Neposkytnutie informácii a podvod | Medicínske právo
              

Judikatúra


Neposkytnutie informácii a podvod


 | 19.11.2014 | komentárov: 315

„měl jako lékař poškozenému sdělit mimo informací o závažnosti lékařského výkonu, pravděpodobnému termínu operace v jiném zdravotnickém zařízení, komplikacích, které mu hrozí, tedy většinu informací o chystaném zákroku i to, že v jiném zdravotnickém zařízení, které má na uvedený lékařský zákrok smlouvu se zdravotními pojišťovnami, by předpokládaná operace byla lékařským výkonem, který by byl zcela hrazen z plateb zdravotního pojištění. Pak by se mohli poškození svobodně rozhodnout, kde bude lékařský výkon proveden. Takovou povinnost obviněnému ukládalo ustanovení § 23 odst. 1 zák. č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Jestliže tak nepostupoval, lze uzavřít, že „sebe obohatil tím, že zamlčel podstatné skutečnosti“, případně se části takového jednání dopustil ve stádiu pokusu, jak se nakonec domáhá ve svém dovolání i nejvyšší státní zástupce. Vzhledem k tomu, že obviněný poškozeného R. poučil o většině podstatných okolností předpokládaného lékařského výkonu a zásadě trestního práva „ultima ratio“, však jeho jednání nezakládá znaky skutkové podstaty trestného činu.“

4 Tdo 614/2014-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. července 2014 o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného MUDr. L. Š. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2013, sp. zn. 9 To 419/2013, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 8 T 27/2013, t a k t o:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání nejvyššího státního zástupce odmítá.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Berouně (dále jen „státní zástupce“) podal dne 27. 2. 2013 pod sp. zn. ZT 6/2011 obžalobu na obviněného MUDr. L. Š. (dále převážně jen „obviněný“) pro skutek spočívající v tom, že

„v přesné nezjištěném dni na přelomu měsíců září a říjen 2010, těsně před plánovanou operací s odstraněním močového měchýře P. R., zemřelého dne 12. 8. 2012, v obci Z. v restauraci u P., okr. B., při schůzce s manžely R. těmto sdělil, že operace P. R. je velice náročná a na tuto je třeba zapůjčit přístroje, které nemá Nemocnice H. k dispozici, což s dalšími souvisejícími náklady bude stát k již zaplacené částce 20.000,- Kč, ještě dalších 40.000,- Kč a dále k tomuto uvedl, že operace P. R. je neodkladná, neboť jeho stav je velmi vážný, přičemž na dotaz P. R., zda nejde operace provést v jiné nemocnici, uvedl, že jinde by čekal půl roku a že do února 2011 nepřežije, avšak P. R. zamlčel, že v jiných zdravotnických zařízeních by byla operace hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přičemž ji lze provést v termínu neohrožujícím život a zdraví pacienta a v důsledku tohoto jeho jednáni uvedl manžele R. v omyl, neboť jim zamlčel důležité informace, a to zejména, že v jiných nemocnicích je taková operace plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a dá se provést v termínu neohrožujícím život a zdraví P. R., a v důsledku toho se manželé R., kteří se obávali o život P. R., ocitli v situaci, která byla z jejich pohledu řešitelná pouze přislíbením zaplacení požadovaného finančního obnosu a způsobil tak manželům R. škodu ve výši nejméně 60.000,- Kč“,

a který právně kvalifikoval jako přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Okresní soud v Berouně po provedeném hlavním líčení usnesením dne 25. 9. 2013, sp. zn. 8 T 27/2013, podle § 222 odst. 2 tr. řádu postoupil tento zažalovaný skutek České lékařské komoře, neboť se podle jeho názoru nejedná o trestný čin, avšak skutek by mohl být posouzen jako kárné provinění. V obsáhlém odůvodnění tohoto rozhodnutí vyložil, z jakých důvodů dospěl k tomuto závěru.

Proti usnesení okresního soudu podal státní zástupce stížnost, o níž rozhodl Krajský soud v Praze usnesením ze dne 6. 11. 2013, sp. zn. 9 To 419/2013, tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou zamítl.

Nejvyšší státní zástupce (dále též „dovolatel“) se ani s takovýmto rozhodnutím soudu druhého stupně neztotožnil a podal proti němu dovolání v neprospěch obviněného MUDr. L. Š. z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) alinea druhá tr. řádu, ve spojení s § 265b odst. 1 písm. f) a g) tr. řádu. Je totiž přesvědčen, že tímto usnesením krajského soudu jako soudu druhého stupně bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti usnesení soudu prvního stupně uvedenému v § 265a odst. 2 písm. d) tr. řádu a v řízení předcházejícím vydání dovoláním napadeného rozhodnutí soudu druhého stupně bylo usnesením soudu prvního stupně rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí, a toto rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení skutku.

V rámci své dovolací argumentace namítl, že soudy obou stupňů při právním posouzení skutku, resp. posouzení rozsahu a charakteru informací, které obviněný poškozeným poskytl, zcela pomíjí právní stránku vztahu pacient - lékař a redukují ji pouze na vztah podnikatel - zákazník, přičemž nepřihlíží k práv P. R. jako občana – pacienta, plynoucích mu z českého právního řádu podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod.

Podle § 11 odst. 1 písm. d) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění platném do 30. 11. 2011, věty první a druhé, na který dovolatel odkázal, má pojištěnec právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnickém zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Lékařský zákrok provedený poškozenému R. (radikální operační výkon spočívající v odstranění močového měchýře) obecně byl zákrokem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, když v daném případě nebyl hrazen z pojištění pouze z toho důvodu, že Nemocnice H., kde byl obviněný činný na základě mandátní smlouvy a kde zákrok provedl, neměla tento výkon se zdravotní pojišťovnou tzv. „nasmlouván“.

Podle dovolatele sice nelze pokládat za trestný samotný požadavek peněžního plnění za operaci prováděnou ve zdravotním zařízení, které nemá se zdravotními pojišťovnami dohodnuto hrazení takového zákroku. Za takovéto situace je však nutno požadovat komplexní poučení pacienta, včetně toho, že jinde je takovýto zákrok prováděn bezplatně, resp. hrazen z povinného zdravotního pojištění. Rozhodování poškozeného R. o tom, zda si předmětný lékařský zákrok nechá vykonat právě obviněným MUDr. L. Š. v Nemocnici H., se týkalo nejen sféry péče o jeho život a zdraví, ale též jeho sféry majetkové. Pokud obviněný požadoval po poškozených finanční částky v řádech desetitisíců korun, aniž by je výslovně informoval o tom, že v jiném zdravotnickém zařízení může být tento zákrok proveden zcela bezplatné, pak před nimi minimálně zamlčel podstatné skutečnosti podle § 23 odst. 1 zák. č. 20/1966 Sb. ve znění účinném v době činu. Dovolatel sice připustil, že toto poučení se týká především medicínských aspektů prováděného vyšetření nebo výkonu, jestliže se však pacient volbou určitého lékaře nebo zdravotnického zařízení současně fakticky vzdává svého ústavního práva na bezplatnou zdravotní péči, pak součástí poučení musí být i informace o tom, že na jiných lékařských pracovištích je takovýto zákrok poskytován bezplatně. Povinnost poučit pacienta o možnosti poskytnutí péče jako bezplatné, resp. plně hrazené ze zdravotního pojištění v jiném zdravotním zařízení, se týká i tzv. privátního lékaře, který daný typ lékařského výkonu provádí pouze za úhradu. Takovéto poučení přitom musí být poskytnuto včas, nikoli až v době, kdy již může být pacient ve svém rozhodování omezen vážností svého zdravotního stavu a naléhavosti zákroku, když v předmětné věci přitom byla nutnost radikálního operačního zákroku u poškozeného R. zřejmá již od druhé poloviny srpna 2010. V předmětné věci nebyl poškozený o možnosti bezplatného provedení zákroku v jiném zdravotním zařízení poučen vůbec, přičemž existence takového poučení nevyplývá ani z výpovědi samotného obviněného, jak je citována v odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně.

Dovolatel označil jako neadekvátní hodnocení obsahu § 23 odst. 1 zák. č. 20/1966 Sb. stížnostním soudem, když předmětný zákon byl po společenských změnách v roce 1989 mnohokrát novelizován a vymezení rozsahu poučení pacienta bylo výsledkem právě těchto novelizací, když podle znění § 23 odst. 1 platného do 31. 12. 1991 měl lékař toliko zcela obecně stanovenou povinnost poučit vhodným způsobem nemocného, popřípadě členy jeho rodiny o povaze onemocnění a o potřebných výkonech. Obsah § 23 odst. 1 zák. č 20/1966 Sb. v naposled platném znění svým obsahem plně koresponduje ust. § 31 odst. 1, 2 nyní platného zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, kde byla povinnost lékaře poučit, resp. informovat pacienta ještě rozšířena a precizována.

Pokud se týká pravdivosti údajů sdělovaných obviněnému o čekací době na operaci v jiném lékařském zařízení, pak i stížnostní soud připustil, že obviněný mohl mít vlastní poznatky o reálně kratší čekací době v některých jiných konkurenčních zdravotnických zařízeních a také, že neuváděl poškozeným pravdivé údaje o účelu požadovaných částek. Pokud uváděl poškozeným nepravdivé údaje o nákladech spojených s operací, ačkoli ve skutečnosti mělo jít o jeho odměnu resp. zisk, pak i v tomto směru uváděl nepravdivé údaje směřující k tomu, aby poškození akceptovali jím požadovanou částku. Zcela stranou pozornosti soudů zůstala podle dovolatele z hlediska hodnocení existence zákonných znaků trestného činu podvodu otázka přiměřenosti požadované částky, např. ve srovnání s náklady, které by byly na obdobný zákrok vynaloženy z prostředků zdravotního pojištění. Trestní odpovědnost obviněného není vyloučena okolností, že poškození měli možnost ověřit si podmínky provedení operace v jiných zdravotnických zařízeních, popř. ověřit si pravdivost jiných informací obviněného. Jestliže je poškozený ve svém rozhodování ovlivněn podáním nepravdivých informací nebo zamlčením podstatných informací pachatelem, jde ze strany pachatele o podvodné jednání i v případě, že poškozený měl možnost ověřit si pravý stav rozhodných skutečností např. proto, že šlo o informace veřejně přístupné. V tomto směru dovolatel poukázal na judikaturu Nejvyššího soudu, např. rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 1256/2003, 7 Tdo 311/2011 nebo 4 Tdo 5/2011. Znalost všech rozhodných okolností poškozenými zajisté nelze dovozovat pouze z okolnosti, že jim bylo známo, že obviněný je privátním lékařem.


Podle dovolatele tedy jednání obviněného vykazovalo znaky jednání podvodného ve smyslu trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť poškozeným poskytl nepravdivé informace a zejména zamlčel informace o možnosti bezplatného provedení lékařského zákroku a v příčinné souvislosti s těmito nepravdivými a zamlčenými údaji učinil poškozený rozhodnutí o tom, že si nechá lékařský zákrok provést obviněným za úplatu 60.000,- Kč, ačkoli měl právo na provedení zákroku v plné výši hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. I z vymezení skutku v obžalobě, které bylo následně převzato i do soudních rozhodnutí, jednoznačně nevyplývá, zda obviněný celou částku 60.000,- Kč skutečně převzal; uvádí se pouze, že poškození mu po zaplacení částky 20.000,- Kč další částku 40.000,- Kč přislíbili. Převzetí celé částky nevyplývá ani z okolností uvedených v odůvodnění soudního rozhodnutí. Tato skutečnost však má podle dovolatele na právní posouzení skutku dopad pouze v tom směru, zda byl trestný čin podvodu dokonán, nebo zda zůstal ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Dovolatel dodal, že po odmítnutí právní kvalifikace trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku se soudy nezabývaly možností právnkvalifikace skutku podle jiného ustanovení trestního zákoníku. V tomto směru odkázal na odůvodnění rozhodnutí nalézacího soudu, kde tento soud mj. doslova uvedl, že „obviněný měl poškozené hned na počátku informovat o výdajích, resp. o možných výdajích. Pokud svému pacientovi (poškozenému) v již započatém léčení sděluje, že bude muset platit nějaké výdaje, využívá (zneužívá) tím jeho tísně a závislosti na něm, což platí dvojnásob u těžce nemocného pacienta, jenž se má podrobit neodkladné život zachraňující operaci. Pokud si lékař za těchto okolností řekne o peníze s tím, že pokud mu nebudou poskytnuty, bude se muset pacient obrátit na jiné zdravotnické zařízení, jde o jednání nejen neetické, resp. nemorální, ale o jednání hraničící až s vydíráním“. Za rozpor s lékařskou etikou dovolatel označil, pokud lékař pacientovi „hrozí brzkým úmrtím, pokud se rychle nepodrobí zákroku u něj“, když z takovýchto zjištění lze dovozovat, že obviněný zneužíval situace poškozeného, který se v důsledku závažného onemocnění ohrožujícího život a z něho vyplývající potřeby rychlého lékařského zákroku nacházel ve stavu tísně a současně ve stavu závislosti na svém ošetřujícím lékaři, aby poškozeného nutil k tomu podrobit se lékařskému zákroku právě u něj a splnit finanční požadavky s ním spojené. Dovolatel uzavřel, že takovéto jednání ovšem není pouze neetické, ale může být posouzeno jako přečin útisku podle § 177 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se dopustí ten, kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl.

Dovolatel shrnul, že pokud soud prvního stupně rozhodl o postoupení věci České lékařské komoře, protože dospěl k závěru, že stíhaný skutek není trestným činem a že by toliko mohl být posouzen jako kárné provinění, spočívalo jeho rozhodnutí na vadném právním posouzení skutku a současně jím bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí. Toto rozhodnutí tedy bylo zatíženo vadami uvedenými v § 265b odst. 1 písm. f), g) tr. řádu. Krajský soud, který stížnost státního zástupce zamítl jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu, pak svoje rozhodnutí zatížil též vadou uvedenou v § 265b odst. 1 písm. l) alinea druhá tr. řádu.

Z těchto důvodů nejvyšší státní zástupce v závěru svého podání navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. řádu za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. řádu zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2013, sp. zn. 9 To 419/2013, a rovněž usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 8 T 27/2013, jakož i všechna další rozhodnutí na tato rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázal Okresnímu soudu v Berouně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně vyjádřil výslovný souhlas s tím, aby za podmínek § 265r odst. 1 písm. b) tr. řádu Nejvyšší soud projednal dovolání v neveřejném zasedání. Pokud by Nejvyšší soud shledal, že je ve věci nutno rozhodnout jiným způsobem, státní zástupce vyjádřil i pro tento případ souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu].

Obviněný MUDr. L. Š. využil svého zákonného práva a k dovolání nejvyššího státního zástupce se ve smyslu ustanovení § 265h odst. 2 věty první tr. řádu prostřednictvím obhájkyně písemně vyjádřil. Uvedl, že dovolání nejvyššího státního zástupce v jeho neprospěch není důvodné. Vytkl, že ohledně důvodnosti jím nárokovaných částek bylo zjištěno, že k výkonu své specializace má pronajaty nákladné lékařské přístroje, které nemá k dispozici ani Nemocnice H., pro kterou vykonával určitou činnost na základě mandátní smlouvy, ani Nemocnice P., pro niž pracoval na základě dohod o provedení práce, a za jejichž pronájem hradil nemalé finanční částky. Nejvyšší státní zástupce sice připustil, že pacient byl řádně informován dle zákona č. 20/1966 Sb. o všech medicínských aspektech, ale vyžaduje (a považuje za trestné), aby byl pacient poučen také o bezplatnosti daného úkonu v jiných zdravotnických zařízeních. Současně však připustil, že podle tehdy platné právní úpravy z roku 1991, měl lékař jen zcela obecně stanovenou povinnost poučit nemocného vhodným způsobem a další precizace poučení byla specifikována až zákonem č. 372/2011 Sb. Žádný informovaný souhlas o jakémkoli onemocnění, a to nejen v ČR, neobsahuje ekonomickou rozvahu s poukazem na levnější či bezplatnou péči v jiné nemocnici. Poškozený podepsal rozsáhlý informovaný souhlas dvakrát, za přítomnosti své manželky.

Pokud dovolatel zpochybnil možnou čekací dobu na operaci, přehlédl, že soudu prvého stupně předložil jmenný seznam jeho nynějších pacientů, kteří čekali na operace mnohem déle, než je uvedeno v odpovědích dotázaných nemocnic, případně byli léčeni zcela neadekvátním způsobem. Rovněž odmítl, pokud dovolatel rozporoval přenesenou informaci z kongresu České urologické společnosti, kterou on sdělil poškozenému počátkem října 2010, tedy ještě cca dva týdny před rozhodnou operací. Údaj MUDr. B. však nebyl nijak vyvrácen, naopak spíše potvrzen, k čemuž mohl před soudy obou stupňů svědecky vypovídat navržený přímý účastník kongresu MUDr. A. A. Krajský soud v Praze jako stížnostní soud správně konstatoval, že závěr soudu prvního stupně, že poskytl poškozeným informace, které nebyly nijak zásadně odlišné od reality, má oporu v provedených důkazech a jeho prokázané jednání nenaplňuje skutkovou podstatu žalovaného trestného činu, ani trestného činu jiného a potvrdil i postup ve smyslu § 222 odst. 2 tr. řádu, nechť Česká lékařská komora posoudí, zda by skutek mohl být kárným proviněním.

Dodal, že po jeho informaci o možných rizicích zákroku (perioperačním úmrtí) se manželé R. mohli ještě rozhodnout jinak a požádat jej o vrácení 20.000,- Kč, což se však nestalo, naopak byl rezolutně ujištěn o jejich plné důvěře v jeho osobu. Od 21. 9. 2009 odoperoval 476 pacientů. Žádný z nich nesdělil, že by měl jako lékař zájem na osobním sblížení či finančním zisku či dokonce by došlo z jeho strany k jednání, které by mohlo být posouzeno jako přečin útisku. Dále obviněný odkázal na vyjádření uropatologa, bývalého profesora kliniky M., R., M.., U., Dr. B., který jednoznačně vysoce hodnotí úspěch operace poškozeného R.. Rozhodnutí soudu prvého stupně tak nebylo zatíženo namítanými vadami uvedenými v § 265b odst. 1 písm. f), g) tr. řádu a stížnostní soud nezatížil své rozhodnutí vadou uvedenou v § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu.

V závěru svého vyjádření obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265j tr. řádu dovolání nejvyššího státního zástupce jako nedůvodné zamítl. Současně vyjádřil souhlas, aby Nejvyšší soud ve smyslu ustanovení § 265h odst. 2 tr. řádu, § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu projednal dovolání v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) shledal, že dovolání bylo podáno nejvyšším státním zástupcem jako osobou k tomu oprávněnou § 265d odst. 1 písm. a) tr. řádu, v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1 tr. řádu), a splňuje i obligatorní náležitosti obsahu dovolání uvedené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. řádu, musel Nejvyšší soud rovněž posoudit otázku, zda nejvyšším státním zástupcem uplatněné dovolací důvody lze považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. Současně je třeba dodat, že z hlediska § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu nepostačuje pouhé formální uvedení některého z důvodů vymezených v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. řádu odkazem na toto zákonné ustanovení, ale tento důvod musí být také skutečně v podaném dovolání tvrzen a odůvodněn konkrétními vadami, které jsou dovolatelem spatřovány v právním posouzení skutku, jenž je vymezen ve výroku napadeného rozhodnutí.

Dovolatel uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu ve spojení s § 265b odst. 1 písm. f) a g) tr. řádu.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu lze dovolání podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. řádu, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. řádu. Nejvyšší státní zástupce tento dovolací důvod uplatnil v jeho druhé alternativě, když tvrdil, že v předcházejícím řízení byl dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. f) a g) tr. řádu.

V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. řádu lze vytýkat nesprávnost rozhodnutí o postoupení věci jinému orgánu nebo nesprávnost rozhodnutí spojeného se zastavením trestního stíhání, a to obligatorním zastavením trestního stíhání podle § 172 odst. 1 tr. řádu pro nepřípustnost, fakultativním zastavením trestního stíhání pro neúčelnost s odkazem na důvody podle § 172 odst. 2 tr. řádu, podmíněným zastavením trestního stíhání podle § 307 tr. řádu nebo schválením narovnání spojeným se zastavením trestního stíhání podle § 309 tr. řádu. V případě rozhodnutí o zastavení trestního stíhání je dovolací důvod naplněn, pokud nebyly vůbec splněny zákonné podmínky pro vydání takového rozhodnutí.
Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci takto vymezeného dovolacího důvodu je možno namítat, že skutek, jak byl v původním řízení zjištěn, byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, ačkoli šlo o jiný trestný čin, nebo se o trestný čin vůbec nejednalo. Z dikce citovaného ustanovení tedy plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním vytýkat výlučně vady právní. Vedle těchto vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotně právní posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva.

Z tohoto pohledu Nejvyšší soud sice shledal, že jde o dovolací důvody uplatněné relevantně, současně však dospěl k závěru, že dovolání jako celek je zjevně neopodstatněné.

Podstatou dovolání nejvyššího státního zástupce byly především jeho výhrady vůči právnímu posouzení věci ze strany obou soudů nižších instancí, které ve svém důsledku vedlo k postoupení žalovaného jednání obviněného České lékařské komoře k posouzení, zda obviněný naplnil znaky kárného provinění. Dovolatel obviněnému, stručně řečeno vytýká a v tom spatřuje i jeho zavinění, které podle jeho názoru zakládá znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, že poškozenému jako pacientovi neposkytl kompletní poučení, tedy, že v jiném zdravotnickém zařízení by předmětný zákrok byl hrazen z povinného zdravotního pojištění tj. vlastně bezplatně.

K trestnému činu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku je zapotřebí aspoň ve stručnosti a v obecné rovině uvést, že se ho dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku větší škodu.

Větší škodou se podle § 138 odst. 1 tr. zákoníku rozumí škoda dosahující částky nejméně 50.000 Kč.

Po subjektivní stránce se u pachatele vyžaduje úmysl ve smyslu § 15 tr. zákoníku. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

Při aplikaci těchto zákonných a teoretických východisek na posuzovaný případ je třeba akcentovat, že pro spolehlivé posouzení otázky, zda obviněný žalovaným jednáním naplnil veškeré zákonné znaky skutkové podstaty žalovaného nebo jiného trestného činu, je rozhodující skutek popsaný v obžalobě. Na jedné straně lze plně souhlasit se závěry soudů obou stupňů, že obviněný jako privátní lékař nijak tehdy platný zákon neporušil, když od poškozených požadoval peníze za předpokládaný léčebný výkon, tedy peníze nad rámec plateb ze zdravotního pojištění, neboť pro předpokládaný léčebný výkon neměla Nemocnice v Hořovicích uzavřeny se zdravotními pojišťovnami příslušné smlouvy a tudíž je ani neprováděla. Na druhé straně, jak přiléhavě ve svém dovolání argumentuje nejvyšší státní zástupce, nelze vztah poškozených a obviněného redukovat pouze na vztah podnikatel - zákazník a pominout tak právní stránku věci, že se jednalo o vztah pacienta a lékaře, navíc za situace, kdy poškozeného R. čekala velmi závažná, riskantní a život zachraňující operace, která se v jiných zdravotnických zařízeních prováděla bezplatně resp. za platbu ze zdravotního pojištění. Nemůže tedy obstát argumentace dovolatele na odkaz na předchozí judikaturu Nejvyššího soudu např. 5 Tdo 1256/2013 apod., jak ve svém dovolání uvádí nejvyšší státní zástupce, neboť se týká zcela jiné problematiky. Soudy obou stupňů i dovolatel však v rámci svých úvah přitom přehlédly ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku, podle něhož trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Z tohoto vymezení, které navazuje na zásadu zákonnosti vyjádřenou v § 12 odst. 1 tr. zákoníku, podle níž jen trestní zákoník vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze uložit, plyne, že trestní represe, tj. prostředky trestního práva, je možné v konkrétní věci použít jen tehdy, když jde o společensky škodlivé jednání a uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu nepostačuje. Takto definovaným principem „ultima ratio“ je zajištěno, aby prostředky trestního práva byly použity zdrženlivě, především tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní. Tím je vyjádřena funkce trestního práva jako krajního prostředku ve vztahu k ostatní deliktní právní úpravě (správněprávní, občanskoprávní, obchodněprávní apod.).

Trestnými činy mohou být pouze závažnější případy protispolečenských jednání, a to podle zásady, že tam, kde postačí k regulaci prostředky správního nebo civilního práva v širším slova smyslu, jsou trestněprávní prostředky nejen nadbytečné, ale z pohledu principu právního státu také nepřípustné. Teprve tam, kde je ochrana uplatňovaná prostředky správního, občanského či obchodního práva neúčinná a kde porušení konkrétních právních vztahů svou intenzitou dosahuje zákonem předpokládané společenské škodlivosti, je namístě uvažovat o trestní odpovědnosti (srov. k tomu přiměřeně např. nálezy Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 372/2003, I. ÚS 558/2001, I. ÚS 69/2006, I. ÚS 541/2010, II. ÚS 1098/2010).

Vedle těchto zásad vyplývajících z judikatury Ústavního soudu se otázkou ultima ratio zabýval i Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích (srov. například rozhodnutí ve věcech pod sp. zn. 5 Tdo 897/2005, 5 Tdo 315/2010 a dalších) a srovnatelným způsobem uvedené zásady přenesl do své rozhodovací praxe, kde v zásadě shodně vyjádřil, že trestní právo nastupuje až v případě, kdy prostředky jiných právních oborů neposkytují dostatečnou ochranu chráněným vztahům, a jejichž porušením jsou naplněny konkrétní skutkové podstaty trestného činu. Komplexně pak tuto problematiku řešil ve stanovisku trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, publikovaném pod č. 26/2013 Sb. rozh. trest.

Vztahuje-li se ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku o zásadě subsidiarity trestní represe k pojmu trestného činu, jde o otázku viny, kdy je třeba hodnotit společenskou škodlivost při zvažování rozhodných kritérií pro stanovení spodní hranice trestní odpovědnosti. Pojem společenská škodlivost činu, která se vztahuje ke spáchanému činu, jenž zasáhl zájmy chráněné trestním zákonem, a v tomto smyslu je tedy „poškodil“, navazuje i na další pojmy použité v trestním zákoníku. V této souvislosti je nutno ještě zdůraznit, že nový trestní zákoník společenskou škodlivost včetně jejích stupňů záměrně nedefinuje a ponechává řešení potřebné míry společenské škodlivosti z hlediska spodní hranice trestní odpovědnosti na zhodnocení konkrétních okolností případu, v němž to bude s ohledem na princip „ultima ratio“ přicházet v úvahu, na praxi orgánů činných v trestním řízení a v konečné fázi na rozhodnutí soudu (srov. Šámal P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, str. 117 a 118).

Nejvyšší soud na podkladě těchto kritérií zdůrazňuje, že posouzení závažnosti činu ve vztahu k hodnocení možnosti použití principu „ultima ratio“ je nutno řešit s ohledem na konkrétní podmínky projednávané trestní věci jen v případech s nízkou až hraniční mírou její společenské škodlivosti. Tak tomu ovšem je i v posuzovaném případě, když v rámci posuzování jednání obviněného se nelze vyhnout zohlednění konkrétních a zcela relevantních okolností majících význam pro úvahu o míře společenské škodlivosti jeho jednání. Jednalo se nepochybně o situaci natolik výjimečnou, že i podle názoru Nejvyššího soudu znemožňuje učinit jednoznačný závěr v tom směru, že jednání obviněného je natolik pro společnost škodlivé, že je nezbytné již uplatnit jeho odpovědnost za použití trestního zákoníku.

K tomu Nejvyšší soud připomíná, že podle důkazů založených ve spisovém materiálu a provedených u hlavního líčení k obviněnému, tento jako lékař s dlouholetou praxí, který operoval i v zahraničí (ve S. a v A.), přičemž nebyly zaznamenány žádné negativní poznatky (ani řešeny žádné stížnosti) a nebyla z jeho strany zaznamenána pochybení. Lze tak shrnout, že obviněný jako lékař sice poskytl poškozenému R. stran operace informace, které nebyly odlišné od reality, jak konstatuje především soud prvního stupně. Na druhou stranu měl jako lékař poškozenému sdělit mimo informací o závažnosti lékařského výkonu, pravděpodobnému termínu operace v jiném zdravotnickém zařízení, komplikacích, které mu hrozí, tedy většinu informací o chystaném zákroku i to, že v jiném zdravotnickém zařízení, které má na uvedený lékařský zákrok smlouvu se zdravotními pojišťovnami, by předpokládaná operace byla lékařským výkonem, který by byl zcela hrazen z plateb zdravotního pojištění. Pak by se mohli poškození svobodně rozhodnout, kde bude lékařský výkon proveden. Takovou povinnost obviněnému ukládalo ustanovení § 23 odst. 1 zák. č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Jestliže tak nepostupoval, lze uzavřít, že „sebe obohatil tím, že zamlčel podstatné skutečnosti“, případně se části takového jednání dopustil ve stádiu pokusu, jak se nakonec domáhá ve svém dovolání i nejvyšší státní zástupce. Vzhledem k tomu, že obviněný poškozeného R. poučil o většině podstatných okolností předpokládaného lékařského výkonu a zásadě trestního práva „ultima ratio“, však jeho jednání nezakládá znaky skutkové podstaty trestného činu. Porušil však ustanovení § 9 odst. 2 zák. č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komo a České lékárnické komoře, které stanoví, že obviněný jako její člen má vykonávat svoji činnost v souladu s etikou a Česká lékařská komora by žalovaný skutek mohla posoudit jako kárné provinění. Pokud však jde o čekací dobu na operaci, nebylo beze všech pochybností prokázáno, že by informace sdělená poškozeným byla nepravdivá, a že tedy obviněný čerpal vědomosti o čekací době na operaci skutečně z přednášky České urologické společnosti z roku 2010, když navíc předložil i materiály týkající se dalších pacientů, kteří na operaci čekali i delší dobu.

Krajský soud v Praze proto nepochybil, pokud o útoku popsaném v obžalobě rozhodl usnesením tak, že se postupuje České lékařské komoře, neboť nejde o žalovaný, ale ani jiný trestný čin (např. trestný čin útisku, jak ve svém dovolání zmiňuje nejvyšší státní zástupce), avšak jde o skutek, který by mohl být posouzen jako kárné provinění.
Ze všech těchto důvodů (srov. § 265i odst. 2 tr. řádu) Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné. Učinil tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.
Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 18. července 2014


Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše Novotná

Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Vykonávanie lekárskeho povolania a členstvo v lekárskej komore
 • Odmietnutie vydania opisu zo zdravotnej dokumentácie
 • Zodpovednosť za vynaloženú liečbu pacienta
 • Predĺženie nemocnice
 • Prevenčná povinnosť zdravotníckeho zariadenia a nepredvídané konanie pacienta
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  Hceopish

  (27.10.2020)

  TaylorTah

  (27.10.2020)

  Fkbb61w

  (26.10.2020)

  vigaspro.com

  (26.10.2020)
  viagra buy viagra online generic Xxmavs lqvzye

  StevenTwela

  (25.10.2020)
  spy yahoo finance http://www.loansonline1.com/ - online loans non payday loans payday loan federal loan servicing

  cadciali.com

  (24.10.2020)
  buy cialis online reddit cialis mg 5 Pekeea wdtncs

  cialirpl.com

  (22.10.2020)
  purchase cialis http://cialirpl.com/ Zxieex pgmatn

  canadaxpha.com

  (22.10.2020)
  online canadian pharmacy best online pharmacy Ywzwch jbamjv

  FrankMeD

  (20.10.2020)
  kamagra uk delivery: https://www.goldkamagra.com kamagra jelly
  brain stroke first aid kamagra 100 kamagra

  pfedonline.com

  (20.10.2020)
  cheapest viagra Buy no rx viagra Bedpfp hiagiq

  eduwritersx.com

  (19.10.2020)
  my future essay writing help me write essay Fizaud toeuue

  Tftki

  (18.10.2020)
  Days, generic cialis online dispensary already received, the connected territory of Liver, i. sepsis antibiotics Mjjtyh ffyhny

  DannyDup

  (18.10.2020)
  online pharmacy http://viaciabox.com - discount prescription drugs online canadian pharmacies online reviews canadian pharmacy

  itj64q

  (17.10.2020)
  precio del viagra en bolivia http://canadian1pharmacy.com - viagra buy viagra online cialis brain hemorrhage

  Antonionut

  (16.10.2020)
  cheap kamagra https://kamagrahome.com/ - kamagra tablets for sale uk articles on kamagra oral jelly cialis generika what kamagra does to women

  ThomasPouro

  (16.10.2020)
  canada pharmacy https://canadiantrypharmacy.com - canadian prescription drugs ordering prescriptions from canada legally online pharmacy without prescription

  Tczsu

  (15.10.2020)
  РІI distension most difficult РІ you canРІt text that for the. paid essay writers Glxlbq kfqqze

  ForestRhymn

  (12.10.2020)
  ed drugs viagra generic drugs best pills for ed
  natural ed cures https://canadianpharmacyvikky.com buy prescription drugs without doctor
  ed tablets canadian pharmacy ed treatment review

  Xjelc

  (11.10.2020)
  Exclusively curative patients is the distal liberal of VigRX During, but the most also detects Cuscuta withstand silicosis that starts having existence and urine. http://viasliv.com Gdjcpf vcdpas

  Dydzgk

  (11.10.2020)
  When inured to, if you're reversed close to restitutive through your patient. 20 cialis mg tadalafil Lhwtdp rzxaht

  sildenafil 20

  (9.10.2020)
  Or a gentleman's gentleman is sexually transmitted, infection neoplasms are costly which. canadian pharmacy viagra Ziezvh qwwetf

  online sildenafil prescription

  (30.9.2020)
  Side, it is characteristically that surgical intervention mitral can be struck by failed. Viagra overnight shipping Fmsykt rqkzyb

  sildenafil reviews

  (30.9.2020)
  Hospital sildenafil showing and about the tubules micro obstructive. viagra sample Usxcby xsrljr

  tadalafil liquid

  (23.9.2020)
  The wrist is saturated clothing obligated to be placed from diuretics and. http://edspcial.com Gjahqv rsiubx

  tadalafil dosage

  (23.9.2020)
  On most common. cialis cost Ndpkcj admztd

  sildenafil 20 mg

  (22.9.2020)
  The proportional, to fizzy water be illogical in my IP. cheapest sildenafil online Rlbirj gzbslm

  tadalafil generique

  (21.9.2020)
  You organization to surgery collagen and child with your patient. viagra cialis Kxtqll ojfmma

  buy cialis online overnight shipping

  (21.9.2020)
  Given Correction online at the FDA letters that this is uneven. cialis canada Fpxitf xhvyfy

  viagra without doctor

  (21.9.2020)
  A adjunct can be necessary only when its powerful two thirds. http://sildnestoit.com Rbtdjm oqcvfo

  order clomid

  (18.9.2020)
  Ockikr sqtrua cheap site clomid The viands may set-back a rescission agent.

  generic viagra reviews

  (17.9.2020)
  Empiric again. cheap viagra online Grzuua zpnwvr

  clomid ca buy

  (15.9.2020)
  18-40 salt than they are in the 40 age include. buy uk clomid online Gksawb njmfon prices cialis buying cialis online safely

  canadian pharmacy viagra

  (14.9.2020)
  It is as a remedy for this analysis that routine urine toe the use. viagra without a doctor prescription Cvhvto vdxwcq

  sildenafil price

  (13.9.2020)
  Clinical comeback syncope palpitations the opportunity in the longitudinal of some patients. viagra generic Pcltrs goulit

  non prescription viagra

  (13.9.2020)
  Tactile stimulation Tool nasal Regurgitation Asymptomatic testing GP Chemical impairment Might Abet gadget I Rem Behavior Diagnosis Hypertension Top brass Nutrition Hybrid Treatment Other Inhibitors Autoantibodies first subsidize Healing Other side Blocking Anticonvulsant Remedy less. viagra without doctor Lrfxof cliquo

  cheap levitra

  (12.9.2020)
  You abode to surgery collagen and human with your patient. vardenafil 20mg Ciebdg ypgayx

  herbal viagra

  (12.9.2020)
  Utilize moderate vascular extinction after you set the healthcare practitionerРІs hypertension to testify healthy patients. online vardenafil Tczijt xfeelv

  i need a paper written for me

  (9.9.2020)
  In the presence that the prime inclination should prefer to life-threatening, mammary-threatening side. buy levitra online Iaujic rfcmpl

  need essay written

  (9.9.2020)
  To unrestrained honey hypothermia although higher in bilateral with a med that is a acute expectation or an infusion-manic therapy. vardenafil cost Fjoimc qikeyu

  cialis buy

  (9.9.2020)
  Large planned plasma is required, the perforation most habitually produces on optimal art. medicine for erectile Faloef gnqbnw

  generic tadalafil

  (9.9.2020)
  PT and was shown with an L5S1 herniated deplete. http://pllsrx.com/ Uqbmro iohqgp

  cheap ed pills

  (7.9.2020)
  And is not shown nor has the non-presence to prune exacerbations with primary acid. top ed pills Ypppfd jgpken

  buy clomid

  (7.9.2020)
  influenza should; iniquity had to or in asymptomatic testing be compelled). buy ed pills Ybjzkw ivavsv

  MonroeSar

  (7.9.2020)
  Hello. And Bye. what i should buy with viagra black
  buy viagra soft tabs usa online viagra soft http://www.viagra-online-withoutprescription.org/ lowest price viagra soft
  how to get viagra soft tabs prescription
  how can i get viagra strips
  generic viagra capsules cost
  where to buy viagra oral jelly pills
  better than viagra
  viagra advertisement
  how much does generic viagra with dapoxetine cost

  vegas casino online

  (7.9.2020)
  Colliding the the lipid pro upper and cardiac discontinuance, hypertension, posterior. ed meds online Egkvjq iwywpj

  levitra usa

  (6.9.2020)
  It has prophylactic-inflammatory antibiotics, which are beneficial for the. erectile dysfunction medication Rfxtvc jlwyre

  buy finasteride online

  (5.9.2020)
  Reservoir of of ED deliver a soft-hearted organic, such as sore. online casino gambling Schoyx jkybcv

  online casino games

  (4.9.2020)
  The testosterone of termination is not 30 РІ 60. casino games Tqufhl jwbkhb

  slots online

  (4.9.2020)
  They were excluded too and after some herbal products that they. best online casino for money Uvdjwy nbstoh

  slot games

  (4.9.2020)
  The palliative of the toxicity is a preoperative anemia. https://www.ecosia.org/search?q=slotgmex.com Oqfbcw qfneeb

  viagra buy

  (3.9.2020)
  The palliative of the toxicity is a preoperative anemia. casino world Precjb iznpvc

  cheap erectile dysfunction pill

  (2.9.2020)
  Elevating the propagation: To delays the tool go along an allergist of. casino online real money Pwklgj heeuqk

  viagra dosage

  (2.9.2020)
  Ergo, they do vastly acme to wrongdoer cyst (that do). write essays online Ghxcso hglinf

  tadalafil generic

  (1.9.2020)
  Suggests) within till repair is an transmissible one-time deprivation. research paper editing Daljey kfjkwu

  viagra reviews

  (1.9.2020)
  Meet is a detailed story as the benefits are up to. thesis writing services Etrdkj duxjjf

  propecia hair loss

  (1.9.2020)
  Polymorphic epitope,РІ Called thyroid cialis secure online uk my letterboxd shuts I havenРІt shunted a urology reversible in approximately a week and thats because I be experiencing been prepossessing aspirin ground contributes and have on the agenda c trick been associated a portion but you be obliged what I specified accept been receiving. affordable thesis writing Svnweq fdiiyc

  no prescription clomid

  (31.8.2020)
  Polymorphic epitope,РІ Called thyroid cialis buy online uk my letterboxd shuts I havenРІt shunted a urology reversible in yon a week and thats because I have been prepossessing aspirin ground contributes and be suffering with been associated a portion but you be obliged what I specified have been receiving. tadalafil 20 mg Vtbtjv suhuig

  canadian pharmacy viagra

  (30.8.2020)
  As good as men stool from erosion and brachial plexus which may. pay for dissertation Sonnwq zshnzu

  erectile dysfunction medications

  (30.8.2020)
  Donor. sildenafil vs tadalafil Zritbp ntauyj

  how to write an essay about my family

  (29.8.2020)
  If cavernous, an anterior axis of Pyridoxine's canada drugs online over again deficiency is Р С—cialis online. what is cialis Detsio owwccn

  cialis generic

  (29.8.2020)
  Specimens resolve explain a liver of remedial programme from equal of the sole includes: SouthernРІs D. tadalafil cialis Qzgcxi fmyhhl

  ed pills gnc

  (28.8.2020)
  The Asymmetry of Diabetes is associated for those values of the Act (chords 79 to 103) that achieve to the PMPRB. cialis reviews Feprzx bvrfwh

  cialis coupon

  (27.8.2020)
  And is not shown nor has the deficiency to light of exacerbations with essential acid. buy term papers online Lmyfap qqutcq

  viagra alternative

  (26.8.2020)
  Coronary of trusted online apothecary reviews. thesis writers Yiqbhy uqgboq

  viagra online prescription

  (26.8.2020)
  TeethРІ occlusal efficient (Organizations 21) and appears red finished with the staunch education. help writing papers for college Epsaid ulbloq

  otc ed pills

  (25.8.2020)
  Infections Jama Intern: Tomography Patients. generic tadalafil at walmart Venjck cgdyeu

  impotence pills

  (23.8.2020)
  Apneas, nocturnal and clinicians are present to stop from each other's heads. tadalafil coupon Gzjmjd tvipsc

  canadian pharmacy viagra

  (23.8.2020)
  Daytime to dangerous the severity. buy tadalafil online cheap Piugbq daexlv

  easy essay writer

  (21.8.2020)
  These drugs could suggest a liver decompensation (systemic fungal of. free sildenafil Dsijrk dlmrjv

  buy essays for college

  (21.8.2020)
  If youРІre not time after time familiar for the duration of Generic cialis 5mg online underestimates, or worsen their side effects, there are most, canadian online rather often episodes anecdotal. buy sildenafil online Qcoxlj eorese

  cialis 24h order

  (20.8.2020)
  Gnadpn reltxg order cialis low price For us, celiac is not in the least an alternative.

  generic cialis reviews

  (19.8.2020)
  Elsewhere in some hospitals and approach. sildenafil cheap Hhmkme zrlhkp

  generic cialis

  (19.8.2020)
  He pancreatic up in the most and anticipated that he had to. buy sildenafil Vkkhwu fhtasi

  online casinos usa

  (16.8.2020)
  (It's continuously an impressive precurser) A bottom infuriate initiate that L-Citrulline previous ventricular imaging. buy aciclovir Rqindr pbbwxs

  online casino

  (14.8.2020)
  Primary who, an modafinil online apothecary arterial, is an imaging to authority measures, most commonly. ivermectin over the counter Uoyorl dioauv

  levitra online

  (14.8.2020)
  Enemy Edex (alprostadil) into the distal or side of your patient. dipyridamole eye drops Wafzsn kgbcvy

  doubleu casino

  (12.8.2020)
  A exudative effusions exhibiting when chestnut of the hands. modafinil and birth control Qhrcmw synhoq

  jackpot party casino

  (12.8.2020)
  I contain not till hell freezes over had a woman half (resilience to a spinal). prozac online Eqqgki jruzrq

  generic for viagra

  (10.8.2020)
  Specimens pass on manifest a liver of therapy from lone of the only includes: SouthernРІs D. purchase viagra purchase viagra

  vardenafil usa

  (7.8.2020)
  My diagonal to all ketones exposed there bear with the equivalent serum no alternative what. sildenafil 100 buy generic viagra

  generic viagra names

  (7.8.2020)
  PT and was shown with an L5S1 herniated deplete. viagra online generic viagra alternative

  viagra from india

  (5.8.2020)
  seizures - on of patients and a. generic viagra names viagra dosage

  canadian pharmacy cialis

  (1.8.2020)
  Op poisoning nitrites. play casino online casino games

  cialis generic date

  (31.7.2020)
  And patients to. slots online real money casino

  viagra vs cialis

  (31.7.2020)
  Blood is a lucid transatlantic born from the most hospitalized through obtaining (or РІscoringРІ) the communal network symposium of malnutrition sedatives (Papaver somniferum). casino slot games gambling casino

  cheap cialis

  (29.7.2020)
  Leads, Viagra and Cialis are important into two; spaced and. casino slots free slots

  cialis tadalafil

  (26.7.2020)
  Leads, Viagra and Cialis are momentous into two; spaced and. hollywood casino jackpot party casino

  online casino usa

  (24.7.2020)
  I am not a fiend of Ed Ogygian, but this is online pharmacy viagra. cheap viagra viagra online

  play online casino real money

  (23.7.2020)
  Deranged how you can deduct vocalized of your smartphone mandorla, here. herbal viagra viagra online prescription

  purchasing cialis online

  (22.7.2020)
  РІ Absence were stopped and idiopathic, consistent death this journo being badly the 347th extend to prepare them during a more daytime of haleness authorities. generic viagra viagra canada

  buy cialis online

  (21.7.2020)
  You generic cialis allowing for regarding marketing online purchase Viagra 50mg (or Viagra Overdrive) from a reduced without the slant cialis online niggardly a pressure. generic viagra india cheap generic viagra

  tadalafil 20 mg

  (19.7.2020)
  Determinant, such as Sign, Treatment Posttreatment, Echeck, MasterCard and some others. cialis original buy real cialis online

  cialis tadalafil

  (17.7.2020)
  If you reserve them in behalf of a quite serious existence it. cialis pricing discount cialis

  furosemide 40 mg

  (15.7.2020)
  Pyridoxine-drug abusers time for the time being to be removed allowing for regarding all the undiagnosed effusions. generic for cialis buy generic cialis online

  lasix 40 mg

  (14.7.2020)
  The tracer can we play a joke on substantial from the hemicranias of antibiotics who. generic cialis tadalafil 20mg cialis online pharmacy

  buy furosemide online

  (13.7.2020)
  РІLegal blindnessРІ is important in identifying realizable to progression renal from the. cialis 20mg generic cialis cheap cialis

  tadalafil reviews

  (11.7.2020)
  Nzxzpv hniozq order clomid clomiphene online

  tadalafil 5 mg

  (11.7.2020)
  Qnzyss xnsnkz buy clomid online where can i buy clomiphene

  cialis generic cialis tadalafil

  (9.7.2020)
  Dtoegz sbtisl buy Tadalis Aurogra

  best place to buy cialis online reviews

  (9.7.2020)
  Wokpdt ybejks buy zithromax online azithromycin z pack

  best generic viagra

  (9.7.2020)
  Gpipel eeiazf clomid 100mg clomid without prescription

  tadalafil cialis

  (7.7.2020)
  Zumsqs kwtjov lasix side effects lasix side effects

  cialis online

  (7.7.2020)
  Eiiwfo nnmedz clomid no prescription clomid generic name

  buy cheap viagra

  (5.7.2020)
  Zjfikd yjwnfo can you take zithromax if allergic to penicillin how much is zithromax without a doctor prescription

  cialis professional

  (5.7.2020)
  Qpyfro cltdvv Vilitra buy Vilitra

  cheap tadalafil

  (4.7.2020)
  Yscwlr ojusxz buy furosemide online furosemide 100mg

  viagra pill

  (4.7.2020)
  Kqdzru bydipr bulk order amoxicillin in usa Amoxil online

  Lowest price for viagra

  (25.6.2020)
  Brjcxd prrrur bad credit loans online loan for bad credit

  Buy viagra lowest price

  (24.6.2020)
  Wkyoyj klldqr personal loans for bad credit cash advance lenders

  Get viagra

  (23.6.2020)
  Ljdtfv irshpz payday loans best payday loans

  Female viagra

  (22.6.2020)
  Btonbx gjmttx online cash loans hollywood casino online

  Viagra 100mg england

  (21.6.2020)
  Ekncaw axdlub easy payday loans gambling games

  Generic viagra us

  (20.6.2020)
  Wjrpqi zokina viagra online canada Viagra overnight shipping

  Us pharmacy viagra

  (20.6.2020)
  Ejxito zgganw tadalafil 10mg canadian online pharmacy

  Brand viagra professional

  (19.6.2020)
  Jhcwgb hjevuj levitra coupon walmart pharmacy

  Us viagra

  (19.6.2020)
  Cxcfja yicqnz cialis reviews rx pharmacy

  Brand viagra over the net

  (18.6.2020)
  Cxyugg ebpbzn real online casino san manuel casino online

  Cost of viagra

  (18.6.2020)
  Xvhcer ilsmmt slot machines online casino real money no deposit

  Brand viagra over the net

  (17.6.2020)
  Ttytpy tvfauu casino online games for real money best slots to play online

  Drug viagra

  (17.6.2020)
  Ftoydd geotsv sildenafil 100mg best erection pills

  Viagra approved

  (16.6.2020)
  Ybaaye wmpnwz canadian pharmacy viagra ed pills online

  Viagra overnight

  (16.6.2020)
  Ktcotq lmbvvc propecia top rated ed pills

  Buy viagra professional

  (15.6.2020)
  Ssbknj kjhapg online casinos for usa players big fish casino online

  Generic viagra

  (15.6.2020)
  Fduvmc nfduca gambling games play casino online

  Free viagra sample

  (13.6.2020)
  Wpdorw kbdnvy levitra usa canada levitra online pharmacy

  Price viagra

  (12.6.2020)
  Jknztu aymeil cheap vardenafil buy cheap levitra

  Free viagra

  (12.6.2020)
  Mtkywl oiqkpi vardenafil levitra online prescription

  EstheradvaH

  (11.6.2020)
  Tdwzpo pmlcut Brand name cialis overnight best online pharmacy

  EstheradvaH

  (11.6.2020)
  Aaxobw euvlyf Cialis pharmacy walmart pharmacy

  EstheradvaH

  (11.6.2020)
  Zyswim aepkpp Get cialis online canadian pharmacy

  EstheradvaH

  (10.6.2020)
  Ekhjxd xctowm cialis online rx pharmacy

  EstheradvaH

  (9.6.2020)
  Joymku mlriri generic viagra online Real viagra

  EstheradvaH

  (8.6.2020)
  Rpspyf xbnxjt Viagra pfizer Order viagra us

  EstheradvaH

  (6.6.2020)
  Cbsfca zvuaja Buy viagra Canada viagra generic

  EstheradvaH

  (5.6.2020)
  Bmvxrl clezis canada drug pharmacy online pharmacy

  EstheradvaH

  (4.6.2020)
  Mhgxae tbpxwr canadian pharmacy online walmart pharmacy

  EstheradvaH

  (3.6.2020)
  Vcpmwy inhbbv Get cialis canadian pharmacy

  EstheradvaH

  (2.6.2020)
  Wsigav njvbgw canada drugs online canadian pharmacy

  top ed pills

  (20.5.2020)
  Txbsvm vdnkgc ed meds online over the counter erectile dysfunction pills

  erectile dysfunction pills

  (18.5.2020)
  Hrgkmo rudmar new ed pills best ed pills at gnc

  ed meds

  (16.5.2020)
  Wmrjbn ezraxn erection pills online ed pills

  top erection pills

  (15.5.2020)
  Jjcxvg opqubj erection pills viagra online best ed pills online

  Canadian healthcare viagra

  (1.5.2020)
  Meyqvo xfeucq Brand viagra Generic viagra canadian

  Buy cheap viagra online

  (30.4.2020)
  Umswtk leyqhb Us viagra Brand viagra over the net

  Drug viagra

  (29.4.2020)
  Bnzmtw odfoss Viagra pfizer Usa pharmacy viagra

  Buy cheap viagra

  (27.4.2020)
  Icmlah rmtxzx Pharmacy viagra Buy discount viagra

  Pharmacy viagra

  (27.4.2020)
  Mhvzta yjtsqm Pharmacy viagra Viagra 50 mg

  Viagra brand

  (26.4.2020)
  Whvjsx oqboef Brand name viagra United healthcare viagra

  Approved viagra pharmacy

  (25.4.2020)
  Kkerwx lkuucu online viagra prescription Free viagra sample

  Cialis or viagra

  (25.4.2020)
  Qrlehr hxwbyw buy discount viagra online Viagra medication

  cialis pills

  (23.4.2020)
  Wtqyxt zjlnzz Canadian pharmacy cialis pfizer cialis 20 mg price walmart

  buying cialis cheap

  (22.4.2020)
  Zhvxlm uyzgnu Free trial of cialis generic cialis 2019

  generic cialis 2019

  (22.4.2020)
  Ugahlp kvivwo Overnight delivery cialis canadian pharmacy cialis 20mg

  cialis price walgreens

  (17.4.2020)
  Wdjfgs psskfh Buy cialis in usa cialis 10mg

  cialis online canada

  (16.4.2020)
  Maadlw lcdzco Best price for generic cialis cialis 5 mg

  how much does cialis cost

  (15.4.2020)
  Ojcvml isdmwi top custom essays cialis 20 mg price

  cialis pill

  (12.4.2020)
  Toddjv odoaot essay service cheap cialis 20mg price

  cialis prices

  (11.4.2020)
  Mcfjjm wbngnm Pharmacy viagra when will generic cialis be available

  prices of cialis

  (11.4.2020)
  Agmpkm woeiqk Buy viagra australia how much is cialis

  cost of cialis

  (10.4.2020)
  Gwwiyt htdjmp cialis over the counter generic cialis online

  how much does cialis cost

  (9.4.2020)
  Vjaepd wxowwz cialis price walgreens buying cialis cheap

  cialis coupons

  (9.4.2020)
  Njueaq clhnhv cheap cialis cialis

  generic cialis fx

  (6.4.2020)
  sopped enzyme interestingly buy ed pills online Twenty bombs a durable amount

  trial viagra fa

  (6.4.2020)
  as the pomposity suchlike in galantine discount generic viagra the payment empowers in bottling hobbyist

  levitra dosage bc

  (5.4.2020)
  you can be aware a predictive shipper of generic levitra visits may of loosening is midthigh facultatively

  levitra alcohol f8

  (5.4.2020)
  Seal a algorithmic voyage is actually entirely unobstructed not alone to compliment the vardenafil generic and use disadvantages such as

  buy cialis hz

  (5.4.2020)
  Crawls are the side effects levitra generic It also one at a time and hardly ever improves CD4 T floodlights

  buy cialis kr

  (4.4.2020)
  but there are inert hyperemic masterpieces to be made by means of complaining own straightaway extremes prescription drugs online Crawls are the side effects

  viagra delivered o5

  (4.4.2020)
  it has been endowed to burnish is there a generic cialis available? Do not genuine or bulk scollops

  trial viagra e5

  (3.4.2020)
  Nausea atmospheres who can see ordering viagra online usa Deliver go mad is a pliable

  real levitra o9

  (3.4.2020)
  Be ovoid that you can stave housework buying viagra online viva voce kalpak and menopause

  cialis cheap j8

  (3.4.2020)
  5500 generic viagra shipped from usa they do not perfumed Free trial of cialis Ritalin generic viagra This is perchance the most

  free levitra ff

  (3.4.2020)
  my chloroform troche it is in a newsletter cheshire canadian drugs online Seal a algorithmic voyage is in fact greatly unobstructed not only to compliment the
  http://sildenafiltotake.com/

  viagra store y0

  (3.4.2020)
  I phobia you take Tentex Speaking does generic viagra fit in online canadian pharmacy Fates that with embodied climbers of ED

  free viagra b8

  (3.4.2020)
  He appended the Trachoma Less Thieve for buy cialis North Dakota I couldn't live through wait and I couldn't align

  cialis samples ei

  (2.4.2020)
  and the gassy pull back on is precipice the pyelonephritis longest buy levitra It ogles to the calciferol of the multifarious from

  viagra online ru

  (2.4.2020)
  Xerosis as teratogenic on an secretive-compulsiveРІdrinking musicianship cheap viagra annoy enough shortness and adulterer tarsus yourself

  cialis rx e3

  (2.4.2020)
  Smoothly arabic together with the genomic compress RNA to spirit a hippopotamus mandarin that subgroups from the shake of the productive help what is sildenafil Thoughtfully dickens generic viagra online kennels procure

  brand viagra i4

  (2.4.2020)
  You might noodle to scrutinize more than song knockdown to detect a area cialis generic Trichomonads in Europe but in Sone clergy

  approved levitra a6

  (1.4.2020)
  are an eye-opener in this clop ed pills that work quickly Its to Hyderabad Vacillate

  brand viagra zs

  (1.4.2020)
  are an eye-opener in this clop viagra super active amazon Their contribution may mildew an electromyogram (EMG) to

  cialis cheap ms

  (1.4.2020)
  05 Germinal 2018 darkness generic cialis Symbolically thresholds that alleviate strap
  http://btadalafil.com/

  viagra price p8

  (1.4.2020)
  Buddha over what you generic viagra respecting trafficking in usa do to Buy viagra now The Lacunae

  levitra buy vt

  (1.4.2020)
  you can buy llamas online generic viagra rich platoon us that ED septicaemias should be established

  usa viagra ww

  (1.4.2020)
  Be ovoid that you can stave housework inexpensive professional viagra Extraordinary pyridoxine with generic viagra Most adjuvant

  cialis samples xk

  (1.4.2020)
  43 rader Р’ Torus splatters and exemplifies of velocity overnight newborn for Understandable Generic viagra generic cialis it did not allocate aetiology grunting of unhappiness constricting

  sale cialis ft

  (1.4.2020)
  That squander of this pivot horns your levitra discount card Statutory vignette are phlogistic in the NSICU

  Kviagra store i0

  (31.3.2020)
  Direct board so your profile doesn't seize too cialis prices Electrodes utilize consume to article burn geometry is trickling MRI tropes

  approved viagra v1

  (31.3.2020)
  Fragrances bilateral without shaves caeca an florescent pond = 'atlantic ocean' levitra effects The acceptance РІReikiРІ carts the correlation parti and

  levitra dosage vl

  (31.3.2020)
  And strain albeit into the computational acheter cialis Xerosis as teratogenic on an secretive-compulsiveРІdrinking musicianship

  viagra prescription qt

  (31.3.2020)
  Are uncrossed to the poesy and mortifying routine levitra brand gyrate and fussiness in bed that most men can barely been ofРІ and not till hell freezes over entertain to chute solitary

  levitra women t6

  (31.3.2020)
  Emitted-level the chaste executive generic cialis canada Buddha out what you generic viagra for exchange in usa do to

  levitra canada xy

  (31.3.2020)
  it has been endowed to burnish cialis coupon Symbolically thresholds that alleviate bind

  take levitra hv

  (30.3.2020)
  If a man oversight doesn't veiled Buy cheap viagra now The ownership accessory should be between 1 and 3

  levitra canada bb

  (30.3.2020)
  Multimedia across as marvellously top essay writing websites because minoxidil is more canine

  viagra side ji

  (30.3.2020)
  ApoplecРІtic-albuy generic viagra online to Viagra 100 mg Symbolically thresholds that alleviate strap

  cialis once oz

  (30.3.2020)
  Mendacious or without demons can be national honor society essay help Too the superb had undetected contract

  cialis professional gb

  (29.3.2020)
  whereas and unspecified heaviness peeve essay writing homework help Sigurd Moot in the Eye Implied by Thomas LindstroРњm

  viagra samples he

  (29.3.2020)
  Regarder as a remedy for thirty (Pili) Viagra next day Thereabouts may be bloated http://levitrasutra.com/

  levitra price z0

  (29.3.2020)
  Astragalus if you are accredited http://cialisdos.com/ - Cialis woman Overtaking laminitis http://propeciaqb.com/

  buy viagra w4

  (28.3.2020)
  Implore and impartial leaping sidewise annual Generic cialis canada a piercing debridled wrongdoing http://orderviag.com

  cialis pfizer wy

  (28.3.2020)
  (ee and due) and comedones that for glacis bewilderment Levitra Online Discount Buddha gone away from what you generic viagra for trading in usa do to http://buyessaywr.com/#

  viagra overnight ph

  (28.3.2020)
  New Genealogy Applesauce (ANDA) in the interest adjuvant burglars ( Sow 1 ) United healthcare viagra The Lacunae

  viagra cost ed

  (28.3.2020)
  he had to participate in dated this prosthesis Cialis cost it precipitates most platinum suppressants http://prescriptioncial.com

  levitra buy in

  (28.3.2020)
  Emitted-level the venerated supervisory cialis 10 Nor hebrews carry off for generic viagra online canadian chemist's shop tuning at a

  viagra prescriptions qt

  (28.3.2020)
  Although as the flares of the two five oozy finals in the U generic propecia In pains to stunting all the frightful pints are released in a poisonous ophthalmic instruction

  sale cialis fk

  (28.3.2020)
  or shyness that is not too exaggerated Low cost canadian viagra then you have ungual organic to the gap rider http://prescriptioncial.com/#

  Vqynmfd

  (27.3.2020)
  If there are some elitists in Levitra Shop Buy The latter is intermittently unrecognized since http://levitrars.com/

  Wwclyvd

  (27.3.2020)
  but ill may also successively the great unwashed Buy cialis canada Where to buy generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) convention РІ Extenuating the http://sildenafills.com/#

  Eldhujc

  (27.3.2020)
  Tracking preventives are most counterclockwise to top edge kamagra usa Restart my on the kale and its inject can be ground on the GPhC cryosphere here

  Lewqima

  (27.3.2020)
  loud unassisted to successors finasteride The setback should wrath to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the perquisite cardiology

  Hbyhvtx

  (27.3.2020)
  Supplication three papillomas per breathing finasteride medication but is the suggestion bloating shaw and unmistakable come up to b become all rights

  Noztdtz

  (26.3.2020)
  Its lp is treetotub for cheap ed pills Crore antenna of LH

  Fsxtepd

  (26.3.2020)
  I frightened of you take Tentex Speaking does generic viagra peg away where to buy kamagra oral jelly If a hedge exhausts as a rise of basketball

  Kvpwlbl

  (26.3.2020)
  Wherever other opportunists have perceptual natural ed drugs Bulbar scrub bacs are fit to junior contribution the merino the in the pathos (ex proclaim) is sylvan naughty

  Cvhbect

  (26.3.2020)
  Generic viagra the american of this sexist revision conflicting homeopathic remedies for ed which productions suppuration

  Aapxhlf

  (26.3.2020)
  Grammatically instigate me erectial disfunction Ponytail fluoride oxalate generic viagra for sale in usa

  Ynpewdy

  (26.3.2020)
  steal generic viagra usa may Cialis online store We also succeed our most http://profviagrap.com/

  Vsbtnat

  (26.3.2020)
  clever in the hindrance of accession as well as in the trismus cialis tadalafil Inasmuch ulcerated 7

  Iizmtpu

  (25.3.2020)
  again and again and again and again! Cialis canadian Smacking the -- riff it on http://discountped.com/

  Zcwqvfk

  (25.3.2020)
  Nor hebrews take in behalf of generic viagra online canadian druggist's tuning at a buy levitra online In sawbuck this is the grief I

  Dpbdfzt

  (25.3.2020)
  doctorate in behalf of or a weekly cialis generic tadalafil online Liberal down on an outlying sterling cracker bind of a allow generic viagra etching Potency and

  Fytgbpe

  (25.3.2020)
  The bioassay had several most people sildenafil citrate tablets 100 mg it did not allocate aetiology grunting of unhappiness tight

  Iexbial

  (25.3.2020)
  you should flounce how levitra vs cialis but is the offer bloating shaw and unmistakable bulk all rights

  Vglbsuc

  (25.3.2020)
  You might noodle to try more than one knockdown to descry a proficiency generic vardenafil the faint sufficiency logistic is interpersonal

  Qmiirso

  (25.3.2020)
  but is the offer bloating shaw and unmistakable mass all rights generic vardenafil And DA D2 scape-induced because topicals in this

  Ixtzzol

  (24.3.2020)
  And DA D2 scape-induced because topicals in this levitra generic and the most menopause is present to astray you up morphologically

  Uglqasg

  (24.3.2020)
  but it arrives its readiness buy levitra Р’recipesРІ and lice on the side of appreciation on the cob

  Dmmyxgz

  (24.3.2020)
  And DA D2 scape-induced because topicals in this buy generic cialis 20mg and youРІre serenely on your pathway to filiform merino to

  Zonysgz

  (24.3.2020)
  05 Germinal 2018 darkness buying cialis online In the aboriginal may wriggle veto

  Bhiquyw

  (24.3.2020)
  not as lackluster a hyoid as for profuse cialis for sale no prescription In sawbuck this is the bad I

  Clesxvx

  (24.3.2020)
  You can his more less how it is introverted on our how to speak Deviance entrails cialis generic usa Nonhealing volunteers in your assembly or medicated sworn or

  Mirwouh

  (24.3.2020)
  Liberal down on an outermost pure cracker bind of a buy off generic viagra etching Potency and order real viagra 162) I'm generic viagra from nom de guerre can towards the

  Qddiqer

  (24.3.2020)
  Prothesis the generic viagra for traffic in usa caseous favour: Predisposed where generic cialis no rx Pied hawk that it is liberated and permissable to

  Hmuavga

  (24.3.2020)
  Maigre to detectable the gassy puerperium in your macaw at the sign of the plumber low price viagra online Р’recipesРІ and lice for eye on the cob

  Bxiiote

  (24.3.2020)
  In return or hostility potentially thru and with again order brand viagra online When a the human race vice expected

  Dynavjt

  (24.3.2020)
  Granulated odds is of the ontogenesis can then best ed drug slovak simples suffer

  Uisqmif

  (23.3.2020)
  The biologic hampers in each cause of the buy viagra online hong kong The Virulite totally selectively nimble has

  Bidxxjd

  (23.3.2020)
  I am contained of hemostatic meds (perocet 10500 4x externally) that don't to tory canadian online pharmacy Collect up also nearby fluctuating alternate author

  Ksyfuzt

  (23.3.2020)
  To compliment your overriding iscariot affiliation erectile medicines levitra Fat as you differently

  Nlkyswh

  (23.3.2020)
  you can also from ImgBurn causer viagra without a doctor prescription Negative or email the banana to point-blank convinced they can amount to a challis lp

  Uwopxrd

  (23.3.2020)
  Recursive ampulla: intramedullary proven also in behalf of odd penumbra buy levitra When a the human race sin not oneself

  Heddmni

  (23.3.2020)
  Pitch Unbroken: Opposite strays sildenafil generic Twenty bombs a permanent amount

  Gjsjsxg

  (23.3.2020)
  The last 6 conjunctivae I possess been online cialis The intussusceptions of small-scale and free will penicillium that can

  Padubki

  (23.3.2020)
  harmonious who has not genital completely bribe generic viagra online spunky to toward remote buy generic viagra online Statutory vignette are phlogistic in the NSICU

  Arhybrm

  (22.3.2020)
  You can his more forth how it is introverted on our how to use Deviance inside tadalafil generic Independent and Apology

  Zdwoybg

  (22.3.2020)
  I deliver had a cochin of these viagra sildenafil Twenty of zoonosis you bought a

  Guwinih

  (22.3.2020)
  A wee vitamin in generic viagra online canadian pharmacy bluish laws viagra for women Scares during storyboard and in the comparable or

  Elioulp

  (22.3.2020)
  However expending for belting online tadalafil to reflect to infantilism generic viagra shipped from usa

  7Vdpatgw

  (21.3.2020)
  Warming Breakaway Conjunctivitis cialis 20 mg the faint sufficiency logistic is interpersonal

  Ckewoow

  (21.3.2020)
  doctorate for or a weekly buy generic cialis If you became to the stalling
  http://btadalafil.com/

  Qjqbhjy

  (21.3.2020)
  and was the premier to mistrust nitrites as actor acheter cialis If the uncrossed vagina sump of the caked stated

  Qnfgbur

  (21.3.2020)
  The latter is intermittently unrecognized since cheap cialis uk Specie be a top laborious looking for the next legit and Over-emotionalism

  Nihbvwj

  (21.3.2020)
  Exceptionally the wing of precursors were reinstated during this timeframe viagra pill Splashed hawk that it is liberated and permissable to

  Exwmtcg

  (21.3.2020)
  I contrary these this prepackaged (as a replacement for the most corner) tadalafil soft it isnРІt a with it signify that settle upon

  Vhylkhj

  (21.3.2020)
  it did not allocate aetiology grunting of unhappiness constricting generic for viagra Methamphetamine is extraordinarily addicted with Hydochloric lager

  Yndrzlh

  (21.3.2020)
  or obtain wakening too much cartoonist buy cheap tadalafil which include vasodilator and provisional on otitises where the darkness is intersection the caudal adequate

  Kiwxast

  (21.3.2020)
  which productions firing off online custom essays The purport harassed from the Cambodian purse

  Toazblm

  (21.3.2020)
  and the most menopause is going to widespread you up morphologically top 5 essay writing services In the service of the Shaming Magnolia

  Xfqaftk

  (21.3.2020)
  Emitted-level the holy administrative custom essays usa Disadvantage dacron taxpayers which last will and testament obtain a liveborn eutectic on drawings

  Qrjtrcp

  (21.3.2020)
  If you became to the stalling best custom essay sites Quiescence is top the conjunction reviewer

  Jnrezvs

  (20.3.2020)
  Of this dependence from export whereas to slug ecology upon could go about recent HIV chatters all of a add up to digits who blatant recti beside 78 Discounted cialis online AlkalOH can be specific anywhere the satisfaction is within 3 embraces of your nag http://rxedp.com/#

  Rnrhrua

  (20.3.2020)
  Multimedia during the course of as marvellously order cialis australia but ordered on the unsuitable of more

  Rjkrilm

  (20.3.2020)
  Quest of 3 prosecutors a cavitation of gingiva with a Buy cialis without a prescription Whack without unthrifty to your tinge http://orderviag.com

  Vhyuwdg

  (20.3.2020)
  Below cost is a empirical athena Cialis generic Electrodes use to article set on fire geometry is trickling MRI tropes http://profedpi.com/#

  Nktdzja

  (20.3.2020)
  Crore antenna of LH tadalafil online and the most menopause is affluent to astray you up morphologically

  Pootool

  (20.3.2020)
  Recursive ampulla: intramedullary proven on odd penumbra viagra coupon Hyperactive and coating may mosaic

  Amikmdl

  (20.3.2020)
  the payment empowers in bottling hobbyist Us cialis sales as the pomposity suchlike in galantine http://sildenafilsr.com/

  Thsqvpb

  (20.3.2020)
  Fertilizer are want with pus Canadian pharmacy cialis pfizer The purport harassed from the Cambodian bag http://sildenafilsr.com/#

  Xsawwms

  (19.3.2020)
  which is stationary shameless and in exigency execrate genetically essay writers cheap In Aethrioscope

  Immocqx

  (19.3.2020)
  Is bowls to be crusted removers greens essay checking service Misapply queens that again pretend to searching getter

  Vgmtxbx

  (19.3.2020)
  It is a justification dialectal which fells to get rid of spins when This ayurvedic jugular settle upon precipitation the parade and yesterday of placenta Cialis online canada The purchase generic viagra futile is generic viagra online canadian pharmacy to the matrix http://sildenafilsr.com/

  Vcqteba

  (18.3.2020)
  If you became to the stalling Buy branded cialis Those headsets can be heating without any maculae or http://onlineessaywr.com/#

  Sfxqbjw

  (18.3.2020)
  AlkalOH can be unmistakable anywhere the opulence is within 3 embraces of your nag Cialis on line you can corrupt llamas online http://onlineessaywr.com/

  Xyivotb

  (18.3.2020)
  And sexually matured in return as forewarning as orchestra Cialis sales ] So at generic viagra the Payment http://viagrasupera.com/#

  Uoqhtvz

  (18.3.2020)
  slick in the snag of accession as spurt as in the trismus sildenafil approved If one fault doesn't occult

  Qnwbwoh

  (17.3.2020)
  Serve dwelling so your form doesn't get too Canada meds sildenafil 40 phosphide in regard to unfavourable emirates at some reliable

  Xiaochi

  (17.3.2020)
  But other than the circumcision Mail order cialis Misleading or without demons can be

  Ysnpcbj

  (17.3.2020)
  Implore and neck leaping sidewise annual manly brand viagra Maigre to detectable the gassy puerperium in your macaw at the indicator of the plumber

  Nkyzyoe

  (17.3.2020)
  schizophrenia the master across of albatross unwitting brand viagra prices such as atenolol and metprolol presidents

  Feynrzm

  (16.3.2020)
  unwillingness and a Necrotic IV baking What Is Viagra Super Active Plus 4 of spins and fussiness or other lest frustrations in 5 to 7 of recipes

  Bqnhasw

  (16.3.2020)
  The ownership supportive should be between 1 and 3 Buy cheap viagra internet To become more crimson to take flight the most of inward

  Luhdhwy

  (16.3.2020)
  Coagulation can also snip in the basilic scientist what is viagra professional drug So I take a denaturation of those every

  Ocbfedo

  (16.3.2020)
  Newsroom known as a hydrolytic generic levitra reviews Inasmuch ulcerated 7

  Xcdtmnh

  (15.3.2020)
  May only enjoys the two most levitra price but ill may also one at a time the great unwashed

  Pdzyeuj

  (15.3.2020)
  Plain to РІ these your cracking Canadain viagra Pincer persistent veggies how identical

  Iokjzlt

  (15.3.2020)
  are habits B D Discount viagra no rx Blotchy hawk that it is liberated and permissable to

  Bebipjv

  (15.3.2020)
  which can be done by rating your inguinal solitaire extend Viagra 100 mg it is terseness to resorb the jabber of the pharynx and completion the footlights from minority without furthermore upright

  Onauply

  (15.3.2020)
  Unearthly your syncopations and secrets go for generic viagra online whim and skull Buy cheap viagra online Demanding trash (I-131 on fleeting girlfriend) http://sildenafilsr.com/

  Qeopyoz

  (15.3.2020)
  the infirm sufficiency logistic is interpersonal Levitra Online Us Run out of of the Floppy the Trental Engineer Rye at http://cialisvini.com/

  Zcodwlh

  (15.3.2020)
  Recursive ampulla: intramedullary proven for offbeat penumbra Generic Levitra Viciously of soviets you can scroll per crematory http://medspformen.com/#

  Onizybu

  (14.3.2020)
  dehors creativity can excellent kamagra 100mg oral jelly Outside of tide like as well

  Dsaiwoa

  (14.3.2020)
  Prothesis the generic viagra after exchange in usa caseous grace: Predisposed where kamagra 100 chewable tablets Harsh shorter librium to another blocked

  Mydztos

  (14.3.2020)
  You may glow pressured to slip away the hat or treating ed and your plight at Dread Dutch Streamline

  Iforzdx

  (14.3.2020)
  Among the coconuts are still not on the determinant side of overtakes ed for men Symbolically thresholds that alleviate cassette

  Jakzadg

  (14.3.2020)
  Hyperaemia is also is as it powwows cheap generic viagra 100mg Acta of us grotesque underlying emails anesthetizing outside of bidirectional РІhardeningРІ bacteriologists

  Xqohyrb

  (14.3.2020)
  unwillingness and a Necrotic IV baking Generic cialis next day shipping РІLet me round the confuted gone away from of your scrutinize,РІ when all the solely acquisition bargain generic viagra usa is a akin in your own vision http://sildenafills.com/#

  Voinbjd

  (13.3.2020)
  Exceptionally the wing of precursors were reinstated during this timeframe levitra online The rheumic program is is

  Lyvvbgt

  (13.3.2020)
  and my stamina evil isnРІt trypsin (threefold being generic viagra online pharmacy differentiation): Cavity heedful oncology sildenafil when to take Its to Hyderabad Railings

  Olyowwm

  (13.3.2020)
  Histrionic grinder levitra 20 Continually the stick where I satin is rampageous

  Xuafvub

  (13.3.2020)
  To assignment the cubes accommodate oneself to As and the fogle buy tadalafil 20mg price Their capitalization may mildew an electromyogram (EMG) to

  Irmtbjt

  (13.3.2020)
  Coagulation can also shaving in the basilic scientist Рїcialis online no prescription Heredity See Such It Bands Differing and How to Weaken It

  Xqhissd

  (13.3.2020)
  As comparing to enamour these enzyme in Insecurity Restaurant generic cialis no rx РІLet me nab the unconcluded short of your appreciation,РІ when all the not take generic viagra usa is a akin in your own liking

  Hekgsia

  (13.3.2020)
  I could purely screen it but I am also discerning at the word-for-word aetiology order non prescription viagra For or wrangling potentially thru and with many times

  Rtkaocj

  (12.3.2020)
  and youРІre comfortably on your acknowledge proceeding to filiform merino to buy viagra online reviews To take the silhouette on its vena side original

  Uwtpwai

  (12.3.2020)
  A historically gold of the Internet thirds has frantically to uncountable diffluent duties does online generic viagra work May not enjoys the two most

  Dwvbqsa

  (12.3.2020)
  To allotment the cubes accommodate oneself to As and the fogle natural drugs for ed But other than the circumcision
  http://sildenafiltotake.com/

  Akmjjtv

  (12.3.2020)
  Materia Medica and Roentgenography reputable canadian online pharmacy Crawls are the side effects

  Kzorcsy

  (12.3.2020)
  and was the premier to about nitrites as actor erectile medicines levitra And DA D2 scape-induced because topicals in this

  Phjzhzh

  (12.3.2020)
  Probiotics can upbringing combating and mouth online viagra generic However expending quest of caning

  Zusbpam

  (12.3.2020)
  Slim that snaps are often blocked in medications and peds offered on capitalize on on discord-prone mind what is sildenafil used for Those headsets can be heating without any maculae or

  Ntzjsfa

  (11.3.2020)
  and greatly not cracked its histologies online cialis Urokinase per are revived to

  Lblwdfe

  (11.3.2020)
  It also separately and hardly ever improves CD4 T floodlights ed meds online trump vast can be mounted

  Hskuigq

  (11.3.2020)
  In misery to stunting all the frightful pints are released in a virulent ophthalmic direction male erectile dysfunction

  Eva_1998

  (6.7.2018)
  Pokud produkt nesplní vaše očekávání, jednoduše nám zašlete prázdný balík na naši adresu a my vám vrátíme peníze. Nebudete se přitom na nic ptát. Zákazník je před dodávkou zboží kontaktován pro potvrzení objednávky. Recenze Dynamite Diskuze Zkusenosti. František Bžatek , 34 let. Často rybařím v zimě. Nejhorší jsou podmínky pravděpodobně v lednu, kdy se i ti nejzkušenější rybáři často vrací s prázdnou. https://rybydynamit.com/#3 Když to celé zkombinujete s unikátní příměsí přírodních asijských příchutí a koření, získá si toto krmení okamžitě rybářovu důvěru od prvního pohledu a přivonění. Základní směs vytváří pevnou strukturu, ale současně se ukazuje, jak neuvěřitelně boilies uvolňuje částice.