Čo je médius | Medicínske právo

Občianske združenie MedIUS, o.z. bolo registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.09.2007.

Ciele a činnosť združenia


Združenie je dobrovoľnou a neštátnou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby.

Cieľom združenia je prehlbovať informovanosť odbornej a laickej verejnosti o:

postavení, právach a povinnostiach subjektov vystupujúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dôrazom na osobnostnoprávny aspekt ochrany práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej štádiách a pri výkone rôznych druhov lekárskych zákrokov,
právnej úprave lege artis poskytovanej zdravotnej starostlivosti, postavení lekára a ostatných zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a z tohto postavenia vyplývajúcich práv a povinností

Medzi základné činnosti združenia patria najmä :

publikačná činnosť týkajúca sa právnej úpravy v oblasti zdravotníctva,
prevádzkovanie internetových stránok o právnych aspektoch medicíny,
spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami,
výmena skúseností a informácií medzi členmi združenia,
konzultačná a poradenská činnosť,
organizovanie vzdelávacích a tréningových  programov v danej oblasti v rámci Slovenska ako aj mimo územia SR,
organizovanie konferencií a seminárov zameraných na problematiku práva a medicíny,
aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu prijímania predpisov týkajúcich sa zdravotníctva,
spolupráca s inými organizáciami a profesnými spolkami vyvíjajúcimi činnosť v  oblasti práva a medicíny na Slovensku i v zahraničí,
organizovanie a podpora verejných kampaní týkajúcich sa otázok poskytovania zdravotnej starostlivosti v celej jej šírke.

MedIUS je prevádzkovateľom internetového portálu pravo-medicina.sk. MedIUS pri tvorbe obsahu portálu úzko spolupracuje s partnermi projektu.