Nemožnosť odmietnuť poskytnutie lekárskej služby prvej pomoci | Medicínske právo
              

Judikatúra


Nemožnosť odmietnuť poskytnutie lekárskej služby prvej pomoci


 | 7.9.2009 | komentárov: 0R 19/2005
Súkromný lekár, ktorý nepodpísal zmluvu o poskytovaní lekárskej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, porušuje § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 277/1994 Z.z., ak odmietne poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.

 
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 4. decembra 2003, sp.zn. Sž-o-NS 107/03)

 
Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 2003 bola zamietnutá žaloba, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Krajského úradu v P. z 28. júna 2002 o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vydané žalobcovi ako súkromnému lekárovi Okresným úradom vo V. nad T. 6. januára 1995 z dôvodu, že odmietol poskytovať lekársku službu prvej pomoci.
 
            Žalobca v odvolaní proti rozsudku prvostupňového súdu namietal, že fakticky odvtedy, ako nepodpísal zmluvu s organizátorom lekárskej služby prvej pomoci, poskytuje túto službu bezplatne. Žiadal zmeniť prvostupňový rozsudok a vyhovieť žalobe.
 
            Žalovaný žiadal prvostupňový rozsudok ako vecne správny potvrdiť.
 
            Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.
 
            Z odôvodnenia:
 
            Odvolací súd považoval za správny právny názor prvostupňového súdu, podľa ktorého § 18 a § 26 zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") majú kogentný charakter a jednoznačne upravujú povinnosť žalobcu pri výkone zdravotnej starostlivosti - lekárskej služby prvej pomoci. Neuzavretie zmluvy o vykonávaní lekárskej služby prvej pomoci, resp. odmietnutie jej podpísania žalobcu nezbavuje zákonnej povinnosti túto službu vykonávať. Svoj nesúhlas s podpisom zmluvy nemohol žalobca prejaviť odmietnutím nastúpiť výkon lekárskej služby prvej pomoci, lebo uvedená povinnosť mu vyplývala priamo zo zákona.
 
            Odvolací súd z predložených administratívnych spisov ešte nepovažoval za dostatočne preukázané, že žalobca odmietol nastúpiť výkon lekárskej štátnej prvej pomoci, resp. že tak postupoval opakovane.
 
            Podľa rozhodnutia Krajského úradu v P. z 28. júna 2002 vzhľadom na písomne, a neskôr ústne potvrdené vyjadrenie žalobcu z 31. mája 2002, vznikla povinnosť Krajského úradu v P. zrušiť povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti z dôvodu opakovaného závažného porušenia povinnosti účastníka konania poskytovať lekársku službu prvej pomoci. Podľa výroku prvostupňového správneho rozhodnutia k porušeniu povolenia došlo podľa § 33 ods. 8 písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti.
 
            Žalovaný vo svojom rozhodnutí vychádzal zo zistenia, že účastník konania závažným spôsobom a opakovane porušil predpisy upravujúce oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti tým, že opakovane nenastúpil výkon lekárskej služby prvej pomoci. Dôvody na zrušenie jeho povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti preto boli preukázané.
 
            Podľa § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotníckej starostlivosti v znení platnom v čase rozhodnutia orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie aj vtedy, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušuje predpisy, ktoré upravujú oblasť zdravotnej starostlivosti.
 
            Z obsahu administratívneho spisu predloženého žalovaným vyplýva, že žalobca zaslal Riaditeľstvu Nemocnice s poliklinikou vo V. nad T. dňa 25. marca 2002 oznámenie o nenastúpení do lekárskej služby prvej pomoci dňa 1. apríla 2002. Žiadne iné oznámenie o nenastúpení konkrétne určenej služby do lekárskej služby prvej pomoci sa v spise nenachádza. Podľa zápisnice z vypočutia žalobcu v správnom konaní 31. mája 2002 tento odmietol poskytovať lekársku službu prvej pomoci v súlade so svojím vyjadrením z 25. marca 2002 adresovaným Riaditeľstvu Nemocnice s poliklinikou vo V. nad T. ako organizátorovi lekárskej služby prvej pomoci vzhľadom na nespokojnosť s obsahom zmluvy. V závere zápisnice je však aj vyjadrenie, že je ochotný poskytovať lekársku službu prvej pomoci aj bez obchodnej zmluvy. V spise sa nachádza oznámenie štátneho okresného lekára z 24. júna 2002, že žalobca nenastúpil do lekárskej služby prvej pomoci dňa 7. júna 2002 a 19. júna 2002, avšak žiadny doklad o doručenej výzve do služby v uvedených dňoch a ani doklad o odmietnutí sa v spise nenachádza. Prvostupňové rozhodnutie a ani rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu neobsahuje v skutkovej vete výroku rozhodnutia a ani v dôvodovej časti jednoznačné skutkové vymedzenie porušenia zákona - t.j. buď zdôvodnenie porušenia zákona závažným spôsobom alebo opakovane. Pokiaľ dôvodom odňatia povolenia bolo opakované odmietnutie lekárskej služby prvej pomoci, je odvolací súd toho názoru, že opakovanosť takého konania nie je dostatočne preukázaná a správne orgány sa s ňou ani skutkovo nezaoberali. Pokiaľ dôvodom bolo závažné porušenie povinností, je dôvodné túto závažnosť, vzhľadom na okolnosti, za akých k porušeniu predpisov o poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci došlo, jej možné dôsledky a spôsob komunikácie skutkovo aj právne zhodnotiť.
 
            Vzhľadom na uvedené dospel odvolací súd k záveru, že rozhodnutia žalovaného sú pre nedostatok v skutkových zisteniach vydané v rozpore so zákonom, a preto pokiaľ prvostupňový súd žalobu zamietol, rozhodol tak predčasne. Odvolací súd preto rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že rozhodnutia žalovaného zrušil a vec vrátil žalovanému na nové konanie (§ 246c v spojitosti s § 220 a § 221 O.s.p.). Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Neposkytnutie informácii a podvod
 • Vykonávanie lekárskeho povolania a členstvo v lekárskej komore
 • Odmietnutie vydania opisu zo zdravotnej dokumentácie
 • Zodpovednosť za vynaloženú liečbu pacienta
 • Predĺženie nemocnice
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --