Konanie vo veci zdravotného poistenia | Medicínske právo
              

Judikatúra


Konanie vo veci zdravotného poistenia


 | 7.9.2009 | komentárov: 0R 16/2005
Konanie o nároku zdravotnej poisťovne na náhradu nákladov vynaložených za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyplývajúci z ustanovenia § 57 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov je konaním vo veci zdravotného poistenia a v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov je oslobodené od súdneho poplatku.


 (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. júna 2004, sp.zn. 5 Cdo 29/2004)

            Krajský súd v Žiline uznesením z 23. septembra 2003, sp.zn. 8 Co 194/03, potvrdil uznesenie Okresného súdu Čadca z 15. apríla 2003, č.k. 5 C 195/02-49, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie 1 035,- Sk. Zároveň samostatným výrokom pripustil proti svojmu uzneseniu dovolanie. Výrok o pripustení dovolania odôvodnil tým, že ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, a to v otázke, či konanie, predmetom ktorého je nárok zdravotnej poisťovne na náhradu vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní (ďalej len "zákon o zdravotnom poistení"), je oslobodené od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o súdnych poplatkoch"). Sám túto otázku riešil tak, že takéto konanie ako konanie druhotné nie je oslobodené od súdneho poplatku, pretože nejde o konanie vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti majúcej základ v primárnom vzťahu medzi poistencom a lekárom, poistencom a poisťovňou a poistencom a lekárňou.
 
            Proti tomuto uzneseniu krajského súdu, ako odvolacieho súdu, podala dovolanie žalobkyňa. Žiadala, aby dovolací súd uznesenie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Uviedla, že konanie, v ktorom si uplatnila nárok podľa § 57 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení, je konaním vo veci zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože vynaložila náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť svojmu poistencovi, ktorý utrpel úraz ako zamestnanec žalovaného.
 
            Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), preskúmal dovolaním napadnuté uznesenie krajského súdu, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.
 
            Z odôvodnenia:
 
            Dovolací súd je podľa ustanovenia § 242 ods. 1 O.s.p. viazaný rozsahom dovolania a uplatneným dovolacím dôvodom; z úradnej povinnosti skúma iba vady uvedené v § 237 O.s.p. a iné vady konania len vtedy, pokiaľ by mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Tieto však neboli dovolaním namietané a zo súdneho spisu nevyplývajú.
 
            V danom prípade je dovolanie prípustné podľa § 239 ods. 2 písm. a) O.s.p., t. j. len preto, že jeho prípustnosť vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení odvolací súd, ktorý zároveň v jeho dôvodoch vymedzil otázku po právnej stránke zásadného významu. To znamená, že dovolateľka bola oprávnená napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu len z dôvodu, že spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci, a to iba v konkrétne vymedzenej otázke, pre ktorú bolo dovolanie pripustené. Dovolací súd preto skúmal v dovolacom konaní vecnú správnosť napadnutého uznesenia len vo vzťahu k tej otázke zásadného právneho významu, pre ktorú pripustil odvolací súd dovolanie.
 
            Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu a poskytovania zdravotnej starostlivosti [§ 4 ods. 1 písm. d) zákona o súdnych poplatkoch].
 
            Poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ďalej len "náhrada vynaložených nákladov") v dôsledku zavineného protiprávneho konania voči poistencom (§ 57 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení).
 
            V citovanom ustanovení § 4 ods. 1 písm. d) zákon o súdnych poplatkoch oslobodzuje od súdneho poplatku okrem iných, aj konania vo veciach zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sám pritom bližšie neurčuje, čo treba rozumieť pod konaním vo veciach zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Záver o tejto otázke treba preto vyvodiť z obsahu žaloby, najmä z právnych dôvodov uplatňovaného nároku. Pri vymedzení pojmov "zdravotné poistenie" a "poskytovanie zdravotnej starostlivosti" (ktoré nemožno vzájomne zamieňať) treba vychádzať zo zákonnej úpravy zdravotného poistenia vykonanej predovšetkým zákonom o zdravotnom poistení a zo zákonnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonanej najmä zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Vo všeobecnosti však pod konaním vo veciach zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti možno rozumieť konanie, predmetom ktorého sú nároky vyplývajúce z právnych vzťahov upravovaných právnymi predpismi o zdravotnom poistení a poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Z hľadiska aplikácie citovaného ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona o súdnych poplatkoch niet žiadneho rozumného dôvodu pre členenie uvedených nárokov na primárne a druhotné. Nemožno preto považovať za správny zužujúci výklad tohto ustanovenia, podľa ktorého sa oslobodenie od súdnych poplatkov má vzťahovať len na konanie, predmetom ktorého sú nároky vyplývajúce z tzv. primárnych vzťahov zo zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
            V preskúmavanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne na náhradu nákladov vynaložených za poskytnutú zdravotnú starostlivosť svojmu poistencovi. Ide o nárok priamo vyplývajúci z citovaného ustanovenia § 57 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení pri splnení podmienok v ňom uvedených. I keď medzi žalobkyňou a žalovaným nejde o právny vzťah z poskytovania zdravotnej starostlivosti, nepochybne uplatňovaný nárok je vyvodzovaný z právneho vzťahu upraveného zákonom o zdravotnom poistení, preto konanie o tomto nároku je konaním vo veci zdravotného poistenia a ako také je oslobodené od súdneho poplatku.
 
            So zreteľom na uvedené dovolací súd dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil. Pretože rovnakou vadou (nesprávnym právnym posúdením veci) je postihnuté aj uznesenie súdu prvého stupňa, dovolací súd zrušil aj toto uznesenie a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie (§ 243b ods. 1 veta za bodkočiarkou, ods. 2 O.s.p.).


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Účasť na samovražde
 • Falšovanie lekárskych predpisov
 • Preskúmanie rozhodnutia o ukončení dočasnej práceneschopnosti
 • Súdne preskúmanie lekárskej správy
 • Preskúmanie lekárskeho posudku súdom
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --