Zásada bezprostrednosti a priamosti príčinnej súvislosti pri zodpovednosti za škodu | Medicínske právo
              

Judikatúra


Zásada bezprostrednosti a priamosti príčinnej súvislosti pri zodpovednosti za škodu


 | 3.9.2009 | komentárov: 0

Príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia žalobcov a protiprávnym konaním žalovaného nie je daná, ak poškodenie zdravia spočíva v udalosti, ktorá je už sama následkom protiprávneho konania žalovaného. O takýto prípad ide aj vtedy, ak poškodenie zdravia žalobcov bolo výsledkom ich reakcie na smrteľný úraz ich syna.

Obrazok 2 Cdo 73/2006, Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2007
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2007,sp. zn. 2 Cdo 73/2006)

Okresný súd Rimavská Sobota rozsudkom zo 16. mája 2005, č. k. RA 1 C 141/01- 68, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne sumu 35 876,40 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalobu v prevyšujúcej časti zamietol. Žalobcom uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému trovy konania v sume 14 453,30 Sk na účet jeho advokáta a žalovaného zaviazal na zaplatenie sumy 1 790,- Sk súdneho poplatku na účet okresného súdu. Vychádzal zo zistenia, že žalovaný spôsobil dňa 17. septembra 1999 pri riadení osobného motorového vozidla pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu, pri ktorej bol ťažko zranený syn žalobcov M. K., ktorý na následky svojich zranení dňa 11. októbra 1999 zomrel. V súvislosti s touto udalosťou priznal žalobcom nimi uplatnenú náhradu škody predstavujúcu náklady na zriadenie pomníka v sume 20 000,- Sk, náklady na zakúpenie vecí potrebných na oblečenie nebohého syna žalobcov do truhly v sume 3 850,- Sk a náklady cestovných výdavkov pri návštevách syna žalobcov v nemocnici v Revúcej, Rožňave a Košiciach v sume 12 026,40 Sk. Ďalšie žalobcami uplatnené nároky spočívajúce v strate na zárobku počas práceneschopnosti žalobcu 1/ a žalobkyne 2/, v sťažení spoločenského uplatnenia žalobkyne 2/ a v strate na mzde žalobcu 1/ počas výsluchu na polícii, považoval za nedôvodné. K prvým dvom nárokom uviedol, že zodpovednosť žalovaného za túto škodu nie je daná, keďže chýba príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti žalovaného a škodou. V danom prípade totiž poškodeným v dôsledku protiprávneho úkonu žalovaného neboli žalobcovia, ale ich nebohý syn. Okrem iného uviedol, že nárok na sťaženie spoločenského uplatnenia je nárokom nemajetkovej povahy, je viazaný výlučne na osobu poškodeného a jeho smrťou zaniká. Zamietnutie nároku žalobcu 1/ na náhradu straty na mzde odôvodnil tým, že ak žalobca 1/ bol v trestnom konaní vypočutý ako svedok, mal možnosť ušlú mzdu uplatniť v tomto konaní.

Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 6. októbra 2005, sp. zn. 12 Co 224/05, na odvolanie žalobcov rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým zamietol žalobu, vo zvyšku potvrdil a výrok o náhrade trov konania zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcom trovy konania v sume 8 951,70 Sk do rúk advokáta žalobcov. Žalovanému náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Vo výroku rozsudku vyslovil, že dovolanie proti nemu je prípustné. Uviedol, že rozhodnutie okresného súdu, ktorým zamietol nárok žalobcov na náhradu škody spočívajúcu v strate na zárobku počas ich práceneschopnosti a v sťažení spoločenského uplatnenia žalobkyne 2/, je vecne správne. Stotožnil sa s jeho záverom, že u týchto nárokov chýba príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom žalovaného a škodou na strane žalobcov, ako jedného zo základných predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Uviedol, že pod príčinnou súvislosťou treba rozumieť požiadavku, aby medzi protiprávnym úkonom a škodou existoval vzťah príčiny a následku. Tento vzťah musí byť bezprostredný, nesmie ísť o vzťah sprostredkovaný. Keďže žalobcom škoda na zdraví nevznikla bezprostredne v súvislosti s protiprávnym konaním žalovaného, ale príčinou bola smrť ich syna (samotní žalobcovia uvádzali túto skutočnosť ako dôvod vzniku škody na zdraví), nebol naplnený jeden zo základných predpokladov pre priznanie týchto nárokov (§ 444, § 445 a nasl. Občianskeho zákonníka). Otázku právneho posúdenia existencie príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním žalovaného a vzniknutou škodou u žalobcov považoval za otázku zásadného právneho významu. Na jej riešenie preto pripustil dovolanie (§ 238 ods. 3 O.s.p.).

Proti tomuto rozsudku krajského súdu podali včas dovolanie žalobcovia. Navrhli rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Uviedli, že v súdnom spore bolo jednoznačne preukázané, že práceneschopnosť žalobcu 1/ bola zavinená konaním žalovaného a že žalobkyňa 2/ mala zabezpečené zamestnanie a len v dôsledku nezmyselnej smrti jej syna nemohla do zamestnania nastúpiť. U oboch žalobcov ide preto o škodu spočívajúcu v strate na zárobku, ktorú jednoznačne spôsobil žalovaný, a teda za vznik ktorej aj zodpovedá. To isté platí aj o nároku žalobkyne 2/ na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, s ktorým sa krajský súd dôsledne nevyporiadal.

Žalovaný považoval rozsudok krajského súdu za vecne správny, z ktorého dôvodu navrhol dovolanie žalobcov zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že dovolanie podali účastníci konania proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 3 O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania preskúmal napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie žalobcov nie je dôvodné.


Z  o d ô v o d n e n i a :

Pred samotným posúdením napadnutého rozsudku odvolacieho súdu z hľadiska jeho vecnej správnosti považuje dovolací súd za potrebné upozorniť, že vyslovením prípustnosti dovolania (§ 238 ods. 3 O.s.p.) vymedzuje odvolací súd zároveň aj právnu otázku zásadného významu, pre vyriešenie ktorej v dovolacom konaní vytvoril priestor. Dovolanie v takomto prípade môže byť odôvodňované výlučne len nesprávnym právnym názorom, zaujatým v napadnutom rozhodnutí, a to práve v tej právnej otázke, ktorá viedla k pripusteniu dovolania. Dovolací súd sa potom obmedzuje len na tie dôvody dovolania, ktoré spadajú do rámca prípustného dovolacieho dôvodu [§ 241 ods. 2 písm. c) O.s.p.].

Keďže v posudzovanej veci odvolací súd pripustil dovolanie proti svojmu potvrdzujúcemu rozsudku na otázku, či je daná existencia príčinnej súvislosti medzi protiprávnym úkonom žalovaného na jednej strane a vzniknutou škodou na zdraví žalobcov na druhej strane (žalobcovia žiadali odškodniť sťaženie spoločenského uplatnenia žalobkyne 2/ a stratu na ich zárobku) v prípade, ak bezprostrednou príčinou vzniku škody na zdraví bola smrť ich syna, dovolací súd sa, v súlade s dôvodmi uvedenými v dovolaní žalobcov, zaoberal v dovolacom konaní len riešením tejto právnej otázky. Ich námietkami, ktoré sa netýkali pripustenej dovolacej otázky, sa dovolací súd nemohol s poukazom na právnu úpravu dovolacieho konania zaoberať.

Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

Podľa § 444 Občianskeho zákonníka pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.

Podľa § 445 Občianskeho zákonníka strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, uhradzuje sa peňažným dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval.

Jedným zo základných predpokladov vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu je, okrem porušenia právnej povinnosti, existencie škody a zavinenia, príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou. Tento predpoklad musí byť splnený bez ohľadu na to, či ide o povinnosť k náhrade škody vyvodzovanú zo zodpovednosti založenej na princípe zavinenia alebo na základe objektívnej zodpovednosti. Existencia tohto predpokladu je nevyhnutná aj vtedy, ak sa uplatňuje škoda spôsobená na zdraví.

Subjekt môže byť zodpovedným za škodu len za predpokladu, že určitá skutočnosť, s ktorou je podľa Občianskeho zákonníka spojená zodpovednosť za škodu, t.j. protiprávny úkon alebo zákonom kvalifikovaná zvláštna udalosť, škodu skutočne spôsobila. Príčinná súvislosť znamená, že medzi protiprávnym úkonom na strane jednej a škodou na strane druhej existoval vzťah príčiny a následku. Ako to správne uviedol krajský súd, vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný (priamy). Nepostačuje, ak tento vzťah je iba sprostredkovaný, t.j. ak následok škody už vzniknutej vyvolá ďalšiu škodu, ku ktorej však protiprávny úkon škodcu vôbec nesmeroval. Zákon totiž existenciu príčinnej súvislosti vyžaduje práve a len medzi protiprávnym úkonom a v súvislosti s ním vzniknutou škodou, a nie medzi udalosťou, ktorá je už následkom porušenia právnej povinnosti a ďalšou škodou.

V posudzovanej veci sa žalobcovia domáhali voči žalovanému náhrady škody na zdraví, ktorú utrpeli, keď sa dozvedeli o smrti svojho syna, ktorý na následky poranení spôsobených dopravnou nehodou zavinenou žalovaným zomrel. Obaja žalobcovia sa pod vplyvom tejto udalosti psychicky zrútili. Žalobca 1/ bol dlhšiu dobu práceneschopný a žalobkyňa 2/ musela byť hospitalizovaná v nemocnici na psychiatrickom oddelení. Jej liečba nebola ukončená, pričom sa predpokladá, že táto udalosť u nej vyvolá trvalé následky. Žiadali preto priznať odškodnenie, obaja náhradu za stratu na ich zárobku a žalobkyňa 2/ náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Z uvedeného nepochybne vyplýva, ako to správne ustálil aj odvolací súd, že žalobcom nebola škoda na zdraví spôsobená priamo protiprávnym konaním žalovaného (žalobcovia neboli účastníkmi dopravnej nehody), ale k poškodeniu ich zdravia došlo až následne potom, čo sa dozvedeli o smrti svojho syna. To znamená, že poškodenie zdravia u žalobcov bolo výsledkom ich reakcie na smrteľný úraz syna. Žalobcami tvrdená príčina poškodenia ich zdravia tak spočíva v udalosti, ktorá je už sama následkom protiprávneho konania žalovaného, za ktorý následok (smrť M. K. ml.) žalovaný samozrejme zodpovedá (§ 427 a nasl. Občianskeho zákonníka). Príčinnú súvislosť medzi porušením právnej povinnosti žalovaného na jednej strane a tvrdeným poškodením zdravia žalobcov, ako priameho, bezprostredného následku protiprávneho úkonu na druhej strane, vyvodiť nie je možné. Protiprávny úkon žalovaného (spôsobenie dopravnej nehody) v žiadnom prípade nesmeroval k vzniku škody na zdraví žalobcov (žalobcovia neboli účastníkmi dopravnej nehody). Odvolací súd preto správne, v súlade so zákonom, dospel k právnemu názoru, že v posudzovanej veci absentuje jeden zo základných predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu, a to príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom žalovaného a vzniknutou škodou na zdraví na strane žalobcov. Žalobcovia sa teda podľa platnej právnej úpravy nemohli s úspechom domáhať odškodnenia ich ujmy na zdraví, ktorá im v dôsledku smrti ich syna zavinenej žalovaným nepochybne vznikla, formou žaloby o náhradu škody.

Keďže odvolací súd vyriešil právnu otázku, na ktorú pripustil dovolanie správne, dovolatelia nedôvodne namietali, že jeho rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. V konaní neboli zistené ani vady uvedené v § 237 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto dovolanie žalobcov podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zamietol.

Žalovaný mal v dovolacom konaní úspech, preto mu patrí právo na náhradu trov konania proti žalobcom, ktorí úspech nemali (§ 243b ods. 4 veta prvá O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.). Žalovanému v dovolacom konaní síce trovy vznikli, ale neboli mu priznané. Na jeho podanie z 15. marca 2006 dovolací súd z hľadiska náhrady trov dovolacieho konania neprihliadol, keďže žalovaný nepožiadal o priznanie trov dovolacieho konania (§ 151 ods. 1 O.s.p. v znení účinnom od 1. októbra 2004).
Foto: zdroj internet.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Dostatočné zistenie skutočného stavu veci
 • Určenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 2. časť
 • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 1. časť
 • Škoda spôsobená povahou prístroja
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --