Poplatok z omeškania a princíp rovnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Judikatúra


Poplatok z omeškania a princíp rovnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


 | 7.9.2009 | komentárov: 023/2006 ZSP

            § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka
 
            § 38 ods. 4 zákona č. 273/1984 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
 
Nárok na poplatok z omeškania pri nedodržaní lehoty splatnosti na zaplatenie úhrady nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov vzniká aj nezmluvnému zdravotníckemu zariadeniu.
 
            Iný výklad tohto ustanovenia by viedol k ničím neodôvodnenému zvýhodneniu (zne­výhodneniu) zdravotníckych zariadení v závislosti od toho, či majú alebo nemajú uzavretú zo zdravotnou poisťovňou zmluvu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.
 
            Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 47/2005.
 
            Skutkový stav:
 
            Okresný súd B. V rozsudkom zo 14. apríla 2004 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 550 528,80 Sk a náhradu trov konania v sume 30 849 Sk na účet advokátky žalobcu, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že ak príslušná zdravotná poisťovňa neuhradí lekárni riadne a včas cenu za vydané liečivá, má zdravotnícke zariadenie nárok na poplatok z omeškania v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Zb. bez ohľadu na to, či ide o zmluvné alebo o nezmluvné zdravotnícke zariadenie. Keďže v danej veci žalovaná uhradila faktúry žalobcovi oneskorene, žalobca uplatnil po práve podľa uvedeného zákonného ustanovenia poplatok z omeškania v rozsahu 0,1% za každý deň omeškania. Žalobu považoval preto v celom rozsahu za opodstatnene podanú.
 
            Krajský súd v B. rozsudkom z 29. septembra 2004 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy odvolacieho konania v sume 20 438 Sk na účet advokátky žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku vyslovil, že je proti nemu dovolanie prípustné. V odôvodnení rozsudku uviedol, že pri výklade a uplatňovaní práva, t.j. aj ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Zb., treba postupovať tak, aby boli v súlade s ústavou SR. Výklad zákona, resp. právnej normy musí byť uskutočňovaný predovšetkým v súlade s princípom právnej istoty účastníkov právnych vzťahov a tiež v súlade s ústavnoprocesným princípom právnej ochrany pred súdmi, kde platí zásada rovnosti všetkých účastníkov. Vychádzajúc z uvedených zásad, dospel k záveru, že každé zdravotnícke zariadenie bez rozdielu na to, či uzavrelo zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo nie, má právo uplatňovať rovnaký postih voči zdravotnej poisťovni, ktorá svoj dlh neplní riadne a včas. V prípade opačného výkladu, by nebola zachovaná ústavná rovnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo konštatoval už aj Ústavný súd SR v náleze z 15. júla 2004 uverejnenom pod č. 396/2004 Z.z.. Pripustenie dovolania odôvodnil tým, že posúdenie otázky, či aj nezmluvné zdravotnícke zariadenie má právo požadovať podľa ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z.z. v znení platnom v čase vystavenia faktúr žalobcom, resp. ich uhradenia žalovaným (v znení platnom do 31. augusta 2002) voči príslušnej zdravotnej poisťovni poplatok z omeškania 0,1% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa splatnosti účtovného dokladu, považoval za otázku po právnej stránke zásadného významu, ktorá nebola dosiaľ jednoznačne riešená.
 
            Proti tomuto rozsudku krajského súdu podala včas dovolanie žalovaná. Navrhla rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Uviedla, že odvolací súd nesprávne vyložil ustanovenie § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z.z., keď ustálil, že sa vzťahuje aj na zdravotnícke zariadenie, ktoré nie je v zmluvnom vzťahu s poisťovňou. Vytýkal odvolaciemu súdu, že pri výklade citovaného zákonného ustanovenia nevzal do úvahy, že len tie zdravotnícke zariadenia, ktoré sú zaradené do siete zdravotníckych zariadení, uzatvárajú s poisťovňami zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov (§ 23 ods. 3 zákona č. 277/1994 Z.z.). Týmto osobitným predpisom je zákon č. 273/1994 Z.z., konkrétne § 38 ods. 1 tohto zákona. Pri porušení záväzkov z takéhoto zmluvného vzťahu vznikajú ich zmluvným stranám (poisťovni, resp. zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu) práva a povinnosti vyplývajúce práve z § 38 ods. 2, 3 a 4 citovaného zákona. Aj možnosť uplatnenia sankcie v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z.z. treba preto vykladať tak, že patri len tomu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré má uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Keďže odvolací súd zaujal vo veci iný právny názor, jeho rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.
 
            Žalobca vo vyjadrení k dovolaniu uviedol, že nesúhlasí s právnym názorom žalovanej uvedeným v jej dovolaní. Výklad ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z.z. vykonaný odvolacím súdom považoval za správny. Dovolanie žalovanej navrhol preto zamietnuť.
 
            Najvyšší súd SR ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 OSP), po zistení, že dovolanie podal účastník konania proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom [§ 238 ods. 3 písm. a) OSP], bez nariadenia dovolacieho pojednávania preskúmal napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu v rozsahu vyplývajúcom z § 242 ods. 1 OSP a dospel k záveru, že je vecne správne.
 
            Z odôvodnenia:
 
            Odvolací súd vyslovením prípustnosti dovolania [§ 238 ods. 1 písm. a) OSP] vymedzuje zároveň aj právnu otázku zásadného významu, pre riešenie ktorej pripustil dovolanie. V takomto prípade dovolateľ môže dovolanie odôvodniť len tým, že rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení práve tej právnej otázky, ktorá viedla k pripusteniu dovolania, pričom dovolací súd je v dovolacom konaní oprávnený riešiť len tú právnu otázku, ktorá spadá do rámca odvolacím súdom pripusteného dovolania.
 
            Keďže v posudzovanej veci odvolací súd pripustil dovolanie proti svojmu potvrdzujúcemu rozsudku v otázke, či aj nezmluvné zdravotnícke zariadenie má právo požadovať podľa ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z.z. v znení platnom do 31. augusta 2002 (ďalej len „zákona“) voči príslušnej zdravotnej poisťovni poplatok z omeškania 0,1% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa splatnosti účtovného dokladu, dovolací súd, sa v súlade s dôvodmi uvedenými v dovolaní žalovanej, zaoberal v dovolacom konaní len riešením tejto právnej otázky.
 
            Podľa § 38 ods. 1 zákona poisťovňa môže uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti len so zdravotníckymi zariadeniami (ďalej len „zmluvné zdravotnícke zariadenie“) zaradenými do siete zdravotníckych zariadení.
 
            Podľa § 38 ods. 2 zákona zmluvy sa uzatvárajú v rozsahu tých druhov zdravotnej starostlivosti, ktoré je zmluvné zdravotnícke zariadenie oprávnené poskytovať.
 
            Podľa § 38 ods. 3 zákona poisťovňa poskytuje zmluvným zdravotníckym zariadeniam ambulantnej a ústavnej starostlivosti preddavok na úhradu zdravotnej starostlivosti za príslušný kalendárny mesiac vo výške 80% z priemernej mesačnej úhrady určenej za obdobie posledných troch kalendárnych mesiacov podľa účtovnej evidencie, ak priemerná mesačná úhrada za obdobie posledných troch mesiacov prevyšuje 50 000 Sk. Preddavok je splatný do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Zdravotnícke zariadenie ambulantnej starostlivosti je povinné zúčtovať poskytnutý preddavok do 40 dní a zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti do 50 dní odo dňa poskytnutia preddavku. Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poskytuje poisťovňa zdravotníckemu zariadeniu podľa osobitného predpisu do 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Zdravotnícke zariadenia sú povinné vykonávať analýzu účelného predpisovania liekov vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Kontrola účelného predpisovania liekov sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
 
            Podľa § 38 ods. 4 zákona pri nedodržaní lehoty splatnosti môže uplatniť zdravotnícke zariadenie voči príslušnej zdravotnej poisťovni poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa splatnosti účtovného dokladu.
 
            Citované zákonné ustanovenia sú zaradené pod marginálnou rubrikou „Úlohy poisťovne“, medzi ktoré okrem iného patri aj vymáhanie poistného a poplatkov z omeškania a uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a zmlúv o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov [§ 37 písm. b) a c) zákona]. V rámci právnej úpravy úloh poisťovne, ktoré sa týkajú možnosti uzatvárania zmlúv, bola zaradená aj právna úprava týkajúca sa poplatku z omeškania.
 
            Z ostatne citovaného zákonného ustanovenia a tiež z ustanovenia § 23 ods. 1 zákona je zrejmé, že zákonodarca zvolil v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, osobitnú právnu úpravu poplatku z omeškania oproti všeobecnej, čo nemožno vylúčiť. Takáto špeciálna úprava podmienok na uplatnenie poplatku z omeškania predpokladá, že má svoje opodstatnenie a zmysel, pričom v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti musí platiť zásadne rovnako pre všetky subjekty, ktoré sa na tomto systéme zúčastňujú. Nerovnosť v postavení zdravotných poisťovni, resp. zdravotníckych zariadení uplatniť za rovnakých podmienok sankciu v prípade riadneho a včasného neplnenia povinnosti povinným subjektom, by bolo možné pripustiť len za predpokladu, že by pre takéto postavenie bol osobitný dôvod. Ak preto ustanovenie § 38 ods. 4 zákona vyvolávalo pochybnosti, či možnosť uplatniť poplatok z omeškania má podľa neho aj nezmluvné zdravotnícke zariadenie, bolo potrebné pri jeho interpretácii postupovať v zmysle uvedených zásad tak, aby výkladom nedošlo k narušeniu princípu právnej istoty účastníkov právneho vzťahu a princípu rovnosti. V tomto smere treba považovať postup odvolacieho súdu pri interpretácii právnej normy za správny.
 
            Správny je aj záver odvolacieho súdu v tom, že ak by sa ustanovenie § 38 ods. 4 zákona vzťahovalo len na zmluvné zdravotnícke zariadenie (iba tieto by mohli podľa neho uplatniť poplatok z omeškania), ostatné by síce mohli uplatniť voči príslušnej zdravotnej poisťovni túto sankciu, ale podľa Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka, kedy by výška poplatku za omeškanie bola iná (nižšia). To znamená, že pri takejto interpretácii právnej normy, by nebola zachovaná zásada ústavnej rovnosti a tiež právnej istoty účastníkov tohto právneho vzťahu.
 
            Podľa dovolacieho súdu je taký výklad § 38 ods. 4 zákona, ktorým sa v rámci možnosti uplatnenia sankcie z omeškania založí nerovnaké postavenie subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ústavne neakceptovateľný. Každé zdravotnícke zariadenie (lekáreň) bez ohľadu na to, či je, alebo nie je v zmluvnom vzťahu k zdravotnej poisťovni, je totiž povinné za rovnakých podmienok poskytnúť zdravotnú starostlivosť občanom, ktorí na základe zdravotného poistenia majú na ňu právo zaručené Ústavou SR. Ak zdravotné zariadenie poskytne poistencom zdravotnej poisťovne zdravotnú starostlivosť, má voči príslušnej zdravotnej poisťovni právo na jej úhradu. Niet preto objektívne a rozumne zdôvodniteľného dôvodu, pre ktorý by mala byť určitá skupina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri možnosti uplatniť voči poisťovni poplatok z omeškania, znevýhodnená. Napokon, nerovnosť medzi subjektmi v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci možnosti uplatniť poplatok z omeškania, nie je v zásade spôsobilá na dosiahnutie inak legitímneho cieľa (zlepšenia zdravotnej starostlivosti). Z týchto dôvodov je výklad ustanovenia § 38 ods. 4 zákona podaný dovolateľom, podľa ktorého sa sankcia v ňom uvedená vzťahuje len na zmluvné zdravotnícke zariadenia, neprijateľný.
 
            So zreteľom na uvedené možno zhrnúť, že interpretáciu ustanovenia § 38 ods. 4 zákona urobenú odvolacím súdom, podľa ktorej každé zdravotnícke zariadenie, bez ohľadu na to, či uzavrelo zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou alebo nie, môže pri nedodržaní lehoty splatnosti uplatniť voči príslušnej zdravotnej poisťovni poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa splatnosti účtovného dokladu, treba považovať za správnu, zodpovedajúcu zákonu a Ústave SR. Žalovaná napadla teda dovolaním vecne správny rozsudok odvolacieho súdu. Keďže v konaní neboli zistené ani vady uvedené v § 237 OSP, Najvyšší súd SR jej dovolanie podľa § 243b ods. 1 OSP zamietol.
 
            V dovolacom konaní úspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov konania, pretože mu trovy konania nevznikli. Na jeho vyjadrenie z 11. februára 2004 z hľadiska rozhodovania o trovách dovolacieho konania neprihliadol, lebo advokátka nepredložila plnomocenstvo, z ktorého by bolo zrejmé, že je oprávnená zastupovať žalobcu, v mene ktorého sa vyjadrila, aj v dovolacom konaní.
 
            Poznámka:
 
            V rozhodovacej praxi súdov SR sa objavili rozdielne rozhodnutia, pokiaľ ide o právne posúdenie nároku na poplatok z omeškania, pri nedodržaní lehoty splatnosti na zaplatenie úhrady nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zmluvným či nezmluvným zdravotníckym zariadením.
 
            Uverejneným rozhodnutím by sa uvedená nejednotnosť v rozhodovaní mala odstrániť tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému zvýhodneniu či nezvýhodneniu jednotlivých zdravotníckych zariadení v závislosti od toho, či mali alebo nemali zo zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, čo by inak odporovalo princípom právneho štátu (porov. čl. 1, čl. 20 ods. 1 Ústavy SR v spojení s § 2 ods. 2 a § 124 OZ). Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Neposkytnutie informácii a podvod
 • Vykonávanie lekárskeho povolania a členstvo v lekárskej komore
 • Odmietnutie vydania opisu zo zdravotnej dokumentácie
 • Zodpovednosť za vynaloženú liečbu pacienta
 • Predĺženie nemocnice
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --