Slovenská a Česká | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Mlčanlivosť, právo na súkromie, inf. súhlas


Informovaný súhlas

 | 19.8.2014 | komentárov: 0

„Bez vědomí pacienta uskutečněný a požadavky lékařské vědy neodůvodněný operační zákrok u fyzické osoby, resp. takový zákrok provedený dokonce omylem, bude mít vždy znaky neoprávněného a ve většině případů současně též i velmi závažného zásahu do práva na ochranu osobnosti takové osoby, která má nezadatelné právo na ochranu fyzické integrity, a to bez ohledu na případné skutečně nastalé zdravotní následky zásahu.“

Vydanie zdravotnej dokumentácie a vlastnícke právo

 | 28.3.2014 | komentárov: 0

„Poskytování informací ze zdravotnické dokumentace se řídí právní úpravou účinnou v době, kdy je požadavek uplatněn a kdy se přístup k dokumentaci umožňuje, nikoliv předpisem účinným v době hospitalizace či vytvoření dokumentace. Zajištění přístupu pacienta k informacím, které jsou významné z hlediska jeho zdravotního stavu, se nelze úspěšně domáhat vlastnickou žalobou na vydání věci – zdravotnické dokumentace.“

Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie zosnulého príbuzného

 | 9.12.2013 | komentárov: 3

„Neumožnění žalobci nahlédnout k jeho žádosti do zdravotnické dokumentace jeho otce považoval odvolací soud za neoprávněný zásah do práva stěžovatele na ochranu zdraví, neboť neoprávněným zásahem není jen porušení osobnostního práva, ale postačující je i pouhé jeho ohrožení, které nelze při neznalosti genetických předpokladů vyloučit. Odvolací soud se proto ztotožnil se žalobcem, že údaje získané z rodinné anamnézy mohou přispět ke správné diagnostice chorob žalobce, že mohou vést k odpovídající prevenci odvíjející se od její znalosti.”

Zabezpečenie starostlivosti o neplnoleté dieťa

 | 3.10.2011 | komentárov: 0

Součástí zákonných povinností rodiče je též zajištění péče o zdraví nezletilého dítěte. Neplnění takové povinnosti tedy může zakládat zákonný znak „neplnění zákonné povinnosti zaopatřovat jiného“ ve smyslu § 213 odst. 1 tr. zák. o trestném činu zanedbání povinné výživy, avšak jen tehdy, není-li péče o zdraví dítěte jeho rodičem zajištěna buď po hmotné stránce poskytováním potřebných finančních prostředků (např. na nákup léků, na provedení nezbytných lékařských úkonů), anebo poskytováním takové péče o zdraví dítěte v naturální formě (např. podáváním léků, odvozem k lékařskému vyšetření). Jestliže rodič nezletilého dítěte jen využije svého oprávnění a odmítne za něj udělit souhlas s konkrétním lékařským výkonem nebo způsobem jeho léčby navrhované lékařem (srov. ustanovení čl. 6 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, uveřejněné pod č. 96/2001 Sb. m. s., § 23 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů), pak v takovém jednání nelze spatřovat trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák.

Lekárske pochybenie vs. informovaný súhlas

 | 16.8.2011 | komentárov: 3

Žalovaný sice namítá, že k operaci nedal souhlas, nicméně ze skutkových zjištění nijak nevyplývá, že by se zákroku jako takovému podrobil proti své vůli. Je mu sice třeba v obecné rovině přisvědčit, že lékařská věda disponuje různými a různě účinnými a bezpečnými postupy k odstraňování polypů ve střevě, v daném konkrétním případě je však zřejmé (jednoznačně to vyplývá ze znaleckého posudku), že zdravotnické zařízení zvolilo postupy adekvátní a k charakteru nemoci šetrné (stopkovitý polyp byl odstraněn pomocí méně invazivní kličky, zatímco plošně přisedlý adenom bylo třeba odstranit již metodou laserové koagulace). Za situace, kdy bylo zjištěno [skutkový stav není vzhledem k posuzování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. předmětem dovolacího přezkumu], že pooperační komplikace nebyly vyvolány v důsledku zvolené metody ani použitého přístroje, nejsou formální nedostatky ohledně poučovací povinnosti a souhlasu pacienta s výkonem pro posouzení odpovědnosti zdravotnického zařízení za škodu na zdraví významné.

Získavanie informácii o zdravotnom stave poškodeného v trestnom konaní

 | 14.2.2010 | komentárov: 0

Právo na ochranu soukromého života je nezadatelným lidským právem, které bezpochyby zahrnuje, mimo jiné, právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda, popřípadě v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným. K omezení takového práva lze přikročit za účelem ochrany základních práv jiných osob, anebo za účelem ochrany veřejného zájmu, který je v podobě principu či hodnoty obsažen v ústavním pořádku. Standardní metodou, jíž Ústavní soud posuzuje vzájemnou kolizi základních práv a svobod, respektive jejich střet s jinou ústavně chráněnou hodnotou, je metoda proporcionality. Přitom je třeba dbát, aby bylo dosaženo co nejširšího uplatnění obou chráněných hodnot.

Právo rodičov odmietnuť za svoje dieťa lekármi navrhovanú zdravotnú starostlivosť a trestnoprávne dôsledky takého rozhodnutia

 | 2.10.2009 | komentárov: 0

Právo na súkromie - nevydanie zdr. dokumentácie

 | 26.8.2009 | komentárov: 0

Dovolací soud má zato, že právo na soukromí, které obsahuje i právo fyzické osoby na rodinný život, v sobě obsahuje i předpoklad péče a zájmu o zdraví nejbližších osob (stejně tak, jako je i právem samotné fyzické osoby být informován o vlastním zdravotním stavu). Ochrany tohoto práva vyplývající z ustanovení § 11 a násl. obč. zák. se však lze úspěšně domáhat jen v případě, že k narušení tohoto práva skutečně také došlo. Právo na soukromí spočívá v právu jednotlivce rozhodnout podle vlastního uvážení zda, popřípadě v jakém rozsahu mohou být skutečnosti jeho soukromého života zpřístupněny jiným. Předmět práva na osobní soukromí tvoří vnitřní intimní sféra života jednotlivce vytvářená skutečnostmi jeho soukromého života. Z tohoto obsahu práva na osobní soukromí vyplývá, že nevydání zdravotnické dokumentace z objektivního pohledu nemůže být neoprávněným zásahem do soukromí žalobkyně ani jejího zemřelého manžela, neboť není způsobilé jakkoli narušit vnitřní intimní sféru života žalobkyně a tím méně jejího zemřelého manžela za jeho života.

Subjektívne osobnostné práva

 | 26.8.2009 | komentárov: 2

Subjektívne osobnostné práva a ochrana osobnosti

 | 26.8.2009 | komentárov: 4