Nárok na úhradu nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti voči tretej osobe | Medicínske právo
              

Judikatúra


Nárok na úhradu nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti voči tretej osobe


 | 9.7.2013 | komentárov: 0

Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalovaný dňa 21. 05. 2011 spôsobil poistencovi žalobcu T. J., nar. XX. XX. XXXX zranenia, ktoré si vyžiadali poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorú žalobca následne uhradil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda žalobca vynaložil liečebné náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v celkovej výške 1.415,73 Eur, ktorú je povinný žalovaný uhradiť žalobcovi.

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Okresný súd Rožňava, sudkyňou JUDr. Agnesou Hvastovou, v právnej veci žalobcu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436, proti žalovanému D. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom O., O. J. XX, v konaní zastúpený opatrovníčkou R. N., matkou žalovaného, nar.XX. XX. XXXX, bytom O.S., O. J. XX, o zaplatenie 1.415,73 Eur s príslušenstvom, takto
r o z h o d o l :

Súd z a v ä z u j e žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.415,73 Eur s 8,75 % ročným úrokom z omeškania od 28. 09. 2012 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet žalobcu vedený v Š. G.,číslo účtu XXXXXXXXXX/XXXX, VS: XXXXXXXXXX, KS: XXXX, SS: XXXXX.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Súd z a v ä z  j e žalovaného uhradiť na účet súdu súdny poplatok v sume 84,50 Eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podaným návrhom na vydanie platobného rozkazu sa domáhal zaplatenia 1.415,73 Eur s 8,75 % ročným úrokom z omeškania od 28. 09. 2012 do zaplatenia na účet žalobcu od žalovaného.

Návrh na vydanie platobného rozkazu odôvodnil nasledovne:

Žalovaný dňa 21. 05. 2011 fyzicky napadol poistenca žalobcu T. J., nar. XX. XX. XXXX a spôsobil mu zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Zavinené protiprávne konanie bolo šetrené i orgánmi štátnej správy a trestným rozkazom Okresného súdu Rožňava zo dňa 31. 10. 2011 sp. zn. 3T/128/2011 bol žalovaný uznaný vinným zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 a 2 písm. a/Trestného zákona. Trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19. 11. 2011.

V zmysle ustanovenia § 74 ods. 7 Zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach bol T. J. v čase ublíženia na zdraví poistencom žalobcu. Z tohto titulu uhradil žalobca náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť za menového poistenca v súvislosti s vyššie uvedeným ublížením na zdraví v sume 1.415,73 Eur. Tým, že poškodenému poistencovi bola zavineným protiprávnym konaním žalovaného spôsobená ujma na zdraví, na následky ktorej bol liečený v zdravotníckych zariadeniach, vznikla žalobcovi škoda spočívajúca vo vynaložených nákladoch za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v sume 1.415,73 Eur. V zmysle ustanovenia § 42 ods. 4 písm. a/ Zákona NR SR č. 577/2004 o zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa má právo uplatniť si nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u jej poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním.

Výzvou na zaplatenie vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo dňa 22.08 2012 adresovanou žalovanému sa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. bez úspechu domáhala zaplatenia náhrady vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v dôsledku zavineného protiprávneho konania žalovaného voči jej poistencovi T.J. v sume 1.415,73 Eur v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Na výzvu žalovaný nereagoval, preto mu žalobca zaslal dňa 29.10 2012 aj pokus o zmier, na tento tiež nereagoval.

Vo veci bol vydaný platobný rozkaz Okresným súdom Rožňava, sp. zn. 13Ro/3/2013 zo dňa 11. 01. 2013, ktorý uznesením zo dňa 20. 03. 2013 bol zrušený, pretože ho nebolo možné doručiť žalovanému do vlastných rúk.

Pobyt žalovaného nie je známy, preto súd mu ustanovil opatrovníčku na jeho zastupovanie v zmysle § 29 OZ a § 29 O.s.p.

Súd sa oboznámil s listinnými dôkazmi predloženými žalobcom - trestným rozkazom sp. zn. 3T/128/2011 Okresného súdu Rožňava, prípad náhrady vynaložených nákladov, výzvou na úhradu náhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť s dokladom o doručení pre žalovaného, úhradou nákladov - pokus o zmier, správou o pobyte žalovaného od Obvodného oddelenia Policajného zboru O..

V zmysle § 42 ods. 4 Zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdravotného poistenia, Zdravotná poisťovňa má právo
     a) uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu 31) alebo v dôsledku užitia
alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním,
     b) uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života, 32) a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.

Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalovaný dňa 21. 05. 2011 spôsobil poistencovi žalobcu T. J., nar. XX. XX. XXXX zranenia, ktoré si vyžiadali poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorú žalobca následne uhradil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda žalobca vynaložil liečebné náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v celkovej výške 1.415,73 Eur, ktorú je povinný žalovaný uhradiť žalobcovi v zmysle § 42 ods. 4 Zákona č. 577/2004 Z.z.

V konaní nebolo preukázané, že by žalovaný do rozhodnutia súdu žalovanú sumu uhradil, preto ho súd zaviazal zaplatiť žalovanú sumu s 8,75 % ročným úrokom z omeškania od 28. 09. 2012 do zaplatenia, odo dňa uplynutia 15 dňovej lehoty určenej žalobcom na splnenie dlhu vo výzve na úhradu náhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť doručenej žalovanému dňa 12. 09. 2012.

Úroky z omeškania súd priznal žalobcovi v zmysle § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Zb., pričom aktuálna výška úrokov z omeškania ku dňu 28. 09. 2012 bola 8,75 %.

Výrok o náhrade trov konania sa opiera o ustanovenie § 142 ods. 1 O. s. p., v zmysle ktorého úspešný účastník má právo na náhradu účelne vynaložených trov konania. V danom prípade úspešný žalobca si náhradu trov konania neuplatnil, preto súd o náhrade trov konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Výrok o povinnosti žalovaného zaplatiť na účet súdu súdny poplatok sa opiera o ustanovenie § 2 ods.2 Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení, nakoľko žalobca zo zákona je oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Výška súdneho poplatku v sume 84,50 Eur je určená podľa položky 1 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov - prílohy Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení a predstavuje 6 % zo žalovanej sumy.


Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Krajský súd v Košiciach cestou tunajšieho súdu do 15dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozsudku.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach /§ 42 ods. 3 O.s.p./, uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť iba odvolacími dôvodmi uvedenými v § 205 ods. 2 O.s.p.. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. Ak v horeuvedenej lehote účastníci konania nepodajú odvolanie proti rozhodnutiu, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a po uplynutí lehoty uvedenej vo výroku rozhodnutia sa stane vykonateľným. Ak povinný dobrovoľne nesplní čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutie alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Zdroj: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=32F43EDF-82C0-4E9A-902C-34C4879A4534&PojCislo=183014


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Dostatočné zistenie skutočného stavu veci
 • Určenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 2. časť
 • Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - 1. časť
 • Škoda spôsobená povahou prístroja
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --