995 vyhláškou č. 47/1995 Z.z. a na 60,- Sk za jeden bod od 1. apríla 1999 vyhláškou č. 19/1999 Z.z., pričom každá cit. novela obsahuje aj intertemporálne (prechodné) ustanovenia, ktoré upravujú používanie skorších právnych noriem, ktorých platnosť a účinnosť inak novelou zanikla. Vyhláška č. 78/1981 Zb. v čl. II stanovuje, že bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví spôsobené predo dňom jej účinnosti, a pokiaľ ide o chorobu z povolania, z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa posudzujú podľa doterajších predpisov. Obdobne upravuje použitie skorších predpisov aj vyhláška č. 19/1999 Z.z. (v čl. I, bod 3), ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 1999. Iba vyhláška č. 47/1995 Z.z. požaduje pre posúdenie výšky odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia podľa predpisov platných pred nadobudnutím jej účinnosti splnenie dvoch podmienok, a to, aby išlo o bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré boli:
    1. spôsobené, a
    2. zistené pred jej účinnosťou.

    Vzhľadom na uvedené prechodné ustanovenia cit. noviel vyhlášky č. 32/1965 Zb. bolo potrebné zistiť v preskúmavanej veci jednak čas spôsobenia bolesti, ktorú žiadala žalobkyňa odškodniť, jednak čas jej zistenia. Treba prisvedčiť dovolateľovi, že čas spôsobenia bolesti je daný dňom úrazu alebo dňom iného poškodenia na zdraví. Podľa dovolacieho súdu však nemožno za čas "zistenia" bolesti bez ďalšieho považovať ani deň ukončenia práceneschopnosti poškodeného, z akého záveru vychádzali súdy oboch stupňov, ani deň vyhotovenia posudku ošetrujúceho lekára o bolestnom, aký názor zastáva dovolateľ.

    V zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 vyhlášky č. 32/1965 Zb. posúdenie (bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia) sa vykoná, len čo stav poškodeného možno považovať za ustálený. Z toho vyplýva, že akonáhle je ustálený zdravotný stav poškodeného, možno ohodnotiť bolesť; týmto okamihom je teda bolesť zistená, bez ohľadu na to, kedy vyhotoví ošetrujúci lekár posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia. Posudok ošetrujúceho lekára je len dokladom potvrdzujúcim vytrpenú a zistenú bolesť. O vydanie posudku môže požiadať poškodený a tiež právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, pričom posudok vydaný ošetrujúcim lekárom možno aj preskúmať podľa predpisov o rozhodovaní pri výkone zdravotníckych služieb (§ 8, § 12 vyhlášky č. 32/1965 Zb.). Sama táto skutočnosť nasvedčuje, že za dátum zistenia bolesti nemožno považovať výlučne deň vyhotovenia posudku ošetrujúceho lekára. Námietka dovolateľa v tejto časti nie je opodstatnená.

    Na základe uvedeného možno uzavrieť, že z hľadiska čl. II vyhlášky č. 47/1995 Z.z., ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov, za čas spôsobenia bolesti treba považovať deň úrazu alebo iného poškodenia na zdraví a za čas zistenia bolesti okamih ustálenia zdravotného stavu poškodeného.
    Pretože súdy vychádzali v danej veci z iného záveru, vôbec nezisťovali čas ustálenia zdravotného stavu žalobkyne, najmä či tento bol ustálený už v čase skončenia práceneschopnosti alebo až neskoršie, a kedy. Preto je ich záver o tom, že výšku odškodnenia za bolesť treba určiť podľa § 7 vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 78/1981 Zb. predčasný, a mimoriadnym dovolaním napadnuté rozhodnutia v časti týkajúcej sa bolestného sú nesprávne.

    Opodstatnená je aj ďalšia námietka dovolateľa, že súdy vec neposudzovali z hľadiska podmienok § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb., a to napriek tomu, že žalobkyňa v pôvodnej žalobe, o ktorej rozhodli, žiadala priznať bolestné podľa bodového hodnotenia uvedeného v posudku MUDr. M.J. z 21. novembra 1995, plus 7-násobné zvýšenie základnej sadzby. Navyše, zamietajúce rozhodnutie o tomto nároku ani neodôvodnili, v dôsledku čoho je toto rozhodnutie nepreskúmateľné, čo je inou vadou konania, majúcou za následok jeho nesprávnosť, a preto dovolací súd musel k nej prihliadať podľa ustanovenia § 242 ods. 1 v spojení s ustanovením § 243i ods. 2 O.s.p. z úradnej moci, i keď ju dovolateľ nenamietal.

    Pozornosti dovolacieho súdu neušlo ani to, že hoci žalobkyňa zmenila svoju pôvodnú žalobu podaním z 19. septembra 1996 o tejto zmene okresný súd nerozhodol podľa § 95 O.s.p. a toto jeho pochybenie nenapravil ani odvolací súd.
    Z týchto dôvodov dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu a tiež rozsudok súdu prvého stupňa v časti týkajúcej sa nároku žalobkyne na náhradu za bolesť zrušil, a v rozsahu zrušenia vrátil vec okresnému súdu na ďalšie konanie. Rozhodol tak podľa § 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanoveniami § 243b ods. 1 veta za bodkočiarkou a ods. 2 O.s.p.

    Vo zvyšku mimoriadne dovolanie zamietol podľa § 243i ods. 2 a § 243b ods. 1 O.s.p., lebo smeruje proti správnym rozhodnutiam odvolacieho súdu a súdu prvého stupňa. Generálny prokurátor Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa ďalších nárokov (náhrady nákladov spojených s liečením a vecnej škody) uplatnených žalobkyňou svoj mimoriadny opravný prostriedok ani neodôvodnil, a hoci žiadal zrušiť rozsudku oboch súdov aj v týchto častiach, dôvody svojho návrhu neuviedol.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


  • Dostatočné zistenie skutočného stavu veci
  • Určenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 2. časť
  • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 1. časť
  • Škoda spôsobená povahou prístroja
  • Všetky články...
  •  


    Diskusia


    Vaše meno
    Vaša reakcia
    Secure code
    Opíšte prosím text obrázku


    -- žiadne príspevky --