Články | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Poskytovatelia zdr. starostlivosti


Nemocnica v Rožňave má nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

 | 7.10.2017 | komentárov: 0

Obrazok Nemocnica Svet zdravia Rožňava má nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, a to s kapacitou 20 lôžok. Určené je najmä pre hospitalizovaných pacientov.

Piešťanská nemocnica má nový CT prístroj

 | 1.10.2017 | komentárov: 0

Obrazok Piešťanská Nemocnica Alexandra Wintera má nový CT prístroj. Zaplatili za neho 626 tisíc eur. Je zhruba o milión eur lacnejší, ako prístroj, ktorý pôvodne mala kúpiť v roku 2014.

AGEL prevzala nemocnicu v Leviciach

 | 24.9.2017 | komentárov: 0

Obrazok Spoločnosť AGEL začala prevádzkovať nemocnicu v Leviciach od 15. septembra. Pokračuje tým vo svojom dlhodobom zámere poskytovať efektívnu zdravotnú starostlivosť. Na Slovensku pôsobí spoločnosť od roku 2006.

Podľa samosprávneho kraja by nemocnica v Malackách vedela zabezpečiť urgentný príjem

 | 22.9.2017 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR neráta so zaradením nemocnice v Malackách do pevnej siete urgentných príjmov prvého typu.

Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 190/2016 Z. z.

 | 7.6.2016 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva vydalo novú vyhlášku. Týka sa vykazovania a platenie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

Implementácia internetového loga a podpísanie Sublicenčných zmlúv o používaní loga

 | 1.6.2016 | komentárov: 0

Obrazok Verejné lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok prevádzkujúce internetový výdaj sú od júla 2015 povinné v zmysle zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach zverejniť na svojom webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa internetový výdaj vykonáva, kontaktné údaje o štátnom ústave, hypertextový odkaz na webové sídlo a spoločné logo.

Spoločné zasadnutie FAO (Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo) a WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) týkajúce sa zvyškov pesticídov v potrave (JMPR – Joint Meeting on Pesticide Residues)

 | 1.6.2016 | komentárov: 0

Obrazok V dňoch 9. až 13. mája 2016 sa v Ženeve konalo stretnutie uznávaných vedeckých odborníkov so skúsenosťami v posudzovaní rizík pesticídov, za účelom prehodnotiť riziko, ktoré pre ľudské zdravie predstavuje konzumácia zvyškov glyfozátu, diazinónu a malatiónu v potrave. Spomínané látky boli naposledy hodnotené JMPR v rokoch 2011, 2006 a 2003.

Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č.8/2016

 | 26.5.2016 | komentárov: 0

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v pondelok 23.5.2016 vydal Vestník č.8/2016. Vestník v súčasnosti obsahuje jedno Metodické usmernenie. Metodické usmernenie sa týka hodnotenia výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti.

Metodické usmernenie č. 3/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 | 10.5.2016 | komentárov: 0

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe § 20 ods. 2 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodické usmernenie týkajúce sa pečiatok lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

ZÁKLADNÁ ZLOŽKA MZDY NIEKTORÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 | 29.9.2015 | komentárov: 0

Obrazok Vláda schválila návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým sa majú ustanoviť aj základné mzdové nároky niektorých zdravotníckych pracovníkov.

ZMENY V POSTAVENÍ AMBULANCIE PORADENSKEJ PSYCHOLÓGIE A AMBULANCIE PRACOVNEJ A ORGANIZAČNEJ PSYCHOLÓGIE

 | 25.9.2015 | komentárov: 0

Obrazok Vláda schválila návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým má dôjsť k zaradeniu ambulancie poradenskej psychológie a ambulancie pracovnej a organizačnej psychológie medzi ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na Mesiáša ústavnosti

 | 4.12.2014 | komentárov: 0

Obrazok Legislatíva v zdravotníctve sa v aktuálnej dobe nachádza na rozbúrenom mori. Viaceré inštitúty zvadené pragmaticky s cieľom odstrániť problémy praxe neskôr narazia na druhú stranu mince riešenia spornej veci a síce požiadavku ústavnosti. Takto skončili kauzy verejnosti známe ako „Zákaz zisku zdravotných poisťovní “ (1) a „Vyššie platy zdravotných sestier “(2). Po transponovaní legislatívnych opatrení, ktoré boli výsledkom napätej spoločenskej atmosféry sa ukázalo, že išlo o zdanlivé vyriešenie problému.

Novela zákona o zdravotnom poistení

 | 21.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zákona, ktorým by sa mal zmeniť zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Jeho účelom je odstrániť aplikačné problémy vyskytujúce sa pri uplatňovaní zákona v praxi.

Neposkytnutie informácii a podvod

 | 20.11.2014 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa venuje otázke úhrady nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia (sp. zn. 4 Tdo 614/2014-24).

Navrhované zmeny v poplatkoch v ambulanciách postúpili na rokovanie vlády

 | 14.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním na rokovanie vlády. Cieľom návrhu je precizovanie ustanovení, ktoré sa týkajú poplatkov v ambulantnej sfére, keďže táto problematika patrí k dlhodobo najproblémovejším a citlivým témam. Ministerstvo zdravotníctva SR sa preto rozhodlo vyjsť v ústrety pacientom a systém poplatkov sprehľadniť.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

 | 27.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo zmenu vyhlášky č. 770/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Navrhovaná je účinnosť od 1. novembra 2014.

Vyšlo nové číslo časopisu Nursing Ethics

 | 27.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Nursing Ehics, Vol 21, Issue 6, September 2014.

Nový štátny rozpočet, nový rozpočet pre MZ SR

 | 24.10.2014 | komentárov: 1

Obrazok Zdravotníctvo si podľa plánovaného štátneho rozpočtu nepolepší. Na mzdy, platy a služobné príjmy však bolo vyčlenených viac peňazí.

SR: Ďalšie pokutovanie farmaceutických firiem

 | 9.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva uložilo pokuty ďalším štyrom farmaceutickým spoločnostiam. Dôvodom bola nedostupnosť liekov.

Výsledok snemu Slovenskej lekárskej komory

 | 6.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Slovenská lekárska komora (SLK) uverejnila uznesenia prijaté na sneme SLK.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal Metodické usmernenie č. 11/2014

 | 29.9.2014 | komentárov: 0

UDZS zverejnil Metodické usmernenie 11/2014.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal k plneniu záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv

 | 29.9.2014 | komentárov: 0

UDZS vydal 23. 9. 2014 Metodické usmernenie č. 8/2014, ktoré ruší Metodické usmernenie č. 2/2009 k plneniu záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv a Pracovný postup č. 4/1/2006 k plneniu záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv.

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmeny v poplatkoch u lekára

 | 19.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh na zmenu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti).

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil zoznam humánnych liekov, ktoré nemajú povolený vývoz z územia SR

 | 18.9.2014 | komentárov: 0

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) sprístupnil verejnosti tabuľku rozhodnutí o nepovolení vývozu humánneho lieku zo SR v zmysle §19a zákona č. 362/2011 Z. z o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

 | 5.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len zákon) upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom navrhovanej zmeny zákona je podľa dôvodovej správy rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona by mal súčasne taxatívne ustanoviť oblasti a činnosti, na ktoré by bolo možné dotáciu poskytnúť.

Zjednodušenie preskripcie a výdaja dietetických potravín

 | 11.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva má v úmysle zjednodušiť prístup k dietetickým potravinám a to hlavne s ohľadom na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Podariť by sa to malo pomocou tzv. „párujúceho kódu“, ktorý bude pre potraviny určený.

Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva

 | 31.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Hosť mesiaca JÚL 2014 Mgr. Hana Celušáková : Dobre vidíme iba srdcom

 | 21.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Motto: „Pôrod je ako príliv, ktorý na breh vyvrhne trosky udalostí celého života. Sprievodcovia by mali s každou ženou zachádzať opatrne ako s možnou minulou obeťou, nielen preto že nikdy nevieme, ale proste preto, že úcta je normálna.“ Hannah Dahlen, profesorka pôrodnej asistencie k téme traumy a traumatických prežitkov žien počas pôrodu, konferencia ICM Praha 2014

Pôrodné asistentky aj naďalej bez samostatnej praxe

 | 15.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Poslanci Národnej Rady SR minulý týždeň odmietli návrh poslancov Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorý mal meniť a doplniť zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

 | 11.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Zákon č. 185/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila Národná Rada SR (ďalej NRSR) minulý mesiac. Zákon bol už publikovaný v Zbierke zákonov, je teda súčasťou platného právneho poriadku. Účinný je od 30. júna 2014.

Podpis Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení

 | 4.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení.

Ministerstvo zdravotníctva chce meniť poplatky u lekára

 | 6.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR sa rozhodlo riešiť dlhodobé nejasnosti v platení poplatkov v ambulanciách. Podľa MZSR je to jedna z najproblematickejších oblastí v rezorte zdravotníctva, ktorá zaťažuje a trápi pacientov v každom veku.

Pripravované zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 | 4.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto návrhu je dosiahnutie súladu našej právnej úpravy so smernicou 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci. Pripravované zmeny sa budú dotýkať najmä zamestnávateľov, ktorým vznikne povinnosť zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami pre všetky zamestnanecké kategórie, a to prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby.

Právna ochrana lekárov v rámci inovatívnych postupov liečby

 | 8.5.2014 | komentárov: 0

Obrazok Po verejnej rozprave v Anglicku tisíce pacientov, lekárov a charitatívnych organizácii podporilo návrh zákona „Medical Innovation Bill“. Ten zavádza jasný postup pre lekárov, ktorí chcú vyskúšať inovatívne spôsoby liečby v prípadoch, v ktorých sa konvenčná liečba ukázala ako neúčinná.

Výpoveď a znalecký posudok

 | 26.3.2014 | komentárov: 0

Nejvyšší soud České republiky sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti venoval aj dovolaniu proti rozhodnutiu o neplatnosti výpovede, ktorá bola odôvodnená záverom lekárskeho posudku (sp. zn. 21 Cdo 2669/2012).

Ministerstvo zdravotníctva chce obmedziť predaj liekov s obsahom pseudoefedrínu

 | 10.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ide konkrétne o dva horúce nápoje proti chrípke a prechladnutiu. Obsahujú totiž drogový prekurzor pseudoefedrín v granulovanom prášku. Po novom by už lekárne mali pacientovi vydať len jedno alebo dve balenia lieku tak, aby neobsahoval viac ako 720 mg pseudoefedrínu.

Povinné elektronické zdravotné karty v Nemecku od januára 2014

 | 30.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Od januára 2014 sa v Nemecku zaviedli povinné elektronické zdravotné karty. Ako prebieha a bude pokračovať zavádzanie nového systému? Kde sú podľa odborníkov jeho silné stránky a kde naopak nedostatky? Bude skutočne znamenať výrazne vylepšenie, alebo bude prechod na elektronické karty skôr drahým komplikovaným a nedostatočne funkčným balíčkom?

Súdny dvor EÚ k otázke reklamy liekov

 | 29.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame Vám sumár rozhodnutia Súdneho dvora Európskej Únie C-421/07 vo veci pána Damgaarda, ktorý je vzácnym príspevkom do diskusie o právnej regulácii reklamy liekov, pričom najmä Návrhy generálneho advokáta Colomera poskytujú cenný návod ako subsumovať určité situácie pod legálnu definíciu reklamy liekov.

UDZS – platobná schopnosť zdravotných poisťovní

 | 27.1.2014 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal v januári nový vestník č. 1/2014, ktorý sa týka platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za november 2013.

Vykonávanie lekárskeho povolania a členstvo v lekárskej komore

 | 24.1.2014 | komentárov: 0

Tento týždeň sme pre Vás pripravili sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týka výkonu lekárskeho povolanie a členstva v lekárskej komore (sp. zn. 3Tdo 15/2010).

DESAŤROČIE VÝVOJA LEGISLATÍVY O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV - OD NEPOSTAČUJÚCEJ K NEPOUŽITEĽNEJ LEGISLATÍVE

 | 21.1.2014 | komentárov: 1

Obrazok Ak sa legislatíva nevyvíja a neodzrkadľuje aktuálne potreby regulácie spoločnosti, tak nemôže plniť dobre svoju úlohu. Preto novelizácia právnych predpisov je úplne prirodzenou a nevyhnutnou. Tento článok je o vývoji právneho predpisu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (tohto času nariadenie vlády SR č. 111/2013 Z.z. ), o jeho častiach týkajúcich sa iných zdravotníckych pracovníkov – hlavne z pohľadu klinického fyzika. Tento predpis mal päť podôb v priebehu desiatich rokov a výsledkom je formulácia, ktorá musí byť opäť novelizovaná, pretože v danej podobe by o niekoľko rokov ohrozila onkologickú liečbu pacientov. Pri viacerých novelách bol zákon pripomienkovaný i klinickými fyzikmi, no výsledná formulácia textu zákona nikdy nezískala nimi navrhovanú podobu. Predložený návrh zákona i jeho schválená podoba boli vždy odlišné, čím ostával zákon v daných častiach naďalej problematický. A jeho aktuálne znenie , ako uvedieme nižšie, nedôslednou prípravou predlohy, prakticky znemožňuje jeho použitie.

V Nemecku alarmujúco klesá počet darcov organov. Za klesajúcimi číslami stoja škandály s manipuláciou s poradovníkmi.

 | 17.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Počet darcov orgánov dosiahol svoje dlhodobé minimum. I keď odborníci považujú za dôvod škandály okolo transplantácií, čísla klesajú už niekoľko rokov. Nemecká nadácia pre transplantáciu orgánov (Die Deutsche Stiftung Organtransplantation - DSO) vyjadrila svoje znepokojenie. V roku 2013 darovalo orgány, ktoré boli odobrané po ich smrti, 876 ľudí. To je o 15 percent menej ako v predchádzajúcom roku a najmenej za dlhé obdobie od roku 1997. No nielen počet darcovstiev po smrti je na zostupe, i celkové štatistiky darcovstva majú výraznú klesajúcu tendenciu. V roku 2012 darovalo organ celkovo 3001 ľudí, v roku 2013 to bolo podľa záznamov Nemeckej nadácie pre darcovstvo orgánov (NNDO) 2647 prípadov darcovstva.

Platy vo fakultných a univerzitných nemocniciach budú vyššie

 | 15.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Podpisom dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ku ktorému pristúpili Asociácia štátnych nemocníc SR, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb a Lekárske odborové združenie, porastú základné zložky mzdy o 4 %.

Možnosť odmietnuť vymenovanie na zvolený post zo zdravotných dôvodov

 | 9.12.2013 | komentárov: 0

Prípad sa týka Renate Lieckfeldt, rektorky Vysokej školy pre techniku, hospodárstvo a kultúru v Lipsku. Renate Lieckfeldt bola zvolená za rektorku Vysokej školy pre techniku, hospodárstvo a kultúru (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur) v Lipsku, ale nemohla nastúpiť na svoje miesto, pretože mala rakovinu. Tento prípad rozprúdil verejnú diskusiu o tom, či je takýto postup, i keď zákonný, morálne obhájiteľný.

K parkovaniu pred nemocnicou sa už vyjadrilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR

 | 5.12.2013 | komentárov: 0

Parkovanie pred Univerzitnou nemocnicou v Bratislave je po novom spoplatnené. Zmluvu na prenájom parkovísk uzatvorilo za nemocnicu ešte jej predchádzajúce vedenie v roku 2011. Podľa jej súčasného vedenia je táto zmluva pre nemocnicu nevýhodná a nepozdáva sa ani pacientom. K problému sa vyjadrila nemocnica aj ministerstvo zdravotníctva.

Problém s povinným očkovaním rieši aj Etická komisia

 | 30.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej EK) sa na svojich riadnych zasadnutiach zaoberala aj toľkokrát spomínanou témou povinného očkovania a jej etickým rozmerom. Výsledkom zasadnutí je uznesenie č. 43/51.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) vydal nové metodické usmernenie

 | 20.11.2013 | komentárov: 0

ÚDZS vydal nové metodické usmernenie č. 3/6/2009, ktoré nadobudlo účinnosť 05.11.2013.

Platy zdravotných sestier

 | 19.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Otázka zvýšenia platov zdravotných sestier sa začala riešiť približne v rovnakom čase ako aj otázka zvýšenia platov lekárov. Rozdiel k dnešnému dňu je ten, že zatiaľ čo lekári zvýšenie dosiahli, zdravotné sestry napriek mnohým protestom stále zvýšenie platov podľa svojich predstáv nedosiahli.

doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD.: Bolo by možné liečiť bez liekov? I.

 | 13.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Za akých podmienok je skúšanie nových terapií, liekov prípustné? Ako eticky postupovať pri ich vývoji? Je všetko technicky možné aj morálne prípustné? Nielen týmito otázkami sa zaoberá prvá časť príspevku HOSŤA MESIACA NOVEMBER doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD z Inštitútu aplikovanej etiky prof. Spesza.

Špeciálne jesenné vydanie časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics

 | 6.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na jesenné číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics, Fall 2013, Volume 41, Issue 3. Jesenné číslo sa vo svojich článkoch ťažiskovo zameriava na riešenie otázok spojených s marketingom farmaceutických firiem, pričom priestor dostávajú aj problémy korupcie s tým spojenej či vývoja a výskumu liečiv.

Kratšie čakanie u lekára bude možno realitou

 | 31.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Ako sme pred časom informovali, poslanci strany Most – Híd predložili v parlamente návrh novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Po stredajšom rokovaní Vlády SR má tento návrh jej podporu.

Zdravotná starostlivosť v zahraničí

 | 22.10.2013 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) vydal nové metodické usmernenie pre zdravotné poisťovne, ktorého účelom je koordinácia postupov v činnosti zdravotných poisťovní ako príslušných inštitúcií pre vecné dávky.

Návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach

 | 8.10.2013 | komentárov: 0

Do Národnej Rady SR (ďalej NRSR) bol podaný poslanecký návrh zákona, ktorým by sa mal zmeniť zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o zdravotných poisťovniach).

Nové metodické usmernenie UDZS pre poskytovateľov

 | 2.9.2013 | komentárov: 0

Obrazok Metodické usmernenie č. 10/7/2006 účinné od 1.9.2013 vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len UDZS) za účelom odporúčaného spoločného postupu spracovania a vykazovania lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou.

Nočná práca bez výnimky aj pre sestry a pôrodné asistentky

 | 11.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Ústavný súd Slovenskej republiky opäť nepotešil sestry a pôrodné asistentky. Podľa rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2012 je zákonník práce v rozpore s ústavou.

Súdny dvor Európskej únie rozhodol vo veci uvedenia lieku na trh bez klinického skúšania

 | 9.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame sumár rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 4. 7. 2013 v právnej veci T – 301/12 Laboratoires CTRS v Komisia. Súd v konaní rozhodoval o rozhodnutí Európskej komisie zo dňa 25. 4. 2012, ktorým zamietla udelenie povolenia na uvedenie na trh (tzv. marketing authorisation) lieku Orphacol. Súdny dvor v konaní rozhodol, že v súvislosti s týmto liekom určeným na liečbu zriedkavých chorôb môže byť povolenie na uvedenie na trh udelené aj na základe overeného lekárskeho používania lieku v priebehu uplynulých desiatich rokov. Súdny dvor týmto rozsudkom zrušil rozhodnutie Komisie o neudelení povolenia na uvedenie na trh lieku Orphacol.

Nové číslo časopisu the Journal of Law, Medicine and Ethics

 | 8.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo letné číslo The Journal of Law, Medicine & Ethics /American Society of Law, Medicine & Ethics, Inc., Summer 2013 Volume 41, Issue 2, Pages 386–534/, ktoré je zamerané na reformu pravidiel regulujúcich vedecký výskum s účasťou ľudských osôb v USA tzv. „common rule“

Minister zdravotníctva Spolkovej republiky Nemecko- Daniel Bahr navrhuje tvrdší postup proti korupcii v zdravotníctve

 | 7.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Korupcia v zdravotníctve sa stáva čoraz väčším problémom aj v nemeckej spoločnosti. Podvod a korupcia v tunajšom zdravotníctve nie sú žiadnou raritou, skôr základným fenoménom. Problém je dlhodobo známy. Niektoré farmaceutické firmy finančne podporujú lekárov a kliniky, pokiaľ predpisujú pacientom určité lieky, alebo používanie zdravotníckych pomôcok.

Ministerstvo zdravotníctva informovalo o znížení doplatkov za lieky v prvom kvartáli roku 2013

 | 18.6.2013 | komentárov: 0

Podľa tlačovej správy Ministerstva zdravotníctva sa v prvom kvartáli roku 2013 ušetrilo na doplatkoch za lieky 2,6 milióna eur.

Zmluvný model vzťahu pacient-lekár a zánik lekárskej profesionality

 | 26.4.2013 | komentárov: 0

Obrazok Existuje niekoľko koncepcií (modelov), ktoré možno aplikovať na vzťah lekára a pacienta. Jedným z navrhovaných reformných modelov, je zmluvný model vo vzťahu lekára a pacienta a chápanie zdravotnej starostlivosti ako poskytovanie služby. Nižšie publikovaný článok Edwina Huia prináša niekoľko významných protiargumentov proti tomuto poňatiu.

TVRDENIA POVOLENÉ NA OBALOCH VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV

 | 24.4.2013 | komentárov: 0

Obrazok Do 30.6.2013 majú byť dopredané staré zásoby výživových doplnkov. Po tomto dátume nebude možné predávať doplnky, na ktorých budú uvedené zdravotnícke tvrdenia mimo zoznam povolených zdravotníckych tvrdení v Nariadení komisie /EU/ č.432/2012.

Čo menia zákony o liekoch ?

 | 19.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Koncom minulého roka vstúpila do platnosti úprava liekovej politiky, ktorou sa mení znenie dvoch zákonov (č. 363/2011 Z.z, č. 362/2011 Z.z.) , ktorej cieľom malo byť zavedenie spravodlivejšej metódy stanovenia ceny liekov v Slovenskej republike zohľadňujúc zmeny cien v iných členských štátoch EÚ a zmeny výmenných kurzov. Napriek prísľubom novela nepriniesla výrazné zmeny oproti predchádzajúcemu stavu.

Čakacie zoznamy

 | 16.2.2013 | komentárov: 0

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP ) v tlačovej správe uverejnilo na svojich stránkach kritiku Všeobecnej zdravotnej poisťovne týkajúcu sa čakacích zoznamov (tzv. "čakačky" ). Poukázalo sa na to, že napriek sľubu VšZP, že sa zredukuje do konca roka počet ich poistencov na čakacích zoznamoch na nulu je na nich momentálne zapísaný dvojnásobný počet pacientov ( 16 158 ).

Potenciálna trestná zodpovednosť zdravotných pracovníkov

 | 13.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Ak lekár nenastúpi počas trvania krízovej situácie do služby, bude toto jeho konanie považované za trestný čin vyhýbania sa výkonu povinností, ktorý môže byť sprevádzaný radom pre zdravotného pracovníka deštruktívnych sankcií.

Prírastok do knižnice medicínskeho práva: „Lekár verzus legislatíva“

 | 30.1.2013 | komentárov: 0

Obrazok Koncom minulého roku ste mohli zaregistrovať, že v odbornom vydavateľstve Iura Edition, spol. s r.o. vyšla nová publikácia s chytľavým názvom „Lekár verzus legislatíva – alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov“. Každý nový prírastok medzi diela týkajúce sa medicínskeho, či zdravotníckeho práva je vítaný. O to viac, ak je jeho predmetom pohľad právnika na dennú prax a jej problémy, s ktorými sa stretávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Zlučovanie poisťovní

 | 27.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok V sobotných dialógoch sa na vlnách Rádia Slovenska stretli ex-minister zdravotníctva Ivan Uhliarik a súčasná ministerka Zuzana Zvolenská na tému zjednotenia zdravotných poisťovní.

Jesenný zber liekov

 | 28.11.2012 | komentárov: 0

Problémy s financiami sa prejavili aj pri pripravovanom zbere liečiv.

Zmena zdravotných poisťovní pre rok 2013

 | 10.11.2012 | komentárov: 0

Súhrn informácií o prechodoch poistencov v rámci poisťovní pre nasledujúci rok.

Zvýšenie zdravotných odvodov má priniesť 120 miliónov EUR

 | 15.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Návrh, ktorý počíta so zvýšením zdravotných odvodov od začiatku roku 2013 by mal priliať do zdravotníctva asi 120 miliónov €, predpokladá to Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Medici lekárskej fakulty UPJŠ budú vykonávať svoju prax aj na klinikách Nemocnice Košice - Šaca a.s.1. súkromná nemocnica

 | 14.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Študenti lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach už v rámci tohto školského roka budú mať umožnené vykonávať svoju prax aj Nemocnici Košice - Šaca a.s.1. súkromná nemocnica

Združovať sa v komore možno budú aj záchranári

 | 13.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Existuje čoraz väčšia možnosť, že zdravotnícki záchranári budú mať vlastnú komoru.

Lekári chcú kratšiu pohotovosť

 | 10.10.2012 | komentárov: 2

Obrazok Lekári stále žiadajú skrátenie ordinačných hodín v rámci lekárskej služby prvej pomoci len do 22:00 hodiny.

Protestné zhromaždenie sestier a pôrodných asistentiek pred Ústavným súdom SR

 | 9.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 10. októbra 2012 o 15:00 hod. sa uskutoční v Košiciach na Hlavnej ulici pred budovou Ústavného súdu Slovenskej republiky protestné zhromaždenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek.

Európska únia je pripravená zjednodušiť pravidlá upravujúce klinické skúšanie liekov

 | 27.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Exekutíva Európskej únie má predložiť nové pravidlá, ktoré majú farmaceutickým spoločnostiam a výskumu uľahčiť cezhraničné klinické skúšanie liekov, návrhom na zníženie nákladov a byrokracie.

Stanovisko MZ k aktuálnej situácii sestier a pôrodných asistentiek

 | 3.9.2012 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR dnes zverejnilo správu k aktuálnej situácii sestier a pôrodných asistentiek. Ústavný súd v júli tohto roka rozhodol o pozastavení účinnosti zákona č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Na základe tohto zákona mali sestrám od apríla 2012 stúpnuť platy.

Rozhodnutie odvolacieho súdu vo veci genetického patentu v prospech spoločnosti Myriad

 | 26.8.2012 | komentárov: 0

U.S. Federal Appeals Court opätovne potvrdil právo spoločnosti Myriad Genetics Inc. patentovať dva gény súvisiace s rakovinou prsníka a vaječníkov po tom, čo mu bol tento aktuálny prípad vrátený z U.S. Supreme Court na nové konanie.

Zverejnenie informatívnych materiálov k liekom s úradne určenou cenou na mesiac október

 | 21.8.2012 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo informatívne materiály s uvedením zoznamu liekov s určenenými úradnými cenami na mesiac október

Spotreba generických liečiv rastie

 | 17.8.2012 | komentárov: 1

Obrazok Rastúca spotreba generík zredukovala v uplynulom desaťročí výdavky na zdravotnú starostlivosť o viac ako bilión dolárov.

Pracovné rokovanie na ministerstve zdravotníctva k novelizácii "liekových" zákonov

 | 14.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na Ministerstve zdravotníctva sa minulý štvrtok uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami zdravotných poisťovní, Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností (SAFS), Asociácie zahraničných výrobcov generických liekov (GENAS) k novým návrhom noviel "liekových" zákonov.

Nová predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 | 3.8.2012 | komentárov: 0

Od 1. augusta 2012 je novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Monika Pažinková, MPH, ktorú do funkcie vymenovala vláda SR na svojom zasadnutí 25. júla 2012.

Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavil účinnosť zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek

 | 12.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej včera (11.7.2012) na neverejnom zasadnutí pléna pozastavil účinnosť zákona o mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.

Problémy klinického skúšania liekov na Slovensku

 | 28.6.2012 | komentárov: 0

Obrazok Aj to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, problémy klinického skúšania liekov sa nedotýkajú len zadávateľov klinického skúšania, ale aj samotného pacienta. V nasledujúcich riadkoch prinášame názor Ing. Bc. Štefana Mesároša, PhD., riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností, ktorý poukazuje na nedostatky právnej regulácie klinického skúšania liekov na Slovensku a jej negatívne dopady.

Komora nelékařů možná už příští rok

 | 20.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Prezidentka České asociace sester Dana Jurásková (ODS) představila přípravný výbor, který bude pracovat na vzniku nové komory nelékařských zdravotnických pracovníků. Česká republika v současnosti patří mezi jediné tři země Evropy, kde nelékaři nemají svou vlastní profesní komoru. To by se mohlo změnit již od ledna příštího roku.

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.: DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÝCH PRÁV V ZDRAVOTNÍCTVE časť II.

 | 18.1.2012 | komentárov: 0

ÚDZS a InEK sa dohodli na zverejnení zmluvnej ceny za vývoj DRG

 | 9.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dnes zverejnil tlačovú správu, podľa ktorej sa ÚZDS a Inštitút pre úhradový systém v nemocniciach (InEK) napokon dohodli na zverejnení ceny vyplývajúcej zo zmluvy o spolupráci pri vývoji a zavádzaní DRG systému na Slovensku. Ešte v polovici decembra úrad odmietol zverejniť dohodnutú cenu s konštatovaním, že ide o obchodné tajomstvo.

Ministerstvo zdravotníctva informuje o znížení doplatkov za zdravotnícke pomôcky

 | 21.12.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR informuje na svojich stránkach o znížení doplatkov za zdravotnícke pomôcky od 1. januára 2012.

ČLK chce podat stížnost u ÚS kvůli přeregistracím

 | 21.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vedení České lékařské komory (ČLK) chce podat stížnost u Ústavního soudu kvůli povinnosti přeregistrací pro soukromé lékaře. ČTK to na sjezdu ČLK, který dnes končí v Brně, řekl šéf komory Milan Kubek. Podáním stížnosti pověřuje vedení komory i závěrečné usnesení sjezdu. Nově si zažádat o povolení činnosti ukládá soukromým lékařům zákon, který počátkem listopadu schválila sněmovna.

Lékaři zemí Visegrádské čtyřky jsou připraveni podávat výpovědi společně

 | 14.11.2011 | komentárov: 1

Obrazok Minulý víkend proběhlo v maďarském Visegrádu jednání lékařských odborových organizací Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Jejich zástupci se za podpory lékařských komor daných zemí dohodli na spolupráci v oblasti ochrany práv a zájmů zaměstnanců ve zdravotnictví s cílem vyvinout účinnější tlak na vlády jednotlivých zemí.

Zákon o odmeňovaní sestier je v pripomienkovom konaní

 | 14.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na základe predloženého návrhu zákona sa priemerný mzdový nárok sestry a pôrodnej asistentky v porovnaní s výškou mzdy za prvý polrok 2011 zvýši v priemere o 23,89 %. Štát to pritom bude stáť nemalé zdroje. V roku 2012 viac ako 58 mil. eur, rok na to takmer 80 mil. eur a v roku 2014 vyše 82 mil. eur.

Heger predstavil dalšiu fázu a chystané normy zdravotníckej reformy

 | 9.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Minister zdravotníctva Leoš Heger (TOP 09) predstavil ďalšiu fázu svojej reformy zdravotníctva. V článku uvádzame zákony a kroky, ktoré se chystajú.

Uhol pohľadu na premeny slovenského zdravotníctva II.

 | 4.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Rád by som sa v krátkosti dotkol aj samotného financovania zdravotníctva prostredníctvom zdravotného poistenia. Za tie roky sme boli svedkami „boom-u“ vzniku zdravotných poisťovní a s postupným „marazmom“ transformácie, aj svedkami postupnej likvidácie poisťovní a redukcie trhu zdravotného poistenia až na úroveň súčasného stavu. Je potrebné poznamenať, že dnešný stav je asi ten najhorší, ktorý mohol vzniknúť, keď na trhu máme dve veľké zdravotné poisťovne - štátna verzus neštátna a jednu menšiu neštátnu.

Sprístupnenie databázy klinického skúšania v Slovenskej republike

 | 3.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejňuje na svojej stránke databázu intervenčných klinických skúšaní, ktoré boli schválené v Slovenskej republike od 1.5.2004. Tieto údaje sú súčasťou databázy Európskej únie pod názvom EudraCT, kde je možné nájsť informácie aj z ostatných štátov Európskej únie (EÚ) a Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA).

Ukrajina je európskym centrom obchodu s orgánmi

 | 2.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na Ukrajine prekvitá čierny trh s ľudskými orgánmi, a to vďaka zúfalým žiadateľom, ktorým systém zdravotnej starostlivosti a legislatíva sťažujú prístup k orgánom potrebným na transplantáciu. Kompetentné orgány sa snažia dostať problém pod kontrolu, ale ich manévrovací priestor je obmedzený ukrajinskými zákonmi o transplantáciách.

Uhol pohľadu na premeny slovenského zdravotníctva I.

 | 2.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok V zdravotníctve pracujem viac ako 20 rokov, teda považujem sa za človeka ktorého pohľad na fungovanie slovenského zdravotníctva je prinajmenšom zainteresovaný. O to viac, že za tie roky som prešiel od radového sekundárneho lekára cez pedagóga, štátneho lekára, privátneho lekára až po riaditeľa prosperujúcej firmy poskytujúcej zdravotnú staroslivosť. Na konci osemdesiatych a začiatku 90-tych rokov som ako začínajúci lekár, ktorý sa ocitol na prahu historickej spoločenskej zmeny vzhliadal do budúcna s optimizmom, nádejami a predovšetkým očakávaniami.

Európska komisa schválila rozdelenie finančných príspevkov na rok 2011

 | 31.10.2011 | komentárov: 0

Evropská komise (EK) vydala 4. října rozhodnutí, ve kterém schvaluje alokaci finančních příspěvků na rok 2011 v rámci 2. akčního programu.

OECD: V maďarskom zdravotníctve budú potrebné veľké zmeny

 | 18.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok 13. októbra 2011 sa u našich južných susedov konala medzinárodná konferencia HEALTH 2.0 o nových smeroch v zdravotnej politike, ktorú organizovalo maďarské Economic Daily. V nasledujúcich riadkoch prinášame zopár postrehov.

Dozor nad reklamou liekov

 | 13.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok ŠÚKL na svojom portáli uvejenil prezentáciu, ktorá sa venuje reklame liekov z právneho aj praktického pohľadu. Keďže ide o zaujímavú a aktuálnu tému ponúkame vám upozornenie na tieto informácie aj my.

Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 | 10.10.2011 | komentárov: 0

ÚDZS vydal 12. číslo svojho vestníka, kde rozoberá 3 Metodické usmernenia.

Spotrebitelia nakupujúci lieky na internete sa vystavujú vážnemu nebezpečenstvu

 | 7.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na konci septembra 2011 sa začala medzinárodná operácia PANGEA IV riadená Interpolom i Svetovou colnou organizáciou zameraná na zistenie výskytu tisícky nepravých liekov na internete. Do tejto operácie sa zapojilo 81 štátov (medzi nimi aj Francúzsko).

Francúzsko: Národné zhromaždenie prijíma reformu liečiv

 | 6.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Francúzske Národné zhromaždenie schválilo v utorok 4.októbra 2011 veľkou väčšinou poslancov návrh zákona určený na posilnenie kontroly liekov.

Pozitívne zmeny v prospech pacientov

 | 29.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na ministerstve zdravotníctva sa 27. septembra 2011 stretli zástupcovia pacientskych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Združenie na pomoc diabetikom, Slovak Crohn Club, Združenie sclerosis multiplex Nádej, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných) s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom a s predstaviteľmi Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR na čele s generálnou riaditeľkou Michaelou Cesnakovou.

ÚS otevřel spor lékařky s pojišťovnou o překročení limitu na léky

 | 29.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pojišťovny by neměly penalizovat lékaře, pokud v odůvodněných případech překročí limit na předpis léků. Vyplývá to z nálezu Ústavního soudu (ÚS) ve sporu pražské lékařky Marty Böhmové a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZPMV) ČR o sankci 5146 korun za překročení limitu na léky ve 2. čtvrtletí 2004. Případem se musí znovu zabývat Městský soud v Praze. Bude řešit, zda lékařka skutečně poskytovala nezbytnou a neodkladnou péči, což v původním řízení vůbec nezkoumal.

Záverečný workshop ,,Zdravotníctvo 2020“

 | 21.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na ministerstve zdravotníctva bol 19. septembra 2011 štvrtý, záverečný workshop Fórum „Zdravotníctvo 2020“. Jeho účastníci diskutovali na tému „Reformné kroky pre fungujúce zdravotníctvo.“

Zbytočné úkony a liečba odpčerpávajú v EÚ zdroje na zdravotníctvo

 | 20.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Analýzy ukazujú, že doktori predpisujú príliš veľa liekov a vykonávajú zbytočné chirurgické zákroky, čo odčerpáva investície do inovácií v zdravotnej starostlivosti.

Poslanci schválili 350 miliónov eur na ozdravenie nemocníc

 | 9.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Poslanci Národnej rady SR 8. septembra 2011 odsúhlasili použitie štátnych finančných aktív vo výške 350 mil. eur na oddlženie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.

Soud USA zamítl dvě žaloby proti povinnému zdravotnímu pojištění

 | 9.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Odvolací soud v americkém státě Virginie dnes zamítl dvě žaloby proti zavádění povinného zdravotního pojištění, které je základní součástí zdravotnické reformy prezidenta Baracka Obamy. Jde o další dílčí úspěch v boji o obhájení reformy z hlediska ústavy. I tak se ale předpokládá, že otázku bude muset do prezidentských voleb v příštím roce rozhodnout Nejvyšší soud USA.

Téma mesiaca: Reforma a financovanie zdravotníctva

 | 7.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vždy odohráva v kontexte konkrétnej doby, ktorá je charakterizovaná viacerými parametrami. Situácia, ktorá vládne v zdravotníctve sa dá označiť za nevyhovujúci stav, ktorý škodí všetkým zúčastneným stranám, hlavne pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Dá sa povedať, že v rámci novodobej histórie Slovenska sme nemali systém, ktorý by zabezpečil fungovanie služby pre spokojnosť všetkých a eliminoval rizikové faktory, ktoré ho ohrozujú.

Poisťovne by mali budúci rok začiať hradiť o jeden pokus o umelé oplodnenie naviac

 | 30.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Nyní pojišťovny pacientkám hradí tři pokusy a čtvrtý ve výjimečných případech. Stejně jako dnes budou zdravotní pojišťovny proplácet umělé oplodnění jen ženám mezi 22 a 39 rokem věku. V odůvodněných případech pak už od 18 let.

Postoj Grémia majitelů lékáren (GML) k elektronickým aukcím léků

 | 29.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dosavadní znění § 39e o tzv. úhradové soutěži v rámci novely zákona č. 48/1997Sb. je formulováno tak, že realizace zmíněné novely by v praxi přinesla nemalá rizika, zejména pro české pacienty a systém lékové péče obecně.

Vládny návrh zmeny nariadenia vlády v legislatívnom procese

 | 24.8.2011 | komentárov: 0

Legislatívny portál SR obsahuje vlástný materiál nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pacientska akadémia bude vzdelávať o farmavýskume

 | 24.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Plánovaná európska akadémia má vzdelávať zástupcov pacientov a laickú verejnosť o plánovaných liekoch o klinických štúdiách, bezpečnosti liekov, ich farmakoeekonomike a involvovaní pacientov vo vývoji liekov.

Pacienti by mali zaznamenať zlepšenie v oblasti darovania a transplantovania orgánov

 | 23.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Európske riaditeľstvo pre kontrolu liekov a zdravotnú starostlivosť Rady Európy (European Directorate for the Quality of Medicines and healthcare, EDQM) zahájilo minulý mesiac v Moldavsku trojročný program, ktorý má slúžiť na podporu darcovstva orgánov a transplantácií v čiernomorskom regióne.

Antikoncepciu v USA budú plne hradiť poisťovne

 | 10.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Obamova vláda vydala v minulý pondelok nariadenie, podľa ktorého musia zdravotné poisťovne Spojených štátov ženám plne hradiť antikoncepciu, ako aj ďalšie služby vrámci preventívnej zdravotnej starostlivosti. Toto poverenie Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych služieb (Health and Human Services Department) je významným rozhodnutím vrámci dlhotrvajúcich diskusií o otázkach zdravia ženy, v ktorých proti sebe stoja skupiny podporujúce plánovanie rodičovstva na jednej strane a konzervatívne organizácie na strane druhej.

Odpočet ministra zdravotníctva SR za prvý rok v funkcii

 | 2.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na stránke Ministerstva zdravotníctva SR uverejnili sumár krokov, ktoré urobili prvý rok v úrade. Ivan Uhliarik toto obdobie nazval "Rok záchrany systému pred kolapsom a my Vám ponúkame toto hodnotenie aj na našom portáli.

Nekalé praktiky organizácie Planned Parenthood

 | 25.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Autor William Saunders sa v príspevku venuje problematike dotovania organizácie Planned Parenthood zo štátnych a federálnych fondov. Ide o organizáciu, ktorá je hlavným poskytovateľom výkonu interrupcií v Spojených štátoch amerických.Saunders zastáva názor, že štáty ani federácia by nemali financovať aktivity Planned Parenthood, pretože zanedbáva plnenie zákonnej povinnosti ohlasovať sexuálne zneužívanie mladých dievčat ich rodinnými príslušníkmi alebo ich zneužívanie na prostitúciu. Okrem toho, sa domnieva, že prioritou tento organizácie nie je zdravie a ochrana zdravia mladých žien, ako prehlasuje, pretože pri medikácii nedodržiava zákonné štandardy. Autor vychádza zo záverov správy, ktorú vypracovala Americans United for Life (AUL, Američania spoločne pre život) – najväčšia organizácia podporujúca život. Ide o vyhranený, avšak nesporne podstatný názor k téme aktuálne diskutovanej americkou verejnosťou.

Vestník ÚDZS 7/2011 a 8/2011

 | 22.7.2011 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil na svojich stránkach siedme a ôsme vydanie vestníka ÚDZS. V tomto prípade vydáva úrad obe čísla Vestníka okrem elektronickej podoby aj v tlačenej forme. Obsahom siedmeho vydania je Správa o činnosti ÚDZS za rok 2010, obsahom ôsmeho vydania Správa o vykonávaní verejného zdravotného poistenia za rok 2010.

Stretnutie konzultantov ÚDZS

 | 28.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 23. júna 2011 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“) pod vedením predsedu úradu Jána Gajdoša a lekárov, ktorí vykonávajú odbornú konzultačnú činnosť pri výkone dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Výber lieku asi ostane na lekárovi

 | 1.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pri ministrovi Uhliarikovi už nestoja ani jeho koaliční partneri. Poslanci z SDKÚ aj zo SaS kritizujú jeho zámer, aby lekár mohol predpisovať len účinnú látku, a nie liek.

Významné změny v lékové politice přinesou úspory pacientům i celému systému a zároveň se stanou velmi silným protikorupčním opatřením

 | 20.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo v souladu s programovým prohlášením vlády významné změny v lékové politice. Reforma lékové politiky přinese především zavedení takzvaného elektronického receptu, zrušení poplatku za položku na receptu a jeho nahrazení poplatkem za recept ve výši 30 korun, dále změnu způsobu stanovování maximálních cen léčiv, zrychlený vstup levných léčiv do systému úhrad či zavedení pozitivních listů zdravotních pojišťoven.

VšZP má portál na overovanie nárokov na starostlivosť

 | 19.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Poistenci alebo poskytovatelia okamžite získajú spätnú informáciu o tom, či poistenec má alebo nemá nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

e-Health na Slovensku

 | 9.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Európskou úniou pripravilo projekt eHealth - elktronické zdravotníctvo . Projekt eHealth poskytuje informácie zdravotníckym pracovníkom, občanom SR a dokonca aj občanom EÚ .

Reforma zdravotnictví se stává realitou, vláda ji schválí do konce května

 | 9.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok V zdravotníctve Českej republiky sa schyľuje k zmenám . Reforma zdravotníctva , ktorá je prioritou ministra zdravotníctva Leoša Hegera , sa už čoskoro dostane do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR .

Dovoľme nemocniciam vyberať poplatky

 | 22.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok V ostatných dňoch sa v spoločnosti opätovne rozvírila diskusia o poplatkoch v zdravotníctve. Stratová Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa snaží šetriť, a tak znižuje úhrady nemocniciam, z ktorých sú mnohé zadlžené. Niektoré, najmä menšie nemocnice, už vyčerpali do značnej miery svoj potenciál na zefektívňovanie činností, a tak hľadajú ďalšie cesty, ako sa dostať k dodatočným zdrojom.

Výročná správa ŠÚKL

 | 22.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 15.apríla 2011 ŠÚKL uverejnil na svojich stránkach Výročnú správu o činnosti štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2010 .

Ministerstvo zdravotnictví ČR uzavřelo s Českou asociací sester memorandum garantující zlepšení podmínek nelékařských pracovníků

 | 10.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ministr zdravotnictví Leoš Heger a prezidentka České asociace sester Dana Jurásková uzavřeli společné Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Stejně jako v případě lékařů chce ministerstvo i nelékařským pracovníkům touto cestou garantovat zlepšení podmínek. Memorandum se zaměřuje zejména na oblasti vzdělávání, posilování kompetencí, reformní a protikorupční kroky ministerstva a rovněž zvyšování platů nelékařských pracovníků.

Vláda schválila návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach

 | 18.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vláda SR na rokovaní zo 16. februára 2011 schválila novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Zmenu právnej normy iniciovala poslankyňa Katarína Cibulková (SDKÚ - DS) a novela predpokladá, že ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za svojich poistencov budú od budúceho roka vykonávať zdravotné poisťovne.

Uhliarik: Nemocnice môžu vyzerať inak

 | 18.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Žiadna nemocnica by po zmene na akciovku nemala skrachovať, myslí si minister zdravotníctva IVAN UHLIARIK z KDH. Či ostanú aj všetky oddelenia a lôžka, zaručiť nevie. Prečítajte si viac v rozhovore pre denník SME...

Lékaři, kteří zastoupí kolegy, nebudou trestně odpovědní

 | 15.2.2011 | komentárov: 1

Obrazok Lékaři, kteří by po 1.březnu po odchodu kolegů z nemocnic poskytovali péči, budou mít ochranu v případě stížností pacientů. Neponesou podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) trestněprávní či jinou odpovědnost kvůli případnému přetížení a obtížným podmínkám, za nichž by museli pracovat. Podle ministra jsou taková pravidla ve stavu krajního nebezpečí možná.

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v štátoch EÚ

 | 14.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Lekárnické listy SLK v čísle 1/2011 publikujú zaujímavý článok o lekárenskej starostlivosti v Únii. Môžete si ho prečítať aj u nás.

Efektívnosť v liekovej politike (zásadné kroky k reforme liekovej politiky)

 | 2.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Lieková politika je oblasť, v ktorej MZ SR hneď po nástupe nového vedenia avizovalo postupné zmeny - nie znižovať náklady na úkor zdravotného stavu, ale zabezpečiť, aby liečba bola racionálna a efektívna, aby sa účinne realizovali systémové kroky na spomalenie rastu nákladov na lieky, ktoré sú súčasťou reformy liekovej politiky.

Podpora zdraví v projektech EU

 | 1.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dne 8. prosince 2010 se uskutečnil v prostorách Státního zdravotního ústavu seminář Podpora zdraví v projektech EU. Cílem semináře bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s výsledky Evropských projektů řešených v SZÚ, které mohou být využitelné v praxi, výzkumu a strategiích v ČR na národní, regionální a lokální úrovni a zvýšit informovanost o možnostech financování projektů ze prostředků EU.

ÚS SR: Obmedzenie zisku poisťovní je protiústavné

 | 26.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dnes rozhodol Ústavný súd SR na verejnom zasadnutí o podaní, ktoré sa týka obmedzenia zisku zdravotných poisťovní. Na základe podania 49 poslancov bola napadnutá zákonná úprava posúdená ako protiústavná a ÚS SR konštatoval nesúlad s ústavou a dodatkovým protokolom Dohovoru.

Únia opäť kontroluje farmaceutické spoločnosti

 | 25.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Po nedávnych neohlásených inšpekciách vo farmaceutických spoločnostiach Komisia požiadala niektoré z nich, aby poskytli viac informácii o patentových dohodách s výrobcami generík. Cieľom pravidelných kontrol má byť ochrana konkurencie na trhu a ľahší prístup lacnejších liekov pre spotrebiteľov.

Lékaři se bojí o místa, musí podepisovat sporné smlouvy

 | 17.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Často je to po nástupu do prvního zaměstnání pracovní smlouva na dobu určitou, konkrétně na rok, ale vzápětí jsou nuceni podepisovat i kvalifikační dohodu, která je svazuje s nemocnicí až na deset let. Touto druhou smlouvou se nemocnici upisují pod hrozbou až půlmiliónové finanční sankce, že z ní neodejdou pět let do a dalších pět let po složení atestace.

Usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

 | 17.3.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva vydalo dva nové vestníky, a to osobitné vydanie,ktoré obsahuje odborné usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a vestník čiastky 1 - 3/2010.

Zásielkový predaj liekov a pomôcok

 | 10.3.2010 | komentárov: 0

V zbierka zákonov bola vyhlásená vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok. Vyhláška upravuje otázky týkajúce sa subjektov oprávnených na činnosť zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok, konkrétnu organizáciu tejto činnosti a dôvody reklamácie lieku, či zdravotníckej pomôcky.

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou

 | 7.1.2010 | komentárov: 1

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou vydal novelizované metodické usmernenie č. 1/5/2007 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s účinnosťou od 1.1.2010.

„Ochrana“ medicínskeho postupu ako výsledku výskumnej práce

 | 26.8.2009 | komentárov: 0

Obrazok Je samozrejmosťou, že stále zrýchľujúci sa vývoj techniky neobchádza ani oblasť medicíny. Každý nový posun pri riešení parciálnych otázok vznikajúcich v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti je potenciálnym základom pre ďalšie objavy, vynálezy, technické riešenia, zlepšovacie návrhy ale aj know-how, ktoré dokážu zlepšiť, zefektívniť či znížiť cenu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, teda v konečnom dôsledku sú schopné predĺžiť ľudský život.