Poskytovanie liekov pre poistencov lekárňami ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Judikatúra


Poskytovanie liekov pre poistencov lekárňami ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti


 | 7.9.2009 | komentárov: 0R 94/2000
Poskytovanie liekov pre poistencov zdravotných poisťovní lekárňami je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, i keď sa poskytujú na základe zmluvy, ktorú podľa Obchodného zákonníka uzatvára poskytovateľ liekov so zdravotnou poisťovňou.


Konanie o žalobe, ktorou žiada poskytovateľ liekov zaviazať zdravotnú poisťovňu na zaplatenie ceny liekov, ktoré poskytol jej poistencom, je konaním vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti a je vecne oslobodené od súdnych poplatkov.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. júna 2000, sp.zn. 4 Obdo 16/98)


            Žalobca žalobou podanou na Okresný súd B. žiadal vydať platobný rozkaz, ktorým bude žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi 4 047 Sk istiny a trovy konania. V žalobe uviedol, že na základe zmluvy uzavretej podľa § 38 zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 273/1994 Z.z.") a § 262 Obchodného zákonníka poskytol poistencom žalovaného zdravotnú starostlivosť. Žalovaný faktúry, ktorými žalobca náklady na zdravotnú starostlivosť vyúčtoval, zaplatil s omeškaním, preto je povinný zaplatiť úroky z omeškania.
 
            Súd prvého stupňa žalobcu vyzval, aby zaplatil 500 Sk súdneho poplatku v stanovenej lehote. Keď žalobca súdny poplatok v určenej lehote nezaplatil, konanie uznesením z 2. marca 1998, č.k. Rob 1999/97-13, zastavil. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1992 Zb.").
 
            Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca. V odvolaní uviedol, že predmetom konania je pohľadávka žalobcu (jej príslušenstvo), ktorá vznikla v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za vydanie liekov na základe receptov. Takéto konanie je od súdnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. Žiadal, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
 
            Krajský súd v B. rozhodujúc o odvolaní žalobcu uznesením zo 17. apríla 2000 uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že ide o obchodný spor z právnych vzťahov medzi podnikateľmi, ktorý vznikol pri podnikateľskej činnosti. Oslobodenie od súdneho poplatku na túto vec nedopadá, preto súd prvého stupňa správne konanie zastavil, keď žalobca na výzvu súdny poplatok nezaplatil. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. mája 1998.
 
            Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie. V dovolaní uviedol, že konania vo veciach zdravotnej starostlivosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. sú od súdnych poplatkov oslobodené. Pohľadávka žalobcu vznikla v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri vydávaní liekov v lekárni na základe receptov, a preto je konanie o nej oslobodené od súdnych poplatkov. Zastavením konania bola postupom súdu žalobcovi odňatá možnosť konať pred súdom, čím je daná prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) O.s.p. Navrhol, aby dovolací súd rozhodnutie súdov oboch stupňov zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.
 
            Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), skúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p.), či opravný prostriedok smeruje proti takému rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť dovolaním.
 
            Z odôvodnenia:
 
            Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).
 
            V prejednávanej veci dovolanie smeruje proti uzneseniu. Podľa § 239 O.s.p. platí, že ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané v tejto procesnej forme, je dovolanie proti nemu prípustné, ak je napadnuté zmeňujúce uznesenie (§ 239 ods. 1 O.s.p.) alebo potvrdzujúce uznesenie, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa,
 
            a) ak odvolací súd v ňom vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide po právnej stránke o rozhodnutie zásadného významu alebo
 
            b) ak ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia na podklade cudzozemského rozhodnutia, alebo
 
            c) ak ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. g) a písm. h) (§ 239 ods. 2 O.s.p.).
 
            Uznesenie, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým bolo konanie zastavené, nie je v § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. uvedené. Dovolací súd preto musel skúmať, či dovolaním napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád uvedených v § 237 O.s.p. (§ 242 ods. 1 O.s.p.). Ustanovenie § 237 O.s.p. nemá žiadne obmedzenia vo výpočte rozhodnutí odvolacieho súdu, ktoré sú spôsobilým predmetom dovolania. Z hľadiska prípustnosti dovolania podľa uvedeného ustanovenia nie je predmet konania významný. Ak teda je konanie postihnuté niektorou z vád vymenovaných v tomto ustanovení, možno ním napadnúť aj rozhodnutia vo veciach, pri ktorých je inak dovolanie vylúčené.
 
            Pri skúmaní, či konanie, v ktorom vydané napadnuté uznesenie, nie je postihnuté niektorou z vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s.p., sa bolo potrebné zaoberať otázkou opodstatnenosti tvrdenia dovolateľa, že v prejednávanej veci mu súdom bola odňatá možnosť pred ním konať [§ 237 písm. f) O.s.p.], keď konanie bolo zastavené pre nezaplatenie súdneho poplatku, hoci išlo o konanie od platenia súdneho poplatku oslobodené. Odňatím možnosti konať sa v zmysle tohto ustanovenia rozumie taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia tých jeho procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov.
 
            Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. je od poplatku oslobodené súdne konanie vo veciach zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Konania vo vymenovaných veciach sú od poplatku vecne oslobodené. Poplatkový zákon z prirodzených dôvodov bližšie nestanovuje, aké vzťahy sa z poplatkového hľadiska považujú za vzťahy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 
            Zdravotná starostlivosť sa podľa § 1 písm. a) zákona č. 273/1994 Z.z. poskytuje na základe zdravotného poistenia. Podľa § 4 ods. 1 písm. c) je zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na základe zdravotného poistenia, okrem iného, aj poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb. Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z.z. poisťovňa na výkon zdravotnej starostlivosti uzatvára so zdravotníckymi zariadeniami zaradenými do siete zdravotníckych zariadení zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zariadenia, ktoré patria do siete zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, vymenúva § 24 ods. 1 zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Podľa § 24 ods. 1 písm. t) sústavu zdravotníckych zariadení, okrem iného, tvoria aj verejné lekárne. Obdobné vymedzenie pojmu liečebnej starostlivosti vyplýva aj z ustanovenia § 3 zákona č. 98/1995 Z.z. o liečebnom poriadku.
 
            Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy treba dospieť k záveru, že poskytovanie liekov pre poistencov zdravotných poisťovní lekárňami je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. I keď lekárne s poisťovňami pre výkon tejto starostlivosti uzatvárajú zmluvy podľa Obchodného zákonníka, nemení to nič na skutočnosti, že ich obsahom je výkon zdravotnej starostlivosti pre poistencov poisťovne podľa § 38 ods. 3 zákona č. 273/1994 Z.z. Konania, predmetom ktorých sú nároky, ktoré vznikli pri výkone zdravotníckej starostlivosti, sú konaniami vo veciach poskytovania zdravotníckej starostlivosti a dopadá na nich ustanovenie § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. Tieto konania sú vecne od súdnych poplatkov oslobodené a nezaplatenie súdneho poplatku nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania.
 
            Z uvedených dôvodov súd prvého stupňa tým, že konanie zastavil a odvolací súd tým, že jeho rozhodnutie o zastavení konania potvrdil, hoci pre zastavenie konania nebol dôvod, odňal žalobcovi možnosť konať pred súdom. So zreteľom na uvedené je zrejmé, že v konaní došlo k procesnej vade, zakladajúcej podľa ustanovenia § 237 písm. f) O.s.p. prípustnosť dovolania. Táto vada je zároveň tiež dôvodom, pre ktorý musí dovolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní postihnutom takouto procesnou vadou nemôže byť považované za správne.
 
            Z uvedeného dôvodu Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutie odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa podľa § 243 ods. 2 O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Účasť na samovražde
 • Falšovanie lekárskych predpisov
 • Preskúmanie rozhodnutia o ukončení dočasnej práceneschopnosti
 • Súdne preskúmanie lekárskej správy
 • Preskúmanie lekárskeho posudku súdom
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --