Články | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Náhrada škody a nemajetková ujma


Žaloby za „nechcený život“ (actions for wrongful life) a za „nechcené narodenie“ (actions for wrongful birth)

 | 10.2.2017 | komentárov: 0

Obrazok Existuje právo rodičov na zdravé dieťa? Môže choré dieťa žalovať svojich rodičov za to, že sa narodilo? Môže byť v takom prípade vyvodená zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka? Prinášame Vám príspevok zameraný na problematiku žalôb za nechcený život a nechcené narodenie.

Smrť pacientky pri pôrode - Rozsudok Krajského súdu v Trnave 10Co/909/2015

 | 5.8.2016 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 20.4.2016 Krajský súd v Trnave vydal konečné rozhodnutie vo veci náhrady nemajetkovej ujmy, spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ). Ide o významné rozhodnutie z dôvodu neobvykle vysokej náhrady, ktorá bola príslušným súdom poškodeným osobám priznaná.

Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.)

 | 24.5.2016 | komentárov: 0

Obrazok Otázka náhrady škody na zdraví trápi mnohých pacientov. Prinášame vám pohľad odborníkov, ktorí vám pomôžu sa v otázke náhrady škody zorientovať. V prvej časti príspevku sme načrtli základné teoretické východiská otázky zodpovednosti za škodu. V tejto časti príspevku sa budeme venovať konkrétnym druhom zodpovednosti a rizikám úspešného preukázania škody na zdraví.

Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (I.)

 | 16.5.2016 | komentárov: 0

Obrazok Otázka náhrady škody na zdraví trápi mnohých pacientov. Prinášame vám pohľad odborníkov, ktorí vám pomôžu sa v otázke náhrady škody zorientovať. Aj keď je naším zámerom ponúknuť čitateľovi praktický výklad najviac frekventovaných káuz zodpovednosti za škodu v medicínskej praxi, na začiatku sa nevyhneme aj právno-teoretickým pohľadom na inštitút občianskoprávnej zodpovednosti. Práve v spojení určitej miery teórie môžu do popredia vystúpiť podstatné znaky konkrétnych prípadov zo života.

JUDIKATÚRA: Určenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

 | 27.10.2014 | komentárov: 0

Ústavný súd ČR sa vo svojom náleze (sp. zn. I.ÚS 501/13) vyjadril aj k diskrečnej právomoci všeobecných súdov pri určovaní výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

JUDIKATÚRA: Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

 | 26.9.2014 | komentárov: 0

Ústavný súd Českej republiky sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti venoval aj otázke rozhodovania všeobecných súdov o premlčaní nároku z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia a primeranosti výšky odškodného (sp. zn. I. ÚS 3367/13).

JUDIKATÚRA: Škoda spôsobená povahou prístroja

 | 22.9.2014 | komentárov: 0

Neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, v ktorom poukazuje na rozdiel medzi objektívnou zodpovednosťou za škodu spôsobenou povahou prístroja a škodou spôsobenou metódou jeho použitia (sp. zn. 25 Cdo 964/2014).

Metodika k odškodňovaniu nemajetkových újm

 | 12.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Nejvyšší soud České republiky vydal Metodiku k odškodňovaní nemajetkových újem podle § 2958 o. z., ustanovujúca nezáväzné pravidlá, ktoré by mali slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní súdov o náhrade škody na zdraví a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Rozpor znaleckých posudkov

 | 11.8.2014 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky týkajúce sa rozporu vo vypracovaných znaleckých posudkov (sp. zn. 30 Cdo 3631/2011).

Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie

 | 14.7.2014 | komentárov: 0

Nejvyšší soud České republiky rozhodoval aj o otázke posúdenia nárokov, ktoré je možné uplatniť v prípade nespokojnosti s vykonaným estetickým zákrokom. Rozhodnutie nájdete v sekcii slovenská a česká judikatúra (sp. zn. 25 Cdo 1050/2012).

Porušenie prevenčnej povinnosti

 | 12.6.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, ktoré pojednáva o zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia za porušenie prevenčnej povinnosti (sp. zn. 25 Cdo 695/2012).

Zníženie šance na prežitie

 | 20.1.2014 | komentárov: 0

V sekcii Česká a slovenská judikatúra Vám tento týždeň prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré sa týka teórie zníženia šance na prežitie a náhrady ujmy z titulu ochrany osobnosti (30 Cdo 3377/2011).

Hormonálna antikoncepcia: prínosy vs. riziká

 | 16.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Európska lieková agentúra (EMA) ukončila prehodnotenie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie s dôrazom na riziko vzniku venózneho tromboembolizmu (vznik krvných zrazenín). Prínos vraj prevyšuje nad rizikami užívania.

Škoda spôsobená nesprávnou inštaláciou zubnej protézy

 | 23.8.2013 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra nájdete ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci 25 Cdo 2800/2011, ktoré sa týka zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou inštaláciou zubnej protézy.

Mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

 | 16.8.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme uverejnili ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci 25 Cdo 111/2010, týkajúce sa mimoriadneho zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Nový príspevok v sekcii česká a slovenská judikatúra

 | 2.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame Vám ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súd Českej republiky týkajúce sa náhrady škody spôsobenej zámenou orgánov vo veci 25 Cdo 1981/2011.

Ďalší príspevok v sekcii česká judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja

 | 26.7.2013 | komentárov: 0

Sumár ďalšieho rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky týkajúci sa zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého lekárskeho prístroja nájdete v sekcii judikatúra (25 Cdo 1475/2011).

Nový príspevok v sekcii judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja

 | 25.7.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré sa týka otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťou, ktorá má svoj pôvod v povahe prístroja použitého pri poskytnutí zdravotníckej služby (25 Cdo 565/2010).

Neprehliadnite rozhodnutie k mimoriadnemu zvýšeniu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sekcii judikatúra!

 | 20.7.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra nájdete sumár uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 2 Cdo 170/2008, ktoré sa týka mimoriadneho zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Nový príspevok v sekcii judikatúra!

 | 14.6.2013 | komentárov: 0

V sekcii česká a slovenská judikatúra nájdete k problematike náhrady škody a nemajetkovej ujmy publikovaný rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 25 Cdo 2543/2010. Vo svojom rozhodnutí súd zamietol dovolanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a potvrdil rozhodnutie "v prospech" pacientky.

Rada ministrov prijala 15. Protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach

 | 28.5.2013 | komentárov: 0

Obrazok Ratifikačný proces k protokolu začne koncom júna, pričom protokol vstúpi do platnosti 3 mesiace po tom, čo bude ratifikovaný všetkými zmluvnými štátmi Dohovoru.

ÚSTAVNÝ SÚD ČR ZAMIETOL SŤAŽNOSŤ Z DÔVODU NEPREUKÁZANIA KAUZÁLNEHO NEXU MEDZI NON LEGE ARTIS POSTUPOM A SMRŤOU PACIENTKY

 | 10.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám promptný náhľad na zaujímavé rozhodnutie Ústavného súdu ČR, I.ÚS 1919/08 zo dňa 12.08.2008, ktorým odmietol ústavnú sťažnosť sťažovateliek z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti, a to napriek konštatovaniu, že bolo preukázané, že došlo k postupu non lege artis, avšak s permanentným poukazom na nedostatočnosť príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a následkom v podobe smrti.

Francúzski doktori čelia procesu kvôli škandálu spojenému s rádioterapiou onkologických pacientov

 | 12.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok Zdravotnícky personál obvinený z poskytovania nadmerných dávok žiarenia onkologickým pacientom a následného zničenia dôkazov.

Zanedbanie povinnej lekárskej starostlivosti a náhrada škody

 | 8.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Ak lekár stanoví zlú diagnózu, rozhodne sa pre nevhodnú terapiu, alebo svojmu pacientovi nedostatočne objasní jeho chorobu, musí zodpovedať za vyplývajúce škody a a zaplatiť pacientovi primerané bolestné. Avšak, presadenie týchto práv pacienta nie je vždy jednoduché.

Cesta nového lieku ku pacientovi je dlhá a ťažká

 | 24.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Vývoj nového lieku je časovo a finančne veľmi náročný proces. Navyše s neistým koncom, pretože nie každý liek sa dostane aj na trh a splatí tak obrovské vložené investície. Len pre predstavu – vývoj lieku do momentu, kedy sa dostane na trh trvá 14-15 rokov. A stojí miliardu eur a viac. V súčasnosti dokážu tento proces zvládnuť iba veľké nadnárodné farmaceutické koncerny, ktoré disponujú vlastnou špičkovou vedecko-výskumnou základňou. Pokiaľ sa tu čas od času vyskytne nejaká výnimka, je to len potvrdenie existujúceho pravidla.

Prípad Ketreb proti Francúzsku

 | 20.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Francúzske úrady zlyhali v povinnosti predchádzať samovraždám vo väzení: prípad súvisel s obesením drogovo závislého väzňa vo väznici, ktorý bol odsúdený za ozbrojené prepadnutie.

Asistovaná samovražda: Nemecko pred Európskym súdom pre ľudské práva

 | 27.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol v prípade asistovanej samovraždy v Nemecku o porušení vdovcových práv.

Sekundárne obete: Belgické autobusové nešťastie a nemecká náhrada škody

 | 24.7.2012 | komentárov: 0

V SRN bola otvorená diskusia o nárokoch na náhradu škody pre pozostalých rodinných príslušníkov. Podnetom bolo zdesenie zo smrti 22 belgických detí pri nehode autobusu 13. marca 2012 vo Švajčiarsku.

JUDr. Petr Vojtek: Odškodňování ztížení společenského uplatnění v českém právu

 | 19.7.2012 | komentárov: 5

Obrazok Vo svojom druhom príspevku sa hosť mesiaca, sudca Najvyššieho súdu ČR, JUDr. Petr Vojtek venuje problematike rozhodovania o odškodňovaní spoločenského uplatnenia podľa platného českého práva. V súčasnosti sa jednorázové odškodnenie určuje podľa metodiky stanovenej podzákonným právnym predpisom (vyhláška Ministerstva zdravotníctva). Aké zmeny možno očákavať s nadobudnutím účinnosti nového kódexu občianskeho práva? Zmení sa súdna prax rozhodovania vo veciach odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia? Zamyslenie nad týmito otázkami nájdete v príspevku.

Základy odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví v českém právu stávajícím a budoucím

 | 10.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok Hosť mesiaca júl JUDr. Peter Vojtek je sudcom Najvyššieho súdu ČR, ktorý sa venuje najmä otázkam náhrady škody. Vo svojom príspevku, ktorý prinášame v nasledujúcich riadkoch sa venuje práve otázkam náhrady škody, ktorá vzniká pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

ESĽP rozhodol v prípade N.B. proti Slovenskej republike

 | 14.6.2012 | komentárov: 0

Obrazok Pred dvoma dňami (12. júna 2012) vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozhodnutie v prípade N.B. proti Slovenskej republike (sťažnosť 29518/10). Sťažovateľka, slovenská občianka, namietala porušenie jej práv podľa Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd podľa článku 3, 8, 12 a 14 v dôsledku ponižujúceho a neľudského zaobchádzania spôsobeného sterilizáciou bez úplného a informovaného súhlasu.

Bulharsko porušilo ľudské práva občana žijúceho niekoľko rokov v psychiatrickom zariadení v neľudských podmienkach

 | 22.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Rozsudok Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva z utorka 17. januára vo veci Stanev v. Bulharsko (číslo sťažnosti 36760/06) týkajúci sa muža núteného žiť niekoľko rokov v nehygienických podmienkach spustnutej psychiatrickej liečebne s nedostatočným zabezpečením stravovania, vykurovania a akýchkoľvek aktivít pre osoby žijúce v liečebni, potvrdil porušenie viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Pôrodnica je súdne stíhaná za odmietnutie umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov

 | 15.1.2012 | komentárov: 1

Obrazok Krajská pôrodnica v meste Nancy je stíhaná za spôsobenie „morálnej ujmy “ manželskému páru z dôvodu odmietnutia vykonania umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

Vyjadrenie ministerky v súvislosti s rozhodnutím ESĽP vo veci nelegálnej sterilizácie

 | 16.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 8.11.2011 Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok vo veci V.C. v. Slovakia, ktorým vyslovil porušenie ľudských práv vyplývajúcich z článkov 3 a 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a vtedy len 20 ročnej rómskej žene z obce Jarovnice po 11 rokoch trvania kauzy priznal odškodnenie nemajetkovej ujmy vo výške 31 000 Eur a 12 000 Eur ako náhradu trov konania.

Žena vymohla od nemocnice půl milionu za nechtěnou sterilizaci

 | 23.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok ÔJe to průlomová dohoda. Po čtyřech letech soudních tahanic dostane Iveta Č. odškodnění za nechtěnou sterilizaci." píšu české Lidové noviny.

Odpovědnost za škodu a ekonomické limity poskytování zdravotní péče

 | 6.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Inspirován aktuálními problémy českého zdravotnictví nabízím čtenářům úvahu o vztahu odpovědnosti za škodu, která je pacientovi způsobena tím, že nedostane potřebnou léčbu, a realitě ekonomických limitů zdravotnického systému.

Moc, bezmoc a nemoc medicíny

 | 6.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame vám text psychiatra a bloggera Radkina Honzáka opäť na tému judikátu vo veci odškodnenia čerstvej mamičky, ktorá bola s dieťaťom prevezená do nemocnice za asistencie Polície ČR.

Odsouzení lékaře, který postupoval správně

 | 5.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám článok od MUDr. Knora, lekára záchrannej služby, ktorý reaguje na rozsudok českého súdu v prípade odškodnenia čerstvej mamičky, ktorá bola s dieťaťom prevezená do nemocnice za asistencie Polície ČR.

Za falošné recepty zaplatí nemocnica

 | 30.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Už více než dva měsíce řeší kyjovská nemocnice kauzu týkající se možného falšování receptů ze strany dvou veselských lékařů. Výši škody postupně vyčíslují zdravotní pojišťovny. Ty chtějí vymáhat peníze po kyjovské nemocnici.

Oklahomský onkológ a klinika sú zodpovední za prehliadnutie infekcie

 | 24.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Posledné, čo mala Lynda French na mysli, keď začala s chemoterapiou, bolo jej hrubé črevo. Avšak po tom, čo podstúpila liečbu rakoviny, museli jej ho kvôli zápalu odstrániť. Celkovo sa podrobila štrnástim operáciám, ktoré zmenili jej dennú rutinu po zvyšok života. Oklahomská porota v máji tohto roku priznala Lynde French 4, 5 miliónové odškodné po tom, čo zažalovala onkológa a kliniku Cancer Care Associates. Žalobu založila na tvrdení, že pred zahájením chemoterapie mala byť opätovne testovaná na infekciu hrubého čreva.

Zanedbanie lekárskej starostlivosti: Ako sa vo svete vyhrávajú lekárske spory

 | 10.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Stretnutie praxe práva a medicíny môže byť často frustrujúce, zložité a plné zdanlivo neprekonateľného napätia. Najtypickejšími situáciami, v ktorých sa právo a medicína stretávajú je zanedbanie lekárskej starostlivosti. Teória týkajúca sa zanedbania lekárskej starostlivosti hovorí, že finančné sankcie za spôsobenie ujmy pacientom prostredníctvom klinických pochybení budú faktorom ovplyvňujúcim zodpovednosť lekára. Inými slovami, ak lekár musí za svoje chyby a nedbanlivosť zaplatiť, bude pracovať poriadnejšie, aby predišiel pochybeniam a pacientovi tak bude poskytnutá kvalitnejšia liečba. Tak ako vo väčšine aspektov života sa však aj tu vyskytujú mnohé komplikácie v prípade, keď sa teória uvádza do praxe. Aj keď sa tieto problémy vyskytujú v krajinách po celom svete – v rôznych kultúrnych a sociálnych podmienkach – ich prejavy a následky sú v mnohom odlišné a v mnohom podobné.

TÉMA MESIACA JÚL-AUGUST: Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 | 7.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Asi v žiadnom inom obore okrem zdravotníctva sa výkon činnosti tak úzko nespája s pojmom „zodpovednosť“. Či chcem alebo nie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti je rizikovou činnosťou, pretože aj malé pochybenie môže mať pre zdravie a život pacienta fatálne následky. Preto sa mi zdá prirovnanie jedného z pôrodníkov opisujúcich riziko pôrodu ako: „žena jednou nohou v hrobe a pôrodník jednou nohou v base“ za veľmi výstižné. Aké zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prichádzajú do úvahy? Aké sankcie hrozia za neposkytnutie pomoci či za pochybenie operatéra? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať počas mesiaca júl a august v téme „Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.

ÚS odmítl stížnost pozůstalých po ženě, jež zemřela při porodu

 | 20.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost pozůstalých po ženě, která zemřela v roce 2008 v litoměřické nemocnici krátce po porodu. Manžel vinil z její smrti lékaře. Okresní soud však loni v září porodníka zprostil obžaloby.

Zapomenutá špachtle: znalec podpořil lékaře

 | 19.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Primář nemocnice v Ivančicích a tři zdravotní sestry jsou podle obžaloby zodpovědní za to, že po operaci zůstal v těle ženy nástroj.

Poprvé v Česku: 40 let brala špatné léky, chce odškodné

 | 25.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Příběh ženy z Olomoucka, která čtyřicet let brala nevhodný lék na onemocnění, kterým vůbec netrpěla, mění soudní praxi při posuzování nároků pacientů v Česku. Je to totiž spor, který v tuzemsku nemá obdoby a jeho výsledek je určující i pro posuzování dalších podobných případů.

Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

 | 30.9.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám ďalší zaujímavý článok na portáli pravo-medicina.sk. Ide analýzu tématiky náhrady škody vo vzájomnom prepojení s dohľadom nad zdravotnou starostlivosťou.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 7. časť

 | 1.7.2010 | komentárov: 1

Obrazok Dnes teda našu sériu článkov uzatvárame témou náhrada škody, ktorá môže byť jednak ako majetková škoda, ale aj ako nemajetková ujma. Zároveň si povieme aký vplyv má plynutie času na možnosť domáhať sa týchto náhrad.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 6. časť

 | 21.6.2010 | komentárov: 0

Obrazok V našom seriáli sa dnes budeme venovať analýze skutkových podstát občianskoprávnej zodpovednosti v medicíne.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 5. časť

 | 14.6.2010 | komentárov: 1

Obrazok Opäť pokračujeme na pravo-medicina.sk v zverejňovaní nášho seriálu o náhrade škody. Tentokrát sa budeme venovať subjektom zodpovednosti, spoluzodpovednosti a spoločnej zodpovednosti.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 4. časť

 | 24.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok Dnes by sme nadviazali na minulú tému, ktorou boli predpoklady vzniku občianskoprávnej zodpovednosti, lebo okolnosti vylučujúce protiprávnosť veľmi úzko súvisia s predpokladmi vzniku zodpovednosti.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 3. časť

 | 23.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok Dnes budeme rozoberať tematiku predpokladom občianskoprávnej zodpovednosti. Spomenieme niekoľko judikátov a vyložíme si zopár pojmov. Určite si prečítajte...

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 2. časť

 | 16.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ako sme minule sľúbili, tak dnes sa budeme venovať ďalšiemu druhu zodpovednosti a to občianskoprávnej. Povieme si niečo o pojme, o dvoch najvýznamnejších koncepciách a stručne spomenieme aj jej funkcie, niečo o občianskoprávnej prevencii a na záver sa budeme venovať zodpovednosti v medicíne a jej teóriám, ktoré sa vyvinuli v rôznych štátoch.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 1. časť

 | 6.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok V tejto sérii článkov sa budeme venovať občianskoprávnej zodpovednosti v rámci medicínskeho práva. Postupne sa pokúsime komplexne vymedziť a ozrejmiť nielen jednotlivé skutkové podstaty občianskoprávnej zodpovednosti v medicínskom práve, ale aj ostatné dôležité pojmy, ktoré sú úzko spojené s danou problematikou. Medzi ne patria najmä pojmy ako právna zodpovednosť a jej druhy a funkcie, koncepcie právnej zodpovednosti v medicíne uplatňované v určitých štátoch, subjekty zodpovednosti a ich prípadné spoluzavinenie a samozrejme predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu resp. ujmu na zdraví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekármi, či zdravotníckymi zariadeniami.

Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - základné pojmy

 | 14.9.2009 | komentárov: 0

Obrazok Neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky je aj úprava zodpovednosti za protiprávne správanie sa subjektov práva. Ich právna zodpovednosť vzniká ak sa tieto subjekty správajú v rozpore s právami a povinnosťami, ktoré zakotvujú právne predpisy1. Riziko pochybenia zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je integrálnou, avšak vedome nechcenou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pochybenia môžu mať charakter jednorazového manuálneho zlyhania (napríklad zručnosti operatéra), ale môžu byť aj výsledkom nesprávneho diagnostického alebo terapeutického postupu. Takéto pochybenie môže (ale nevyhnutne nemusí) poškodiť zdravie pacienta2.