Slovenská a Česká | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Vybrané medicínske zákroky


Asistovaná reprodukcia

 | 10.1.2014 | komentárov: 0

„Jakákoli omezení v přístupu k asistované reprodukci musí být provedena zákonem, a opatření je tedy protiústavní tam, kde stanovuje podmínky přístupu k asistované reprodukci, neboť to nepřísluší podzákonnému právnímu předpisu. Právo na rodinný život je zaručeno bez ohledu na to, zda je uskutečňován v manželství či mimo něj, právo na výchovu ze strany obou rodičů může být plnohodnotně naplněno bez ohledu na to, zda jeho rodiče jsou manželi a přístup k metodám asistované reprodukce by tedy měl být možný nejen pro manžele, ale také pro muže a ženu, kteří spolu žijí v partnerském vztahu. Konečně i samotné znění citovaného opatření lze vyložit tak, že upravuje pouze řešení situace, kdy se pro využití umělého oplodnění rozhodnou manželé, že však žádné restrikce vůči nesezdaným osobám z něj nelze vyvozovat, když zákaz použít metod asistované reprodukce u nesezdaných párů není v právním řádu expressis verbis vysloven.“

Domáci pôrod

 | 1.12.2013 | komentárov: 2

„Koncept zákonnosti znamená, že zásah musí být nejen v souladu s vnitrostátním právem, ale že toto právo musí být předvídatelné a nesmí být svévolné. V oblasti domácích porodů, jehož volba je právem matky, to znamená, že matka má právo na to, aby existovaly právní a institucionální podmínky, které její volbu umožní, s výjimkou případů, kdy je ho možno omezit s ohledem na jiná práva. Právo na výběr v oblasti porodů v sobě podle ESLP zahrnuje právní jistotu, že zvolená varianta je legální, a že v souvislosti s ní nehrozí přímé či nepřímé sankce. Nedostatek právní jistoty a hrozba sankcí pro zdravotníky asistujících u domácích porodů omezila výběr možností, které stěžovatelka v souvislosti s porodem mohla zvažovat.”

Vydanie biologického materiálu po smrti osoby jej príbuzným

 | 28.11.2013 | komentárov: 4

„Vlastnícka žaloba môže mať úspech len vtedy, ak navrhovateľ preukáže svoje vlastnícke právo k veci a vtedy, ak preukáže, že mu odporca zadržiava vec neprávom. Prvostupňový súd konštatoval, že mal za preukázané, že na strane žalobkyne ako aj na strane žalovaného je nedostatok aktívnej a pasívnej legitimácie. Žalobkyňa nepreukázala, že jej biologický materiál - odobraté vzorky a stery, evidované v Pitevnom protokole patria, resp. má k nim dispozičné oprávnenia a zároveň, že žalovaný tento biologický materiál, zadržiava bez právneho dôvodu. Nedostatok aktívnej legitimácie žalobkyne odôvodnil prvostupňový súd tým, že z hľadiska súčasnej teórie nemožno mŕtve telo, jeho oddelené časti a vzorky z neho považovať za vec, nemôžu byť predmetom vlastníctva a voľnej dispozície. Sú objektom sui generis, odlišný od pojmu vec, v prípade celého mŕtveho tela odlišného od pojmu osoba, pričom dispozícia s mŕtvym telom a jeho oddelenými časťami je upravená špeciálnymi predpismi, ktoré upravujú otázku piety a rešpektu k telu a stanovujú aj dispozíciu tretích osôb s mŕtvym telom, prípadne oddelenými časťami tela. Tieto nemôžu byť ani predmetom občianskoprávnych vzťahov, nemôžu byť predmetom vlastníctva a voľnej dispozície a spôsob dispozície s nimi je striktne upravený zákonom.”

Transplantácia kmeňových buniek v zahraničí a náhrada nákladov

 | 5.11.2013 | komentárov: 0

„žalobca v konaní nepreukázal, že transplantácia kmeňových buniek zlepšila jeho zdravotný stav, pričom dôkazné bremeno v tomto smere má žalobca. Znaleckým dokazovaním bolo preukázané, že táto liečebná metóda je v štádiu experimentu, čo znamená, že jej výsledok nie je zaručený. Pokiaľ sa žalobca sám rozhodol absolvovať takúto experimentálnu liečbu, vystavil sa aj riziku úhrady nákladov s tým spojených.”

Nesplnenie očkovacej povinnosti ako dôvod neprijatia do predškolského zariadenia

 | 13.9.2013 | komentárov: 0

„Zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví vybraným skupinám fyzických osob sice rámcově, ale dostatečně jasně a určitě samotnou povinnost nechat se očkovat, a to v rámci pravidelného nebo zvláštního očkování, a s tím související povinnost podstoupit před tím vyšetření stavu imunity. Vyhláška pak zejména upřesňuje, u jakých infekčních nemocí a v jakých termínech povinnost podrobit se pravidelnému nebo zvláštnímu očkování nastává, a stanoví další podrobnosti”

Zanedbanie prevenčnej povinnosti

 | 21.7.2013 | komentárov: 0

Obecná odpovědnost za škodu podle ustanovení § 420 obč. zák. je založena na současném splnění čtyř podmínek - 1. porušení právní povinnosti, 2. existenci škody, 3. vztahu příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a škodou a 4. presumovaném zavinění. Porušením právní povinnosti je míněn objektivně vzniklý rozpor mezi tím, jak fyzická či právnická osoba skutečně jednala (případně opomenula jednat), a tím, jak jednat měla, aby dostála povinnosti ukládané jí právním předpisem či jinou právní skutečností.

Poškodenie plodu v dôsledku hypoxie v priebehu pôrodu

 | 8.2.2012 | komentárov: 0

Po doplnění dokazování znaleckým posudkem předloženým žalovanou v odvolacím řízení zhodnotil závěr soudu prvního stupně, že k poškození zdraví žalobce došlo v důsledku hypoxie během porodu od 20.23 h do 20.51 h, jako správný. V době poporodní nedošlo dle odvolacího soudu k žádné závažné události, která by se odrazila v současném zdravotním stavu žalobce. Jestliže z provedeného dokazování nevyplývá, že v době od 20.23 h do 20.40 h (kdy se porodník MUDr. A. vrátil od jiné pacientky a zahájil činnost k rychlému ukončení porodu), došlo k jakékoliv reakci zdravotnického personálu na deceleraci, při zohlednění toho, jak bylo reagováno na předešlou deceleraci v 17.20 h, byť spolu tyto dvě události nesouvisely, dospěl odvolací soud shodně se soudem prvního stupně k závěru, že ze strany žalované nebyla po deceleraci ve 20.23 h až do 20.40 h učiněna žádná opatření k řešení nastalé situace. Časová prodleva v jednání zdravotnického personálu vedla k rozvoji hypoxie plodu jakožto příčině poškození mozku žalobce.

Zodpovednosť za ponechanie rúšky resp. inej veci v operačnom poli

 | 16.8.2011 | komentárov: 3

Soud prvního stupně v odůvodnění rozsudku k právnímu posouzení skutku obviněného shrnul, že zásadní pochybení shledal právě u dovolatele, který jako operatér řídil celou operaci a nesplnil svou zásadní povinnost řádně zkontrolovat operační pole, a to jednak přímo, a jednak nepřímo dotazem na počet roušek a nástrojů po ukončení operace před uzavřením dutiny břišní. V důsledku této nedbalosti při plnění pracovních úkolů došlo k tomu, že v břišní dutině poškozené byla zapomenuta velká operační rouška a došlo k dalším následkům na zdraví poškozené, majícím povahu ublížení na zdraví. ... V odůvodnění svého rozsudku tento soud rozvedl, proč uvěřil výpovědi M. S., která byla účastna operaci žlučníku v roli instrumentářky poprvé a právě s ohledem na tuto okolnost se velmi podrobně k průběhu operace - na rozdíl od ostatních svědků - vyjádřila a její výpověď byla konstantní po celou dobu řízení. Připustil, že porušení povinností se dopustila vedle obviněných MUDr. V.R., L. K. i obviněná M. S., avšak důsledně odlišil míru či význam jejich pochybení. Obviněný MUDr. V. R. jako vedoucí operatér odpovědný za průběh celé operace zanedbal, jak bylo doloženo i znaleckými posudkem a výpovědí znalce Prof. MUDr. V. K., CsC., kontrolní mechanismy při operaci a důsledně neprovedl přímou kontrolu vizuální či palpační ani kontrolu nepřímou, tj. odsouhlasením počtu nástrojů a roušek, přičemž v důsledku neprovedení těchto kontrol došlo k zašití velké operační roušky do dutiny břišní poškozené. Soud neuvěřil ani obviněné L. K., která tvrdila, že operace proběhla standardně, a vyloučila, že by roušky nebyly spočítány, aniž by si však vybavovala, že by při operaci paní Kořínkové zazněla slova „roušky spočítány“. Za situace, kdy operatér opomněl vznést dotaz stran počtu nástrojů a roušek, měla sama iniciovat jejich počítání, což neučinila.

Definícia pojmu lege artis a non lege artis

 | 16.8.2011 | komentárov: 0

Nejvyšší soud v této souvislosti konstatuje, že chyba v diagnóze sama o sobě ještě nemusí mít charakter nedbalosti ani jednání „non lege artis“. Může tomu tak být v případě, je-li nesprávná diagnóza důsledkem závažného porušení postupů pro její určování, například v případě bezdůvodného nevyužití dostupných diagnostických metod. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. „ex ante“, tj. na základě informací, které měl lékař v době rozhodování k dispozici.

Povinnosť očkovať a Ústavní soud ČR: časť 3

Anton Kapraľ
 | 28.4.2011 | komentárov: 0

Odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu Jana Musila

Povinnosť očkovať a Ústavní soud ČR: časť 2

Anton Kapraľ
 | 28.4.2011 | komentárov: 0

Pokračovanie odôvodnenia senátu ...

Povinnosť očkovať a Ústavní soud ČR: časť 1

Anton Kapraľ
 | 27.4.2011 | komentárov: 0

Ústavní soud vyhověl stížnosti stěžovatele proti rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, kterým bylo zasaženo do jeho ústavního práva svobodně projevovat své náboženství nebo víru zaručeného Listinou základních práv a svobod. Ústavní soud zdůraznil potřebu individuálního přístupu orgánu veřejné moci, který rozhoduje o vynucení nebo sankcionování odmítnutí zákonné povinnosti podrobit se očkování. Podle rozhodnutí Ústavního soudu je nutné vzít v potaz individuální důvody toho, kdo se odmítl podrobit očkování. V případě, že existují okolnosti, které zásadním způsobem zasahují do autonomie dané osoby, nesmí orgán veřejné moci zmíněnou povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat. Současný zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, umožňuje vzít tyto ústavně relevantní úvahy v úvahu při rozhodování o individuálním přestupku.

Tonelliho príznak

 | 4.2.2011 | komentárov: 0

S přesným určením okamžiku tzv. biologické smrti jednotlivých poškozených bezprostředně souvisí otázka naplnění subjektivní stránky trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 tr. zák., a to ve formě úmyslu. Úmysl pachatele tohoto trestného činu totiž musí zahrnovat všechny znaky objektivní stránky, tzn. pachatel musí vědět, že se jedná o osobu, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy, nebo aspoň musí být s takovou skutečností srozuměn. Za daného stavu dokazování je však třeba mít zásadní pochybnosti o úmyslné formě zavinění obviněného, neboť soudy dosud nevyvrátily obhajobu obviněného o tom, že u všech poškozených shledal tzv. Tonelliho příznak. Pak ovšem ani nemohly dospět k závěru, že ke smrti poškozených došlo v důsledku nedostatečně provedené kardiopulmocerebrální resuscitace.

Fertilizácia in vitro

 | 4.2.2011 | komentárov: 3

V uvedeném smyslu, došlo-li při uchování zdravotnickým zařízením ke znehodnocení nebo zničení mužských zárodečných buněk, darovaných manželem pro účely umělého oplodnění manželky, jedná se o zásah do reprodukčních schopností dárce, jež jsou nepochybně hodnotou tvořící součást jeho tělesné integrity. Byl-li takový zásah proveden non lege artis, tedy protiprávně, je objektivně způsobilý narušit jeho osobnost v její fyzické a morální integritě, a tím neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv manželů na soukromí a rodinný život ve smyslu ustanovení § 13 obč. zák.


Podmienky krvnej skúšky

 | 21.1.2011 | komentárov: 0

Podľa súčasného stavu vedy je krvná skúška - menovite ak je doložená vrchným dobrozdaním - dôkazom spôsobilým vyvrátiť domnienku otcovstva svedčiacu žalovanému podľa § 54 ods.2 zák. o rod. Úsudok o vyvrátení domnienky otcovstva možno však oprieť len o takú krvnú skúšku, ktorej predchádza bezvadné zistenie podkladov pre odborné závery znalca; preto sa súd musí zaoberať tiež postupom pri odbere krvných vzorkov a predpokladmi, z ktorých znalec vychádzal pri spracovaní posudku.

Povinnosť očkovania

 | 20.10.2010 | komentárov: 0

V projednávané věci stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví zcela obecnou povinnost všech osob s trvalým pobytem na území ČR či přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů podrobit se "stanovenému druhu pravidelného očkování“, přičemž veškeré podrobnosti, tj. rozlišení očkování na "pravidelné“, "zvláštní“, "mimořádné“ atd. ( §2 vyhlášky), vakcinace proti konkrétním onemocněním, jakož i lhůty do kdy (jakého věku), resp. v jakých časových odstupech je očkování nutno provést, jsou upraveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 439/2000 Sb. (aktuálně č. 537/2006 Sb.). Nejvyšší správní soud připouští, že tato legislativní konstrukce nepochybně umožňuje pružně reagovat na změny, kterým daná oblast právní úpravy podléhá, tj. jak na aktuální výskyt infekčních onemocnění na území, tak na vývoj na poli farmakologickém. Je však třeba zdůraznit, že rozhodne-li se zákonodárce sankcionovat nerespektování určité povinnosti ať už cestou správního či soudního trestání, je nutno vzít tuto skutečnost v potaz při tvorbě právních norem a přizpůsobit tomuto záměru právní úpravu při respektování požadavků Úmluvy, resp. Listiny základních práv a svobod. Tyto požadavky stávající právní úprava zakotvující povinnost podrobit se pravidelnému očkování nesplňuje.

Povinnosť očkovania

 | 20.10.2010 | komentárov: 0

Není povinnost fyzické osoby podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování v souladu s vyhláškou č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, a odpovědnost zákonného zástupce za splnění této povinnosti u osoby, která nedovršila patnáctý rok věku, v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, kterou je Česká republika vázána. Úmluva o lidských právech a biomedicíně sice stanoví, že výkon práv a ochranných ustanovení v ní uvedených nelze nijak omezit (např. uvádí možnost provést jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas), ale připouští výjimku, pokud je stanovena zákonem a je nezbytná v demokratické společnosti v zájmu, mimo jiné, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.

Postup non lege artis

 | 6.10.2010 | komentárov: 0

Určovat v lékařských postupech jednoduchý vztah příčiny a následku je samo o sobě velmi obtížné. Podstatou lékařství je vlastně vstupovat do celého řetězce příčin a následků, do procesů, které probíhají v lidském těle, a vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení atd. Zásah lékaře tak vlastně sám o sobě mění "přirozený běh věcí" v lidském těle, zasahuje do komplexních vztahů příčin a následků. I v případě aktivního jednání lékaře, který zvolí určitý léčebný postup, je velmi obtížné, ba vyloučené stanovit, zda tento postup byl nade vší rozumnou pochybnost jedinou možnou příčinou škodlivého stavu, který nastal. O to obtížnější je to v případě opomenutí, kdy lékař nezvolí postup, který na základě soudobých a dostupných znalostí lékařství zvolit mohl a měl. Prokázat, že právě a pouze toto opomenutí tvoří se škodlivým důsledkem ničím nenarušený vztah, je v podstatě nemožné.

Zodpovednosť zákonného zástupcu za povinné očkovanie dieťaťa

 | 16.3.2010 | komentárov: 0

Pokud má stěžovatel za to, že zákonem stanovenou povinností podrobit se pravidelnému očkování a zákonem stanovenou odpovědností zákonného zástupce za splnění této povinnosti za osoby, které nedovršily patnáctý rok svého věku, bylo zasaženo do jeho svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání zaručených čl. 15 Listiny a do jeho práva je projevovat (čl. 16 Listiny), pak má Nejvyšší správní soud za to, že tomu tak není, protože nedošlo k zásahu do jeho práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, došlo jen k omezení výkonu tohoto práva v souladu s čl. 16 odst. 4 Listiny v uvedeném rozsahu na základě zákona, který sleduje vyšší cíle, a to ochranu veřejného zdraví a je v souladu s čl. 31 Listiny, podle jehož věty prvé každý má právo na ochranu zdraví, tedy i stěžovatel a jeho děti, takže použitý zákon chrání i je.

Nezákonná sterilizácia - 2. časť rohodnutia

 | 23.11.2009 | komentárov: 0

Nezákonná sterilizácia - 1. časť rozhodnutia

 | 23.11.2009 | komentárov: 33694