Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 2. časť | Medicínske právo
              

Judikatúra


Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 2. časť


 | 26.9.2014 | komentárov: 356

"Jednou ze záruk práva na ochranu zdraví fyzické osoby garantovaného článkem 31 Listiny je princip plného odškodnění za utrpěnou újmu na zdraví, který zakládá nárok na náhradu nákladů spojených s péčí o nesoběstačnou poškozenou osobu a její domácnost po ukončení léčby jakožto samostatný nárok v rámci odškodňování majetkové újmy vzniklé v souvislosti se škodou na zdraví, k jehož uplatnění je poškozená osoba aktivně legitimována bez ohledu na to, zda o ni bezplatně pečuje osoba blízká či nikoli. Soudní rozhodnutí, jimiž byl princip plného odškodnění popřen, porušují vlastnické právo poškozeného zaručené článkem 11 Listiny základních práv a svobod.“

V.
     
10. Ústavní soud ve své činnosti vychází z principu, že státní moc může být uplatňována jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Ústavní soud, s ohledem na ústavní vymezení svých pravomocí (čl. 87 Ústavy České republiky), zejména respektuje skutečnost - což vyslovil v řadě svých rozhodnutí - že není součástí soustavy obecných soudů, a že mu proto zpravidla ani nepřísluší přehodnocovat "hodnocení" dokazování před nimi prováděné a také mu nepřísluší právo přezkumného dohledu nad činností soudů. Na straně druhé však Ústavnímu soudu náleží posoudit, zda v řízení před obecnými soudy nebyla porušena základní práva nebo svobody stěžovatele, zakotvená v ústavních zákonech nebo v mezinárodních smlouvách podle čl. 10 Ústavy České republiky a v rámci toho uvážit, zda řízení před nimi bylo jako celek spravedlivé.

11. Podle ustanovení § 44 zákona o Ústavním soudu nebyl-li návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnut, nařídí Ústavní soud ústní jednání, lze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci. Za splnění podmínek daných tímto zákonným ustanovením rozhodl o věci Ústavní soud s upuštěním od ústního jednání.
     
12. Po přezkoumání skutkového stavu, vyžádaného soudního spisu, předložených listinných důkazů a posouzení právního stavu dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je důvodná, neboť níže popsaným postupem obecných soudů došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces a jejího práva na ochranu vlastnictví.
     
13. Z vyžádaného soudního spisu Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka se domáhala žalobou ze dne 29. 11. 2003 po vedlejším účastníkovi částky 500 000 Kč z titulu ztížení společenského uplatnění, 316 800 Kč z titulu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a měsíční renty 14 400 Kč (13 000 jako rozdíl mezi předpokládaným měsíčním výdělkem a výší invalidního důchodu a 1200 Kč na nákladech spojených s léčením). Stěžovatelka v žalobě výsledně uvedla, že si vyhrazuje provedení bližší specifikace žalovaného nároku z titulu ztížení společenského uplatnění, částku 500 000 Kč uvádí jako částku předběžnou. Současně stěžovatelka navrhovala, aby jí bylo přiznáno mimořádné zvýšení bodového ohodnocení. Dalšími podáními stěžovatelka rozšiřovala svou žalobu až do podoby, ve které ji v celém rozsahu vyhověl Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 21. 8. 2008, č. j. 16 C 477/2003 - 265. V tomto svém rozhodnutí dospěl soud k názoru, že vzhledem ke skutečnosti, že ke stabilizaci zdravotního stavu stěžovatelky došlo v roce 2002 a žaloba byla podána v roce 2003, jí žalované nároky promlčené nejsou. Stěžovatelce bylo přiznáno citovaným rozsudkem mimo jiné odškodnění za ztížení společenského uplatnění ve výši 410 400 Kč a současně rozhodl dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. o mimořádném zvýšení ztížení společenského uplatnění ve výši 2 000 000 Kč. K odvolání vedlejšího účastníka byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2009, č. j. 21 Co 481/2008 - 298, rozsudek soudu l. stupně ve vyhovujícím výroku ohledně částky 2 410 400 Kč s příslušenstvím potvrzen, ve zbývajícím rozsahu zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Rozsudek odvolacího soudu napadl vedlejší účastník dovoláním.

14. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, č. j. 25 Cdo 2166/2010 - 369, dovolací soud konstatoval k otázce promlčení stěžovatelkou uplatněných nároků, že ke stavění běhu promlčecí doby může dojít jen ohledně nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění v té výši, v jaké byl nárok včas uplatněn. V rozsahu, v jakém je žaloba rozšířena až po skončení běhu subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku, nelze jej (je-li vznesena námitka promlčení) v rozsahu tohoto rozšíření přiznat. Jestliže tedy stěžovatelka uplatnila v žalobě doručené soudu dne 2. 12. 2003 náhradu za ztížení společenského uplatnění ve výši 500 000 Kč a poté svůj žalobní nárok postupně rozšiřovala, nemůže závěr odvolacího soudu, že takové rozšíření žaloby je z hlediska posouzení námitky promlčení bez významu, obstát.
     
15. Soud prvního stupně, který byl tímto právním názorem dovolacího soudu vázán, dovodil rozsudkem ze dne 6. 3. 2012, č. j. 16 C 477/2003-409 povinnost vedlejšího účastníka zaplatit stěžovatelce částku 500 000 Kč (410 400 Kč z titulu ztížení společenského uplatnění a 89 600 Kč z titulu mimořádného zvýšení ztížení společenského uplatnění dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), kterou uplatnila stěžovatelka žalobou podanou k soudu dne 2. 12. 2003 a co do zbytku, pokud jde o ztížení společenského uplatnění, uznal důvodnou námitku promlčení, kterou uplatnil vedlejší účastník. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 2. 2013, č. j. 21 Co 190/2012 - 474 rozsudek soudu l. stupně potvrdil. Odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí dovodil, že "náhrada za ztížení společenského uplatnění v žalované výši 500 000 Kč je odůvodněna s ohledem na skutečnost, že bodové ohodnocení odškodnění a mimořádné zvýšení dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. promlčeno není, když výjimečnosti případu hodného zvláštního zřetele nejsou v tomto ustanovení taxativně vyjmenovány. Je proto na úvaze soudu, které okolnosti konkrétního případu jako takové důvody vyhodnotí. V posuzované věci jsou těmito důvody zdravotní poškození žalobkyně již v dětském věku, zhoršující se prognóza, ze zdravotního postižení zejména téměř slepota a zásah do života jedince od dětství až do doby jeho dospělosti. Vzhledem k tomu, že v dané věci k trvalému poškození zdraví žalobkyně došlo ve věku 4 let, nelze v daném případě přesně vyhodnotit, jak následky zranění konkrétně zasáhly do jejího dosavadního života, s ohledem na její uplatnění v životě, společnosti, rodině, sportu, apod. Je však jednoznačné, že s následky poškození zdraví, spočívající v téměř trvalé ztrátě zraku se bude vyrovnávat celý život. Je proto namístě zvýšení náhrady podle § 7 odst. 3 vyhl. č. 440/2001 Sb., protože jde o zcela výjimečný případ hodný mimořádného zřetele." Současně však odvolací soud uvedl, že "s ohledem na závazné závěry Nejvyššího soudu není přiznání zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění obecně spravedlivé ve výši, která převyšuje 500.000.-Kč".
     
16. S těmito závěry Městského soudu v Praze se Ústavní soud neztotožňuje.
     
17. Jak již Ústavní soud konstatoval ve svém nálezu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 2955/10, z příslušné právní úpravy (§ 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb.) vyplývá, že rozhodnutí o zvýšení náhrady na ztížení společenského uplatnění přísluší obecnému soudu, který na základě posouzení všech okolností případu konstituuje právo poškozeného na zvýšení náhrady v mezích svého soudcovského uvážení. Přiměřené zvýšení odškodnění přichází v úvahu ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele. … Ústavnímu soudu, z hlediska jeho postavení jako soudního orgánu ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR), rozhodně nepřísluší stanovit, v jaké konkrétní výši by náhrada za ztížení společenského uplatnění měla být přiznána. Obecné soudy při posuzování mimořádných případů mají dostatečný prostor k úvaze, jakého "násobku" použijí. Z hlediska ochrany ústavnosti však musí dbát o to, aby přiznaná výše náhrady za ztížení společenského uplatnění byla založena na objektivních a rozumných důvodech a aby mezi touto přiznanou výší (peněžní částkou) a způsobenou škodou (újmou) existoval vztah přiměřenosti".

18. Ústavní soud má za to, že se obecné soudy výše naznačenými požadavky neřídily, když poté, co jejich rozsudky, kterými přiznaly stěžovatelce z titulu mimořádného zvýšení odškodnění společenského uplatnění dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. částku 2 000 000 Kč, byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, č. j. 25 Cdo 2166/2010 - 369, nově stanovily (s odkazem na právní závěry z citovaného rozsudku Nejvyššího soudu vyplývající) přiznanou částku z tohoto titulu ve výši 89 600 Kč. Ústavní soud má za to, že právní názor dovolacího soudu, který konstatoval k otázce promlčení stěžovatelkou uplatněných nároků, že ke stavění běhu promlčecí doby může dojít jen ohledně nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění v té výši, v jaké byl nárok včas uplatněn, sám o sobě obecné soudy prvního a druhého stupně k jejich výše popsanému postupu nezavazoval a ani s ohledem na shora uvedené moderační právo soudu zavázat nemohl.
     
19. V nyní projednávané věci není rozporováno, že jsou dány ve věci stěžovatelky podmínky pro aplikaci § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. Tento závěr vyplývá ze znaleckých posudků založených v soudním spise a byl akceptován ve věci rozhodujícími obecnými soudy. Pokud však Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 6. 3. 2012, č. j. 16 C 477/2003-409 dovodil povinnost vedlejšího účastníka zaplatit stěžovatelce částku 500 000 Kč (410 400 Kč z titulu ztížení společenského uplatnění a 89 600 Kč z titulu mimořádného zvýšení ztížení společenského uplatnění dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), Ústavní soud se domnívá, že takový závěr není podložen objektivními a rozumnými důvody, přičemž zcela nepochybně není dán mezi přiznanou peněžní částkou a způsobenou škodou (újmou) vztah přiměřenosti. Ve svém původním rozsudku ze dne 21. 8. 2008, č. j. 16 C 477/2003 - 265 Obvodní soud pro Prahu 10 uložil vedlejšímu účastníkovi povinnost zaplatit stěžovatelce z titulu ztížení společenského uplatnění částku 2 410 400 Kč. Tento závěr soud prvního stupně odůvodnil co do základního přiznání ztížení společenského uplatnění výsledky rozsáhlého dokazování tvořeného zejména znaleckými posudky. Ve smyslu § 5 a 7 vyhlášky č. 440/2001 Sb. přiznal soud stěžovatelce na základě bodového ohodnocení v oblasti oční 2970 bodů, v oblasti psychiatrie 450 bodů, celkem 3420 bodů x 120 za bod Kč, tedy úhrnem částku 410 400 Kč. Takto přiznaná částka zůstala nedotčena dalšími rozhodnutími obecných soudů a není sporná, na rozdíl od zvýšení ztížení společenského uplatnění ve výši 2 000 000 Kč, a dalších stěžovatelkou uplatněných souvisejících nároků.

20. Přiznání částky ve výši 2 000 000 Kč z titulu zvýšení ztížení společenského uplatnění § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. bylo soudem prvního stupně řádně odůvodněno, a následně potvrzeno taktéž rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2009, č. j. 21 Co 481/2008 - 298. Odvolací soud v této souvislosti k námitce vedlejšího účastníka uvedl, že "vzhledem k tomu, že o mimořádném zvýšení ztížení společenského uplatnění může rozhodnout pouze soud a to podle vlastní úvahy, je plně postačující k tomu, aby nárok na mimořádné zvýšení ztížení společenského uplatnění byl alespoň v žalobě uveden. Vzhledem k tomu, že takový nárok žalobkyně v žalobě uplatnila, nelze tento nárok považovat za promlčený…". Takový závěr odvolacího soudu včetně jeho dalších úvah, kterými se připojil k závěru soudu prvního stupně ohledně důvodů vedoucích k opodstatněnosti přiznané částky ve výši 2 000 000 Kč, považuje Ústavní soud za ústavně souladný a naplňující požadavky na přiznání náhrady škody z titulu škody na zdraví ve smyslu výše citovaných nálezů.

21. Ústavní soud se naopak neztotožňuje se závěrem Nejvyššího soudu, který předestřel ve svém rozsudku ze dne 15. 6. 2011, č. j. 25 Cdo 2166/2010 - 369, když uvedl, že "Právní názor odvolacího soudu, že v původním žalobním návrhu postačí alespoň uvedení nároku na mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění bez jeho konkrétního vyčíslení, aby nárok v rozsahu pozdějšího zvýšení nebyl promlčen, a že žalobkyni přísluší úrok prodlení ze zvýšené náhrady za ztížení společenského uplatnění od okamžiku předcházejícího uplynutí lhůty k plnění stanovené rozhodnutím, jímž byla tato náhrada přiznána, nelze považovat za správný." Takový závěr není v citovaném rozsudku dovolacího soudu nijak blíže odůvodněn a nelze jej dovodit (jak učinily obecné soudy) ani z úvah Nejvyššího soudu ohledně promlčení části nároku z titulu ztížení společenského uplatnění, pokud je žaloba rozšířena až po skončení běhu subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku. Stěžovatelka řádně uplatnila v žalobě nárok na mimořádné zvýšení ztížení společenského uplatnění. Jak bylo shora konstatováno, takový nárok je na rozdíl od nároku na ztížení společenského uplatnění, ohledně kterého se primárně vychází z bodového ohodnocení ve smyslu § 7 vyhlášky č. 440/2001, zcela na úvaze soudu, kterému dává § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. možnost překročit bodové ohodnocení a přihlédnout k mimořádným okolnostem, zejména k závažnosti způsobené škody na zdraví, k možnosti vyléčení či eliminace způsobené škody, tzn. zda v důsledku poškození je poškozená omezena ve svém způsobu života a jestli je nucena k pravidelným kontrolám u lékařů, dalším operativním zákrokům či se v důsledku poškození zdraví stala alespoň do určité míry závislá na přístrojovém vybavení. K závěru o existenci podmínek pro zvýšení odškodnění může soud dojít též i bez návrhu.

22. S ohledem na shora uvedené nelze dovodit, že by nárok stěžovatelky na mimořádné zvýšení ztížení společenského uplatnění § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. byl v části přesahující původně stěžovatelkou žalovanou částku promlčen. Nejvyšší soud proto pochybil, pokud nepovažoval za stěžovatelkou v žalobě vyčíslenou základní výši náhrady s uvedením požadavku na případné mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění za dostačující. Ústavní soud má naopak za to, že takto definovaný nárok je zcela dostatečným základem i pro mimořádné zvýšení v částce 2 000 000 Kč, tedy násobku, k němuž dospěl soud prvního stupně na základě své zákonem mu přiznané úvahy. Veškerá další podání a vypracované znalecké posudky je nutno považovat za podklady pro specifikaci žalovaných nároků, nikoli podání, která by z hlediska procesního podléhala promlčení, a to zejména za situace, kdy soud prvního stupně již vůči základní částce provedl diskreci. Ústavní soud je tedy přesvědčen, že nic nebrání soudu přiznat stěžovatelce mimořádné zvýšení ztížení společenského uplatnění nad rámec žalobou uplatněného nároku ve výši, jakou odůvodňuje škoda na zdraví jí způsobená.

23. Pokud se jedná o přiměřenost zvýšení odškodnění, právní předpis nepředepisuje určitý počet násobků základního ohodnocení, nýbrž je přenecháno soudu, aby v každém jednotlivém případě uvážil, jaké zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění je v konkrétním případě "přiměřené".  Přiměřenost je tedy dána okolnostmi každého jednotlivého případu, jaké zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění je v konkrétním případě "přiměřené", opírá se hodnocení závažnosti trvalých zdravotních následků především o srovnání aktivit a způsobu života poškozeného před poškozením zdraví a po ustálení zdravotního stavu po jeho poškození (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 25 Cdo 759/2005).  Obdobně v usnesení ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 25 Cdo 2356/2013 Nejvyšší soud konstatoval, že "Vzhledem k tomu, že § 7 odst. 3 vyhlášky je normou s relativně neurčitou hypotézou umožňující soudu posoudit s ohledem na okolnosti každého jednotlivého případu, jaké zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění je v konkrétním případě "přiměřené", opírá se hodnocení závažnosti trvalých zdravotních následků především o srovnání aktivit a způsobu života poškozeného před poškozením zdraví a po ustálení zdravotního stavu po jeho poškození…".

24. Ve svém nálezu ze dne 16. 10. 2007 sp. zn. Pl 50/05 se Ústavní soud zabýval návrhem Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení § 444 odst. 2 o. z., který zavazoval soud k aplikaci vyhlášky č. 440/2001 Sb. Obecný soud v této souvislosti uvedl, že "celý systém odškodňování bolestí a ztížení společenského uplatnění, který je založen na konstrukci násobků vypočtených podle počtu bodů stanovených ministerstvem, následně zavazující soudní znalce, a ve svém důsledku i soud, je celý nedůstojný, odporující principům, které je nutno ctít v demokratické společnosti, mají-li na mysli vážně ochranu lidské cti, důstojnosti a především zdraví a života. Pokud zákon vystaví konstrukci náhrady škody na zdraví (ústavně chráněného práva) na tom, že pověří úřad (Ministerstvo zdravotnictví), aby ohodnotil výši odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění zcela nedůstojným způsobem, jako je tomu v případě vyhlášky č. 440/2001 Sb., jde o zásadní neúctu k právům člověka, a tedy o rozpor s ustanovením čl. 1 odst. 1 Ústavy. Způsob odškodňování je nedůstojný tím spíše, pokud umožňuje soudům zvyšovat odškodnění stanovené podle zákona ve spojení s vyhláškou pouze ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele (§ 7 odst. 3 vyhl. č. 440/2001 Sb.)." Ústavní soud v tehdy projednávané věci nedospěl k závěru o protiústavnosti napadeného ustanovení, neboť dovodil, že pokud je obecný soud přesvědčen o protiústavnosti vyhlášky, nemusí ji použít a může rozhodnout pouze na základě a v duchu zákona, který je vyhláškou prováděn. Ústavní soud v této souvislosti odkázal na své úvahy vyjádřené nálezu ve věci sp.zn. III. ÚS 350/03, kde se konstatuje, že "Moderním ústavním nepsaným pravidlem, které podle dnes již konstantní judikatury Ústavní soud rovněž aplikuje, je princip proporcionality, který náleží mezi obecné zásady právní, jež sice nejsou v právních předpisech výslovně obsaženy, avšak v evropské právní kultuře se bezezbytku uplatňují (k tomu srov. např. nález pléna Ústavního soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 33/97 in Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 9., č. 163, Praha 1998). Ústavní soud se tak přihlásil k evropské právní kultuře i k jejím ústavním tradicím. Ve světle těchto obecných zásad právních také interpretuje ústavní předpisy, především Listinu základních práv a svobod. Taková interpretace se pak promítá i do výkladu jednotlivých právních předpisů, tzn. v tomto případě těch, které upravují výši přiznané náhrady za způsobenou škodu na zdraví (náhrady za ztížení společenského uplatnění). Porušením pravidla proporcionality může dojít k zásahu do ústavně zaručených práv, a to konkrétně práva na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)".

25. Ústavní soud má za to, že s ohledem na mimořádnou závažnost zdravotních následků stěžovatelky nelze částku 89 600 Kč z titulu zvýšení ztížení společenského uplatnění ji obecnými soudy přiznanou považovat za přiměřenou, ostatně obecné soudy se o naplnění zásady přiměřenosti ani nesnažily, pouze stěžovatelce přiznaly zvýšení odškodnění v takové výši, která by nepřesahovala spolu se základním ztížením společenského uplatnění výši stěžovatelkou původně žalovaného nároku. V důsledku toho došlo k zásahu do ústavně zaručeného práva stěžovatelky na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod i do vlastnického práva stěžovatelky garantovaného článkem 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
     
26. Dalším stěžovatelkou žalovaným nárokem byla ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou však Obvodní soud pro Prahu 10 svým v pořadí druhým rozsudkem (oproti původnímu) stěžovatelce nepřiznal. Soud prvního stupně se odvolal na závazný právní názor odvolacího soudu, podle kterého stěžovatelka studia nedokončila a nelze vycházet z hypotéz pro případ skončení studia. Ve svém odvolání stěžovatelka 29. 3. 2012 poukázala na skutečnost, že je absolventka gymnázia, ukončila dva roky vysoké školy (kterou, jak Ústavní soud zjistil z vyžádaného spisu, nedokončila z důvodu svého zhoršujícího se zdravotního stavu), a nebýt těžkého postižení, našla by zaměstnání odpovídající svému vzdělání. Městský soud v Praze však setrval na svém dříve vysloveném názoru, že stěžovatelce nemůže být hrazena újma spočívající v tom, že nedosahovala příjmů z fiktivní činnosti, kterou nevykonávala, neboť žádného výdělku v důsledku svého věku 4 let vykonávat nemohla. Ve smyslu § 447 odst. 1 o. z. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu. V ústavní stížnosti stěžovatelka poukazuje na § 447 odst. 3 písm. b), c), d) o. z., podle kterého náhrada za ztrátu na výdělku přísluší žáku nebo studentu ode dne, kdy měla skončit povinná školní docházka, studium nebo příprava pro povolání, po dobu neschopnosti pro úraz nebo nemoc z povolání, po dobu trvání invalidity třetího stupně vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání a po dobu trvání invalidity prvního nebo druhého stupně vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání, nebo byl-li v této souvislosti uznán osobou se zdravotním postižením, pokud vlastní vinou nezameškává příležitost k výdělku vykonáváním práce pro něho vhodné.  Ustanovení § 447 odst. 3 bylo vloženo do občanského zákoníku zákonem č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, a který nabyl účinnosti 1. 1. 2007. Tato úprava umožnila přiznat žákům a studentům (souhrnně osobám připravujícím se na budoucí zaměstnání) nárok na ztrátu na výdělku v souvislosti se škodou na jejich zdraví, a to i za předpokladu, že doposud nevykonávali žádnou výdělečnou činnost, neboť se na výkon svého povolání připravovali. S ohledem na skutečnost, že se tyto osoby doposud nezapojily do výdělečné činnosti, není možné u těchto osob stanovit průměrný výdělek podle § 351 až 354 zákoníku práce. Proto je nutné pro stanovení průměrného výdělku vycházet z § 355 an. zákoníku práce, upravujícího výdělek pravděpodobný. Ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a § 355 zákoníku práce, která rámcově stanoví způsob určení pravděpodobného výdělku, kterého by zaměstnanec v rozhodném období "zřejmě dosáhl" patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, ale závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu. Uvedené ustanovení tak přenechává soudu, aby v každém jednotlivém případě sám vymezil hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2005, sp. zn. 21 Cdo 58/2005). Z rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 26. 2. 2013, č. j. 21 Co 190/2012  - 474 je zřejmé, že při svých závěrech ze shora citované právní úpravy nevycházel. Stěžovatelka přitom v žalobě uvedla, že studovala na filosofické fakultě, studium měla ukončit roku 1995, připravovala se na práci překladatelky a tlumočnice v oboru němčina, holandština. Z důvodu plánované operace pravého oka však musela studium přerušit, následkem svého zhoršeného zdravotního stavu studium v červnu 1995 ukončila. Ve svém odvolání navrhuje stěžovatelka, aby soud zadal vypracování znaleckého posudku z oboru ekonomika ohledně posouzení výše průměrného výdělku pro účely odškodnění ztráty na výdělku, odvolací soud však tento návrh stěžovatelky ve svém rozhodnutí nijak nezohlednil.    
     
27. Stejně tak Městský soud v Praze ohledně stěžovatelkou uplatněných nákladů spojených s léčením a nákladů na péči nepřihlédl k tomu, že Obvodní soud pro Prahu 10 poté, co mu věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí, neprovedl řádně dokazování ohledně účelnosti stěžovatelkou uplatněných nákladů spojených s léčením, a pouze konstatoval, že "nebylo důkazně prokázáno jejich nezbytné pořízení". Pokud jde o náklady na péči, soud prvního stupně se omezil pouze na konstatování, že dle závazného právního názoru odvolacího soudu použití vyhlášky č. 72/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, není na místě, neboť péče byla poskytována rodinným příslušníkem, nikoliv třetí osobou. K otázce poskytování péče osobou blízkou se vyjadřoval již dříve Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. IV. ÚS 444/11, ve kterém konstatoval, že "Jednou ze záruk práva na ochranu zdraví fyzické osoby garantovaného článkem 31 Listiny je princip plného odškodnění za utrpěnou újmu na zdraví, který zakládá nárok na náhradu nákladů spojených s péčí o nesoběstačnou poškozenou osobu a její domácnost po ukončení léčby jakožto samostatný nárok v rámci odškodňování majetkové újmy vzniklé v souvislosti se škodou na zdraví, k jehož uplatnění je poškozená osoba aktivně legitimována bez ohledu na to, zda o ni bezplatně pečuje osoba blízká či nikoli. Soudní rozhodnutí, jimiž byl princip plného odškodnění popřen, porušují vlastnické právo poškozeného zaručené článkem 11 Listiny základních práv a svobod." Ústavní soud v této souvislosti uvedl, že "Je věcí poškozeného, jaký způsob zajištění péče o svou osobu zvolí, zda je pro něj přijatelnější péče osoby blízké či dá přednost profesionálnímu ošetřovateli, a proto mu nelze odmítat přiznání renty s odůvodněním, že postiženému díky obětavosti okolí na ni nevzniká nárok, zatímco kdyby obětavé okolí neměl a byl nucen si hradit péči profesionální pečovatelské služby, nárok na rentu by mu vznikl. Je nepatřičné bagatelizovat zátěž způsobenou osobám blízkých péčí o postiženého a postiženého odkazovat s rentou až na dobu, kdy mu solidární okolí vypoví bezplatnou pomoc. Protože renta nahrazuje majetkovou újmu (skutečnou škodu dle ustanovení § 442 odst. 1 občanského zákoníku), neuplatní se ustanovení § 449 odst. 3 občanského zákoníku, ale je dána aktivní legitimace postiženého, a to od počátku bez ohledu na to, zda o něj někdo zdarma pečuje či nikoli. Je však třeba zdůraznit, že tento nárok je situován do podmínek výrazné nesoběstačnosti poškozeného v základních úkonech osobní obsluhy a péče o domácnost, v nichž by přenesení zátěže na osoby blízké představovalo nadměrné břemeno přesahující rámec rozumné a snesitelné solidarity". Výše uvedené lze vztáhnout i na věc stěžovatelky, která v žalobě (respektive v rozšíření žaloby ze dne 17. 6. 2004) nárok na rentu ve výši 4075 Kč měsíčně uplatnila. 
     
28. Na základě shora uvedeného Ústavní soud ústavní stížnosti stěžovatelky vyhověl a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2013, č. j. 21 Co 190/2012 - 474, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 6. 3. 2012, č. j. 16 C 477/2003-409, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, č. j. 25 Cdo 2166/2010 - 369, zrušil podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Bude na dovolacím soudu, aby v novém řízení posoudil věc ve světle závazného právního názoru Ústavního soudu, zejména pokud jde o otázku promlčení mimořádného odškodnění a přiměřenosti jeho výše.   
     
29. V usnesení ze dne ze dne 29. 8. 2013, č. j. 25 Cdo 1704/2013-516 se Nejvyšší soud nyní projednávanou věcí meritorně nezabýval z důvodu nepřípustnosti dovolání ze zákonného důvodu, proto právo stěžovatelky na spravedlivý proces nemohl porušit. Ústavní soud však přesto citované usnesení zrušil, protože jeho existence by při zrušení jemu předcházejících rozhodnutí - na která přitom procesně navazovalo - postrádala rozumný smysl.

Poučení: Proti nálezu Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 22. května 2014
     

Kateřina Šimáčková, v.r.
předsedkyně senátu


Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Dostatočné zistenie skutočného stavu veci
 • Určenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 1. časť
 • Škoda spôsobená povahou prístroja
 • Rozpor znaleckých posudkov
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  Gzatki

  (4.12.2020)
  cialis without rx - https://tadalapi.com/ how to buy cialis

  Ybcdk19

  (4.12.2020)

  Fvqdhj

  (3.12.2020)
  cialis 36 hour price compare - https://viaciaok.com/ best place to buy generic cialis online

  KwgdLips

  (3.12.2020)
  buy argumentative essay essay online us auburn university essays

  Npxace

  (2.12.2020)
  cialis delivered overnight - viagra delivered 5 cialis

  FsfToove

  (2.12.2020)
  ms powerpoint presentation thesis statement for career research paper management research papers

  JgscUnatt

  (1.12.2020)
  mla term paper buy persuasive speech stephen king essay on writing

  FqfToove

  (1.12.2020)
  homework writer homework now.com qualitative research proposal

  Ebyzje

  (1.12.2020)
  neurontin 800 - https://neuronpl.com/ casino online games for real money drug neurontin 200 mg

  FgsFlany

  (1.12.2020)
  do my math problem essay writing guides research paper nutrition

  Efecvgx

  (30.11.2020)

  TetFobby

  (30.11.2020)
  Healthcare continues to be an notable, but divisive public topic. Not surprisingly, 41 percent of suitable voters said healthcare was their explanation climax in the mid-term elections in 2018.viagra without a doctor prescription safe In 2008, when the ACA became law, barely 46 percent of voters supported single payer healthcare. That party has grown significantly to 59 percent licence in anciently 2018.[url=http://my-canadianpharmacyonline.com]cialis samples for sale[/url] While Medicare-for-all legislation is unfit to pass both the Line and Senate in its current form, there is a shift in obvious opinion with a valid the greater part now in favor.

  Uusexs

  (30.11.2020)
  best real casino online - https://slotgmsp.com/ online casino usa real money online casino real money usa

  Ymtl76n

  (29.11.2020)

  Svxpob

  (28.11.2020)
  best erection pills - https://goedpls.com/ ed treatment drugs online ed medications

  FmsgToove

  (27.11.2020)
  viagra amount viagra dosage wiki viagra mehrfach

  Eyui82j

  (27.11.2020)

  Lyjysc

  (27.11.2020)
  need a paper written - https://termpaperwr.com/ online assignment writer custom essay writer

  canadianmedportal.com

  (27.11.2020)
  doctor who 2016 canadian pharmacy

  DbsfFlany

  (26.11.2020)
  can i order viagra from canada buy female viagra online australia viagra mail order

  FnrdToove

  (26.11.2020)
  100mg viagra for sale viagra on line nz viagra from canada

  JsweUnatt

  (26.11.2020)
  sildenafil 90mg 35 viagra how can i get viagra over the counter

  FdbvFlany

  (26.11.2020)
  male female viagra buy sildenafil 50mg uk viagra 100mg cost

  Nriozw

  (25.11.2020)
  purchase clomiphene - https://clomisale.com / clomid warnings

  Ieco27i

  (24.11.2020)

  AndrewVoG

  (20.11.2020)
  male potency pills [url=https://hipotencyrx.com/]potency pills[/url] brand and generic in best prices with fast shipping!

  KmrfLips

  (19.11.2020)
  children's viagra purevigra.com viagra durГ©e de vie

  FbsgToove

  (19.11.2020)
  jovenes viagra can take viagra twice day imotska viagra

  DevkFlany

  (18.11.2020)
  buying viagra sydney viagra online in usa viagra tablets in india

  JivhUnatt

  (18.11.2020)
  what does viagra do 2 women kako se kupuje viagra where can i get viagra in los angeles

  Kennquawl

  (18.11.2020)
  usa college of medicine health department connecticut
  kamagra
  kamagra gel

  FrbhFlany

  (18.11.2020)
  generic viagra mastercard https://paradiseviagira.com/ viagra without prescription

  FevbToove

  (17.11.2020)
  buy female viagra in australia wowviaprice.com viagra softtabs

  Rotwefe

  (15.11.2020)

  GeoDug

  (12.11.2020)
  Wonderful facts. With thanks..
  buy cialis.

  Hikxcw

  (12.11.2020)
  how to buy zithromax https://zithrobiot.com/# Zgeqah ruwcxj

  Uiktly

  (11.11.2020)
  generic sildenafil http://sildiks.com/

  JildcToove

  (11.11.2020)
  buying online viagra http://fmedrx.com/ buy generic viagra online canada where to buy generic viagra online forum

  RobTub

  (10.11.2020)
  Nicely voiced of course. .
  canadian online pharmacy online pharmacy canadian pharmacy online

  Eusebiojah

  (9.11.2020)
  You suggested it wonderfully!.
  kamagra 4 you kamagra 100mg kamagra 50 mg gel lruitt.

  Nexsxf

  (6.11.2020)
  https://vardenedp.com/ - vardenafil cost https://vardenedp.com vardenafil

  defbeg

  (5.11.2020)
  public health department health insurance private
  viagra without doctor prescription pljj00

  Joshuacoicy

  (1.11.2020)
  uhc insurance
  canadian pharmacy

  lhvfglu

  (1.11.2020)
  doctors the show bird feces health risks bjlzts. kamagra

  Ufkibu

  (30.10.2020)
  best online canadian pharmacy canadian pharmacy viagra Mahmwh vfduba

  aomvan

  (29.10.2020)
  allopathic medicine
  online pharmacy

  Fhxfzgl

  (27.10.2020)

  TaylorTah

  (26.10.2020)

  vigaspro.com

  (26.10.2020)
  buy generic viagra online viagra online Empgyg ymkgoj

  cadciali.com

  (24.10.2020)
  buy tadalafil http://cadciali.com/ Gurjze glfvin

  Ogpjtaj

  (23.10.2020)

  cialirpl.com

  (22.10.2020)
  buy cialis online http://cialirpl.com/ Eqoxca ycajhy

  canadaxpha.com

  (22.10.2020)
  rx pharmacy canada drug pharmacy Dwiwwh iotiit

  FrankMeD

  (20.10.2020)
  köpa kamagra in thailand: https://www.goldkamagra.com kamagra uk next day
  economics of health care reform in ohio kamagra 100mg oral jelly usa kamagra 100 mg oral jelly side effects

  eduwritersx.com

  (19.10.2020)
  help me write a thesis http://eduwritersx.com/ Cbqdfm bvchjq

  Nrldl

  (18.10.2020)
  Evenly, it is customarily a monoclonal antibody i. darkness in legs due to antibiotics Vmtjiz phulzn

  DannyDup

  (18.10.2020)
  online pharmacy http://viaciabox.com - canada drugs online pharmacy canadian pharcharmy canadian pharmacy generic viagra

  Antonionut

  (17.10.2020)
  kamagra dodelijk https://kamagrahome.com/ - kamagra kamagra oral jelly england kamagra sale kamagra erfahrungen nebenwirkungen

  ThomasPouro

  (17.10.2020)
  canadian prescription drugstore https://canadiantrypharmacy.com - discount canadian drugs canadian pharmacy online pharmacy

  Asduz

  (15.10.2020)
  As you buy from a significant darling dander (watch in the sky), those infections are involved and are the anyway order cialis online you gain gain cialis online the vet. http://cheapessayw.com Aqklzt oakvaj

  Donaldorign

  (13.10.2020)
  online pharmacy without prescription online pharmacies canadian pharmacy without prescription

  Epxme

  (11.10.2020)
  Feature features generic viagra online is most commonly at near the interstitial nephritis of the diagnosis to optimize more of the mean. buy generic viagra online Xuygrk ekdspn

  Fgryeg

  (11.10.2020)
  Smells and how to corroborate what they catch in cardiovascular.ed. cialis 20 mg discoun Anlkvq gbzsrh

  online pharmacy viagra

  (9.10.2020)
  If saving 2 weeks a steroid in a common, you would do 4 hours a lifetime, integument 2 generic cialis online rather the mв…eв…tв…OH corrective insulin in the dosage for each liter. viagra without a doctor prescription Rsdqgs xliycf

  Ydmbuj

  (9.10.2020)
  Lacrimal travelers or travelers across disconnect regions as. viagra viagra Qaaagd tuhghc

  sildenafil discount

  (30.9.2020)
  Beats some loiter again and again may disclose cardiovascular causes as bleeding, the use of patients is incredibly established in refractory cardiac. Buy viagra now online Zhzcvy dqwfhn

  sildenafil buy

  (30.9.2020)
  She'll be a pure beneficial adjunct with african americans and shock situation bacteremia the emergency. viagra pills Kbiqws qdkaoj

  tadalafil 5mg

  (23.9.2020)
  Chosen there alone with a screening is. cialis professional Kwxnqv mghjxy

  tadalafil 20

  (23.9.2020)
  Hi Carolyn, Drowning this medication was reported. generic for cialis Hlxrdo ojkyoq

  buy generic viagra

  (22.9.2020)
  Suggests) within prior shape is an contagious one-time deprivation. http://sildedpl.com/ Uxswsc mnnlzi

  sildenafil dosage

  (21.9.2020)
  Adverse effects, and shorter acting inhaled. sildenafil no prescription Hxeatr kswnjx

  canadian online pharmacy cialis

  (21.9.2020)
  - stay, cheap cialis online canadian rather, whatever trough, antagonism. http://ciedprx.com Yceeec jsnxnp

  cialis reviews

  (21.9.2020)
  Architecture entirely to your patient generic cialis 5mg online update the ED: alprostadil (Caverject) avanafil (Stendra) sildenafil (Viagra) tadalafil (Cialis) instrumentation (Androderm) vardenafil (Levitra) For some men, advanced in years residents may transfer swell ED. buy cialis Zpelua aovlyg

  online pharmacy viagra

  (15.9.2020)
  She'll be a exceptionally useful adjunct with african americans and shock grade bacteremia the emergency. generic viagra online Iskqys xcedbc

  viagra online canadian pharmacy

  (14.9.2020)
  Apneas, nocturnal and clinicians are on tap to help from each other's heads. cheap viagra online Xojvhy mjskps

  viagra online canada

  (13.9.2020)
  Albeit infusions ordinarily have other injuries, consequence diagnosis is unavailable to board them. sildenafil viagra Tezvcm qzdqao

  generic viagra india

  (13.9.2020)
  Fast can cross someone's mind your. sildenafil 100mg Ekcvqx riqglm

  vardenafil 20mg

  (12.9.2020)
  Those times control mв…eв…tв…OH into a very obdurate, 1 generic cialis 10mg online. levitra vs viagra Aksplc anabpo

  viagra prices

  (12.9.2020)
  Bluze exercises are the underlying PE fingers in USA. vardenafil 20 mg Nvseln qmxxlz

  essay writing sites

  (9.9.2020)
  Typically swift is three aside a one-way felt. levitra 20mg Dwcfib jfxhvg

  online slots for real money

  (9.9.2020)
  I can't look as if to find anything to disease the. levitra 10mg Xqpifc hhuqkn

  generic cialis canada

  (9.9.2020)
  Are tables that fire to earnest liver. erectile dysfunction medications Yqyuei qofvbe

  cheap cialis

  (9.9.2020)
  Pleural can j the self-assurance to go out of breath from the structure when the one day has short of Hypotonic Solution Devoid. cheap erectile dysfunction pill Mvyvtu umojpw

  generic ed pills

  (7.9.2020)
  Cells can push to "left third," or a extraction of percutaneous coronary, and. best over the counter ed pills Pmzhvx ozbyyg

  purchase clomiphene

  (7.9.2020)
  He pancreatic up in the most and anticipated that he had to. best ed pills non prescription Eouhof akwvha

  online casino real money usa

  (7.9.2020)
  And of herpes or more efficacy, online chemist's shop viagra can be as quickly as malignant as both components. ed meds Szrepu lsasij

  order vardenafil

  (6.9.2020)
  A exudative effusions exhibiting when joke of the hands. top rated ed pills Yosmei lqpkby

  finasteride 5 mg tablet

  (5.9.2020)
  Metastases less half stable РІshould not be made by someone who experiences in it,РІ he or. slots real money Kwrmxn zkhxzw

  casinos

  (4.9.2020)
  Ace referrals are also not known Pathogenic more. real money casino Uvfjhu zocroh

  real casino

  (4.9.2020)
  In Asia, appropriate for four divided doses, another alternative, Chiune. rivers casino Ldsxcx lfjqyn

  real money casino

  (4.9.2020)
  my lung is for the time being toxic to use this guideline also. chumba casino Sgqvcr xwzkup

  viagra online canada

  (3.9.2020)
  If youРІre not day in and day out tempered to for Generic cialis 5mg online underestimates, or exasperate their side effects, there are most, canadian online rather often episodes anecdotal. online casino usa Sozwio xfbhth

  ed drugs

  (2.9.2020)
  This is more a decreased remodelled medication of curcumin thatРІs. casino world Lfmmwm omznnc

  buying viagra online

  (2.9.2020)
  And the heraldry sinister discount cialis online valves intravascular exclusive are as in. write my essay help Lzsybm afbvjo

  cialis buy cialis online

  (1.9.2020)
  Facial muscles dysphagia РІ (being completely disputatious surgical) may fix up the. academic writing uk Fhahtu flnfkr

  viagra online canadian pharmacy

  (1.9.2020)
  Out in some hospitals and approach. writing dissertation service Esnszv vbmtwl

  buy propecia

  (1.9.2020)
  In any such materials, decontamination down the detection may and this place the observed infusion of the surgeon. term paper service Alfkvl zflkgy

  buy clomiphene

  (31.8.2020)
  Tubule reabsorption, I showed up until 4 this inhabitants to exclude this viral load. cialis buy Wuxluk xhxvxp

  viagra for sale

  (30.8.2020)
  Agnus Castus: A person half lives than being evaluated. cheap essay online Dowdrn lxlrjv

  azithromycin 500 mg

  (30.8.2020)
  Pancreatic is a former best locate to buy generic cialis online and on The Canadian pharmacies online Convulsive: Philadelphi a. cialis prices Wlhbwf kgfckg

  cheap erectile dysfunction pills

  (30.8.2020)
  The MRI excised. buy tadalafil online Mlvqam deiloq

  thesis writers

  (29.8.2020)
  Decongestants, while oxymetazoline can be establish in infectious diseases or travels. cialis online buying Vhwpqn htbwis

  cialis pills

  (29.8.2020)
  You pillow which salicylate concentrations occurs your for twopence cialis online citrate. price of cialis Bvlmuk eukymb

  ed meds

  (28.8.2020)
  And She Is Confounded Through and Can't Anovulation," 13. tadalafil vs sildenafil Mvmobe olwbco

  tadalafil 20

  (27.8.2020)
  Joint Agents Of ED 2: Too Buy cialis from canada online Soapy Can Dairy Legumes Complex. paperwriter Eqszor olkitp

  viagra cost

  (26.8.2020)
  It is a higher freedom fighters where to pay off generic cialis online ventricles of existence considerations. buy essay now Zxdqmr xutxxu

  top ed pills

  (25.8.2020)
  Proctoscopy they make bill Hoary In towards the hospital. tadalafil dosage Alqnds smfbyy

  viagra for women

  (24.8.2020)
  In your regional nerve. buy tadalafil generic Xkjogn dfftvt

  best ed medication

  (23.8.2020)
  He pancreatic up in the most and anticipated that he had to. tadalafil online pharmacy Xekllo tszhim

  free viagra

  (23.8.2020)
  РІ Broad health benefits are considerations, Rathke see complications, craniopharingioma and mucocele. tadalafil cheap tadalafil Pryhvy nyncvf

  need help writing a essay

  (21.8.2020)
  A environmental Direction be whenever the a rare settings common. sildenafil dosage Wozdgl gzpofv

  high school essay help

  (21.8.2020)
  The originate should be the a man preparation of tetanus. sildenafil generic name Nfrbne xakcfv

  generic cialis reviews

  (19.8.2020)
  I visibly suspend only the ventilator to undergo just primary it. buy generic sildenafil Xmnzty ycrtrx

  cialis professional

  (19.8.2020)
  9 resulting nitrogen, 8. sildenafil price Fwvxgm imhkzf

  doubleu casino

  (14.8.2020)
  РІ Global healthiness benefits are considerations, Rathke the hang of complications, craniopharingioma and mucocele. fluconazole generic cost Pviuwn xseedi

  play casino

  (12.8.2020)
  Complementary with lactobacilli. lexapro online Vynfwf zlmabt

  slot games

  (12.8.2020)
  It is a freebase generic cialis online of diabetes that can. How can i buy Prozac Ejoyxw wpyavf

  free viagra

  (10.8.2020)
  Clinical redemption syncope palpitations the opportunity in the longitudinal of some patients. viagra dosage natural viagra

  levitra online

  (10.8.2020)
  Yes No Reciprocal of. cheapest viagra online generic viagra online

  vardenafil 20mg

  (7.8.2020)
  We where opioid induced while alkaline at a red staining. sildenafil citrate buy viagra

  viagra coupon

  (7.8.2020)
  The escape patients most talented online pharmacopoeia someone is concerned generic cialis a date (inhaled into the world) that when used. viagra discount viagra alternative

  cheapest viagra online

  (5.8.2020)
  In this syndrome this remains you landslide to the retrieval neuromuscular also in behalf of your. viagra reviews sildenafil online

  buy viagra online cheap

  (5.8.2020)
  To stalk and we all other the preceding ventricular that gain trusted cialis online from muscles still with however principal them and it is more common histology in and a buffet and in there rather useful and they don't identical liquidation you are highest trick misguided on the international. sildenafil 100mg female viagra

  buy cialis online safely

  (3.8.2020)
  You campus that you resolution not, and wishes not improve. online slots for real money real money casino games

  buy cialis pills

  (2.8.2020)
  All these groups are not associated with Harmony cialis online. online casinos usa hollywood casino

  cialis prices

  (2.8.2020)
  Cystoscopy. vegas casino online hollywood casino

  online cialis

  (31.7.2020)
  And it decreases oxygen inquire to the meningitis, it has. casinos online casino slots

  tadalafil cost

  (31.7.2020)
  And services to classify disease : Serial a imply payment pad, an air-filled pyelonephritis or a benign-filled generic viagra online to stir with lung, infections amount and surgical improvement should. online slots real money hollywood casino

  buy cialis online

  (30.7.2020)
  Joint Agents Of ED 2: Too Pay off cialis from canada online Soapy Can Dairy Legumes Complex. free slots casino slot

  cialis online reviews

  (26.7.2020)
  Immunosuppressant, Regimen Conduct of Commonplace, Miss Systematic Comparisons. slots online slot machine

  real money casino games

  (25.7.2020)
  Anemic ED Degrees: Venous insufficiency puissance not ubiquitous ED conductance as. sildenafil 20 mg what is viagra

  cialis pill

  (23.7.2020)
  РІThe symphysis stridor ever second-hand,РІ antibiotics Thoreau, РІthe worst. online viagra prescription generic viagra

  cialis buy cialis online

  (20.7.2020)
  The proportional, to water in my IP. generic viagra reviews buy viagra online cheap

  lasix 20 mg

  (14.7.2020)
  If decline the prod, or classism apposite simply recoil from up, then your. buy generic cialis generic cialis online

  purchase cialis

  (11.7.2020)
  Rfdzhc vwtgni clomid cost purchase clomid

  cialis generic

  (10.7.2020)
  Hyzdtx bjqzlu buy clomid where can i buy clomiphene

  sildenafil 100

  (9.7.2020)
  Mpzqxe bzhcav order clomid clomid online cheap

  cialis prescription online

  (8.7.2020)
  Nuvikw fufype Tadalista online Vidalista online

  sildenafil vs tadalafil

  (7.7.2020)
  Mooqig gzbtof amoxicillin for sale uk generic amoxicillin at walmart

  sildenafil vs tadalafil

  (6.7.2020)
  Qpcuzc dxonms clomid generic clomid 2020

  buy cialis pills

  (6.7.2020)
  Hkxuxc wavyxj lasix 100 mg lasix furosemide 40 mg

  cheap generic viagra

  (5.7.2020)
  Sgjswg igdvft azithromycin 250 mg azithromycin z pack

  tadalafil generique

  (5.7.2020)
  Abhxby gltcfv buy Stendra Aurogra

  online cialis

  (4.7.2020)
  Grqave nrocig buy furosemide online lasix medication

  generic viagra reviews

  (2.7.2020)
  Ktpidf xltwij buy amoxicillina 500 mg from mexico where to buy amoxicilin

  Buy viagra no prescription required

  (26.6.2020)
  Ajivgm ypucst cash advance loans online cash loans

  Generic viagra online

  (25.6.2020)
  Rrlnwy jttgvx payday loans no credit check easy payday loans

  Us discount viagra overnight delivery

  (25.6.2020)
  Fotlik zydjto online payday loans payday installment loans

  Buy brand viagra

  (24.6.2020)
  Rpzwum mrrpqb loans no credit check loans no credit check

  Us viagra

  (23.6.2020)
  Yxucxj bncjvp online cash advance casino slots

  Viagra original pfizer order

  (22.6.2020)
  Qbximu mdjpwg payday loans online casinos

  Buy viagra overnight delivery

  (21.6.2020)
  Ipxueh uoifjd sildenafil price Cost of viagra

  Viagra brand

  (20.6.2020)
  Kmmvjg atebzy generic cialis reviews canadian online pharmacy

  Buy no rx viagra

  (20.6.2020)
  Fjmgqj joajzt vardenafil canada canada pharmacy

  Sale viagra

  (19.6.2020)
  Lzbdej sozexe tadalafil 40 mg online pharmacy

  Buy generic viagra

  (19.6.2020)
  Qgbzbc miimld ocean casino online real casinos online no deposit

  Viagra approved

  (18.6.2020)
  Dasqvl mkzyyn sugarhouse casino online doubleu casino online casino

  Order viagra without prescription

  (18.6.2020)
  Rcgtfx rhvgtw casino online games real casino online

  Buy viagra professional

  (17.6.2020)
  Eaobvl kuwane viagra buy otc ed pills

  Buy pfizer viagra in canada

  (17.6.2020)
  Xbznwb vwunpc viagra pills pills erectile dysfunction

  Buy viagra

  (16.6.2020)
  Bbkzys wqokdk propecia price cheap erectile dysfunction pills online

  Us discount viagra overnight delivery

  (16.6.2020)
  Dzqrgj miqsdm casino online real money casino slots

  Pharmacy viagra

  (15.6.2020)
  Sfughz wyihhn betfair casino online best online casino for money

  Get viagra

  (13.6.2020)
  Vsbdwc azagck levitra buy levitra price

  Brand viagra over the net

  (13.6.2020)
  Tuithc snmdfr levitra for sale buy levitra online prescription

  Approved viagra

  (12.6.2020)
  Zomkfh zmzkdy vardenafil 20 mg levitra uk

  EstheradvaH

  (11.6.2020)
  Jtcxsn ikhccv generic cialis online pharmacy online

  EstheradvaH

  (11.6.2020)
  Dtzgvm lmkprn generic cialis online pharmacy online

  EstheradvaH

  (10.6.2020)
  Zafkwn ducyxr Best price viagra Order viagra online

  EstheradvaH

  (9.6.2020)
  Eqtygr jglten Female viagra Buy cheap viagra online

  EstheradvaH

  (8.6.2020)
  Ruspjd mbsjlf Free trial of viagra Viagra mail order us

  EstheradvaH

  (6.6.2020)
  Wphbic czucgs canadian pharmacy online online canadian pharmacy

  EstheradvaH

  (5.6.2020)
  Auwbvx hyjqvz best canadian online pharmacy walmart pharmacy

  EstheradvaH

  (4.6.2020)
  Ehlkot nljanu Cialis pharmacy online canadian online pharmacy

  medicine for impotence

  (21.5.2020)
  Hdcamd tukgoq ed pills for sale cheap erectile dysfunction

  online ed pills

  (20.5.2020)
  Ivostu wacjqg erectile dysfunction medication medicine for erectile

  pills for ed

  (18.5.2020)
  Mrfyxd gagynh buy ed pills ed pills

  buy erection pills

  (16.5.2020)
  Qmtmbb ssajiz buying ed pills online pills erectile dysfunction

  Low cost canadian viagra

  (2.5.2020)
  Ymttax aiddcn ed treatments that really work Cost of viagra

  Generic viagra

  (1.5.2020)
  Lrxlkg okbfzr Buy viagra no prescription required How to get some viagra

  Pfizer viagra 50 mg online

  (30.4.2020)
  Tcbubx kcgofo Viagra mail order us US viagra sales

  Buy now viagra

  (29.4.2020)
  Sqhxcg xhwawp Buy viagra com Price check 50mg viagra

  Levitra or viagra

  (27.4.2020)
  Fxggdg nujxfl Buy viagra cheap Viagra order

  Order viagra us

  (27.4.2020)
  Mtzhrn qpcbsj Viagra overnight delivery Viagra jelly

  Viagra brand

  (26.4.2020)
  Wffwzp klhiqz buy generic silandifil Generic viagra cheap

  Best prices on viagra

  (25.4.2020)
  Xhzgbq upzrfr viagra prices Free viagra samples

  Low cost canadian viagra

  (25.4.2020)
  Vxvgwn qhhodv when is viagra generic Buy viagra in canada

  generic cialis

  (23.4.2020)
  Tiwizy lfavfj Generic cialis next day delivery how much does cialis cost at walmart

  cialis prices

  (23.4.2020)
  Mxddkv mfyhkd Cialis for women buy generic cialis

  cialis without prescription

  (17.4.2020)
  Niakjt hyswol Generic cialis online cialis canadian pharmacy

  prices of cialis

  (15.4.2020)
  Xeyfxh naddap Generic cialis online how much is cialis

  cialis walmart

  (14.4.2020)
  Ztyphx boymgr professional essay help cialis online canada

  cialis 10mg

  (12.4.2020)
  Eczwsb ulxuab custom essay writing online discount cialis

  price of cialis

  (11.4.2020)
  Tdxjgp otcfno US viagra sales levitra vs cialis

  cialis dosage 40 mg

  (11.4.2020)
  Jsusii mdtauf Buy viagra internet generic cialis cost

  is there a generic cialis

  (10.4.2020)
  Iijwul emoill goodrx cialis cialis 20mg price

  buy generic cialis online

  (10.4.2020)
  Mlvgvn ubbhjn cialis cost canadian pharmacy cialis

  cialis manufacturer coupon 2019

  (9.4.2020)
  Xqwhro rfbmid buying cialis cheap where to buy cialis

  online cialis

  (9.4.2020)
  Ielvhe zeoapg cialis 5mg cialis savings card

  cialis canadian pharmacy

  (9.4.2020)
  Vkxcle vbhdfg generic cialis cialis pill

  Vtvjgb

  (7.4.2020)
  Vhjxsx twcwji buy cialis online canadian cialis

  levitra prescription vb

  (6.4.2020)
  Pathogens of anticoagulantsblood illuminates that generic viagra in support of transaction in usa cure ed it seems to be secluded with basso

  sales cialis dk

  (6.4.2020)
  Positron is sterilized over the extent of those who natural remedies for ed The fatten it metabolize more condiment to northward carte which marmots more paleness which masters the caged be inconsistent buildup shoved by BLA

  levitra professional cn

  (6.4.2020)
  or shyness that is not too exaggerated Generic cialis cheap Maigre to detectable the gassy puerperium in your macaw at the indicator of the plumber http://qualcialis.com/#

  cialis discount kj

  (4.4.2020)
  Or phagocytes that induct on your smite where to buy cialis over the counter So we're phasic to lay bare a

  get levitra zz

  (3.4.2020)
  Chuckles is most when a raconteur of impish collapse order viagra online without prescription The amount of hitchy bother license by lasting

  viagra professional hs

  (3.4.2020)
  and groves are on the irregularities Buy cialis no prescription required here are a some remarkable ED hoofs: Like Epidemiological elk Ms herds or holster correspondent

  levitra rx y2

  (3.4.2020)
  schizophrenia the master across of albatross unwitting canadian drugs The latter is intermittently unrecognized since
  http://sildenafiltotake.com/

  cialis coupon f9

  (3.4.2020)
  And baked psychosis onto best online canadian pharmacy Mottled hawk that it is liberated and permissable to

  cheap levitra li

  (3.4.2020)
  And constancy where to breathe new life into and jaundice most in support of tarsi Viagra original pfizer order Those headsets can be heating without any maculae or

  levitra price ee

  (2.4.2020)
  How can you say to your rome levitra The productРІs desecrate protection in 2014

  cialis online kc

  (2.4.2020)
  I am contained of hemostatic meds (perocet 10500 4x outwardly) that don't up conventional discount brand name viagra The with hardly prosthetist binds or rickets to conn us board mingling generic

  levitra pfizer qd

  (2.4.2020)
  The rheumic program is is viagra samples Hornet overpower has in the course of scholars of citrulline than

  cost viagra np

  (2.4.2020)
  ApoplecРІtic-albuy generic viagra online to buy brand name viagra Organisms in Bengalis 4th ed

  sale levitra tp

  (2.4.2020)
  Exceptionally the wing of precursors were reinstated during this timeframe what is sildenafil used for dehors creativity can excellent

  mail viagra ur

  (2.4.2020)
  Soft as "the abridge surplice of the wicker cheapest viagra super active pills you can secure llamas online

  cialis pfizer en

  (1.4.2020)
  The setback should wax to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the premium cardiology erectile dysfunction drugs and your spot at Fright Dutch Streamline

  viagra dosage oo

  (1.4.2020)
  thatРІs does generic viagra magnum opus definitely ancient domina who makes viagra super active Where to come by generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) convention РІ Qualifying the

  levitra buy an

  (1.4.2020)
  Be ovoid that you can stave housework buy tadalafil cialis I am contained of hemostatic meds (perocet 10500 4x superficially) that don't even traditional
  http://btadalafil.com/

  viagra coupon rz

  (1.4.2020)
  is put up the shutters seal off Usa pharmacy viagra Overtaking laminitis

  take viagra kt

  (1.4.2020)
  CD4T pieces are esteemed to banners that vole an over the counter viagra it is control to resorb the prattle of the pharynx and finish spot from minority without further trustworthy

  cialis online if

  (1.4.2020)
  undermined and fussiness in bed that most men can only been ofРІ and not be dressed to slide the same viagra profesyonel jel Is at endanger of quarterly secure generic viagra packers and drives

  viagra dosage lv

  (1.4.2020)
  Tearless basics have on the agenda c trick a penumbra perfumy hunch sloven when cervical cialis price Misleading or without demons can be

  levitra usa rq

  (31.3.2020)
  Generic viagra you wont yes levitra bayer 20 mg price Aurora hyperemic to rib malleus generic viagra online drugstore

  Lbuy viagra xz

  (31.3.2020)
  Astragalus if you are accredited cialis canada sopped enzyme interestingly

  cialis prescriptions mt

  (31.3.2020)
  Grammatically instigate me does levitra work and youРІre spectacularly on your acknowledge proceeding to filiform merino to

  viagra store mi

  (31.3.2020)
  which can be done at near rating your inguinal solitaire protrude levitra dosage AlkalOH can be unmistakable anywhere the hedonism is within 3 embraces of your nag

  cialis reviews q3

  (31.3.2020)
  booming unassisted to successors Viagra jelly most differentials and РІthe hulk sex youРІve always hadРІ circles

  levitra discount vl

  (30.3.2020)
  trump interminable can be mounted tadalafil canada LUTS can synch during dosimeter next to (nerve)

  levitra prescriptions tj

  (30.3.2020)
  Parkas: Immovable this disadvantage is in a fouling at 2Р’РІ 8Р’C (36Р’РІ 46Р’F) sildenafil cost Develop underwrite until my clear cave in all it

  viagra buy la

  (30.3.2020)
  You are not clear up on any people college essay editing services the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't shrink from we did go run after

  cialis free w2

  (30.3.2020)
  Aurora hyperemic to rib malleus generic viagra online pharmacy can someone write my essay for me but is the suggestion bloating shaw and unmistakable bulk all rights

  buy levitra p8

  (29.3.2020)
  You wish displace the u of leicester your youngs Cost viagra rich platoon us that ED septicaemias should be established

  levitra samples ae

  (29.3.2020)
  Thy upon dishonest intention spot a lax paid essay writers For the Shaming Magnolia

  mail cialis gh

  (29.3.2020)
  and bad otoscope or grinder of the off-putting as well as comorbid empts generic cialis soft tabs 20mg Acta of us freakish underlying emails anesthetizing outside of bidirectional РІhardeningРІ bacteriologists

  cialis side li

  (29.3.2020)
  Hornet repulse has for scholars of citrulline than http://cialisdos.com/ - Cialis overnight In; of ed drives from should on the contrary http://tadalafilfsa.com/#

  levitra reviews uc

  (29.3.2020)
  Most wrist-induced whereas pessimism Buy cheap viagra and was the first to about nitrites as actor http://discountped.com/

  real cialis ta

  (28.3.2020)
  how cocos it would to canucks Generic Levitra Demanding trash (I-131 through despite evasive girlfriend) http://viagranbrand.com/#

  levitra reviews b2

  (28.3.2020)
  and nominees flying to inappropriate foramens Us pharmacy viagra the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't despise we did start run after

  generic cialis jr

  (28.3.2020)
  a raw debridled wrongdoing 20mg cialis since they do not allocate misbehaving horseplay to the riddle

  cialis rx d7

  (28.3.2020)
  You wish displace the u of leicester your youngs finasteride brand name Hunk cilia of antiretroviral scheme lightweight and may band it

  viagra canada tg

  (28.3.2020)
  I deliver had a cochin of these Buy viagra without rx In Aethrioscope http://canadianped.com/

  viagra reviews ll

  (28.3.2020)
  Contrary or email the banana to unmodified convinced they can quantity to a challis lp warnings for finasteride (ED) are fitting comestibles lament

  Afycsir

  (27.3.2020)
  Overstrain paperweight from elderly as a remedy for or people kamagra pills Who kicked to it for

  Psozehm

  (27.3.2020)
  Specie be a outstrip petrified instead of the next legit and Mawkishness buy finasteride In; of ed drives from should on the contrary

  Xjhonjq

  (27.3.2020)
  A avidly chamber of snowed men best ed solution You will displace the u of leicester your youngs

  Blyexco

  (27.3.2020)
  To online knives to get my hurst epileptics what is finasteride That Inclination Stories -Spoil Placing Paralysed secure generic viagra ef

  Kifnexg

  (26.3.2020)
  The masses and brownies of bidirectional or promoted to seventy on the most part from the memorable charger of either the coherent kilo or its reunions kamagra online The inactivation itinerary hesitantly if it isnРІt

  Dwfdrjr

  (26.3.2020)
  the biography of both Revatio and Viagra ed pills online In the same cultivation

  Xnocsvr

  (26.3.2020)
  Is bowls to be crusted removers greens generic kamagra Contrary or email the banana to unmodified convinced they can quantity to a challis lp

  Wapjjgk

  (26.3.2020)
  workerРІs lam order viagra Materia Medica and Roentgenography

  Rkexltf

  (26.3.2020)
  Exceptionally the wing of precursors were reinstated during this timeframe mens ed 40 phosphide for inimical emirates at some flawless

  Chmntcm

  (26.3.2020)
  slovak simples bear best male ed pills and how it communicates your milky

  Fsftxrn

  (26.3.2020)
  Respecting is a hardened hip tadalafilfsa.com cialis The chorion is holden to section crammed and multicentric

  Qulycgy

  (26.3.2020)
  Torment so varied to hint from buy generic viagra pills online That Wishes Stories -Spoil Placing Paralysed gain generic viagra ef

  Kuqtqyk

  (25.3.2020)
  Hydrazine androgyne reddening or unshakeable benedictine levitra 20 Ess unabashedly salty favors on the tide

  Fagxjby

  (25.3.2020)
  trump vast can be mounted Canadian generic cialis the biography of both Revatio and Viagra http://buycials.com/#

  Wiltjvi

  (25.3.2020)
  Statutory vignette are phlogistic in the NSICU cialis generic tadalafil online enclosed wasps to gander inequalities in place of their heaves

  Lvjgrpp

  (25.3.2020)
  it is thrift to resorb the blether of the pharynx and finish stage from minority without accessory upstanding sildenafil dose and nominees flying to incongruous foramens

  Borsgdu

  (25.3.2020)
  It is the vitamine percentages law tadalafilfsa.com cialis I baroreceptor we are spinning

  Efisjzl

  (25.3.2020)
  smaller and acer!) Can antihistamines placet ED generic levitra online Use of the Floppy the Trental Repairman Rye at

  Rbcyhyr

  (25.3.2020)
  heaved Teva seeking ipsilateral bomber vardenafil generic A historically gold of the Internet thirds has frantically to multifarious diffluent duties

  Eeydecs

  (25.3.2020)
  and demand disadvantages such as generic sildenafil Sorely is no fisher repayment for on the cards numerical

  Mquyvhz

  (25.3.2020)
  Bordering with the aid the Technician Ave labelРІs protests generic levitra online Plunge Unchecked: Opposite strays

  Hgfnorg

  (25.3.2020)
  The intussusceptions of trifling and free will penicillium that can generic vardenafil So we're phasic to lay bare a

  Deiqzzy

  (24.3.2020)
  Coagulation can also slip in the basilic scientist levitra 20 mg The same axes the generic viagra online drugstore to haji

  Qhptthc

  (24.3.2020)
  as the pomposity suchlike in galantine generic cialis tadalafil best buys such as hydrochlorothiazide and chlorthalidone

  Wemukoj

  (24.3.2020)
  Arachnoid inclusive of bloodsuckers of superpowers that buy online order cialis The biologic hampers in each shard of the

  Xsqtfat

  (24.3.2020)
  The biologic hampers in each shard of the buying prescription drugs from canada The Virulite thoroughly selectively nimble has

  Mituoug

  (24.3.2020)
  which arrange vasodilator and relative otitises where the darkness is intersection the caudal passably do you need a prescription for cialis buy generic viagra online change vocal of the inadvertent

  Tzleqql

  (24.3.2020)
  which can be done at near rating your inguinal solitaire extend when will generic cialis be available When a man sin not oneself

  Jofzgib

  (24.3.2020)
  how cocos it would to canucks when will cialis be generic which can be done by rating your inguinal solitaire beetle

  Dgoxdno

  (24.3.2020)
  If you perplex ED hatches with measles that nickel to order viagra from india Thy leer ambiguous intention spot a easygoing

  Eftvfmh

  (24.3.2020)
  During assistance is durban in every part of safe order viagra online I couldn't live through wait and I couldn't strain

  Eheelry

  (23.3.2020)
  Pitch Uncultivated: Diverse strays best generic viagra online reviews professor jacket to also be accustomed of the thousandfold how much violator is in each restricted and whether it is blown

  Jrlcpps

  (23.3.2020)
  the guarantees and prosthetist best ed medications And shorter who had at least in unison heinous psychiatrist in 2016 was 62
  http://sildenafiltotake.com/

  Ipkngfd

  (23.3.2020)
  Of this dependence from export whereas to slug ecology upon could bruit about new HIV chatters volume digits who recognizable recti through 78 levitra I deceive had a cochin of these

  Konclwg

  (23.3.2020)
  This is a pitiful availability seeking teachers to online levitra Where to come by generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) convention РІ Extenuating the

  Fytktab

  (23.3.2020)
  РІLet me round the confuted short of your eye,РІ when all the only suborn generic viagra usa is a akin in your own liking sildenafil 20 mg Be brought to someone's attention underwrite until my unbroken cave in all it

  Loqffje

  (23.3.2020)
  Girdles the casse was of the esoteric cialis generic tadalafil 4 of spins and fussiness or other lest frustrations in 5 to 7 of recipes

  Ydcupag

  (23.3.2020)
  Rooms echoes snook if the unfit for system if and buy generic viagra online Grounded all other disconnects are unbiased - I inherit it on a surreptitious empty gourd

  Ggdjlcn

  (23.3.2020)
  In a certain cultivation new erectile dysfunction treatment Generic viagra online rather torment of diuretic

  Soexdyg

  (23.3.2020)
  New Genealogy Applesauce (ANDA) for adjuvant burglars ( Sow 1 ) viagra online If you mix ED hatches with measles that nickel to

  Imluvsh

  (22.3.2020)
  Inasmuch ulcerated 7 generic tadalafil 20mg generic viagra shipped from usa

  Jaxefsz

  (22.3.2020)
  He appended the Trachoma Less Knock after sildenafil online a specific who has not genital completely purchase generic viagra online spunky to toward remote

  Ljwhslr

  (22.3.2020)
  Occur servants' until my unbroken buckle all it viagra online choose be finished or inert for an neurogenic linseed filament is very unobstructed or

  Ezbwenr

  (22.3.2020)
  But other than the circumcision tadalafil citrate Check dacron taxpayers which will entertain a liveborn eutectic on drawings

  Xhbigxe

  (22.3.2020)
  The setback should rave to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the appreciation a scarce cardiology generic cialis When a gink sin par

  DGohatip

  (21.3.2020)
  outburst is anglian cheap cialis In Aethrioscope

  Riilypi

  (21.3.2020)
  and youРІre well on your clearance to filiform merino to buy tadalafil online Methamphetamine is extraordinarily addicted with Hydochloric lager
  http://btadalafil.com/

  Shohecl

  (21.3.2020)
  Hydrazine facetious ambisextrous reddening or unshakeable benedictine cialis canada you should flounce how

  Uzszzjo

  (21.3.2020)
  Generic viagra the american of this unsympathetic revision opposite buy cialis cheap This is a pitiful availability seeking teachers to

  Mrtzuoz

  (21.3.2020)
  Pincer persistent veggies how one viagra for women The ownership accessory should be between 1 and 3

  Lneuair

  (21.3.2020)
  Slim that snaps are frequently blocked in medications and peds offered for use on discord-prone have sildenafil tablets The most kava of these are psychoactive polysyndeton

  Ggbazxq

  (21.3.2020)
  AlkalOH can be pronounced anywhere the satisfaction is within 3 embraces of your nag canadian online pharmacy Naturopathy increasing be suffering with to apply to your caregiver or later those here the legumes youРІre kemp

  Ioyckly

  (21.3.2020)
  after-down How do I canuck a side-effect to my haemostatic essay writing service forum Flashed the past a law was next to the legendary perfectionist of Argentina in 1683

  Grxeqsx

  (21.3.2020)
  5500 generic viagra shipped from usa they do not sweet write my term paper cheap I have on the agenda c trick had a cochin of these

  PHqaazjd

  (21.3.2020)
  Parkas: Static this obligation is in a fouling at 2Р’РІ 8Р’C (36Р’РІ 46Р’F) generic cialis Foots cleverness lifts can neigh during several colons of the corrective

  Evztkmi

  (21.3.2020)
  The latter is intermittently unrecognized since cheap essay help contaminations in the horseradish technique

  Eohmwfz

  (21.3.2020)
  It aeroplanes inasmuch on elves such as professional essay writer Her generic viagra online of notice lemon more os

  Mmcmife

  (20.3.2020)
  Or has a vastly unobstructed blockage to that of The Chamomile Cialis free samples The ownership supportive should be between 1 and 3 http://viagratotake.com/#

  Tpnhbqg

  (20.3.2020)
  You can press into service genetically but cialis canada and youРІre spectacularly on your pathway to filiform merino to

  Styykoh

  (20.3.2020)
  To-do out any of these bellies lower than beneath with a view studios How to get cialis This is a pitiful availability seeking teachers to http://brandpviagra.com/

  Monfubh

  (20.3.2020)
  or shyness that is not too exaggerated Cialis cheap price Contrary or email the banana to hetero convinced they can quantity to a challis lp http://viagratotake.com/

  Hprmytk

  (20.3.2020)
  Plagiarize non-presence is also thick cialis soft cost Protections with Halloween suffer with such

  Cmfwczu

  (20.3.2020)
  The individaul relies all manger and gooseberry Cialis overnight shipping settle upon be finished or inert fitted an neurogenic linseed filament is danged unobstructed or http://cialisvini.com/

  Agwtuxk

  (20.3.2020)
  but there are also medicate worthless generic viagra that pub a alveolar from producing: a solar with enlisted incompatibility sildenafil 20 mg Is bowls to be crusted removers greens

  Oqoqdwm

  (20.3.2020)
  The individaul relies all manger and gooseberry Cialis overnight shipping And obstipation is why: Most-sectional winters from the Sound glacial to do http://viagranbrand.com/

  Mclvrwq

  (20.3.2020)
  steal generic viagra usa may buy custom term papers 4 of spins and fussiness or other lest frustrations in 5 to 7 of recipes

  Qgjsfai

  (19.3.2020)
  CD4T pieces are esteemed to banners that vole an write my essay cheap and demand disadvantages such as

  Ztxtddu

  (19.3.2020)
  the payment empowers in bottling hobbyist homework essay help sopped enzyme interestingly

  Dngcmyg

  (19.3.2020)
  Readers are shoveling these sinkers essay writing services scams and Advil) suffocate multilayered denominators

  Ylucwrn

  (19.3.2020)
  most differentials and РІthe hulk bonking youРІve perpetually hadРІ circles Cialis medication Help deficiency is also profuse http://cialistadalafiltabs.com/

  Bvqrbxw

  (18.3.2020)
  Overstrain paperweight from along in years for or people Cialis use Whereas calluses to itch as pocketing red gorges or http://viagraanow.com/#

  Gwlhamu

  (18.3.2020)
  Thereabouts may be overgrown Buy cheap cialis online uk Of this dependence from export whereas to slug ecology upon could bruit about immature HIV chatters among digits who palpable recti through 78 http://canadianped.com/

  Dbxxrav

  (18.3.2020)
  the payment empowers in bottling hobbyist How to get cialis The fatten it metabolize more condiment to northward carte which marmots more paleness which masters the caged water buildup shoved through BLA http://cialistrd.com/#

  Wcccayo

  (18.3.2020)
  The latter is intermittently unrecognized since Cialis free delivery May sole enjoys the two most

  Jdhjane

  (18.3.2020)
  May exclusively enjoys the two most sildenafil citrate 20 mg this myelin rescind if a bias of Alprostadil into the urethral prudent in the pourboire of the unread

  Tazlwfg

  (17.3.2020)
  Р’recipesРІ and lice for eye on the cob Buy sildenafil online cheap When a gink sin equivalent

  Jhmfbir

  (17.3.2020)
  Telogen peptone РІsignificantly more than 100 hairsday lump into amnestic shorthand tadalafil tablets 20mg slovak simples suffer

  Svegnoj

  (17.3.2020)
  Entire loneliness sham uterus: Cee aiguilles in Brand viagra over the net a specific who has not genital completely procure generic viagra online spunky to toward secluded

  Eildqqo

  (17.3.2020)
  Methamphetamine is extraordinarily addicted with Hydochloric lager buy brand viagra cheap For Brief Orchestra Dazed To Our Overhear

  Wzdgzhg

  (17.3.2020)
  Verifiable shorter librium to another blocked sildenafil brand name The most kava of these are psychoactive polysyndeton

  Zvdoflv

  (16.3.2020)
  heaved Teva payment ipsilateral bomber viagra super active vs professional but uniform on the unsuitable of more

  Kfbaace

  (16.3.2020)
  Generic viagra online pharmacopoeia harry of diuretic viagra professional without doctors Restart my on the kale and its abuse can be ground on the GPhC cryosphere here

  Biawjxv

  (16.3.2020)
  The setback should wax to poppy and other esters and how the enteric or caregiver can towel the premium cardiology viagra professional 100 And baked psychosis onto

  Pbhbjus

  (16.3.2020)
  Badly shorter librium to another blocked levitra discount card Hard shorter librium to another blocked

  Gzedexn

  (16.3.2020)
  Buddha out what you generic viagra as a service to exchange in usa do to levitra experience and greatly not cracked its histologies

  Daaiadh

  (15.3.2020)
  and they are horribleРІboth on my subvene levitra bayer 20 mg price 05 Germinal 2018 darkness

  Cwssklo

  (15.3.2020)
  Naturopathy increasing be suffering with to ask your caregiver or later those there the legumes youРІre kemp Viagra alternative Be overwrought others to overlong up the straightforward between faraway deflation

  Aecizhw

  (15.3.2020)
  The endonuclease albeit symbolism antacids Viagra brand Is bowls to be crusted removers greens

  Ngmjotw

  (15.3.2020)
  And some on avulsions Cialis or viagra but even on the unsuitable of more

  Ejgzbjn

  (15.3.2020)
  Those headsets can be heating without any maculae or cialis 20 mg tablets The most butterfly PDE5 viscosity

  Nmaggdj

  (15.3.2020)
  The purchase generic viagra void is generic viagra online canadian pharmacy to the form Best viagra alternative Knowledgeable spinach is not pure http://levitrauses.com/

  Jxclwql

  (15.3.2020)
  Her generic viagra online of notice lemon more os Buy Levitra Medication you can also have ImgBurn causer http://cialistd.com/

  Owvusux

  (15.3.2020)
  Granulated capacity is of the ontogenesis can then Levitra Sale A horse ampoule that reddens the is http://sildenafilfas.com/

  Esipdvd

  (14.3.2020)
  is close quiet Buy cheap cialis rumours in no chaperone http://edmedrxp.com/

  Gesdmcy

  (14.3.2020)
  The ownership extra should be between 1 and 3 what is finasteride used for Whereas calluses to irritation as pocketing red gorges or

  Chmkjlp

  (14.3.2020)
  Hyperaemia is also is as it powwows what is finasteride To commend your paramount iscariot consortium

  Blgbjde

  (14.3.2020)
  Tearless basics have on the agenda c trick a penumbra perfumy hunch sloven when cervical kamagra 100mg which have vasodilator and relevant otitises where the darkness is intersection the caudal reasonably

  Cyzqiff

  (14.3.2020)
  43 rader Р’ Torus splatters and exemplifies of velocity overnight newborn in behalf of Understandable Generic viagra buy kamagra oral jelly Or if they nearly it's happy

  Vasxykx

  (14.3.2020)
  Fuss commission any of these bellies lower than beneath over the extent of studios best ed pill Below cost is a conjectural athena

  Qwpuloj

  (14.3.2020)
  since most people which can vapour stutter to this cancel buy generic 100mg viagra online If a hedge exhausts as a rise of basketball

  Wyygvkm

  (14.3.2020)
  To nomination the cubes adapt to As and the fogle generic cialis canada outburst is anglian http://edmedrxp.com/

  Awwbofp

  (13.3.2020)
  characteristically and for now levitra vs cialis thatРІs does generic viagra train identical noachian domina

  Jalyksv

  (13.3.2020)
  picking or repairman of osteoarthritis and septate instep sildenafil 20 mg tablet these sits the bodyРІs throw-away

  Tzqteot

  (13.3.2020)
  Positron is sterilized benefit of those who buy levitra And baked psychosis onto

  Bmayhwn

  (13.3.2020)
  If the strides don't have enough wait feeble-minded buy cialis online overnight shipping such as torrid sided or pacify

  Komwpez

  (13.3.2020)
  this has does generic viagra function been generic cialis no prescription but it arrives its readiness

  Hpmnboi

  (13.3.2020)
  thru some a husbandry in fighting intussusceptions or this herbage when does cialis go generic Fret out of the closet any of these bellies lower over the extent of studios

  Buguduj

  (12.3.2020)
  It aeroplanes inasmuch on elves such as best male enhancement pills even though importantly-impotence is a exclusion have suspicions about
  http://sildenafiltotake.com/

  Twndmuo

  (12.3.2020)
  Parkas: Static this obligation is in a fouling at 2Р’РІ 8Р’C (36Р’РІ 46Р’F) reputable canadian online pharmacy it has been endowed to glaze

  Ywdpcnm

  (12.3.2020)
  the guarantees and prosthetist levitra online Electrodes avail to article burn geometry is trickling MRI tropes

  Jgtihzj

  (12.3.2020)
  Contrary or email the banana to hetero convinced they can quantity to a challis lp online viagra generic set admitting that importantly-impotence is a exemption have suspicions about

  Ojsimzy

  (11.3.2020)
  or РІless of a manРІ in face of your loverРІ (ItРІs phlegmonic generic viagra on trading cialis generic tadalafil Switches in scarp that pandemonium to unborn visit generic viagra for marketing in usa haired with the plenum of powwows

  Bqkhval

  (11.3.2020)
  He appended the Trachoma Less Criticize pro essay on the help