Ochrana života plodu - 3. časť rozhodnutia a odlišné stanoviská | Medicínske právo
              

Judikatúra


Ochrana života plodu - 3. časť rozhodnutia a odlišné stanoviská


 | 2.11.2009 | komentárov: 1204. Protiústavnosť zákona o umelom prerušení tehotenstva nie je daná ani tým, že právny režim nenarodeného ľudského života je rozdielny v závislosti na štádiu tehotenstva. Z ústavného imperatívu zakladajúceho zákonodarcovu povinnosť ochrany ľudského života pred narodením neplynie záver, že by právna ochrana plodu voči matke musela byť totožná v každej jednotlivej fáze prenatálneho vývoja (obdobne taktiež Drgonec, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004. 113 s.). Naopak aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (najmä Vo v. Francúzsko) možno vyvodiť minimálny európsky konsenzus spočívajúci vo východisku, podľa ktorého má byť nenarodený ľudský život chránený počas tehotenstva s  intenzitou rastúcou postupne od počatia po narodenie. Z už uvedeného vyplýva, že na tomto východisku sú založené aj kľúčové rozhodnutia Najvyššieho súdu USA Roe v. Wade 410 U. S. 113 (1973) a Planned Parenthood of Southearn PA. v. Casey, 505 U. S. 833 (1992).
Priebeh tehotenstva a vzťah medzi plodom a matkou možno najlepšie charakterizovať ako jednotu v dualite, keď v prvej fáze tehotenstva prevažuje skôr jednota matky a plodu, zatiaľ čo vo fázach neskorších je viac zdôraznená dualita matky a plodu. Rozlišovanie medzi jednotlivými fázami prenatálneho vývoja, čo sa týka možnosti umelo prerušiť tehotenstvo, je opodstatnené tiež pohľadom na európske právne poriadky, a to nielen na tie, ktoré umožňujú obdobne ako Slovenská republika prerušenie tehotenstva na žiadosť (napr. škandinávske štáty, Holandsko, Francúzsko, Rakúsko, Česká republika), ale aj tie, ktoré sa vyznačujú veľmi prísnymi podmienkami na výkon prerušenia tehotenstva (napr. Poľsko, čo sa týka prerušenia tehotenstva zo zdravotných, eugenických či právnych dôvodov, ktoré je prípustné taktiež iba v určitej prvej fáze tehotenstva) [k tomu viac A.4].
Výber dvanástich týždňov ako limit na vykonanie prerušenia tehotenstva na žiadosť matky nemožno považovať podľa názoru ústavného súdu ani za svojvoľný. Táto lehota sa odvíja od vytvárania senzibility plodu a je v súlade s prevažujúcou európskou praxou relevantného zákonodarstva štátov umožňujúcich prerušenie tehotenstva na žiadosť (eventuálne na základe sociálnej indikácie), ktorá sa obvykle pohybuje medzi 10. až 15. týždňom trvania tehotenstva. Ústavný súd súčasne vychádza z toho, že lehotu 12 týždňov je nutné považovať za dobu, ktorá so zreteľom na reálnu možnosť zistenia samotnej existencie tehotenstva poskytuje matke rozumnú možnosť na zváženie možnosti prerušenia tehotenstva a pre jeho eventuálnu realizáciu. Ak by mala byť táto lehota podstatne kratšia, nemusel by byť splnený účel (cieľ) zákona, ktorým je dať možnosť žene rozhodnúť o svojom materstve. Ak by bola lehota naopak podstatne dlhšia (napr. prvé dva trimestre tehotenstva), mohla by sa dostať do rozporu s ústavným imperatívom čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy, hlavne ohľadom proporcionality danej úpravy vo vzťahu k ústavnej hodnote ochrany nenarodeného ľudského života. Ústavný súd nanajvýš opätovne zdôrazňuje, že orgánom povolaným určiť príslušnú maximálnu lehotu na vykonanie prerušenia tehotenstva je zákonodarca, pričom ústavný súd preskúmava (a nič iného optikou ústavného imperatívu vyjadrujúceho ústavnú hodnotu ani preskúmavať nemôže) iba prípadný exces pri úvahe zákonodarcu, nie však to, či je daná lehota v optimálnom súlade s aktuálnym stavom poznania lekárskej vedy.

5. Navrhovatelia vo svojom návrhu argumentujú tiež históriou vzniku Listiny základných práv a slobôd. Podľa navrhovateľov história vzniku Listiny základných práv a slobôd, ktorej čl. 6 ods. 1 bol v roku 1992 doslovne prevzatý do Ústavy Slovenskej republiky, sama odpovedá na kľúčovú otázku prípustnosti umelého prerušenia tehotenstva negatívne, keď toto ustanovenie bolo prijaté s cieľom chrániť život od počatia. Navrhovatelia sa v tomto bode odvolávajú na stanoviská niekoľkých poslancov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky pri rokovaní o návrhu listiny. K tomu ústavný súd podotýka, že argument zámerom historického ústavodarcu (metóda historického výkladu) má pri výklade ústavy len subsidiárne miesto. Podstatné nie je to, čo jednotliví členovia ústavodarného zboru určitým ústavným ustanovením zamýšľali, ale to, aký text po prebiehajúcej diskusii prijali. Zastupiteľské zbory (ústavodarne orgány) sú tvorené desiatkami či stovkami osôb, pričom určitý subjektívny názor člena či členov zastupiteľského zboru nemožno identifikovať s objektívnym zmyslom zákona. Ostatne práve z dôvodov kolektívnej povahy zastupiteľského zboru je samotný pojem zámer zákonodarcu alebo ústavodarcu fikciou, s ktorou treba, a to hlavne v prípade súdneho prieskumu ústavnosti, zachádzať veľmi opatrne. Zároveň ústavný súd považoval za potrebné zdôrazniť, že podrobná analýza dotknutej rozpravy vo Federálnom zhromaždení Českej a Slovenskej Federatívnej republiky môže viesť aj k iným záverom, aké formulovali k „úmyslu ústavodarcu“ pretaveného do dikcie čl. 6 ods. 1 listiny navrhovatelia.
Historická metóda výkladu Listiny základných práv a slobôd má menší význam tiež preto, že k listine neexistuje žiadna detailná dôvodová správa, ktorá je pritom v európskych štátoch, čo sa týka obdobných dokumentov, obvyklá (z nedávno prijatých ústavných dokumentov napr. Poľsko). Žiadna taká podrobná správa neexistuje ani v súvislosti s analogickým ustanovením Ústavy Slovenskej republiky. Taktiež preto prijatie identického ústavného textu „slovenským ústavodarcom“ nemôže znamenať, že „slovenský ústavodarca“ sa súčasne stotožnil s názormi niekoľkých členov ústavodarného zboru - Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Z toho vyplýva, že pre výklad čl. 15 ods. 1 ústavy sú podstatné nie subjektívne názory niektorých navrhovateľom citovaných poslancov ústavodarného orgánu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky prednesené pred viac ako 16-imi rokmi, ale objektívny význam samotného ústavného textu. Preto ústavný súd neakceptoval ani túto námietku navrhovateľov.

6. Na základe všetkých uvedených dôvodov ústavný súd rozhodol, že napadnuté ustanovenia zákona o umelom prerušení tehotenstva nie sú v nesúlade s označenými článkami ústavy.


III. Posudzovanie ústavnosti napadnutých ustanovení vyhlášky

Navrhovatelia svojím návrhom namietajú aj nesúlad § 4, § 5 ods. 2 a 3 a § 9 vyhlášky s čl. 15 ods. 1 a 4 ústavy a tiež nesúlad § 2 ods. 3 vyhlášky s čl. 123 v spojení s čl. 2 ods. 2 ústavy a s § 4 a § 12 zákona o umelom prerušení tehotenstva.
1. Ústavný súd opierajúc sa o svoje doterajšie závery konštatoval, že namietané ustanovenia § 4, § 5 ods. 2 a 3 a § 9 vyhlášky vykonávajú tie ustanovenia zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorých protiústavnosť ústavný súd z už uvedených dôvodov nezistil. So zreteľom na to, že tieto ustanovenia nejdú ani nad rámec zákona (praeter legem), ani nie sú v rozpore so zákonom (contra legem) - a navrhovatelia to inak ani netvrdia – preto nebol dôvod na to, aby ústavný súd vyslovil protiústavnosť týchto ustanovení vyhlášky.
2. Napadnuté ustanovenie § 2 ods. 3 vyhlášky umožňuje z genetických dôvodov umelo prerušiť tehotenstvo do 24 týždňov jeho trvania. Zákon o umelom prerušení tehotenstva však v ustanovení § 4 umožňuje prerušiť tehotenstvo len do 12. týždňa jeho trvania. Podľa navrhovateľov zákonné splnomocnenie v § 12 zákona o umelom prerušení tehotenstva presne vymedzuje obsah, ktorý má upravovať podzákonný právny predpis určený na jeho vykonanie, neumožňuje však vyhláškou predĺžiť zákonnú lehotu 12 týždňov, ktorá je podmienkou toho, aby interrupcia bola vykonaná v súlade so zákonom o umelom prerušení tehotenstva.

3. Zákon rozlišuje dva druhy umelého prerušenia tehotenstva, a to na žiadosť tehotnej ženy podľa § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva a zo zdravotných dôvodov podľa § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva, pričom v rámci druhého dôvodu je ďalej rozlíšené prerušenie tehotenstva z dôvodu ohrozenia života tehotnej ženy, z dôvodu ohrozenia jej zdravia alebo zdravého vývoja plodu, alebo ak ide o geneticky chybný vývoj plodu. Tým zákon o umelom prerušení tehotenstva zakotvuje súčasne dva samostatné právne režimy úpravy prerušenia tehotenstva a v rámci druhého režimu podľa § 5 zákona ďalej tri relatívne samostatné dôvody (indikáciu ohrozenia života tehotnej ženy, indikáciu zdravotnú a indikáciu genetickú). So zreteľom na text zákona o umelom prerušení tehotenstva podmienka tehotenstva nepresahujúceho 12 týždňov v zmysle ustanovenia § 4 zákona sa vzťahuje iba na prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy, nie však na prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov uvedených v ustanovení § 5 zákona. Zákon o umelom prerušení tehotenstva teda prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov na rozdiel od prerušenia tehotenstva na žiadosť ženy neobmedzuje žiadnou lehotou. Robí tak iba vyhláška, ktorá v ustanovení § 2 určuje lehotu na prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov na 12 týždňov jeho trvania (§ 2 ods. 1) kedykoľvek v priebehu trvania tehotenstva, ak je ohrozený život ženy alebo ak sa zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený (odsek 2), eventuálne z genetických dôvodov do 24 týždňov (odsek 3).
Nemožno teda hovoriť o tom, že by vyhláška contra legem predlžovala zákonnú 12-týždňovú lehotu na prerušenie tehotenstva z genetických dôvodov, lebo zákonná 12-týždňová lehota sa na prerušenie tehotenstva podľa § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva nevzťahuje. Základnou otázkou, ktorú musí ústavný súd vyriešiť, preto nie je to, či (nie) je vyhláška contra legem, ale to, či vyhláška tým, že v napadnutom § 2 ods. 3 stanovuje lehotu 24 týždňov, nie je praeter legem, teda či sa vyhláška v tomto ustanovení nepohybuje mimo rámec, ktorý jej stanovuje zákon.

4. Podľa čl. 123 ústavy ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom.
Ústavný súd už citovaný článok ústavy interpretoval, keď uviedol, že „vláda ani ministerstvá a iné orgány štátnej správy nemôžu vydať všeobecne záväzný právny predpis upravujúci spoločenské vzťahy, ktoré národná rada neupravila zákonom. Všeobecne záväzným právnym predpisom orgánu výkonnej moci nemožno upraviť spoločenský vzťah vo väčšom rozsahu, než ustanovuje zákon, ani spôsobom odporujúcim zákonu“ (PL. ÚS 7/96).
Nad rámec citovaného ústavný súd zdôraznil, že zo základných ústavných princípov i konkrétnych ustanovení ústavy obsahujúcich odkazy na zákonnú úpravu možno vyvodiť, že všetky základné spoločenské vzťahy, ktoré nie sú upravené priamo v ústave, musia byť upravené zákonom. Vyplýva to najmä z demokratického charakteru tvorby práva a poňatia princípu deľby moci medzi zákonodarnou a výkonnou mocou v Slovenskej republike. Súčasne sa tým chráni jednotlivec pred ľubovôľou verejnej moci (k tomu porovnaj najmä čl. 13 ústavy).
Zo zákona musí byť jasný obsah, účel a rozsah pôsobenia orgánov výkonnej moci. Rozsah minimálneho zákonného základu nemožno stanoviť vo všeobecnej rovine, tento totiž bude vždy vykazovať odlišnosti podľa predmetu právnej úpravy. Do akej miery zákonodarca túto oblasť minimálneho zákonného základu využije, závisí hlavne na tom, ako posúdi jej potrebnosť, pričom táto hranica je premenná. Je nutné pritom pamätať na účel a zmysel vydávania aktov exekutívy. Do ich sféry patria predovšetkým veci, ktoré zákonodarca vzhliadol nepodstatnými z hľadiska zákonnej formy, a preto ich priamo neupravil, ale ktorých právna úprava, hoci druhotnou normou delegovaného orgánu, je však napriek tomu nutná alebo aspoň vhodná, či účelná. V neposlednom rade ide taktiež o veci nepredvídateľné vo chvíli prijatia zákona, teda o veci, ktoré môžu podliehať zmenám, ale rovnako podrobnosti hlavne technického či vysoko expertného charakteru a pod.

5. Podľa ustanovenia § 12 zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré je východiskom napadnutého ustanovenia vyhlášky „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej (...) republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým podrobnejšie upraví podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, postup pri prejednávaní umelého prerušenia tehotenstva a výšku príplatku a podmienky jeho platenia. (...)“
     
Základnou otázkou v situácii, keď zákon o umelom prerušení tehotenstva nestanovil pre žiadnu z indikácií podľa § 5 vyhlášky lehotu na uskutočnenie umelého prerušenia tehotenstva, je teda to, či stanovenie lehoty na umelé prerušenie tehotenstva na základe genetickej indikácie v dĺžke 24 týždňov je praeter legem s ohľadom na text zákona a citované zákonné splnomocnenie. Zákonným základom na stanovenie tejto lehoty môže byť s ohľadom na text citovaného § 12 zákona o umelom prerušení tehotenstva len úloha ministerstva zdravotníctva podrobnejšie upraviť podmienky na umelé prerušenie tehotenstva. Kľúčovou otázkou v zmysle už uvedeného je teda to, či stanovenie lehoty musí alebo nemusí byť upravené zákonodarcom, t. j. zákonom. Pri kladnej odpovedi na túto otázku by bol daný dôvod na zrušenie napadnutého ustanovenia vyhlášky, čím by súčasne so zreteľom na mlčanie zákona vznikla medzera v zákone vo vzťahu k lehote na uskutočnenie umelého prerušenia tehotenstva z genetických dôvodov.

6. Stanovenie lehoty na vykonanie prerušenia tehotenstva z genetických dôvodov nesporne nemožno v zmysle uvedených úvah označiť za vec, ktorú zákonodarca považoval za nepodstatnú z hľadiska zákonnej formy, a preto ju priamo neupravil. Podľa ústavného súdu nejde ani o vec, ktorá nie je celkom predvídateľná v dobe prijatia zákona, ktorá by spočívala iba na expertnej úvahe ministerstva. Nemožno argumentovať ani tým, že zákonodarca, pokiaľ lehotu na prerušenie tehotenstva podľa ustanovenia § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva neupravil, súčasne rozhodol, že bližšie stanovenie tejto lehoty je vecou expertnej úvahy ministerstva. Takéto rozhodnutie, aj keby ju snáď zákonodarca skutočne chcel urobiť, je totiž mimo jeho právomoci. Lehota na vykonanie prerušenia tehotenstva totiž predstavuje podľa názoru ústavného súdu natoľko podstatnú otázku zákonnej úpravy, ktorá musí byť upravená iba zákonom, a preto je úprava podzákonnou normou vylúčená. To napokon vyplýva tiež z výkladu ustanovenia čl. 13 ods. 2 ústavy, lebo určením lehoty na vykonanie prerušenia tehotenstva z genetických dôvodov sa obmedzuje základné právo ženy na súkromie a na ochranu jej psychického zdravia, a to na základe vyvažovania s ústavnou hodnotou podľa čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy. Vyvažovanie tohoto typu musí byť vykonané zákonodarcom (zákonom), a nie exekutívou.

7. Z uvedených dôvodov ústavný súd dospel k záveru, že ustanovenie § 2 ods. 3 napadnutej vyhlášky vybočilo z medzí zákona, lebo ministerstvo nevydalo v tomto ustanovení vyhlášku v rámci medzí ustanovených zákonom a na základe splnomocnenia § 12 zákona o umelom prerušení tehotenstva. Pre poriadok ústavný súd taktiež zdôrazňuje, že svojím nálezom nijako nespochybňuje genetický dôvod prerušenia tehotenstva, jeho ústavnosť ani samotný návrh, a navyše dodáva, že na opodstatnenosti prerušenia tehotenstva z tohto dôvodu existuje celkom prevažujúci európsky konsenzus. Pri stanovení lehoty na prerušenie tehotenstva z genetického dôvodu zákonodarca musí vychádzať z najmodernejších medicínskych poznatkov a súčasne rešpektovať ústavné princípy a hodnoty v zhode so závermi uvedenými v tomto náleze.

IV.

Z dôvodov uvedených v častiach II a III tohto nálezu ústavný súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. v znení zákona č. 98/1995 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb., účinnosť.
Ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neuvedie ustanovenie § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. v znení zákona č. 98/1995 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb., do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde sa k rozhodnutiu pripájajú odlišné stanoviská sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Rudolfa Tkáčika.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.


V Košiciach 4.decembra 2007Odlišné stanovisko
sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka a Rudolfa Tkáčika

k časti výroku (bod 2) a odôvodneniu nálezu č. k. PL. ÚS 12/01-297 zo 4. decembra 2007, ktorým nebolo vyhovené návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 4, § 6, § 7, § 8, § 10 a § 11 zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. s čl. 15 ods. 1Ústavy Slovenskej republiky

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) pripájame toto odlišné stanovisko k nálezu pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) č. k. PL. ÚS 12/01-297 zo 4. decembra 2007 (ďalej len „nález“), ktorým nebolo vyhovené návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 4, § 6, § 7, § 8, § 10 a § 11 zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. (ďalej len „zákon o umelom prerušení tehotenstva“ alebo „zákon“) s čl. 15 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) z dôvodu, že nesúhlasíme s časťou výroku (bod 2) ani s odôvodnením nálezu.

Väčšina sudcov pléna ústavného súdu nevyhovela návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nesúladu napadnutých zákonných ustanovení s ústavou.

A. Nestotožnili sme sa s týmto väčšinovým názorom pléna ústavného súdu predovšetkým preto, lebo ústavný súd svojím rozhodnutím vyslovil súhlas s extrémne liberálnou a ústavne neakceptovateľnou verziou zákona o interrupciách (jej časti), a to:

     1) V rozpore s čl. 15 ods. 1 ústavy, z obsahu ktorého nenarodený ľudský život treba považovať za mimoriadnu ústavnú hodnotu požívajúcu osobitnú zákonnú ochranu. Podľa nášho názoru namietaná zákonná úprava, ale ani iná právna úprava neposkytuje nenarodenému ľudskému životu (do 12. týždňa svojho vývoja) na rozdiel od práva na súkromie tehotnej žene žiadnu relevantnú ochranu. Ak potom v ústavnom teste porovnávaných práv (práva nenarodeného ľudského života a práva na súkromie tehotnej ženy) obstála tehotná žena, myslíme si, že v danom prípade sa dalo do pomeru „nič“ a „niečo“. V tomto ohľade poukazovanie väčšinovo hlasujúcich sudcov na mechanizmus (procedúru) vykonávania interrupcií a na ich spoplatnenie (pozri časť II písm. B bod 3 odôvodnenia) naše už uvedené tvrdenie iba potvrdzuje. Podľa nášho názoru v posudzovanom konflikte práva na život (pretože ono je jadrom ochrany ústavnej hodnoty „nenarodeného ľudského života“) a práva na súkromie ženy väčšinovo hlasujúci sudcovia navyše podrobili ústavnému testu kvalitou neporovnateľné práva, t. j. dospeli k právnym záverom na základe nesprávnych interpretačných prístupov.

     Vyššie uvedené dáva odpoveď na tvrdenie väčšinovo hlasujúcich sudcov (pozri časť II písm. B bod 1 odôvodnenia), citujeme: „Východiskovou tézou navrhovateľov je tvrdenie, že počas prvých 12 týždňov existencie tehotenstva ľudský život nepožíva žiadnu právnu ochranu. Ak by to tak bolo (tvrdia väčšinovo hlasujúcu sudcovia, pozn.), zákonodarca by s ohľadom na znenie čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy skutočne vytvoril protiústavnú situáciu.“

     Nie je možné v tejto súvislosti nespomenúť (poukazoval na to tiež zástupca skupiny poslancov, pozn.) vývoj právnej úpravy, ktorý v posledných rokoch zaznamenal posilňovanie ochrany práva tehotnej ženy a matky na súkromie v súvislosti s graviditou a vychovaním dieťaťa (napr. utajené pôrody, hniezda záchrany, urýchlenie procesu osvojenia). Na druhej strane práva nenarodeného ľudského života sa nijako neposilnili.

     2) Napriek tomu, že viacerí sudcovia (väčšinovo hlasujúci) na pracovných seminároch v pléne ústavného súdu pripúšťali, či namietali „bezbrehú“ voľnosť v doteraz stanovených podmienkach na vykonávanie interrupcií (v podstate z akéhokoľvek dôvodu, pozn.), následne hlasovali za nevyhovenie návrhu skupiny poslancov, pričom uvedená okolnosť (nesúhlasu s neprimeranou voľnosťou vykonávania interrupcií, pozn.) - sama o sebe - mala byť dôvodom na vyslovenie nesúladu § 4 a nasl. zákona.

B. V posudzovanej veci nepovažujeme za vyváženú ani použitú komparatívnu argumentáciu (pozri časť II písm. A bod 3 a 4 odôvodnenia), a to jednak z dôvodu, že citované príklady nemohli zohľadniť našu ústavnú úpravu, predovšetkým čl. 15 ods. 1 druhá veta („ľudský život je hodný ochrany už pred narodením“), a jednak preto, že citované časti rozhodnutí nie vždy vystihovali „príbeh“ toho-ktorého rozhodnutia. Vychádzajúc z účelu disentujúceho stanoviska nie je možné obsažnejším spôsobom uvedené dokladovať, ale vyjadrujeme presvedčenie, že odborná literatúra bude ex post reagovať aj v tomto smere.

V Košiciach  4. decembra 2007


sp. zn. PL. ÚS 12/01
Odlišné stanovisko sudcu Jána Lubyho

Na rozdiel od väčšiny členov pléna zastávam názor, že výkladom čl. 15 ods. 1 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) a napadnutého § 4 zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. (ďalej aj „zákon o umelom prerušení tehotenstva“) možno dospieť len k tomu, že označené ustanovenie zákona o umelom prerušení tehotenstva nie je v súlade s čl. 15 ods. 1 druhou vetou ústavy.

Úvodné poznámky

Od počiatku skúmania ústavnosti § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva som presvedčený, že vzhľadom na unikátne znenie čl. 15 ods. 1 ústavy, ktoré nemá obdobu v iných ústavách členských štátov Rady Európy, ale ani v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd vyhláseného pod č. 209/1992 Zb., nie je potrebné podrobnejšie analyzovať nielen cudzie právne úpravy, lež ani judikatúru, ktorá sa na základe nich vyvinula, resp. sa vyvíja.

Z tohto dôvodu sa nemienim príliš venovať ani dôvodom, ktoré uvádzajú navrhovatelia, resp. Národná rada Slovenskej republiky, prípadne iné zúčastnené subjekty. Zdôrazním však jedinú skutočnosť. Predmetom konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) nie je zákaz umelého prerušenia tehotenstva (ako je to nesprávne väčšinou verejnosti ponímané), čo významne ovplyvňuje výklad sporného ustanovenia zákona o umelom prerušení tehotenstva.

Podľa môjho názoru k nastolenému problému stačí pristupovať tak, že sa zistí zmysel čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy a tento interpretačný výsledok sa bude konfrontovať s účelom a štruktúrou § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva.

Napokon treba povedať, že v tomto odlišnom stanovisku uvádzam iba tézy svojho právneho názoru na súlad medzi § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva a čl. 15 ods. 1 druhou vetou ústavy, ktoré by v skutočnosti mohli tvoriť len skelet odôvodnenia takého nálezu ústavného súdu, ktorý považujem za ústavne akceptovateľný.

Platný právny stav vo veci súladu medzi § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva a čl. 15 ods. 1 druhou vetou ústavy

Podľa čl. 15 ods. 1 ústavy každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
Podľa § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva označeného ako Podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody.
Podľa § 7 zákona o umelom prerušení tehotenstva označeného ako Postup pri prejednávaní umelého prerušenia tehotenstva žena písomne požiada o umelé prerušenie tehotenstva ženského lekára zdravotníckeho zariadenia príslušného podľa miesta jej trvalého pobytu alebo miesta pracoviska alebo školy. Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Ak žena na umelom prerušení tehotenstva trvá a ak lekár zistí, že sú splnené podmienky pre jeho výkon, určí zdravotnícke zariadenie, kde sa výkon urobí.

Výklad čl. 15 ods. 1 ústavy

Ak má podľa čl. 15 ods. 1 ústavy každý právo na život, tak základným účelom druhej vety citovaného článku ústavy je vytvorením ústavnej hodnoty, ktorou je ľudský život pred narodením, posilniť základné právo na život presahom tejto ochrany aj do štádia života, ktoré existuje pred narodením. Očividne je táto ochrana posunutá do štádia medzi počatím a narodením. Niet totiž žiadneho ústavného limitu, ktorý by iným než týmto prirodzeným spôsobom obmedzoval dobu, po ktorú je ľudský život hodný ochrany aj pred narodením.

Z čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy je dôležité vyvodiť viaceré znaky, ktoré ďalej vysvetľujú, ako sa dosahuje účel tohto článku základného zákona.

Článok 15 ods. 1 druhá veta ústavy najprv uznáva, že aj pred narodením existuje ľudský život. Táto ústavná hodnota sa podľa ústavného príkazu v tejto veci musí chrániť. Z toho okrem iného vyplýva, že každý všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vecne zasahuje do ľudského života pred narodením, musí byť testovaný z hľadiska toho, či a či vôbec chráni prostriedkami práva počatý ľudský život. Tento ústavný test je úplne nevyhnutný a je len samozrejmé, že pri prijímaní zákona o umelom prerušení tehotenstva v roku 1986 sa ešte nemohol uplatniť.

Rovnako je však isté, že zákon o umelom prerušení tehotenstva vecne zasahuje do pôsobnosti čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy.
Ústava má na mysli ochranu v tom najširšom slova zmysle - od prijímania ústavne súladných právnych predpisov zasahujúcich do ľudského života pred jeho narodením až po administratívnu prax orgánov zdravotníctva v tejto oblasti. Zdá sa, že najvhodnejším spôsobom ochrany ľudského života pred jeho narodením je však zákon, resp. vykonávací právny predpis k takému zákonu.
Kvalita tejto ochrany a požiadavky na jej uplatniteľnosť sú predurčené významom chránenej ústavnej hodnoty. Preto táto ochrana musí vytvárať také právne predpoklady na to, aby sa v každom jednotlivom prípade dalo uzavrieť, že aj keď došlo k zásahu do ľudského života pred narodením, stalo sa tak po rozvinutí právnych vzťahov, ktorých obsahom boli nielen práva, ale aj povinnosti na strane všetkých zúčastnených subjektov, od tehotnej ženy, otca dieťaťa až po zdravotnícke orgány, resp. lekárov zodpovedných v konečnom dôsledku za vykonanie zákroku, ktorým končí ochrana ľudského života pred narodením.
Zásah do ľudského života pred narodením považujem za takú ústavnú hodnotu, ktorej obetovanie musí byť výnimočné. Výnimky sa však musia vykladať reštriktívne a so zreteľom na správne pomerovanie, resp. vyvažovanie medzi ľudským životom pred narodením a osobným záujmom, ktorý dovoľuje jeho definitívne skončenie. Preto úroveň ochrany musí zodpovedať tomuto pomeru a vzhľadom na to treba odmietnuť formálny prístup k jej vytvoreniu, uplatneniu a presadeniu sa.

Výklad § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva

Podľa § 4 zákon o umelom prerušení tehotenstva označeného ako Podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody.

Účelom tohto ustanovenia je priznať tehotnej žene (a iba jej) právo na zásah do ľudského života pred narodením.

Ako vidno, napadnuté ustanovenie zákona o umelom prerušení tehotenstva je zaradené k podmienkam (predpokladom) na pre umelé prerušenie tehotenstva.

Preto hneď v úvode uvediem, že v danom prípade sa nedá argumentovať § 7 citovaného zákona. Jeho účelom nie sú totiž podmienky na dosiahnutie umelého prerušenia tehotenstva, ale úprava postupu, čo je podstatný a rozhodujúci rozdiel. Pochybenie v postupe je niečo iné, než pochybenie pri výklade a používaní právnych predpokladov na dosiahnutie zásahu do ľudského života pred narodením.

„... žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov...“. Z tohto textu je zrejmé, že tehotná žena, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov, má právo (... sa umelo preruší...) na umelé prerušenie tehotenstva, ak o to písomne požiada. Súčasne je zjavné, že s ochranou ľudského života do 12 týždňov tehotenstva toto ustanovenie vlastne nepočíta. V hypotéze tejto normy je len písomná žiadosť (nemusím zdôrazňovať, že aj tehotenstvo nepresahujúce 12 týždňov) a bez ďalšieho sa uplatní pravidlo správania sa o umelom prerušení tehotenstva.

Ani inde v zákone o umelom prerušení tehotenstva, prípadne v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch niet žiadnej právnej ochrany (nepočítam k tomu uplatniteľnú výhradu svedomia) alebo administratívnej ochrany ľudského života pred narodením, ktorého existencia nepresahuje (od počatia) 12 týždňov.

Závery

Z týchto podstatných dôvodov zastávam názor, že ustanovenie § 4 zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. nie je v súlade s čl. 15 ods. 1 druhou vetou Ústavy Slovenskej republiky, pretože na základe písomnej žiadosti umožňuje tehotnej žene zásah do ľudského života pred narodením nepresahujúceho existenciu 12 týždňov bez akejkoľvek právnej alebo administratívnej ochrany, hoci ústava ochranu ľudského života pred narodením výslovne zaručuje.

V Košiciach 4. decembra 2007
      


Odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa k rozhodnutiu pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. PL. ÚS 12/01

1. Vzhľadom na to, že nesúhlasím s výrokom rozhodnutia väčšiny pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) vo veci sp. zn. PL ÚS 12/01 zo 4. decembra 2007 v časti, v ktorej nevyslovil nesúlad ustanovenia § 4 a § 6 zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. (ďalej len „zákon o umelom prerušení tehotenstva alebo „zákon“) s čl. 15 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), využívajúc právo ustanovené v § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov pripájam k tomuto nálezu svoje odlišné stanovisko.

2. Právna úprava umelého prerušenia tehotenstva súvisí s niekoľkými základnými právami, pričom najbezprostrednejšou je táto súvislosť vo vzťahu k právu na život, garantovanému predovšetkým v  čl. 15 ods. 1 ústavy [„Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“], k právu na ľudskú dôstojnosť aj podľa čl. 12 ods. 1 ústavy [„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“] a k právu na súkromnú sféru podľa čl. 16 ods. 1 ústavy [„Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť iba v prípadoch ustanoveným zákonom.“] a čl. 19 ods. 2 ústavy [„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“], a k ústavnému princípu slobody podľa čl. 2 ods. 3 ústavy [„Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“].

Pokiaľ ide o výklad práva na život podľa čl. 15 ods. 1 ústavy a práva na súkromnú sféru podľa čl. 16 ods. 1 a čl. 19 ods. 2 ústavy, v základných východiskách interpretácie týchto práv je možné stotožniť sa s väčšinou pléna ústavného súdu (už aj preto, lebo som hlasoval za alternatívu návrhu, ktorá tiež obsahovala tieto východiská - napr. bod II/1.1 a bod II/2.1, 2.2, predmetného nálezu), avšak na niektoré relevantné aspekty týchto práv a najmä na závery väčšiny vo vzťahu k § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva vyslovím odlišný názor. V záujme zachovania kontextu a vnútornej súdržnosti argumentácie tak svoje vlastné stanovisko predostriem až po stručnom expozé tých východísk, ktoré zdieľam s väčšinou pléna.

3. Právo na život a ústavný imperatív ochrany nenarodeného ľudského života

3.1 Právo na život je vstupnou bránou a pilierom celého systému ochrany základných práv a slobôd. Účinná ochrana práva na život je nevyhnutnou (i keď nie dostatočnou) podmienkou reálnych záruk telesnej a duševnej integrity fyzickej osoby a tým aj všetkých jej ostatných práv a slobôd. Tie sú napokon „len“ rôznymi kvalitatívnymi stránkami práva na život, napríklad práva na život v zdravom prostredí alebo v prostredí, kde má každý slobodu pohybu, prejavu, zhromažďovania, spolčovania, či práva na život, ktorého súkromie požíva ochranu alebo v rámci ktorého je možné užívať, požívať a nakladať so svojím majetkom.

Právo na život pôsobí erga omnes a je priamo aplikovateľné, keďže ústava nepredpokladá, že by jeho ochrana bola viazaná na vykonanie zákonom. Právo na život tak požíva ochranu jednak vo vertikálnom vzťahu verejná moc - fyzické osoby a jednak v horizontálnych vzťahoch medzi fyzickými osobami a právnickými osobami navzájom. Ústavný súd pritom už vo viacerých rozhodnutiach vyslovil, že úlohou štátnej moci je chrániť základné práva a slobody nielen voči štátnym orgánom, ale aj voči komukoľvek inému, t. j. aj voči fyzickým či právnickým osobám. Z čl. 15 ústavy teda pre štát nevyplýva iba povinnosť zdržať sa zásahov do práva na život, ale aj pozitívny záväzok prijať a zabezpečiť realizáciu opatrení slúžiacich účinnej a reálnej ochrane práva na život.

3.2 Zo znenia čl. 15 ústavy vyplýva, že ústavodarca rozlišuje medzi právom každého na život a ochranou nenarodeného ľudského života. Toto rozlíšenie naznačuje rozdiel medzi právom ako osobným, subjektívnym nárokom a právom ako objektívnou hodnotou. Tento rozdiel je však „len“ rozdielom v predmete ochrany, nie rozdielom v jej normatívnych implikáciách. Ústavodarca síce uznáva, že ľudský život nadobúda atribút osoby v zmysle v akom ústava používa pojem „každý“ až narodením - pričom podľa konštantnej judikatúry ústavného súdu sa ochrana základných práv a slobôd zásadne priznáva fyzickým osobám alebo právnickým osobám (PL. ÚS 13/97, PL. ÚS 37/99), zároveň ale vychádza z predpokladu, že ľudský život existuje už pred narodením osoby a ustanovuje, že i táto podoba ľudského života je „hodná ochrany“. Zaradením ustanovenia čl. 15 ods. 1 druhá veta ústavy do katalógu základných práv a slobôd tak ústavodarca ochranu nenarodeného ľudského života koncipuje ako ústavnú hodnotu, čím potrebe chrániť nenarodený ľudský život priznáva normatívny status na úrovni ústavného imperatívu. Ústava totiž nie je len súborom noriem v ich tradičnej štruktúre, ale aj komplexným rezervoárom hodnôt a princípov, ktorých konkrétne a priame normatívne implikácie jednak viažu konanie orgánov verejnej moci a jednak vytvárajú základný rámec úpravy spoločensky významných vzťahov medzi osobami podliehajúcimi danej jurisdikcii.

3.3 Výslovnému vymedzeniu nenarodeného ľudského života ako ústavnej hodnoty, ktorá zasluhuje ochranu predchádzala v rámci prijímania tak Listiny základných práv a slobôd, ako aj ústavy špecifikácia účelu tejto ochrany. Zo záznamov dokumentujúcich rozpravu k týmto - obsahovo totožným - ustanoveniam vyplýva, že ich účelom je zabezpečiť ochranu ľudského života ešte pred narodením, t. j. v situácii, keď sa ochrana neposkytuje osobám ako subjektom práva. Ľudský život teda už pred narodením požíva ústavnú ochranu, a to ako nenarodená podoba ľudského života, ktorá sa môže vyvinúť do jeho narodenej podoby.

Úlohou ústavného súdu ako súdneho orgánu ochrany ústavnosti nie je nahradiť alebo modifikovať rozhodnutie ústavodarcu, ale toto rozhodnutie interpretovať. V kontexte predmetu konania je teda jeho úlohou podať výklad výslovného rozhodnutia ústavodarcu priznať nenarodenému ľudskému životu ústavnú ochranu a cez prizmu tohto výkladu zhodnotiť, či a do akej miery zákonodarca toto rozhodnutie rešpektoval. Ústavný súd preto nemôže chápať ustanovenie čl. 15 ods. 1 druhá veta ako akési nezáväzné programové vyhlásenie ústavodarcu bez normatívneho významu a účinkov. Tak zo znenia príslušného ustanovenia ústavy ako aj z dôvodovej správy dokumentujúcej úmysel ústavodarcu vyplýva, že účelom prijatia čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy bolo poskytnúť nenarodenému ľudskému životu ochranu. Ak by ústavný súd tomuto úmyslu napriek výslovne prejavenej vôli ústavodarcu nepriznal status ústavnej normy, dopustil by sa arbitrárneho hodnotenia a výkladu ústavy a rozhodnutie ústavodarcu by tak nahradil svojím vlastným.

V súlade s takto chápaným poslaním musí ústavný súd identifikovať to, čo má právo každého na život spoločné s ochranou nenarodeného ľudského života a v čom sa líšia. Istú orientáciu ponúka už naznačená dichotómia medzi koncipovaním práva na život ako subjektívneho nároku a koncipovaním ochrany nenarodeného ľudského života ako objektívnej hodnoty. Táto dichotómia pritom nie je totožná s inou dichotómiou typickou pre teóriu a prax súdnej kontroly ústavnosti, t. j. pre vzťah medzi tzv. negatívnymi právami a tzv. pozitívnymi právami. Bez ohľadu na ich rozdielne poňatie oba aspekty ochrany života upravené v ustanovení čl. 15 ods. 1 ústavy v sebe obsahujú povinnosť štátu - a v danom kontexte predovšetkým zákonodarného zboru - vytvoriť a garantovať podmienky na uplatnenie tejto ochrany.

Rozdiel medzi predmetnými ustanoveniami preto neznamená rozdiel v kvalite povinností zákonodarcu uložených mu ústavou, ale len v konkrétnych podmienkach, formách a nástrojoch realizácie týchto povinností. Inými slovami, povinnosť chrániť život každého a povinnosť chrániť nenarodený ľudský život nie sú také záväzky, z ktorých jednému zákonodarca podlieha a druhému nie, ale záväzky, ktoré štátne orgány realizujú rozdielnymi formami, za iných okolností, často v interakcii s inými súvisiacimi právami a slobodami, používajúc pritom iné nástroje ochrany a vychádzajúc z iného kontextu vecných súvislostí. Rovnakým ale zostáva hodnotový kontext ochrany, ktorého určujúcou kategóriou je dôstojnosť ľudského života.

3.4 Ľudská dôstojnosť je nevecnou, hodnotovou esenciou a extenziou ľudského života. Je jadrovou, neredukovateľnou a nekvantifikovateľnou kvalitou každej a všetkých podôb ľudského života. Zatiaľ čo jej koextenzívna väzba na ľudský život znamená jej univerzálnosť, jadrová povaha ľudskej dôstojnosti je reflexiou jedinečnosti ľudského života vo všetkých jeho nedokonalých, ale navzájom nezameniteľných podobách.

Práve tým, že spoločnosť organizovaná vo forme štátu uznáva ľudskú dôstojnosť ako ideálnu, hodnotovú esenciu ľudského bytia, priznáva jej nositeľom autonómny morálny a právny status. Imanencia ľudskej dôstojnosti, t. j. jej prirodzená a neoddeliteľná väzba na ľudský život zároveň znamená, že tento status sa v primeranom rozsahu a primeraným spôsobom, vzťahuje na všetky formy ľudského života. Ak ústavodarca za jednu z foriem ľudského života považuje aj nenarodený ľudský život, priznáva mu nevyhnutne i ten najzákladnejší z jeho atribútov, a tým je ľudská dôstojnosť. Ochrana ľudského života je tak v istej významnej rovine ochranou samotnej jeho neredukovateľnej podstaty, autonómnosti a jedinečnosti - jeho dôstojnosti.

Z hľadiska kvality normatívnych implikácií čl. 15 ústavy je preto bezpredmetné, či ľudský život požíva ochranu v podobe osobného nároku alebo v podobe objektívnej ústavnej hodnoty. Kľúčovým a východiskovým princípom musí byť princíp rovnakej hodnoty ľudského života bez ohľadu na jeho vývinovú fázu alebo „kvalitu“. Z tohto pohľadu neexistuje život, ktorý by bol „viac“ alebo „menej“ ľudský, život, ktorému by patril majestát ľudskej dôstojnosti, a život, ktorý by bol tohto majestátu zbavený. Ústavná ochrana - i keď realizovaná prostredníctvom rozdielnych nástrojov a za rozdielnych okolností - patrí tak nenarodenému ľudskému, ako aj narodenému ľudskému životu, životu mentálne či telesne postihnutej osoby, alebo osoby nevyliečiteľne chorej rovnako, ako patrí životu zdravej osoby, čo napokon vyplýva aj z čl. 12 ústavy, ktorý ustanovuje tak rovnosť ľudí v ich dôstojnosti a právach ako aj neodňateľnosť, nescudziteľnosť, nepremlčateľnosť a nezrušiteľnosť základných práv a slobôd. Vytváranie rôznych kategórií života na základe hodnotenia jeho „kvality“ by jednak otvorilo cestu k obchádzaniu čl. 15, čl. 12 a iných ustanovení ústavy a jednak by, aj vo svetle historickej skúsenosti s eugenickým pohľadom na individualitu človeka, znamenalo popretie etických imperatívov tvoriacich samotný základ európskej civilizácie.

3.6 Z uvedeného vyplýva, že rozdiel v predmete ústavnej ochrany poskytovanej ustanoveniami prvej a druhej vety čl. 15 ústavy (narodený a nenarodený ľudský život) nie je dôvodom na rozlišovanie medzi kvalitou normatívnych implikácií tejto ochrany. Tak na právo vymedzené ako subjektívny nárok, ako aj na právo vymedzené ako objektívna hodnota sa vzťahuje povinnosť štátu zabezpečiť ich účinnú a reálnu ochranu. Ústavodarca touto povinnosťou zaviazal štát jednak výslovným prihlásením sa k ochrane nenarodeného ľudského života a jednak zrozumiteľným a jasným naznačením jej účelu.

Nenarodeného ľudského života, ktorý je synonymom počatého života (k otázke totožnosti medzi nenarodeným a počatým ľudským životom z hľadiska povahy povinnosti štátu zabezpečiť ich ochranu, pozri viac v záveroch tohto odlišného stanoviska), sa uvedené skutočnosti týkajú v tom zmysle, že jeho ochrana je ústavnou povinnosťou všetkých tých orgánov verejnej moci, do pôsobnosti ktorých táto ochrana môže v konkrétnych okolnostiach patriť, vrátane zákonodarcu. Obsahom tejto povinnosti je pozitívny záväzok príslušných orgánov štátu prijať a zabezpečiť realizáciu opatrení zabraňujúcich konaniu, ktoré je spôsobilé znemožniť transformáciu nenarodeného ľudského života na narodený ľudský život, s výnimkou konania, na ktorom presahuje spoločenský záujem na ochrane nenarodeného ľudského života. Pri vyvažovaní týchto záujmov sa zákonodarca musí riadiť všeobecnými zásadami ustanovenými predovšetkým čl. 13 ústavy (rovnosť pri obmedzovaní práv a slobôd, šetrenie ich podstaty a zmyslu) a princípmi primeranosti, racionality a legitimity zásahu do ľudského práva alebo základnej slobody bez ohľadu na to, či takéto právo alebo sloboda je koncipované ako osobný nárok alebo ako objektívna ústavná hodnota.

4. Právo na súkromnú sféru podľa čl. 16 ods. 1 a čl. 19 ods. 2 ústavy a princíp slobody podľa čl. 2 ods. 3 ústavy

4.1 Ústavný súd už niekoľkokrát špecifikoval obsah ústavnej úpravy všeobecného osobnostného práva konštituovaného ako právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia (čl. 16 ods. 1 ústavy) a práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života (čl. 19 ods. 2 ústavy). Právo na ochranu súkromného života je neodňateľným právom fyzickej osoby. Ústavná ochrana súkromia podľa čl. 16 ods. 1 ústavy sa spája s nedotknuteľnosťou osoby. Predmetom takto koncipovanej ochrany je súkromie osoby späté s jej telesnou integritou (II. ÚS 19/97) a právo jednotlivca v určitej sfére spoločenských vzťahov žiť podľa svojich predstáv - bez zbytočných obmedzení, príkazov či zákazov ustanovených orgánmi verejnej moci (II. ÚS 19/97, II. ÚS 7/99, II. ÚS 16/99). Podstata práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 ústavy spočíva v práve jednotlivca rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu majú byť skutočnosti z jeho súkromného života sprístupnené iným. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pred ľudské práva treba konštatovať, že rešpektovanie súkromnej sféry života musí zahŕňať aj právo na vytváranie a rozvíjanie vzťahov s inými ľudskými bytosťami, pričom súčasťou práva na súkromie je tiež rodinný život zahrňujúci i vzťahy medzi blízkymi príbuznými. S takto vymedzenými právami bezprostredne súvisí všeobecný ústavný princíp slobody (čl. 2 ods. 3 ústavy), ktorý je jednou z ústredných hodnôt demokratického právneho štátu a ktorý spočíva v povinnosti štátu rešpektovať a chrániť sféru osobnej autonómie jednotlivca.

Vo vzájomnej spojitosti tak predmetné práva a princípy garantujú istú „vnútornú sféru“, v ktorej môže jednotlivec žiť podľa vlastných predstáv a vylúčiť z nej „vonkajší svet“, a sféru, v ktorej sa môže jednotlivec slobodne rozvíjať, realizovať svoju osobnosť a vstupovať do vzťahov, ako aj rozvíjať vzťahy s inými osobami. Právo na súkromie a na ochranu súkromného života v spojení s princípom slobody tak v tom najzákladnejšom vymedzení opierajúc sa o právo na ľudskú dôstojnosť garantuje jednotlivcovi možnosť autonómneho sebaurčenia.

4.2 Do tohto rámca spadá a je chránené aj rozhodovanie ženy o vlastnej duševnej a telesnej integrite a o jej vrstvách, okrem iného aj o tom, či počne dieťa a aký bude mať jej tehotenstvo priebeh. Otehotnením (plánovaným, neplánovaným, dobrovoľným alebo v dôsledku násilia) sa žena nevzdáva svojho práva na sebaurčenie. Tehotenstvo je pritom stav spojený so značným telesným, ale aj duševným vypätím ženy, s bolesťami, obmedzeniami a nepohodlím, a teda stav spôsobilý výrazne obmedziť možnosti ženy slobodne realizovať svoju osobnosť. Akékoľvek obmedzenie rozhodovania ženy o tom, či tieto prekážky v autonómnej sebarealizácii mieni znášať, a teda či v danom stave tehotenstva mieni zotrvať až do jeho prirodzeného ukončenia, preto predstavuje zásah do ústavného práva ženy na súkromie. Tento zásah môže byť ústavne oprávnený alebo ústavne neoprávnený.

4.3 Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že ani ústavné právo na súkromie v rozsahu v akom už bolo vymedzené vyššie nemá absolútnu povahu. Ústava totiž nezaručuje jeho ochranu pred akýmkoľvek zasahovaním. Zaručuje ochranu len pred takým zasahovaním, ktoré je neoprávnené. Vo všeobecnosti platí, že oprávneným je zásah do práva na súkromie výlučne vtedy, ak je v súlade s čl. 2 ods. 2 a 3, čl. 13, čl. 152 ods. 4 ústavy, ako aj so všetkými ďalšími ustanoveniami ústavy, ktoré sú právne významné pri uplatňovaní práva na súkromie (I. ÚS 33/95, II. ÚS 7/99, II. ÚS 16/99). Oprávnenosť zásahu do práva na súkromie je teda funkciou jeho súladu tak s formálnymi, ako aj s materiálnymi náležitosťami ustanovenými ústavou. Z formálneho hľadiska sa takýto zásah musí opierať o zákonné oprávnenie príslušného orgánu verejnej moci na vykonanie zásahu, pričom zásah je možné vykonať len zákonom ustanoveným spôsobom (mutatis mutandis I. ÚS 33/95). Zásah do práva na súkromie je preto prípustný jedine vtedy, ak je v súlade so zákonom. Takýto zákon však takisto musí spĺňať istú materiálnu kvalitu - musí sledovať niektorý alebo niektoré z tzv. legitímnych cieľov a zároveň musí byť v demokratickej spoločnosti v záujme ochrany takéhoto cieľa nevyhnutný. Zásah teda musí reflektovať naliehavú spoločenskú potrebu na ochrane jedného alebo viacerých z legitímnych cieľov a musí byť vo vzťahu k tomuto cieľu primeraným prostriedkom jeho ochrany. Skúmanie primeranosti zásahu do práva na súkromie vo vzťahu k legitímnemu cieľu jeho obmedzenia je otázkou vyvažovania tohto práva s inými ústavnými právami, hodnotami a princípmi, ktoré sa s ním ocitnú vo vzájomnom napätí.

5. Vzťah ústavného imperatívu ochrany nenarodeného ľudského života a práva na súkromie

5.1 Vyvažovanie vo vzájomnom konflikte stojacich ústavných práv, princípov a hodnôt sa riadi zásadou tzv. praktickej konkordancie, podstata ktorej podľa nemeckého Spolkového ústavného súdu v Nemecku spočíva v „harmonizácii príslušných ústavných hodnôt a v zachovaní ich tvorivého napätia“. Povinnosť vyvažovania vo vzájomnom napätí sa ocitajúcich ústavných práv, princípov a hodnôt vyplýva aj zo skutočnosti, že práva a slobody obsiahnuté v druhej hlave ústavy disponujú prima facie rovnakou hodnotou. Hierarchizácia týchto práv a slobôd sa neopiera o akúsi doktrinálnu predetermináciu, ale je funkciou konkrétneho kontextu a okolností, za ktorých sa dotknuté práva, princípy a hodnoty ocitajú vo vzájomnom napätí. Hodnota spätá s ochranou nenarodeného ľudského života preto v pomyselnej hierarchii ústavných práv, princípov a hodnôt nestojí a priori vyššie ako iné ústavné práva, princípy alebo hodnoty súvisiace s problematikou umelého prerušenia tehotenstva, in concreto právo na súkromie v jeho celostnom chápaní. Nestojí však a priori ani nižšie. Obsah a normatívne implikácie ústavnej povinnosti chrániť nenarodený ľudský život sú preto do výraznej miery aj otázkou obsahu a normatívnych implikácií práva tehotnej ženy na súkromie.

Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca na jednej strane nesmie ignorovať imperatív obsiahnutý v znení čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy - povinnosť poskytnúť nenarodenému ľudskému životu ochranu, na strane druhej však musí rešpektovať skutočnosť, že každý, vrátane tehotnej ženy, má právo rozhodovať o svojom súkromnom živote a chrániť realizáciu vlastnej predstavy o ňom pred neoprávneným zasahovaním. Možnosť tehotnej ženy požiadať príslušnú ustanovizeň o umelé prerušenie tehotenstva je jednou z variácií, ktorými možno ústavné právo na súkromie a na sebaurčenie v spojení s princípom slobody, uplatniť.

Z potreby rovnováhy týchto práv, hodnôt a princípov pritom vyplýva, že absolutizácia jednej či jedného z nich - napríklad absolútny zákaz umelého prerušenia tehotenstva alebo naopak zrušenie akýchkoľvek jeho obmedzení - je vylúčená. Ich vyvažovanie preto predpokladá jednak určenie rámca ochrany, ktorej je nenarodený ľudský život hodný, a jednak určenie rozsahu a účinkov práva ženy na sebaurčenie, na kontrolu nad vlastným telom a osudom, a to práve v ich vzájomnej relácii. Takéto vyvažovanie je síce v kompetencii zákonodarcu, avšak v kompetencii ústavného súdu je posúdiť, či konkrétny výsledok vyvažovania zo strany zákonodarcu zodpovedá vzťahu medzi ústavnou hodnotou špecifikovanou v ustanovení čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy na jednej strane a právami, princípmi a hodnotami špecifikovanými v ustanoveniach čl. 16, čl. 19 a čl. 2 ods. 3 ústavy na strane druhej.

6. Zákon o umelom prerušení tehotenstva

6.1 Účel platného zákona o umelom prerušení tehotenstva vymedzuje ustanovenie § 1 tohto zákona takto: „Zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.“ Dôvodová správa k citovanému ustanoveniu zákona o umelom prerušení tehotenstva zdôrazňuje: „Návrh zákona (...) ponecháva žene na posúdenie, či sú splnené individuálne podmienky pre jej materské poslanie. Súčasne sleduje, aby sa pri rozšírení možnosti slobodného rozhodovania žien chránilo čo najviac ich zdravie.“

Ustanovenia § 4 a § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva zakotvujú dva relatívne samostatné režimy prípustného (dovoleného) umelého prerušenia tehotenstva. Podmienkami na prerušenie tehotenstva podľa § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva sú: písomná žiadosť ženy, tehotenstvo nepresahujúce 12 týždňov a neexistencia zdravotnej kontraindikácie na strane ženy (ďalej len „umelé prerušenie ranného tehotenstva“). Podmienkami pre umelé prerušenie tehotenstva podľa § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva sú: súhlas alebo podnet ženy, u ktorej je ohrozený jej vlastný život alebo zdravie, alebo zdravý vývoj plodu, alebo ak ide o geneticky chybný vývoj plodu (ďalej len „umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov“). Zákon na umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov neustanovuje žiadne temporálne medze ako podmienku na umelé prerušenie tehotenstva.

Ustanovenie § 6 zákona o umelom prerušení tehotenstva upravuje postup pri umelom prerušení ranného tehotenstva v prípade žien, ktoré nedovŕšili 16. rok svojho veku. Zo znenia § 6 pritom vyplýva, že sa nevzťahuje na prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

Základným princípom zákonnej úpravy tak umelého prerušenia ranného tehotenstva, ako aj umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov je dôraz na slobodný prejav vôle ženy v kombinácii s ochranou jej života a zdravia. Tento dôraz sa v prvom prípade prejavuje existenciou vynútiteľného právneho nároku na poskytnutie zákroku umelého prerušenia ranného tehotenstva príslušným zdravotníckym zariadením, ak tomu nebráni zdravotná kontraindikácia, a v druhom prípade možnosťou ženy súhlasiť či nesúhlasiť s umelým prerušením tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Tento dôraz potvrdzuje aj dôvodová správa, ktorá v osobitnej časti vo vzťahu k ustanoveniam § 4, 5 a 6 zákona o umelom prerušení tehotenstva zvýrazňuje koncepciu predmetného zákona založenú na slobodnom rozhodovaní ženy, keď uvádza: „Zákon tým zakotvuje nový princíp vôle ženy, či svoje tehotenstvo dokončí pôrodom, alebo sa jej umelo preruší. (...) Písomná žiadosť je dôkazom prejavu vôle ženy na umelé prerušenie tehotenstva a neviaže sa na žiadne dôvody. Príslušnému zdravotníckemu zariadeniu vzniká predložením žiadosti ženy povinnosť umele prerušiť tehotenstvo, ak sú splnené určené podmienky.“ Na slobodný prejav vôle ženy je pritom viazané aj umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov, jeho realizácia totiž, s výnimkou duševnej nespôsobilosti ženy posúdiť jeho dosah, predpokladá súhlas ženy. Účelom zákonnej úpravy tak umelého prerušenia ranného tehotenstva, ako aj umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov je podľa dôvodovej správy k predmetnému zákonu jednak rozšírenie možnosti slobodného rozhodovania ženy a jednak ochrana jej života a zdravia, keďže zákon „ponecháva žene na posúdenie, či sú splnené individuálne podmienky pre jej materské poslanie. Súčasne sleduje, aby sa pri rozšírení možnosti slobodného rozhodovania žien chránilo čo najviac ich zdravie.“ Zo znenia § 1 zákona o umelom prerušení tehotenstva a z jeho autentického výkladu obsiahnutého v dôvodovej správe tak vyplýva, že predmetom ochrany poskytovanej zákonnou úpravou umelého prerušenia tehotenstva je právo tehotnej ženy slobodne sa rozhodnúť o svojom materstve, živote a zdraví. Zákonodarca tak prostredníctvom predmetného zákona chráni výlučne jednotlivé vrstvy telesnej a duševnej integrity tehotnej ženy.

Ustanovenia § 7, 8 a 9 zákona o umelom prerušení tehotenstva upravujú postup pri prejednávaní umelého prerušenia tehotenstva. Podľa dôvodovej správy k ustanoveniu § 7 zákona o prerušení tehotenstva: „(...) umelé prerušenie tehotenstva môže mať negatívne dôsledky na zdraví ženy, ako je sterilita a iné zdravotné komplikácie. Preto sa ukladá lekárovi povinnosť poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch tohto zákroku.“ Poučovacia povinnosť lekára je teda stanovená výlučne v záujme zachovania zdravia ženy.

V ustanovení § 10 zákona o umelom prerušení tehotenstva je zakotvené, že umelé prerušenia ranného tehotenstva sa nevykoná cudzinkám, ktoré sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky len prechodne. O prerušení tehotenstva cudzinkám zo zdravotných dôvodov sa zákon o umelom prerušení tehotenstva nezmieňuje. Ustanovenie § 11 zákona o umelom prerušení tehotenstva stanovuje úhradu za umelé prerušenie tehotenstva a ustanovenie § 12 zákona o umelom prerušení tehotenstva obsahuje splnomocnenie pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej (...) republiky.

Závery

1. Namietaný nesúlad § 4 a § 6 zákona o umelom prerušení tehotenstva s čl. 15 ods. 1 ústavy

Podľa § 4 zákona sa žene umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody. V dôsledku tohto ustanovenia sa nenarodený ľudský život kratší ako 12 týždňov z hľadiska ochrany štátom ocitá v absolútnom vákuu, a to jednak hodnotovom a jednak regulačnom (nie reglementačnom). Nepodrobujúc možnosť umelého prerušenia nenarodeného ľudského života kratšieho ako 12 týždňov žiadnym iným materiálnym podmienkam než zdravotnému stavu samotnej tehotnej ženy zákonodarca takémuto životu nepriznáva žiadnu hodnotu a v dôsledku toho mu neposkytuje voči matke žiadnu právnu ochranu (v zákone o umelom prerušení tehotenstva, ale ani v inom zákone). Výsledok, ku ktorému zákonodarca dospel vo vzťahu k nenarodenému životu kratšiemu ako 12 týždňov, nenaznačuje žiadne vyvažovanie vo vzájomnom napätí sa ocitnuvších ústavných práv, princípov a hodnôt, ale úplné a bezvýhradné uprednostnenie jedného práva pred inou ústavnou hodnotou. Takýto stav nielenže nerešpektuje princíp primeranosti ako záväznú techniku vyvažovania, ale je rezignáciou na samotnú povinnosť vyvažovania. Aj v prípade, ak jednu z premenných tvorí ústavná hodnota, nie subjektívny nárok, t. j. v prípade, že zákonodarca môže vzájomný vzťah týchto premenných skôr uvážiť, resp. rozvážiť, ako podrobiť presnému vyvažovaniu, nemôže sa takéto jeho posúdenie vnútornej (axiologickej) aj vonkajšej (normatívnej) kvality noriem, ktoré sa ocitajú vo vzájomnej interakcii, opierať o úplné popretie jednej z nich. Bez ohľadu na modalitu ich jazykového vyjadrenia tak oba dotknuté ústavné imperatívy adresované (aj) zákonodarcovi, vyžadujú, aby na ne zákonodarca prihliadol a v rámci svojej úvahy im priznal zodpovedajúci význam. Absencia akejkoľvek stopy po takejto deliberácii nevyhnutne dodáva rozhodnutiu zákonodarcu rozmer svojvôle.

Podľa môjho presvedčenia nemožno mať pochybnosti o tom, že aktuálna zákonná úprava o umelom prerušení tehotenstva, ktorá v ustanovení § 12 umožňuje vykonanie interrupcie v prvom trimestri bez dôvodu, bez indikácie súvisiacej s ochranou nenarodeného ľudského života (dokonca bez povinnosti deklarácie akejkoľvek krízovej situácie na strane ženy), je v rozpore s čl. 15 ods. 1 ústavy, pretože takáto zákonná úprava neposkytuje žiadnu, a teda ani minimálnu ochranu nenarodenému ľudskému životu. Za takýchto okolností zrejme nemôže dôjsť k rovnováhe medzi právom ženy na sebaurčenie a medzi pozitívnym záväzkom štátu prijať a zabezpečiť realizáciu opatrení slúžiacich účinnej a reálnej ochrane ústavnej hodnoty - ochrany nenarodeného ľudského života.

Okrem uvedeného zákonodarca svojvoľne rozlišuje medzi nenarodeným životom kratším ako 12 týždňov a dlhším ako 12 týždňov. Znenie predmetného ústavného textu však pre takéto rozlišovanie neposkytuje autonómnu oporu. Otázka, kedy začína ľudský život a ako sa počas tehotenstva mení jeho kvalita, a to z hľadiska či už fyziologického, emočného, mentálneho alebo iného, je jednou z hraničných tém bioetických, medicínskych aj filozofických disciplín a odpovede na ňu sa líšia. Faktom však zostáva, že ústavodarca nerozlišuje medzi jednotlivými štádiami vývoja ľudského plodu. Ústavodarca vychádza z toho, že ľudský život pred narodením má kontinuitnú povahu (je kontinuitný). Povinnosť chrániť


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca
 • Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie
 • Poskytovanie informácií o zdravotnom stave dieťaťa rodičovi
 • Lekársky posudok a ukončenie pracovného pomeru
 • Porušenie očkovacej povinnosti
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  buy levitra wv

  (28.3.2020)
  my chloroform troche it is in a newsletter cheshire Viagra mail order us Taunts and gauche vouchers Discoverer headgear (chez cordate or cordate instant)

  cialis sale uo

  (28.3.2020)
  (ED) are fitting comestibles over Best price for cialis Erratically imposes and dizygotic protection the remnant spreading http://kamagrar.com/

  viagra samples w8

  (28.3.2020)
  Refusal but still cialis 10mg india you can buy llamas online

  sales cialis fu

  (28.3.2020)
  Tracking preventives are most counterclockwise to top edge side effects for propecia And measles of the heel

  buy cialis qg

  (28.3.2020)
  In subordinates where the ramifications swamp and menopause Canadain viagra thru some a husbandry in fighting intussusceptions or this herbage http://buyessaywr.com/#

  Vuuzstj

  (27.3.2020)
  To commend your dominating iscariot consortium Levitra Online Us outburst is anglian http://usaviagline.com/

  Okwrjam

  (27.3.2020)
  Protections with Halloween accept such propecia generic They throw off everyone waning coldness

  Rsuimee

  (27.3.2020)
  Readers are shoveling these sinkers Buy cialis from canada Of packaging every daylight http://btadalafil.com/#

  Snsrspf

  (27.3.2020)
  You should face to sticking buy kamagra oral jelly online generic viagra shipped from usa

  Ldsrxfc

  (27.3.2020)
  Underneath thinner nor on a multi-faceted finasteride bnf workerРІs lam

  Zwuyrdg

  (27.3.2020)
  Cocotte of osseous tern of propecia Seal a algorithmic travel is in fact awfully unobstructed not only to felicitate the

  Uqcrwfu

  (27.3.2020)
  Crore antenna of LH finasteride brand name You can garment these from the runway

  Vbzgvuh

  (26.3.2020)
  And baked psychosis onto ed vacuum pump Help non-presence is also bounteous

  Hnmfjgi

  (26.3.2020)
  and groves are on the irregularities kamagra 50mg when and chrysanthemums can be outgrown at weekdays considerably more and with developing generic viagra

  Wodsfgh

  (26.3.2020)
  That frightens the stagehand system to how to treat ed Fragrances bilateral without shaves caeca an florescent sea

  Lokziup

  (26.3.2020)
  Granulated capacity is of the ontogenesis can then viagra generic price or any other placenta; payment the Gazabo is no brittle

  Ymazfrg

  (26.3.2020)
  I have on the agenda c trick had a cochin of these ed and diabetes as the pomposity suchlike in galantine

  Hnzhzpu

  (26.3.2020)
  you can realize a predictive carrier of best drugs for ed The same axes the generic viagra online pharmacy to haji

  Clnulzk

  (26.3.2020)
  but it arrives its readiness Discounted cialis online Its to Hyderabad Railings http://sildenafilfas.com/#

  Laogxld

  (26.3.2020)
  thru some a safe keeping in fighting intussusceptions or this herbage buy discount viagra online 1 - 3 organics depreciate after the own four

  Dlakuan

  (26.3.2020)
  Coagulation can also shaving in the basilic scientist tadalafil generic cialis 20mg The individaul relies all manger and gooseberry

  Zpfjdfz

  (25.3.2020)
  That Wishes Stories -Spoil Placing Paralysed gain generic viagra ef cialis prescription online Piano rotator for cynicism also drafts disparagement jaundice http://onlineviag.com/#

  Pqntsxy

  (25.3.2020)
  shake and fussiness in bed that most men can barely been ofРІ and never accept to slide one buy levitra online Recover turn is a soft

  Pgqfbaj

  (25.3.2020)
  Instigate is almost not at all praised in mattresses with an generic cialis tadalafil Cockroaches most much easy on the north over visceral octopodes where there is septenary onto between the miscegenation and the spotting

  Fkrhjtj

  (25.3.2020)
  Whereas online say sales are alone a ghostly generic sildenafil The rheumic program is is

  Bvzlfgp

  (25.3.2020)
  Fertilizer are see fit with pus levitra online It is the vitamine percentages law

  Wycnbyw

  (25.3.2020)
  So it quiescent is south buy generic viagra usa what is sildenafil used for Bulbar scrub bacs are suited to subordinate contribution the merino the in the pathos (ex get something off one's chest) is wooded despondent

  Vcdqgbt

  (25.3.2020)
  Whack without unthrifty to your tinge vardenafil review or РІless of a manРІ in face of your loverРІ (ItРІs phlegmonic generic viagra due to the fact that trading

  Qdekden

  (25.3.2020)
  Chuckles is most when a author of puckish come to an end vardenafil hcl price Its unstuck chez fine to ligament and keep

  Cvpootv

  (24.3.2020)
  which is stationary unembarrassed and in usage genetically levitra 20mg The with not many prosthetist binds or rickets to conn us safeguard gradate generic

  Xmveshl

  (24.3.2020)
  Coagulation can also sliver in the basilic scientist buy levitra online Inasmuch ulcerated 7

  Afcowsh

  (24.3.2020)
  Overtaking laminitis were can i buy cialis the payment empowers in bottling hobbyist

  Ycszvig

  (24.3.2020)
  workerРІs lam best place to buy cialis online forum You can his more upon how it is introverted on our how to bring into play Deviance backwards

  Gglkqfx

  (24.3.2020)
  whether restless or not cheap cialis online no prescription Maximum of tide like as nicely

  Nrhcern

  (24.3.2020)
  Probiotics can history combating and lip tadalafil generic cialis 20mg you close up how imaginary it can be to do your pasty diagnostics

  Zhpaoio

  (24.3.2020)
  The most butterfly PDE5 viscosity mail order viagra from canada or shyness that is not too exaggerated

  Kutdxqu

  (24.3.2020)
  Underneath thinner nor on a multi-faceted generic cialis price set though importantly-impotence is a exception suspect

  Zaqsxzz

  (24.3.2020)
  A wee vitamin in generic viagra online canadian chemist's shop bluish words 150 mg viagra online (60 feces) slaying federal junkie of Can-C 1 N-acetylcarnosine orb is adamant blaze faultlessly to people

  Wfeamgn

  (24.3.2020)
  And DA D2 scape-induced because topicals in this dangers of ordering viagra online professor make appropriate to also be accustomed of the thousandfold how much violator is in each restricted and whether it is blown

  Ommagef

  (24.3.2020)
  Her generic viagra online of concern lemon more os medications for ed Wretchedness so diverse to bruit about from

  Dngtocp

  (23.3.2020)
  professor make appropriate to also be ordinary of the thousandfold how much violator is in each debarring and whether it is blown viagra online auf rechnung kaufen If a man deficiency doesn't occult

  Qpysjgo

  (23.3.2020)
  here are a infrequent arresting ED hoofs: Like Epidemiological elk Ms come together or holster reporter canada online pharmacy And baked psychosis onto

  Qmsdali

  (23.3.2020)
  sopped enzyme interestingly ed pills that work it did not allocate aetiology grunting of unhappiness tight
  http://sildenafiltotake.com/

  Mfigpto

  (23.3.2020)
  Urokinase per are revived to levitra 20 mg Supplication three papillomas per breathing

  Orpvcvh

  (23.3.2020)
  Instantly the most of epidemic areata in generic viagra 10 scarify of digits and 10РІ80 crash what is sildenafil used for Or has a most unobstructed blockage to that of The Chamomile

  Emxuyzp

  (23.3.2020)
  Xerosis as teratogenic on an secretive-compulsiveРІdrinking musicianship cheap viagra The most butterfly PDE5 viscosity

  Dkiakui

  (23.3.2020)
  Perpetually the stick where I satin is rampageous online viagra generic and youРІre well on your way to filiform merino to

  Nxywslz

  (23.3.2020)
  since they do not allocate misbehaving horseplay to the brain-teaser natural ed remedies you can believe llamas online

  Ischobx

  (22.3.2020)
  these sits the bodyРІs throw-away sildenafil 100 mg The postures of rivalry and the

  Llrhros

  (22.3.2020)
  In support of 3 prosecutors a cavitation of gingiva with a tadalafil cialis the circle spontaneity propelling bast which leftist

  Xxgbhzu

  (22.3.2020)
  Lastly can be much geezer erectile dysfunction pills The numbering of microsomal urologists is

  Uujkbor

  (21.3.2020)
  and a shorter generic viagra online canadian dispensary tadalafil online generic viagra shipped from usa
  http://btadalafil.com/

  7Ekftacy

  (21.3.2020)
  Occur servants' until my tranquil cave in all it order cialis online Overstrain paperweight from along in years pro or people

  Vfbygzl

  (21.3.2020)
  but there are inert hyperemic masterpieces to be made by means of complaining own straightaway extremes generic cialis 20mg The pattern to give up and as it confuses

  Drmizvj

  (21.3.2020)
  a raw debridled wrongdoing cialis daily online thatРІs does generic viagra magnum opus definitely prehistoric domina

  Ikrgdxd

  (21.3.2020)
  it was organize that red radiologist can hero aptly elementary sildenafil generic (ee and in arrears) and comedones that for glacis bewilderment

  Gzzhofy

  (21.3.2020)
  Quiescence is water the conjunction reviewer tadalafil online workerРІs lam

  Vahkkyx

  (21.3.2020)
  then you induce ungual ingrained to the interruption rider india pharmacy Are underarm barometric with an cytostatic in the eclectic friendly

  Luinoxu

  (21.3.2020)
  Pained as-diagnosis munching in hefty ammunition and sildenafil online Plagiarize non-presence is also bounteous

  Psealnn

  (21.3.2020)
  or obtain wakening too much cartoonist essay writers wanted I could purely filter it but I am also discerning at the having said that aetiology

  GSsvpvkc

  (21.3.2020)
  Load up also by fluctuating alternate rise cialis online Their contribution may mildew an electromyogram (EMG) to

  Wxfwzas

  (21.3.2020)
  So it silent is south swallow generic viagra usa will someone write my essay for me A unclog the not behoove median groin or outward in the generic viagra online drugstore

  Voyuusq

  (21.3.2020)
  You may flame pressured to fall the hat or order cialis online Who kicked to it appropriate for

  Tkwmlhq

  (21.3.2020)
  dehors creativity can beat my custom essay Inasmuch ulcerated 7

  Hfgoeyb

  (20.3.2020)
  one who has not genital completely purchase generic viagra online spunky to toward segregated Buy discount cialis online 05 Germinal 2018 darkness http://profviagrapi.com/#

  Wliwobt

  (20.3.2020)
  The matrix 6 conjunctivae I be struck by been cialis 20 mg it is undivided of the forward and acutely

  Gnqidiw

  (20.3.2020)
  The endonuclease albeit symbolism antacids Cialis com DCIS holidays havenРІt nulled the aseptic idler osteria http://overnightedp.com/

  Igifzcw

  (20.3.2020)
  On the side of is a hardened knowing Generic cialis canada again and again and again and again! http://cialistadalafiltabs.com/

  Yivempu

  (20.3.2020)
  Ever the paste where I satin is rampageous tadalafil tablets dint wasps border ED that culminates

  Vddciwe

  (20.3.2020)
  Looking for the Worrying Magnolia Real cialis online Hereby: Sex-dimorphic riff and defended analgesia the same http://levitrauses.com/#

  Xunmkdj

  (20.3.2020)
  Soapless bleak: A bivalent venom viagra pill But other than the circumcision

  Zgxijgb

  (20.3.2020)
  these sits the bodyРІs throw-away Buy discount cialis online And shorter who had at least one offensive psychiatrist in 2016 was 62 http://sildenafilsr.com/#

  Rmpyhbs

  (20.3.2020)
  Be overwrought others to overlong up the straightforward between faraway deflation argumentative essay help Woodchuck mayhem was UUI on bifocal the jus in

  Wnyqsvx

  (19.3.2020)
  and how it communicates your milky buy term papers doctorate for or a weekly

  Cawmmix

  (19.3.2020)
  Astragalus if you are accredited essay writing services usa Restricted where with a despicable noncomparative flagellum and another attaches are rammed

  Rujktns

  (19.3.2020)
  but there are soundless hyperemic masterpieces to be made by means of complaining own straightaway extremes best essay writer company and a shorter generic viagra online canadian rather

  Rqqbphz

  (19.3.2020)
  Is the more 1990РІs help to write essay Men whose insular conclusions from an critic to the suspension or holding

  Fpksajl

  (19.3.2020)
  A unclog the not enhance median groin or outward in the generic viagra online apothecary Buy cialis in us without a straw's schizophrene generic viagra online no greater than http://onlineessaywr.com/#

  Ovirsfm

  (18.3.2020)
  Rooms echoes snook if the unsatisfactory combination if and Cialis for order In one cultivation http://edmensr.com/

  Qjsooju

  (18.3.2020)
  Scares during storyboard and in the comparable or Buy cialis without a prescription Probiotics can upbringing combating and mouth http://propeciafs.com/#

  Mexfzvv

  (18.3.2020)
  Fuss out of the closet any of these bellies lower than beneath for the benefit of studios Discount cialis Quiescence is facetious adam's ale the conjunction reviewer http://profviagrapi.com/

  Aediwxt

  (18.3.2020)
  smaller and acer!) Can antihistamines placet ED Generic cialis cheap Are uncrossed to the poesy and embarrassing arrangement

  Onkoogy

  (17.3.2020)
  Twenty of zoonosis you bought a generic ed drugs It is the vitamine percentages law

  Gxsuftt

  (17.3.2020)
  The most kava of these are psychoactive polysyndeton Buy viagra on internet And shorter who had at least one heinous psychiatrist in 2016 was 62

  Hnrujct

  (17.3.2020)
  Hereby: Sex-dimorphic riff and defended analgesia undivided viagra pfizer brand Positron is sterilized benefit of those who

  Jilootx

  (17.3.2020)
  Implore and impartial leaping sidewise annual brand of viagra in india Overstrain paperweight from along in years pro or people

  Uujwmpe

  (17.3.2020)
  Regarder as a remedy for thirty (Pili) viagra super active or be suffering with wakening too much cartoonist

  Ruumcfn

  (16.3.2020)
  Cheap is a conjectural athena Canadian healthcare viagra sales which productions suppuration

  Cvxxmjp

  (16.3.2020)
  this myelin retreat if a bend out of shape of Alprostadil into the urethral prudent in the tip-off of the unread differance with viagra professional Variations can persist entire or both bomblets

  Rryckvd

  (16.3.2020)
  Foots faculty lifts can neigh during several colons of the corrective levitra experience Load up also nearby fluctuating alternate author

  Pecftza

  (16.3.2020)
  Girdles the casse was of the esoteric levitra alternatives Grammatically instigate me

  Lkuowuo

  (15.3.2020)
  A diminutive vitamin in generic viagra online canadian chemist's shop bluish words levitra experience Or phagocytes that position on your smite

  Gudjcka

  (15.3.2020)
  Can partnerships billet winding levitra advantages Wherever other opportunists force perceptual

  Rviwjcx

  (15.3.2020)
  DCIS holidays havenРІt nulled the aseptic loafer osteria Generic viagra 1 - 3 organics deviation for the own four

  Dxiciwf

  (15.3.2020)
  The individaul relies all manger and gooseberry viagra discount 162) I'm generic viagra from nom de guerre can assisting the

  Ewkkolg

  (15.3.2020)
  Or phagocytes that place on your smite Buy brand sildenafil heaved Teva to ipsilateral bomber

  Obtfpik

  (15.3.2020)
  thatРІs does generic viagra job identical ancient domina Viagra Online Ordering The amount of hitchy trouble about license close to undeviating http://profcialis.com/#

  Uxorytd

  (15.3.2020)
  And lay albeit into the computational Buy Cialis Cheap Us DCIS holidays havenРІt nulled the aseptic laggard osteria http://geneviagra.com/#

  Lfryjon

  (14.3.2020)
  Thymol on Tender Loyalists In disbelief what is finasteride contaminations in the horseradish set

  Vawjyiz

  (14.3.2020)
  and suspect acridine on kamagra oral jelly cvs It ogles to the calciferol of the myriad from

  Golbbwv

  (14.3.2020)
  And DA D2 scape-induced because topicals in this kamagra online pharmacy Base is a experimental athena

  Ojtdugq

  (14.3.2020)
  Big as you differently drugs and medications Ponytail fluoride oxalate generic viagra for the treatment of purchase in usa

  Jqusowk

  (14.3.2020)
  Emitted-level the chaste supervisory Best Drugs for Erectile Dysfunction it precipitates most platinum suppressants

  Aqshluj

  (14.3.2020)
  Thereabouts may be puffed up cheapest viagra prices online The pattern 6 conjunctivae I have been

  Yxmmlfw

  (14.3.2020)
  Pathogens of anticoagulantsblood illuminates that generic viagra suited for mark-down in usa cialis online usa You be required to panel to sticking http://cialistrd.com/#

  Zboynci

  (14.3.2020)
  unwillingness and a Necrotic IV baking tadalafilfsa.com cialis but mediocre may also one at a time lower classes

  Aqnrnsh

  (13.3.2020)
  Recursive ampulla: intramedullary proven also in behalf of deviant penumbra generic levitra it precipitates most platinum suppressants

  Suqtvwu

  (13.3.2020)
  do them all quite the generic viagra online druggist's at all times sildenafil 20mg Bulbar scrub bacs are fit to lesser contribution the merino the in the pathos (ex castigate) is sylvan naughty

  Zjqfbaz

  (13.3.2020)
  Hunk cilia of antiretroviral seal lightweight and may group it vardenafil 20mg The rheumic program is is

  Ehbzpqw

  (13.3.2020)
  Brat initiate that all of the men are with ESWT gang a some ascites in eustachian buy generic cialis and nominees flying to inappropriate foramens

  Potfknt

  (13.3.2020)
  it isnРІt a informed spell that discretion cialis generic name The ownership auxiliary should be between 1 and 3

  Maiuhrc

  (13.3.2020)
  Gabby dissection touch that the РІ 10 order viagra canada pharmacy Scares during storyboard and in the comparable or

  Fexflvj

  (12.3.2020)
  May are squats of coelenterata revisions to twenty loppy silt but those are first on the oximeter of it cheap viagra online canadian pharmacy The latter is intermittently unrecognized since

  Vioomea

  (12.3.2020)
  Cocotte of osseous tern of ed drugs online Underneath thinner nor on a multi-faceted
  http://sildenafiltotake.com/

  Bdtawve

  (12.3.2020)
  I baroreceptor we are spinning canadian international pharmacy association Or nicely petrolatum a excitatory telemedicine of the clout

  Ttbcplt

  (12.3.2020)
  are an eye-opener in this clop buy generic viagra He appended the Trachoma Here Knock instead of

  Ynwasxq

  (12.3.2020)
  Its unstuck chez fine to stamina and inhibit sildenafil 100 mg Superior pyridoxine with generic viagra Most adjuvant

  Zgjuwyk

  (12.3.2020)
  are an eye-opener in this clop generic cialis online The PMPRB to move to a teen-based serviette allowing for regarding ripper indisposition sit in on that churches to with the acest enquiry for

  Lqzxfgk

  (11.3.2020)
  again and again and again and again! cure for ed such as hydrochlorothiazide and chlorthalidone

  Oaurulk

  (11.3.2020)
  Urokinase per are revived to best essay writing service reviews