Vecné oslobodenie od súdneho poplatku | Medicínske právo
              

Judikatúra


Vecné oslobodenie od súdneho poplatku


 | 7.9.2009 | komentárov: 0R 67/2000
Vecné oslobodenie od poplatku podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vzťahuje aj na konania, predmetom ktorých je nárok prevádzkovateľa lekárne proti zdravotnej poisťovni na náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom zdravotného poistenia.


(Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. marca 1999, sp.zn. 10 Co 2749/98)
 
            Napadnutým uznesením okresný súd odporkyni nepriznal oslobodenie od platenia súdneho poplatku z dôvodu, že nejde o taký predmet konania, na ktorý by sa vzťahovalo vecné oslobodenie od platenia súdneho poplatku, pričom neboli splnené ani podmienky § 138 ods. 1 O.s.p. na priznanie oslobodenia od súdneho poplatku.
 
            Proti uzneseniu okresného súdu podala odvolanie odporkyňa. Žiadala uznesenie okresného súdu zrušiť. V dôvodoch odvolania uviedla, že podľa jej názoru sa na daný predmet konania vzťahuje vecné oslobodenie od platenia súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1992 Zb."), lebo ide o vzťah, ktorý nesúvisí s podnikaním účastníkov konania, ale s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 
            Krajský súd preskúmal uznesenie okresného súdu v rozsahu danom ustanovením § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. c) O.s.p. a napadnuté uznesenie v zmysle § 221 ods. 1 O.s.p. zrušil.
 
            Z odôvodnenia:
 
            V zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
            Z uvedeného znenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. vyplýva, že ide o vecné oslobodenie súdneho konania od platenia súdneho poplatku.
 
            Zákon bližšie nešpecifikuje, ktoré právne vzťahy zo zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti by mali podliehať vecnému oslobodeniu od platenia súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. Preto o tejto otázke, na základe konkrétneho prípadu, musí rozhodnúť príslušný súd.
 
            Predmetom konania v danej veci je zaplatenie 282 997,04 Sk, ktoré požaduje navrhovateľ od odporcu, titulom úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom zdravotného poistenia.
 
            Spornou otázkou v konaní bolo, či tento právny vzťah spadá pod § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb., a tým celé konanie pod vecné oslobodenie od platenia súdneho poplatku.
 
            Krajský súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že predmetné konanie možno podradiť pod vecné oslobodenie od platenia súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. z týchto dôvodov:
 
            Je nesporné, že zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe zdravotného poistenia [§ 1 písm. a), § 2 zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 273/1994 Z.z.")].
 
            Pod zdravotnú starostlivosť platná právna úprava zahŕňa (okrem iného) aj lekárenskú starostlivosť [§ 2 ods. 2 zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 277/1994 Z.z.")]. Okrem toho, na účely zákona č. 273/1994 Z.z. sa pod zdravotnou starostlivosťou rozumie poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb [§ 4 ods. 1 písm. c) cit. zákona]. Povinnosť poisťovne uhrádzať zmluvným zdravotníckym zariadeniam náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 98/1995 Z.z. o liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 98/1995 Z.z.").
 
            Vzhľadom na to, že ustanovenie § 3 zákona č. 98/1995 Z.z. je zaradené pod marginálnu rubriku "Poskytovanie zdravotnej starostlivosti", treba (v širšom zmysle) právny vzťah vzniknutý z titulu povinnosti zdravotnej poisťovne nahradiť náklady, ktoré vznikli lekárni (resp. jej prevádzkovateľovi) z dôvodu poskytnutia liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotníckych potrieb, považovať za právny vzťah vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti. V nadväznosti na to, aj konanie, predmetom ktorého je spor medzi prevádzkovateľom lekárne a zdravotnou poisťovňou o náhradu vynaložených (vyššie uvedených) nákladov, treba považovať za konanie, ktoré je od súdneho poplatku v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. oslobodené. V širšom zmysle možno teda za konanie vo veciach poskytovania zdravotníckej starostlivosti považovať každé také konanie, predmetom ktorého sú nároky vyplývajúce z predpisov upravujúcich podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti (zákon č. 273/1994 Z.z., zákon č. 277/1994 Z.z., zákon č. 98/1995 Z.z. a zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame - všetky v znení neskorších predpisov). Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Účasť na samovražde
 • Falšovanie lekárskych predpisov
 • Preskúmanie rozhodnutia o ukončení dočasnej práceneschopnosti
 • Súdne preskúmanie lekárskej správy
 • Preskúmanie lekárskeho posudku súdom
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --