Články | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Práva/povinnosti pri poskytovaní zdr. starostlivosti


Všeobecní lekári pre dospelých navrhujú zaviesť solidárny poplatok od pacientov

 | 10.4.2017 | komentárov: 0

Obrazok Poplatok by mal byť dve až štyri eurá za každú návštevu ambulancie v závislosti od regiónu.

Nové pravidlá EÚ pre bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky

 | 13.3.2017 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 7. marca 2017 prijala Rada EÚ nové nariadenia za účelom zvýšenia bezpečnosti zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov pri súčasnom zachovaní včasného prístupu k inovatívnym zdravotníckym riešeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ A ÚHRADE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. II. ČASŤ

 | 20.9.2016 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame Vám pokračovanie príspevku, týkajúceho sa zmlúv o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti. Materiálne zabezpečenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je nesmierne dôležité, a to nie len pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úroveň zabezpečenia sa často prejaví na kvalite poskytovaných služieb, čo môžu pocítiť predovšetkým dotknutý pacienti.

Oznámenie o vydaní opatrenia ustanovujúceho výšku bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016

 | 8.6.2016 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo oznámenie o vydaní opatrenia týkajúceho sa výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie „nadštandardu" 2. časť

 | 24.2.2016 | komentárov: 0

Obrazok Štandard a nadštandard v zdravotníctve je v prvom rade spoločenským problémom vzhľadom na to, že primárnym záujmom človeka je vždy ochrana ľudského života a zdravia. Prvá časť príspevku bola zameraná na otázku kedy zdravotná poisťovňa môže uhradiť zdravotnú starostlivosť nad rámec štandardu. V tejto druhej časti príspevku budú predmetom pozornosti lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. V závere je pozornosť venovaná pojmu nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Nežiaduce účinky liekov je možné hlásiť aj elektronicky

 | 5.2.2016 | komentárov: 0

Obrazok Štátny ústav pre kontrolu liečiv zavádza od januára 2016 elektronický formulár pre hlásenie nežiaducich účinkov liekov. Od januára tak môžu pacienti aj zdravotnícky pracovníci hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky liekov aj formou elektronického formulára.

Lieči lekár (len) liekmi? Právne aspekty vzťahu liekov a výživových doplnkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 | 24.6.2015 | komentárov: 0

Obrazok Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je laickou verejnosťou častokrát vnímané ako návšteva lekára, od ktorého sa štandardne odchádza s predpísanými liekmi. Keďže úlohou lekára je liečiť, bude práve táto myšlienková skratka dôvodom na taktúto formuláciu: "Lekár lieči liekmi". Táto veta však v určitých situáciách zdravotníckej reality nemusí dostatočne odrážať komplex vzťahov, povinností a postupov, ktoré pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti existujú.

Metodický pokyn Finačného riaditeľstva k zdaňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov

 | 28.4.2015 | komentárov: 0

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Metodický pokyn k zdaňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov, tak ako ho upravuje novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa prijatím zákona č. 77/2015 menia a dopĺňajú

 | 21.4.2015 | komentárov: 0

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v dotknutých špecializačných odboroch sú povinný zosúladiť názvy ambulancií a požiadať o zmenu povolenia.

NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP

 | 1.4.2015 | komentárov: 0

Prezidentom pôvodne vrátený návrh novely zákona týkajúci sa úhrady za služby u lekára prelomila hlasovaním Národná rada SR a zmeny boli prijaté v pôvodne navrhovanej verzii.

VYHLÁŠKA MZ SR O VYHOTOVENÍ TLAČÍV URČENÝCH NA PREDPISOVANIE LIEKOV

 | 25.3.2015 | komentárov: 0

Na publikáciu v Zbierke zákonov SR bola odoslaná vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja.

SR: Zdravotná poisťovňa Dôvera nedávno spustila službu Bezpečné lieky online

 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Služba Bezpečné lieky online je unikátna služba s okamžitým prenosom dát o zdravotnej starostlivosti poskytnutej konkrétnemu pacientovi. Jej primárnym cieľom je bezpečnejšia liečba vďaka menšiemu počtu duplicíty pri predpisovaní liekov a menšiemu riziku vzniku liekových interakcií u pacientov.

UD 2014 Bratislava: Pokračujeme treťou diskusiou o bezpečnosti liekov!

 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí poslednej tretej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra 29. októbra v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Hosťami diskusie bezpečnosti liekov a právnej zodpovednosti nazvanej „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní . Platí to aj v zdravotníctve? “ budú Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. – Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), PharmDr. Monika Lainczová –Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s., doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, MUDr. Pavol Gibala, CSc. – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a JUDr. Ivan Humeník, PhD. – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSTATIS DISPUTATIONES 2014: Ktorý liek je pre mňa najlepší?

 | 22.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 15. októbra 2014 uskutočnila druhá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sa prvýkrát koná aj v Bratislave v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Univerzita Komenského v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK, ako aj ELSA Bratislava a SLoMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu primátor mesta Bratislava – doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK), poisťovne Dôvera, spoločnosti Phoenix a spoločnosti Medtronic.

ÚDZS vydal Vestník č. 16

 | 20.10.2014 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal nový vestník.

Príďte diskutovať na UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014!

 | 24.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z., organizuje v mesiaci október a november už tretí ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONE. Tento rok budeme diskutovať okrem okrem Košíc aj v Bratislave, a to na pôde UNIVERZITY KOMENSKÉHO.

Zmena zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia

 | 25.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Skupina poslancov NRSR predložila návrh na zmenu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom zmeny je reagovať na problémy, ktoré vyplývajú z toho, že v súčasnosti sa odmeny, ktoré dostávajú zdravotne postihnutí športovci za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách, považujú za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Nové číslo The Journal of Practical Ethics

 | 10.7.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Practical Ethics, Vol 2, Number I., June 2014.

Vyšlo nové číslo časopisu Bioethics

 | 9.7.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Bioethics, Vol 39, Issue 28, Issue 5, June 2014.

JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

 | 30.6.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa prejednáva prípad odmietnutia poskytnutia neodkladnej starostlivosti lekárom (sp. zn. 8 Szd 1/2011).

Nájde etika klinického skúšania na Slovensku cestu?

 | 23.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok O etike v medicíne môžeme hovoriť od čias Hippokrata, ktorý položil základy medicíny ako vedného odboru a zároveň definoval kódex k prístupu ku chorému. Etika medicíny a zároveň experimentálnej medicíny prekonávala vzostupy a pády, ktoré počas storočí pomáhali rozvoju medicíny a k zlepšenie kvalitu liečby. S vedeckým pokrokom prerodom alchýmie na farmáciu sa otvárala aj otázka etiky výskumu na človeku.

ÚDZS: Platobná schopnosť zdravotných poisťovní

 | 13.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ustanovil vo svojom Vestníku č. 8/2014 podmienky preukázania platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za apríl 2014 v súlade so zákonom 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OSN: 7. Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

 | 2.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok V dňoch 10.-12.6.2014 sa uskutoční Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

KALIFORNIA: DOHODY O SUROGÁCII A RODIČOVSKÉ PRÁVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU

 | 28.5.2014 | komentárov: 0

Obrazok Surogačné materstvo (surrogacy) je inštitút, ktorý dáva párom, ktorí z rôznych príčin nemôžu mať dieťa, možnosť, že im dieťa vynosí a porodí náhradná matka (surrogate mother). Tento inštitút je uzákonený len v niektorých krajinách, pričom právne regulácie surogačného materstva sa v jednotlivých krajinách odlišujú. Odlišujú sa najmä v tom, že niektoré štáty priznávajú všetky práva k dieťaťu náhradnej matke, teda žene, ktorá toto dieťa porodí. Na druhej strane, iné štáty majú takú právnu úpravu, že všetky rodičovské práva k dieťaťu patria výlučne páru, ktorý uzatvorí so surogačnou matkou tzv. dohodu o surogácii (pre-birth order), teda budúcim rodičom.

MUDr. Peter Bandura, PhD. Systém rýchlej výstrahy nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 | 7.4.2014 | komentárov: 0

Jedná sa o dobrovoľný webový systém pre zdieľanie a výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa bezpečnosti pacientov a výmeny osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti pacientov medzi členskými štátmi EÚ. Cieľom tohto mechanizmu je efektívne a rýchlo šíriť informácie medzi členskými štátmi o otázkach bezpečnosti pacientov a osvedčených postupov, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich udalostí a zároveň umožnila skorá reakciu v závislosti od ich závažnosti.

MUDr. Peter Bandura, PhD. - Projekt vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitnú zdravotnú starostlivosť /PaSQ – Patient Safety and Quality of Care/

 | 31.3.2014 | komentárov: 0

Obrazok Nedávne štúdie OECD ukazujú, že výskyt nežiaducich udalostí - úmrtnosti v Európskej únii sa blíži k 1 úmrtiu na 100 000 obyvateľov. To by znamenalo, že takmer 5000 osôb zomrie každý - rok v dôsledku nepriaznivých zdravotných príhod. Tieto údaje, aj keď dosť alarmujúce, sú veľmi podceňované, pretože vychádzajú z vykazovania zdravotníckych pracovníkov. Odhaduje sa, že v členských štátoch EÚ 8% a 12 % pacientov prijatých do nemocníc trpí v dôsledku nežiaducich udalostí počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bezpečnosť pacientov a kvalita zdravotnej starostlivosti predstavuje prioritnú agendu Európskej komisie. Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje projektu vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Národným kontaktným miestom projektu je Ministerstvo zdravotníctva a ako pridružený partner sa na projekte podieľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento projekt združuje všetky členské krajiny Európskej únie a Nórsko. Na jeho financovaní sa podieľajú zúčastnené krajiny a zároveň je spolufinancovaný a podporovaný Európskou komisiou v rámci programu verejného zdravia. Partnermi projektu sú aj medzinárodné Európske organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva.

Kanada: Najvyšší súd sa bude zaoberať právom na asistovanú samovraždu

 | 29.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Najvyšší súd Kanady informoval, že bude zaoberať odvolaním Asociácie občianskych slobôd Britskej Kolumbie (BCCLA), na základe ktorého by bolo poskytnuté nevyliečiteľne chorým Kanaďanom právo na asistovanú samovraždu. Prípad sa týka dospelých ľudí, ktorí sú vážne a nevyliečiteľne chorí, no zároveň duševne schopní rozhodnúť sa, či chcú využiť právo na poskytnutie lekárskej pomoci urýchliť ich smrť na základe osobitných ochranných opatrení.

Povolenie na prevádzkovanie pozemnej záchrannej zdravotnej služby

 | 24.1.2014 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň vyhlásilo tretie kolo výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v sedemdesiatich štyroch mestách Slovenska. Šestnásť z týchto povolení sa týka sanitiek s lekárom (RLP), ostatné sa týkajú sanitiek s posádkou bez lekára (RZP).

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

 | 9.1.2014 | komentárov: 0

Národná rada SR bude v blízkej dobe hlasovať o návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). 4. januára bolo skončené medzirezortné pripomienkové konanie. Návrh predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR na základe Plánu práce Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2013. Podľa dôvodovej správy bude mať novela pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie (zariadenia sociálnych služieb) a pozitívne sociálne vplyvy.

Clara pacta, boni amici - „zmluvnosť“ vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti II.

 | 30.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Článok sa venuje aktuálnej téme – analýze zmluvného právneho vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Článok si dáva za cieľ ponúknuť komplexný pohľad na uvádzaný vzťah nielen z hľadiska právneho, či ekonomického, ale v rámci možností aj etického. V prípade vzťahu poskytovateľ – pacient sa jedná sa o špecifickú reláciu, ktorá obsahuje prvky administratívneho, zmluvného, a vykazuje prítomnosť znakov aj spotrebiteľského vzťahu. Slovenská právna úprava s týmto prierezovým chápaním doteraz nerátala. Z tohto dôvodu je nutné opätovné prehodnotenie právneho postavenia medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na základe takéhoto postoja bude možné hlbšie pochopiť špecifickosť tohto vzťahu a prispôsobiť tomu právne využitie zmluvnej slobody v duchu „Clara pacta, boni amici“. Pre jasnejšiu ilustráciu je ponúknutá komparácia právneho vzťahu lekár – pacient a jeho tradícia v podmienkach Slovenskej republiky s vývinom tohto inštitútu v podmienkach vybraných zahraničných štátov, ako aj názory zahraničných autorít.

Clara pacta, boni amici - „zmluvnosť“ vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti I.

 | 18.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Článok sa venuje aktuálnej téme – analýze zmluvného právneho vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Článok si dáva za cieľ ponúknuť komplexný pohľad na uvádzaný vzťah nielen z hľadiska právneho, či ekonomického, ale v rámci možností aj etického. V prípade vzťahu poskytovateľ – pacient sa jedná sa o špecifickú reláciu, ktorá obsahuje prvky administratívneho, zmluvného, a vykazuje prítomnosť znakov aj spotrebiteľského vzťahu. Slovenská právna úprava s týmto prierezovým chápaním doteraz nerátala. Z tohto dôvodu je nutné opätovné prehodnotenie právneho postavenia medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na základe takéhoto postoja bude možné hlbšie pochopiť špecifickosť tohto vzťahu a prispôsobiť tomu právne využitie zmluvnej slobody v duchu „Clara pacta, boni amici“. Pre jasnejšiu ilustráciu je ponúknutá komparácia právneho vzťahu lekár – pacient a jeho tradícia v podmienkach Slovenskej republiky s vývinom tohto inštitútu v podmienkach vybraných zahraničných štátov, ako aj názory zahraničných autorít.

Súdny dvor EÚ: rozhodnutie vo veci týkajúcej sa rozširovania klamlivých informácií zdravotnou poisťovňou

 | 2.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, ktorý sa týka otázok šírenia klamlivých informácií rozširovaných zdravotnou poisťovňou v systéme zákonného sociálneho zabezpečenia.

Vydanie biologického materiálu po smrti osoby jej príbuzným

 | 28.11.2013 | komentárov: 0

Ústavný súd Slovenskej republiky sa zaoberal sťažnosťou, ktorej obsahom bola požiadavka pozostalých príbuzných vydať biologický materiál odobratý pri pitve ich zosnulej príbuznej. Toto uznesenie nájdete v sekcii česká a slovenská judikatúra (sp. zn. I. ÚS 206/2012 – 17).

Tasmánia legalizovala interrupciu

 | 27.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Parlament austrálskeho štátu Tasmánia schválil po dlhej debate návrh zákona o reprodukčnom zdraví /Reproductive Health (Access to Terminations) Bill/, ktorý dekriminalizuje "umelé" ukončenie tehotenstva, a zároveň upravuje spôsob uplatňovania tzv. výhrady vo svedomí.

doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD.: Bolo by možné liečiť bez liekov? II.

 | 20.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame druhú časť príspevku hosťa mesiaca NOVEMBER doc. ThDr. Ing. Inocenta M. Vladimíra Szaniszló, OP, PhD. z Inštitútu aplikovanej etiky prof. Spesza. Druhá časť sa venuje témam biomedicínskeho výskumu, a to konkrétne otázkam: Existuje morálna povinnosť zúčastniť sa výskumu? Prečo by účasť na výskume nemala byť odmeňovaná? Ako by malo vyzerať etické zapojenie pacienta do výskumu? Aké sú hlavné morálne dilemy spojené so skúšaním liekov?

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v otázke právomoci klasifikovať prípravok ako liek v inom členskom štáte uvádzaný na trh ako zdravotnícka pomôcka

 | 30.10.2013 | komentárov: 0

Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie súviaceho s konaním vo veci Laboratoires Lyocentre proti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ktorá sa týka právomoci príslušného vnútroštátneho orgánu klasifikovať ako liek na humánne použitie prípravok uvádzaný na trh v inom členskom štáte ako zdravotnícka pomôcka.

ŠTARTUJEME UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013!

 | 10.10.2013 | komentárov: 1

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. Vás pozýva na prvú diskusiu z cyklu štyroch interaktívnych odborných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013.

Chrípkové obdobie bez paralenu

 | 4.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len ŠUKL) na základe oznámenia liekovej agentúry SÚKL Praha vydal 18.9.2013 rozhodnutie, ktorým stiahol z predaja liek PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm lx24 držiteľa registrácie Zentiva ak. s., Česká republika, z úrovne distribútorov a lekární.

Preskúmanie lekárskeho posudku súdom

 | 23.9.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra prinášame nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa P.R. týkajúcej sa preskúmania lekárskeho rozsudku o dlhodobej pracovnej nespôsobilosti sťažovateľa (sp. zn. III. ÚS 117/07).

Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, máte čas už len do konca mesiaca

 | 19.9.2013 | komentárov: 0

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o zdravotnom poistení) je právom poistenca podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. Na podanie prihlášky máte čas do konca mesiaca september.

Dôvody pre odmietnutie súhlasu s liečbou v zahraničí

 | 10.9.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme zaradili rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa dôvodov, pre ktoré možno neudeliť súhlas s liečbou v zahraničí (C 372/04)

Informovaný súhlas v španielskom práve, jeho význam a občianskoprávna zodpovednosť pri jeho absencii

 | 3.9.2013 | komentárov: 0

Obrazok Občianskoprávna zodpovednosť v rámci zdravotnej starostlivosti je nepochybne jednou z hlavných právnych otázok súčasného španielskeho právneho prostredia. Vývoj lekársko-zdravotnej zodpovednosti v Španielsku, ako aj hypotézy o tom, aké bude mať následky zodpovednosť lekárov, sa rýchlo vyvíjali, od dôkazného bremena a príčinnej súvislosti zavinenia a následkov, k objektívnej zodpovednosti s cieľom odškodniť akýkoľvek neuspokojúci výsledok lekárskej starostlivosti. Bolo potrebné však pri tom brať do úvahy skutočnosť, že medicína je veda axiologická a nepresná, v ktorej nemôže byť výsledok nikdy zaručený, pretože ho ovplyvňuje množstvo faktorov endogénnej ako aj exogénnej povahy. Preto teda nemožno pripustiť tvrdenie, že pacient s rovnakou diagnózou sa za použitia rovnakej liečby uzdraví tak, ako iný pacient.

Súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti na území iného členského štátu

 | 2.9.2013 | komentárov: 0

Tento týždeň sme v sekcii judikatúra pridali rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-173/09, ktoré sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti na území iného členského štátu.

Francúzsko: Žaloba proti jedenástim webovým stránkam predávajúcim liečivá

 | 20.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Národná rada Lekárnickej komory vyčíta zahraničným internetovým stránkam predaj liekov bez náležitého povolenia.

JUDr. Katarína Belešová, MPH: Compliance na Slovensku

 | 12.8.2013 | komentárov: 0

Svetová zdravotnícka organizácia, (ďalej len „WHO“) definovala osobu pacienta ako každého príjemcu zdravotníckych služieb. Pacient je osoba vo väčšine prípadov chorá, zranená, ktorá potrebuje liečbu u lekára, sestry, alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Slovo pacient pôvodne znamenalo "ten, kto trpí", neskôr ako aj „ten, čo strpieť má“. (1) Legálna definícia v slovenskej legislatíve sa pojmu pacient vyhýba. Podľa § 2 ods. 26) z.č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa hovorí o prijímateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, zdravotný výkon, neodkladná zdravotná starostlivosť formami poskytovania zdravotnej starostlivosti uvedenými v § 7 z.č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Lieky, patenty a jedno ne-evergreenové rozhodnutie Indického najvyššieho súdu

 | 24.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame pohľad na aprílové rozhodnutie Najvyššieho súdu v Indii, ktoré zabezpečilo výrobu a prístup ku generickým verziám liekov pôsobiacim napr. proti vírusu H.I.V. či určitým druhom rakoviny pre najchudobnejších obyvateľov krajiny.

Francúzsko sa chystá legalizovať eutanáziu

 | 15.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Francúzsky prezident François Hollande chce iniciovať celonárodnú debatu na tému eutanázie aby o nej parlament mohol hlasovať niekedy pred koncom tohto roka, a to aj napriek zamietavému postoju väčšiny členov národného etického výboru (Comité National d´ Ethique)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spustilo novu informačnú kampaň pre pacientov

 | 5.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok V novej aplikácii nájdu pacienti informácie rozdelené do troch oblastí: základné pojmy, otázky pre môjho lekára a praktické informácie.

Aké princípy vládnu zdravotníctvu?- inšpirácie z konferencie adresované ústredným orgánom štátnej správy

 | 3.6.2013 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo- MEDIUS, o.z. adresovala Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky a Úradu vlády inšpirácie z konferencie Aké princípy vládnu zdravotníctvu?, ktorá sa uskutočnila 11.-12. apríla 2013 v Košiciach.

Pozrite si VIDEO z konferencie Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

 | 30.5.2013 | komentárov: 0

Obrazok Pozrite si video z konferencie "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?" , ktorá sa uskutočnila 11. a 12. apríla 2013 v Košiciach.

V New Yorku sa uskutoční 6. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

 | 21.5.2013 | komentárov: 0

Obrazok V New Yorku sa v dňoch 17.-19. júla 2013 uskutoční 6. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Nemeckí biskupi povolili v prípade znásilnenia pilulku „po“

 | 8.4.2013 | komentárov: 0

Obrazok Cirkev v Nemecku čelila v poslednej dobe nátlaku kvôli nedávnemu prípadu, kedy dve katolícke lekárske zariadenia v Kolíne nad Rýnom odmietli vyšetriť znásilnenú 25-ročnú ženu. Okolnosti prípadu zverejnila lekárka, ktorá žiadala gynekologické oddelenie sv. Vincenta o vyšetrenie pacientky, no dostala negatívnu odpoveď. Etická komisia nemocnice rozhodla, že lekári v tomto nemocničnom katolíckom zariadení nebudú vyšetrovať ženy po sexuálnych útokoch. Cirkev tvrdí, že došlo k nedorozumeniu a že si lekári pomýlili nariadenie so zákazom predpisovať núdzovú antikoncepciu, teda tabletku ktorá zabráni možnému otehotneniu.

Kroky k posilneniu ochrany proti týraniu detí

 | 4.3.2013 | komentárov: 0

Obrazok Z hľadiska de lege lata právneho stavu je povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podozrenia zo zneužívania, týrania, resp. zanedbávania detí hlásiť prokuratúre a polícii. Úvaha de lege ferenda smeruje k extenzii sféry obligatórne informovaných orgánov o orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Správne konanie voči farmaceutickým spoločnostiam

 | 3.3.2013 | komentárov: 0

Obrazok Za nesplnenie oznamovacích povinností bude farmaceutickým spoločnostiam uložená sankcia.

Kúpeľná liečba na území SR

 | 4.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Aj v súvislosti s pritvrdením podmienok získavania preplatenej kúpeľnej liečby od poisťovní v Českej republike sme sa rozhodli priblížiť tému práva na kúpeľnú liečbu v našich podmienkach.

Nemecko zrušilo poplatky u lekára s účinnosťou od nového roka

 | 4.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Nemeckí poslanci dňa 9.11.2013 prijali Zákon o regulácii požiadaviek asistenčnej starostlivosti v stacionárnych, opatrovateľských a v rehabilitačných zariadeniach , v ktorom sa zrušili paušálne poplatky za návštevu u lekára tzv. „Praxisgebühr“.

Vrátenie peňazí od poisťovní

 | 20.12.2012 | komentárov: 0

Dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí poistenci dostali od poisťovníi späť časť svojich doplatkov za lieky, ktoré presiahli stanovený limit.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Môže byť reklama liekom pre liek? (3.diskusia)

 | 20.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 21.novembra 2012 sa v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutoční v poradí už tretia diskusia z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, tentoraz na ďalšiu zaujímavú tému "Môže byť reklama liekom pre liek?“ Diskusie na danú tému sa zúčastní viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností, medzi ktorých bezpochyby patria MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH., zástupkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Mgr, Eva Siminská, šéfredaktor a zakladateľ najčítanejšieho a najstaršieho slovenského špecializovaného portálu Kinema.sk Mgr. Peter Konečný, zástupkyňa z farmaceutického priemyslu (MUDr. Zuzana Barlíková) a v neposlednom rade JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Úprava splátkového kalendára poistného

 | 17.11.2012 | komentárov: 0

Viete ako postupovať, ak nemôžete splácať poistné ?

Rozhlasová debata na tému Právne aspekty očkovania na rádiu Regina

 | 14.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok Rádio Regina – štúdio Košice odvysiela 15.11.2012 v čase od 10.00 do 11.00 hod. v rámci Magazínu Rádia Regina Košice zaujímavú rozhlasovú debatu pod názvom Právne aspekty očkovania.

Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov.“

 | 9.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok V stredu 7. novembra 2012 sa uskutočnila v poradí druhá z diskusií projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Nadáciou Tatra banky. Diskutérmi boli JUDr. Štefan Kseňák, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ, zástupcovia pacientskych organizácií Ing. arch. Radoslav Herda z občianskeho združenia Slovenský pacient a Zuzana Michálková zo Spoločnosti Parkinson Slovensko, prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ a MUDr. Ivan Uhliarik- poslanec Národnej rady SR a bývalý minister zdravotníctva.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov (2.diskusia)

 | 6.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 7.novembra 2012 sa v priestoroch historickej auly rektorátu uskutoční v poradí druhá z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, teraz na tému "Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov.“ Diskusie sa zúčastní viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností, medzi ktorých bezpochyby patria MUDr. Ivan Uhliarik, zástupcovia pacientskych organizácií Zuzana Michálková a Ing. arch. Radoslav Herda, a v neposlednom rade Prof. MUDr. Oliver Racz, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ a JUDr. Štefan Kseňák, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012: Bolo by možné liečiť bez liekov? (1.diskusia)

 | 22.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 23. októbra 2012 sa v priestoroch historickej auly rektorátu uskutoční prvá z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012, tentokrát na tému "Bolo by možné liečiť bez liekov?". Diskusie sa zúčastní viacero rôznorodých odborníkov, ktorí s touto problematikou prichádzajú do praktického kontaktu a disponujú množstvom skúseností.

UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012?

 | 18.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Zmyslom projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012 je vzdelávať inovatívnou formou a poskytnúť vzdelanie, ktoré prekračuje sterilitu jednotlivých odborov a ukáže študentom a odbornej verejnosti komplexnosť a zložitosť reálnej praxe, a tak vytvorí priestor pre pomenovanie problematických oblastí a hľadanie východísk. Ďalší cieľom je efektívne prepájať prax s akademickou pôdou, sieťovať odborníkov, vytvárať pre nich možnosti nadväzovania spolupráce a výmeny kontaktov.

Viete čo je UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012?

 | 17.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. pripravuje v priebehu mesiacov október – december 2012 v odbornej spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012.

Na Slovensku má vzniknúť Národná transplantačná organizácia

 | 12.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Koordinačným centrom v procese transplantácií sa má stať Národná transplantačná organizácia, ktorá bude mať presne stanovené úlohy a oprávnenia.

Rozhovor s hosťom mesiaca OKTÓBER Mgr. Evou Siminskou

 | 2.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Mgr. Eva Siminská 11 rokov pôsobí v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), kde sa venuje dozoru nad reklamou liekov a ďalším právnym otázkam týkajúcim sa klinického skúšania liekov, sprístupňovania informácií, registrovania liekov, dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami a správnej lekárenskej praxe. V rámci témy mesiaca Reklama liekov nám poskytla rozhovor, v ktorom sa zaoberá právnou reguláciou a štátnou kontrolou reklamy liekov, ako aj pripravovanou novelou zákona o liekoch.

Cena lieku by mala byť férová a zmysluplná

 | 27.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Farmaceutický priemysel investuje do vývoja nových liekov miliardy eur. Vývoj nového lieku je totiž extrémne drahý, extrémne komplikovaný a v konečnom dôsledku aj dosť neistý biznis. Vývoj jedného nového lieku dnes spravidla nestojí menej ako 1 – 1,3 miliardy eur. Takto drahý produkt, potom musí mať stanovenú aj nejakú cenu, ktorá výrobcovi zabezpečí návratnosť investície a primeraný zisk.

Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.: Etika vzťahov výrobcov liekov a odbornej zdravotníckej verejnosti

 | 18.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Téma vzťahov lekárov a výrobcov liekov je často, a v ostatnom období aj veľmi intenzívne, komunikovanou problematikou. Žiaľ, mnohokrát v rámci medializácie témy zaznieva len jedna stránka veci. O problémoch sa hovorí všeobecne a neadresne, čo má veľmi negatívny dopad nielen na dobré meno výrobcov liekov, ale aj na dobré meno zdravotníckych pracovníkov - hlavne lekárov.

JUDr. Michal Ryška: Povinnost zachování mlčenlivosti a medializace zdravotní kauzy pacientem

 | 23.8.2012 | komentárov: 12

Obrazok Jedno z předních míst v mém osobním žebříčku knižní produkce z oblasti medicínského práva zaujala v loňském roce kniha Ochrana osobnosti a medicínske právo, jejímž autorem je Ivan Humeník, který shodou okolností patří i mezi odborné garanty těchto stránek. Věřím, že nebude příliš troufalé, pokud si nyní z pozice hosta dovolím na jeho „domácím hřišti“ polemizovat se správností jedné z tezí, v knize obsažených, kterou pokládám za přinejmenším diskutabilní.

Komora pre medicínske právo-MEDIUS ponúka priestory na prenájom

 | 24.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo- MEDIUS ponúka na prenájom technicky vybavenú konferenčnú miestnosť v centre Košíc. Miestnosť ponúka optimálne podmienky pre prezentáciu Vašej spoločnosti pri organizovaní školení, workshopov, mini konferencií, seminárov a pod.

Bulharsko porušilo ľudské práva, keď nútilo svojho občana žiť roky v neľudských podmienkach v psychiatrickom zariadení

 | 19.6.2012 | komentárov: 0

Obrazok Finálny rozsudok Veľkej komory (prípad Stanev v. Bulgaria) sa zaoberal mužom, ktorý bol roky prinútený žiť v nehygienickom a špinavom psychiatrickom prostredí s neadekvátnymi podmienkami stravovania a vykurovania budovy a bez akýchkoľvek aktivít pre pacientov.

DD v. Litva: Vítaný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva o duševnej spôsobilosti a ľudských právach

 | 17.5.2012 | komentárov: 0

Obrazok Európska skupina národných inštitúcií pre ľudské práva (The European Group of National Human Rights Institutions, Európska skupina) dnes uvítala rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len Súd) vo veci DD v Litva ako významné objasnenie ľudsko-právnych záväzkov členských štátov vo vzťahu k právnej spôsobilosti.

Bodka za diskusiou: Výhrada svedomia, 26. apríl, Lekárska fakulta UPJŠ

 | 27.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok Včera sa na Lekárskej fakulte UPJŠ uskutočnila diskusia venovaná výhrade svedomia, ktorú zorganizovala Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach .

Mgr. Radek Halouzka: Krize v poskytování zdravotních služeb dětem?

 | 25.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dne 1. 4. 2012 se uskutečnila malá revoluce na poli zdravotnického práva, když vstoupily v účinnost nové předpisy regulující poskytování zdravotní péče a další související otázky, zejména pak zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Revoluce proto, že doposud byly podmínky poskytování zdravotní péče upraveny převážně předpisem z roku 1966, konkrétně zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který, ačkoli byl mnohokrát novelizován, své stáří nezapřel. Máme tedy zcela nový předpis, od kterého bychom mohli očekávat, že bude předpisem moderním a že nastaví jasná a srozumitelná pravidla, kterými se bude řídit poskytování zdravotních služeb, tedy zejména poskytování zdravotní péče. Bohužel zákon o zdravotních službách tato očekávání nesplnil, naopak v mnoha ohledech poskytování zdravotní péče zkomplikoval, ne-li znemožnil. Tento článek pak pojednává o několika málo případech, kdy nová právní úprava způsobuje při poskytování zdravotní péče dětským pacientům nemalé problémy.

Diskusia o výhrade vo svedomí 26. 4. 2012

 | 19.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok S blížiacim sa dátumom konania sa diskusie o výhrade vo svedomí, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v posluchárni P1 na Triede SNP č. 1, vám dávame do pozornosti niekoľko článkov, rozhovorov a správ, ktoré sme na stránke www.pravo-medicina.sk uverejnili na túto tému.

Významný európsky morálny teológ prof. Peschke bude prezentovať príspevok "Odkázanosť mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ"

 | 19.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok Vzácnym prednášajúcim na konferencii bude Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD, ktorý patrí medzi najvýznamnejších morálnych teológov posledných desaťročí. Jeho príspevok bude na tému odkázanosti mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ.

Prof. Marie-Jo Thiel sa predstaví s príspevkom na tému Európska Únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?

 | 17.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na konferencii bude prednášať Prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel z Univerzity v Štrasburgu, riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE). Jej príspevok sa bude venovať téme Európskej únie a biomedicínskemu výskumu z pohľadu etiky.

Pozývame Vás na interaktívnu diskusiu o výhrade vo svedomí

 | 17.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok Diskusia Výhrada svedomia a jej dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa uskutoční 26. apríla 2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v posluchárni P1 na Triede SNP č. 1. Diskusiu organizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

Docent Drgonec bude prednášať na tému Ústavnoprávnych dimenzií biomedicínskeho výskumu na človeku

 | 10.4.2012 | komentárov: 0

V čase 10.50 - 11.15 vystúpi s na konferencii s príspevkom popredný odborník na ústavné právo doc. Ján Drgonec, DrSc. Jeho príspevok má názov Ústavnoprávne dimenzie biomedicínskeho výskumu na človeku.

Rozhodnutie ESĽP: Odmietnutie francúzskeho súdu priznať žene právo na adopciu dieťaťa jej partnerky nebolo diskriminačné

 | 5.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok V rozsudku Gas et Dubois v. Francúzsko (sťažnosť č. 25951/07) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol 6 hlasmi proti 1, že k porušeniu článkov 14 (zákaz diskriminácie) a 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nedošlo.

Doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. bude na konferencii Biomedicínsky výskum prednášať na tému európskej integrácie zdravotníckeho výskumu

 | 5.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok O 10:35 hod. na konferencii prednesie svoj príspevok doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. Jeho prezentácia bude na tému Evropská integrace zdravotnického výzkumu - právo a skutečnost.

Konferencia Biomedicínsky výskum: Príspevok Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku

 | 3.4.2012 | komentárov: 0

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a Mgr. Adela Lešková Blahová, Ph.D. sa na konferencii predstavia s príspevkom na tému stavu a perspektívy etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku. Ich príspevok zaznie na konferencii o 9:30 hod.

Nemecko: Rozhodnutie BSG o rozsahu práv postihnutých osôb

 | 31.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok Po prvýkrát sa sudcovia Spolkového sociálneho súdu zaoberali požiadavkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na konferencii sa predstavia aj poprední odborníci na bioetiku z Prešovskej Univerzity

 | 28.3.2012 | komentárov: 0

S príspevkom na konferencii sa predstavia aj bioetici z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a Mgr. Adela Lešková Blahová, Ph.D. Budú prezentovať príspevok na tému Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku.

Pochod za život – symbol nemého výkriku nenarodených, Košice, 25.3. 2012

 | 28.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok „Často hovoríme o banálnych veciach veľkým krikom. Možno o takýchto veľkých veciach treba hovoriť opačným spôsobom.”

Na konferencii odznie príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky

 | 27.3.2012 | komentárov: 0

Na konferencii odznie aj príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky. Autormi príspevku sú popredný odborník na tému práva duševného vlastníctva Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. a JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. Prinášame stručné predstavenie ich príspevku.

USA: Biskupi sú na boj s krytím antikoncepcie pripravení

 | 27.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok Po tom, čo Obamova administratíva oznámila rozhodnutie, na základe ktorého požaduje od cirkevných nemocníc a univerzít pokrývať svojimi poisteniami aj antikoncepčné prostriedky, rímskokatolícki biskupi sú pripravení bojovať. Sedem mesiacov predtým začali biskupi stavať základy novej kampane, v ktorej bojujú proti javom ohrozujúcim náboženskú slobodu vrátane možnosti osôb rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo. Rozhodnutie o antikoncepcii z 20. januára je však pre biskupov výzvou typu Pearl Harbor.

S príspevkom na konferencii Biomedicínsky výskum sa predstavia aj Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc. a JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M.

 | 22.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na konferencii vystúpia s príspevkom aj Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc. a JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. Ich prezentácia je v programe zaradená o 9:15 hod. a budú prednášať na tému "Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky".

Konferencia Biomedicínsky výskum: Kredity od Slovenskej lekárskej komory pre účastníkov konferencie

 | 20.3.2012 | komentárov: 0

S účasťou na konferencii je spojených viacero benefitov a výhod. Každý účastník získa priamo na konferencii Zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi. Účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania s príslušným počtom kreditov pridelených od SLK.

Konferencia Biomedicínsky výskum: Predstavenie príspevku prednášajúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

 | 14.3.2012 | komentárov: 0

Docent Szaniszló bude na konferencii prezentovať svoj príspevok s názvom "Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky". Tento príspevok je v programe konferencie zaradený na 9:00. Prinášame stručnú charakteristiku tohto príspevku.

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky: Profil prednášajúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

 | 12.3.2012 | komentárov: 0

Ďalším z organizátorov konferencie, ktorý sa zároveň predstaví s príspevkom je doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D. z Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach. Docent Szaniszló bude prezentovať príspevok s názvom "Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky".

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky: Predstavenie príspevku, JUDr. Ivan Humeník, PhD.

 | 7.3.2012 | komentárov: 0

V pondelok sme uverejnili profil Dr. Humeníka, ktorého príspevok "Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov" otvorí 'odbornú' časť konferencie. Dnes prinášame krátky opis príspevku Dr. HUmeníka.

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky; PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO: JUDr. IVAN HUMENÍK, Ph.D.

 | 5.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok Ako prvý vystúpi na konferencii s príspevkom JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., ktorý zároveň patrí k organizátorom konferencie. Dr. Humeník bude prezentovať príspevok s názvom “Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov”.

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky

 | 2.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 3. mája 2012 sa v hoteli YASMIN v Košiciach uskutoční medzinárodná konferencia na tému biomedicínskeho výskumu. Organizátormi konferencie sú Komora pre medicínske právo - MEDIUS a Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza, v odbornej spolupráci s Právnickou a Lekárskou fakultou UPJŠ.

JUDr. Lucia Madleňáková: Nad jedním nenápadným nálezem Ústavního soudu, aneb jak vypadá judikatorní výhrada svědomí

 | 24.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Při příležitosti zúčtování s rokem 2011 bych ráda upozornila na jeden opomenutý nález Ústavního soudu (dále také „ÚS“).(1) Je pravdou, že tento nález není tak opomíjený, jak proklamuji, nicméně není uváděný v těch souvislostech, v nichž je jeho význam zásadní. A že je tento nález zásadní, také není vidět na první pohled.

Súčasný problém Francúzska: Priznať lekárnikom právo na výhradu svedomia?

 | 15.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 7.októbra 2010 zahlasovalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy za rezolúciu, ktorou priznalo právo na výhradu svedomia všetkým zdravotníckym pracovníkom. Francúzsko musí z tohto rozhodnutia niesť dôsledky a priznať spomenuté právo aj lekárnikom, ktorí sú nespravodlivo znevýhodnení a v rámci francúzskej legislatívy nespadajú do skupiny majúcej právo na výhradu svedomia.

Výhrada svědomí není mrtvým pojmem: Základní charakteristika výhrady svědomí

 | 14.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Pro uvození do problematiky výhrady svědomí bude jistě namístě samotný tento pojem definovat. Výhrada svědomí totiž nezahrnuje celou svobodu svědomí, jak se lze možná na první pohled domnívat. Nelze tak pojem výhrady svědomí a svobody svědomí ztotožňovat. Samotnou definicí pojmu bude možné předejít některým obavám, které mnohdy zakotvení výhrady svědomí do právního řádu, resp. její výslovné zákonné zakotvení provázejí. Jedná se například o obavy typu „pokud povolíme výhradu, tak se nám tady rozšíří mešity“, „muslimové budou oprávnění bít své ženy“ a podobně.

ELSA Košice a Komora pre medicínske právo- MEDIUS vás pozývajú na vedeckú konferenciu IV. HUMAN RIGHTS FORUM 2012!

 | 9.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok ELSA Košice a Komora pre medicínske právo- MEDIUS Vás pozývajú na vedeckú konferenciu IV. HUMAN RIGHTS FORUM 2012, ktorá sa uskutoční 20. a 21. marca 2012, z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.

Občianstvo pre deti s náhradnou matkou

 | 3.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Rakúšanka po odstránení maternice nemohla mať deti. Túžba po vlastnom dieťati však bola omnoho silnejšia , preto sa tento pár rozhodol pre vynosenie dieťaťa náhradnou matkou . Za vytúženým snom museli odcestovať až do USA, keďže v Rakúsku je náhradné materstvo zakázané Zákonom o reprodukčnej medicíne (Fortpflanzungsmedizingesetz). Smerodajný je v tomto prípade § 3 odst. 3 tohto zákona: "Embryá a živé bunky môžu byť použité len u žien, z ktorých pochádzajú".

VENUJTE NÁM DVE PERCENTÁ Z DANE!

 | 3.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Milí priatelia, aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie prostredníctvom „darovania“ podielu Vašej dane. Vieme, že dnes je príležitostí, kde tento podiel darovať množstvo, no veríme, že naša činnosť a vízia Vás inšpirujú natoľko, že sa rozhodnete podporiť práve nás. Poslaním Komory pre medicínske právo MEDIUS je vytváranie právneho prostredia medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. Obaja tvoria súčasť liečebného procesu, ktorého výsledok je determinovaný ich vzájomným pôsobením.

Nemecko: Pacientské práva by mali byť posilnené novým zákonom

 | 12.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Patientenrechtegesetz – nový zákon o právach pacientov by mal vstúpiť do platnosti 1. júla 2012. V prípade nevydareného zákroku na pacientoch sú odteraz poisťovne povinné podporiť svojich poistených. Navyše, pravidlá profesíjnej zodpovednosti lekárov sú stále prísnejšie tak, aby nárok na náhradu škody platil v každom prípade v prospech poškodeného.

Koncept „primeraných úprav“ a zákaz mučenia a ponižujúceho alebo neľudského zaobchádzania s osobami pozbavenými osobnej slobody

 | 28.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok V prvej časti tohto príspevku chcem čitateľom predstaviť koncept tzv. „primeraných úprav“, ktorý je v súčasnosti už neoddeliteľnou súčasťou zákazu diskriminácie. V ďalšej časti sa budem z pohľadu tohto právneho konceptu venovať judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo vzťahu k zákazu mučenia, ponižujúceho a neľudského zaobchádzania podľa článku 3 Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách (ďalej len „EÚĽP“) osôb pozbavených osobnej slobody.

Zdravotnú negramotnosť bude riešiť „Heidi“

 | 22.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Európska komisia chce zvýšiť schopnosť občanov EÚ porozumieť zdravotníckym infomáciám. Pre tento účel zakladá novú internetovú stránku.

Veľká Británia: Nové pokyny General Medical Council k riešeniu sťažností o asistovaní pri samovražde

 | 19.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok General Medical Council (GMC- Lekárska rada) pracuje na pokynoch, ktoré majú byť nápomocné vyšetrovateľom GMC a vyšetrovaciemu výboru (The Investigation Committee) pri posudzovaní prípadov lekárov obvinených z asistovania pri samovražde.

Bodka za diskusiou: Surogačné materstvo- prijateľná metóda ľudskej reprodukcie?

 | 15.12.2011 | komentárov: 1

Obrazok Prinášame pohľad doc. ThDr. Ing. Inocenta-Máriu V. Szaniszla, PhD. na diskusiu o surogačnom materstve organizovanú Komorou pre medicínske právo- MEDIUS, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň 7.12. 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ.

Názor: Núdzový stav – ústavná pasca pre štrajkujúcich

 | 2.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ťaženie za splnenie svojich štyroch podmienok, ktoré pred niekoľkými mesiacmi započalo Lekárske odborové hnutie v posledných dňoch vyvolalo (asi nečakane) zaujímavú ústavnoprávnu (medzi)koncovku – vyhlásenie núdzového stavu.

Analýza rozsudku Haas proti Švajčiarsku: Európsky súd pre ľudské práva a povinnosť štátu zabezpečiť dôstojnú smrť

 | 22.11.2011 | komentárov: 1

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva je toho názoru, že jedinec má právo sám rozhodnúť o možnostiach ukončenia svojho života. To ale pre štát ešte neznamená, že mu musí zabezpečiť dôstojnú smrť. Naopak, štát má zabrániť rizikám možného zneužitia a prijať opatrenia zabezpečujúce, že rozhodnutie ukončiť svoj život korešponduje s vôľou osoby.

Ako s predpisom na lieky v zahraničí?

 | 7.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu k opatreniam, ktoré majú zlepšiť uznávanie lekárskych predpisov v rámci EÚ.

Konferencia "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach"

 | 17.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame Vám bližšie informácie o témach prednášok minikonferencie "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach".

Reforma amerického zdravotníctva

 | 8.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Historická reforma amerického zdravotníctva, ktorá oficiálne vstúpila do platnosti v marci minulého roku prináša najrozsiahlejšie zmeny za posledných 40 rokov. Kontroverzná reforma z dielne administratívy Baracka Obamu a jedna z jeho najdôležitejších vnútropolitických iniciatív sa považuje za najväčší zásah do amerického zdravotného a sociálneho systému od 60. rokov 20. storočia, kedy vtedajší prezident Lyndon Johnson vytvoril vládne programy pre podporu chudobných a starších občanov.

Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví v ČR - 6 chyb

 | 6.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nedůsledné a pomalé reformní snahy ministerstva zdravotnictví. Opakovaně ukazuje jako vzor reformu holandského zdravotnictví, ale nemá odvahu ji prosadit.

Rada Európy rokovala o zdraví a prosperite detí

 | 6.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ján Porubský sa v dňoch 29. – 30. septembra 2011 zúčastnil v hlavnom meste Portugalska – Lisabone na 9. konferencii ministrov zdravotníctva Rady Európy pod názvom „Zdravotná starostlivosť priateľská deťom: Budovanie zdravej budúcnosti pre a s deťmi“.

Zdravotnictví jako služba v kontextu Evropské unie aneb nová právní úprava v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče

 | 3.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dne 9. března 2011 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která má být naplněním ambiciózního plánu na zavedení celoevropského „trhu zdravotní péče“.

O efektivite

 | 27.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Predstavme si kočiar ťahaný dvoma koňmi ako ide z Bratislavy do Trnavy. Zmestilo by sa doň najviac 5 – 6 ľudí a 50 kilometrov by jeden pár koní ani nezvládol, muselo by sa asi tak v polceste prepriahať. Tú istú vzdialenosť na začiatku 20. storočia zvládol parný rušeň, ktorý utiahol desať vozňov, v každom bolo 50 ľudí a cesta mu trvala tak jeden a pol hodiny. Dnes to zvládne elektrický rušeň za minút, navyše odvezie 3x toľko ľudí ako ten parný. Ak porovnáme náklady na prepravu jedného človeka, tak nepochybne je elektrický rušeň efektívnejší, ako parný a parný je efektívnejší ako konský povoz. Tento príklad sa učia deti niekde v štvrtom ročníku základnej školy.

O peniazoch

 | 22.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok „Štát málo platí na zdravotníctvo, štát je neplatič. Máme menší podiel HDP na zdravotníctvo, ako majú inde. Dajte nám viac peňazí a všetko bude v poriadku. Celý život som si platil nemocenskú a teraz keď potrebujem pomoc musím zasa platiť“. Takéto a podobné vety najčastejšie zaznievajú pri téme zdravotníctvo. Hovoria to skoro všetci, v krčmách pri pive, doma , v rodine, v práci, na ulici , prosto všade aj v parlamente.

Diskusia o štandardoch v zdravotníctve

 | 16.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok "Týden po schválení novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotnickém pojištění v parlamentu je jasné: K vypracování seznamu nadstandardů budou odborné společnosti potřebovat minimálně tři měsíce. Podle ministerstva zdravotnictví bude obsahovat "výkony, které jsou dražší, než je nezbytně nutno"." píše zdn.cz. Túto konferenciu Vám odporúčame aj my.

Budúci mesiac sa v Poľsku uskutoční vedecká konferencia na tému Nanotechnológia 2011

 | 5.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok V dňoch 20. a 21. októbra 2011 sa vo Varšave uskutoční jedna z najväčších tohtoročných vedeckých konferencií na tému Governance and Ethics of Nanosciences and Nanotechnologies - Nanoethics 2011.

ÚDZS: Každý piaty podnet na zlú starostlivosť na gynekológa bol opodstatnený

 | 30.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Spomedzi 126 podnetov, ktorými sa ľudia vlani sťažovali na zlé poskytnutie zdravotnej starostlivosti na gynekológov či pôrodníkov, sa po prešetrení Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ukázalo ako opodstatnených 25. Devätnásť pochybení sa zaznamenalo v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a šesť v ambulanciách.

Podľa Ligy lidských práv obmedzí zdravotná reforma práva pacientov

 | 25.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Podle Ligy lidských práv omezí reforma zdravotnictví práva pacientů, i když ministr Leoš Heger (TOP 09) tvrdí opak. Liga zpracovala Desatero překvapeného pacienta, ve kterém na rizika upozorňuje.

Úcta k svojmu povolaniu sa prejavuje aj schopnosťou priznať si chybu

 | 24.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Nedávno bola na portáli pravo-medicina.sk uverejnená informácia o správe prijatej na pôde Zdravotnej komisie dolnej komory britského parlamentu. Zaujímavé na tejto správe je to, že pojednáva o stavovskej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka informovať vedenie zdravotníckeho zariadenia o chybnom postupe (non lege artis) svojho kolegu. Upozornenie na tento kontext zodpovednosti má čo povedať aj zdravotníckym pracovníkom na Slovensku.

Zdravotná komisia dolnej komory britského parlamentu zverejnila správu o kontrole výkonu zdravotnej starostlivosti

 | 18.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Commons Health Committee (Zdravotná komisia dolnej komory britského parlamentu) vydala po svojom zasadnutí s  dvoma kontrolnými orgánmi výkonu zdravotníckych profesií General Medical Council (GMC – Lekárska rada) a Nursing and Midwifery Council (NMC – Rada sestier a pôrodných asistentiek) výročnú správu. V tejto správe navrhuje rozšíriť zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov o povinnosť informovať o nedostatkoch v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ich kolegami

Reproductive Medicine 2011

 | 16.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok V septembrových dňoch (15. a 16.) sa v londýnskom Hallam Conference Center uskutoční 3. ročník konferencie s názvom Reproductive Medicine 2011.

Podľa britských štúdií chcú mať lekári právo odmietnuť liečbu pacientom

 | 23.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Budúca generácia lekárov je toho názoru, že by mala mať právo na odmietnutie liečby niektorých pacientov na základe osobného, morálneho či náboženského presvedčenia.

Otázky úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků - několik úvah k aktuálním tématům

 | 23.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Uverejňujeme príspevok hosťa mesiaca JUDr. Tomáša Doležala, PhD., LL.M. k júlovej téme Právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov. V článku sa venuje rozboru rôznych druhov právnej zodpovednosti, pričom si všíma najmä spôsoby, akými si pacienti uplatňujú nároky vyplývajúce zo škody na zdraví a tendencie v rozhodovaní českých súdov vo veci náhrady škody.(1)

Pacient - klient – spotrebiteľ

 | 22.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dnes (22.06.2011) bol na portáli sme.sk uverejnený článok, ktorý sa týka akcie organizovanej Lekárskym odborovým združením. Viacerí členovia tejto organizácie podpísali deklaráciu o pripravenosti podať výpoveď a riešenie situácie, ktoré by zmenilo ich rozhodnutie vidia v splnení svojich štyroch požiadaviek. Nechcem rozoberať obsah týchto podmienok – ale chcel by som sa zamyslieť nad niekoľkými vyjadreniami ich predstaviteľa, ktoré vyslovil na margo transformácie nemocníc. Predpokladám, že moje názory v mnohých vzbudia nesúhlas, čo nakoniec - musím priznať - svojím článkom aj sledujem...

Ohrozí nová ústava reprodukčné práva v Maďarsku?

 | 22.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Maďarsko sa stáva novým pro-life lídrom v regióne strednej a východnej Európy. Kontroverzný maďarský základný zákon podpísal v Budapešti prezident Pál Schmitt. Nová maďarská ústava sa ešte v čase jej príprav stretla s vlnou kritiky pre jej nacionalistický podtón, mnohé sporné formulácie a v neposlednom rade zásahy do justičného systému. Jednou zo základných pripomienok opozície bolo aj zásadné porušovanie občianskych práv. Medzi organizácie, ktoré sa pridali ku kritikom spornej ústavy patria okrem iného Transparency International, Amnesty International, Európsky parlament, OSN a v neposlednom rade Benátska komisia.

Predbežné usmernenie a predbežné plánovanie starostlivosti

 | 9.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok V súvislosti s nedávnou smrťou tzv. doktora "Smrť" Jacka Kerorkiana sa ešte raz obzrieme za témou eutanázie. V súvislosti s ňou prinášame článok, ktorý sa venuje úlohe lekárov, zdravotníckych pracovníkov v procese interpretácie pacientových predbežných usmernení a konzultáciách s rodinou a najbližšími príbuznými.

Nařízení publikovaná po vstupu ČR do EU (od 1.5. 2004)

 | 29.5.2011 | komentárov: 0

Jednou z povinností členského štátu EÚ je implementovať právne predpisy EÚ do svojho vnútroštátneho právneho poriadku . Prinášame vám zoznam zdravotníckych právnych predpisov , ktoré implementovala Česká Republika .

Zabezpečenie označenia vonkajšieho obalu lieku písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo)

 | 29.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok S účinnosťou od 1. júna 2011 má držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku zabezpečiť, aby bol vonkajší obal lieku označený písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo) v súlade s § 24 ods. 9. zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Analýza smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

 | 20.5.2011 | komentárov: 0

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“) je spolu s platným nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie“) právnym nástrojom upravujúcim práva a povinnosti migrujúcich subjektov zúčastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Smernica bola publikovaná v Úradnom vestníku EÚ čiastka L88 dňa 4.4.2011 a nadobudla účinnosť dňa 24.4.2011.

SPORY O DISPOZÍCIU VYPLÝVAJÚCE ZO SÚČASNÉHO PRÁVNEHO STAVU

 | 6.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok V nasledujúcich riadkoch prinášame úryvok z článku Bridget M. Fuselier: The Trouble with Putting All of The Eggs in One Basket: Using a property rights model to resolve problem over cryopreserved pre-embryos (I), ktorý uverejnil americký časopis Texas Journal on Civil Liberties and Human Rights. Autorka sa zamýšľa nad právnym postavením a právnou ochranou kryokonzervovaných embryií, ktorú výrazne ovplyvňuje/komplikuje štruktúra súčasnych právnych systémov. Tie vychádzajú z rímskej právnej tradície, podľa ktorej rozoznávajú právnu ochranu vecí a právnu ochranu osôb. Aký model právnej ochrany zvoliť pri in vitro vytvorených embryách, ktoré sú uskladnené pre prípad ďalšieho použitia? Ako riešiť spory týkajúce sa ich využitia medzi partnermi v prípade rozvodu a rozchodu, tak ako nato v európskom kontexte poukázal prípad Evans vs. Veľká Británia? Autorka na základe praxe amerických súdov rozlišuje tri modely: zmluvný model, model vzájomnej dohody podľa existujúceho stavu a model vyváženosti. V uvedenom článku sa venuje rozhodnutiu texaského súdu, ktorý v prípade Roman vs. Roman, ktorý sa pridržal zmluvného modelu.

Predchádzajúce priania mimo Spojených Štátov Amerických

 | 29.4.2011 | komentárov: 1

Obrazok „Predchádzajúce priania“ ako fenomén začali v Spojených štátoch a prekvapivo takýmto lokálnym fenoménom zväčša aj ostali. Ku koncu 90tých rokov, „predchádzajúce priania“ boli implementované do právnych poriadkov Dánska, Nemecka, Holandska, Nového Zélandu a do pár oblastí pod austrálskou a kanadskou jurisdikciou, v ostatnom vyspelom svete sa však nerozvinuli.

TARKA ústavní zemětřesení nezpůsobila

 | 21.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok V článku „Způsobí TARKA ústavní zemětřesení?“ (ZDN č. 3/2011) jsme psali o návrhu Nejvyššího správního soudu (NSS) ze srpna 2010 na zrušení celé části šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění Ústavním soudem (ÚS). Ve středu 13. 4. 2011 bylo na internetových stránkách Ústavního soudu zveřejněno usnesení Pl. ÚS 42/10 z 30. 3. 2011, jímž ÚS návrh NSS jako zjevně neopodstatněný odmítl.

Koniec obligatórnych výmenných lístkov v lekárskych ambulanciách

 | 5.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pacienti už nemajú povinnosť návštíviť pred špecialistom svojho všeobecného lekára, je to na ich rozhodnutí.

zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia V MPK

 | 11.3.2011 | komentárov: 0

Ako uvádza nadpis zákon č. 577/2004 Z.z. je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide o výhrady iných orgánov štátnej správy a dotknutých osôb.

Špachtle v břiše: viníci už stojí před soudem

 | 1.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Až rok vězení hrozí čtyřem zaměstnancům ivančické nemocnice. Operované pacientce totiž zapomněli v břiše lékařskou špachtli. Měla ji tam pět měsíců, aniž by cokoli tušila.

Slobodný prístup k infomáciám a zdravotné poisťovne

 | 1.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Webová stránka Slovenskej lekárnickej komory uverejnila právnu analýzu s tématikou postupu zdravotných poisťovní pri plnení ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Zmeny zdravotníckej legislatívy

 | 1.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame Vám sumár noviel zdravotníckych predpisov v zmysle ustanovení zákona č. 34/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejnosť má možnosť pripomienkovať Dohovor Rady Európy

 | 18.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Rada Európy ponúka verejnosti, aby sa vyjadrila k modernizácii Dohovoru o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných dát. Súbor otázok k problematike Dohovoru je možné zodpovedať do 10. marca 2011 na linku, ktorý ponúkame v článku.

Padlo první trestní oznámení na vedení lékařských odborů

 | 10.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Policie v Praze 6 ve čtvrtek obdržela trestní oznámení na vedení Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů (LOK-SČL) včetně jeho šéfa Martina Engela v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme.

Spôsobenie smrti alebo jej umožnenie?

 | 28.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Niekoľko prípadov, o ktorých súdy rozhodovali v posledných rokoch poukázalo na právne dilemy, ktorým čelia lekári v situáciách, keď ich rozhodnutie má za následok smrť pacienta. 
Tento článok sa zaoberá prípadom doktora Coxa, ktorý bol odsúdený za pokus o vraždu jedného zo svojich pacientov; preskúmava úlohu motívu, zníženej zodpovednosti a súhlasu (pacienta) v prípadoch tzv. „zabitia z milosti“.

EU: Zdravotní péče v cizině bude dostupnější

 | 21.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Europoslanci schválili ve Štrasburku přehlednější pravidla pro poskytování a placení zdravotní péče v cizině.

Psychiatria: Sila práva

 | 28.11.2010 | komentárov: 0

Obrazok V rámci aktuálnej mesačnej tématiky – detencia duševne chorých vám prinášame preklad odborného príspevku Jamesa B. Gottsteina, ktorý pôsobí v organizácii PsychRights (USA) zaoberajúcou sa ochranou práv duševne chorých osôb. Obsahom článku je sumár viacerých rozhodnutí amerických súdov týkajúcich sa detenčného konania ako aj konania, v ktorom sa rozhodovalo o navrhovanej liečbe pre pacienta. Článok je krátený. Preklad: Žofia Šuleková.

Etické dilemy zákonom ustanovených komisií pri nedobrovoľnej hospitalizácii duševne chorých osôb

 | 23.11.2010 | komentárov: 2

Zákonná úprava konania o nútenej hospitalizácii duševne chorých osôb je prítomná v právnych poriadkoch demokratických štátov. Viaceré znaky sú spoločné, no každá právna úprava vykazuje svoje špecifiká. O detencii fyzických osôb rozhodujú v Izraeli komisie zložené z troch členov, pričom dvaja členovia sú psychiatri a jeden je právnik. Ponúkame vám odborný článok, v ktorom jeho autori oboznamujú čitateľov so základnými parametrami konania ako aj s dilemami, ktoré aplikácia zákona prináša v praxi. Článok preložil Tomáš Szalontay.

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov pacienta

 | 30.9.2010 | komentárov: 1

Obrazok Ponúkame Vám príspevok na tému mlčanlivosti a ochrany osobných údajov. Cieľ, ktorý si kladie tento článok je z pohľadu práva poskytnúť lekárom a iným subjektom jednoduchou formou stručné ozrejmenie povahy lekárskeho tajomstva a prispieť tak ku zlepšeniu kvality vzťahu lekár – pacient.

Prípad Glass proti Spojenému kráľovstvu

 | 1.7.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva Glass proti Spojenému kráľovstvu. Tento rozsudok je prelomovým rozhodnutím vo veci potvrdenia porušenia práv na rešpektovanie súkromného života podľa článku osem Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Predmetný článok ošetrujúci lekári Davida Glassa porušili tým, že nezískali úplný súhlas matky k liečbe jej zdravotne a mentálne postihnutého syna ani nevyužili možnosť podať návrh na nahradenie súhlasu matky rozhodnutím súdu. V rozsudku Glass proti Veľkej Británii vynesenom 10. februára 2004 Európsky súd pre ľudské práva sčasti vyhovel sťažnosti č. 61827/00 Davida a Carol Glassových, ktorí namietali porušenie práva na rešpektovanie súkromného života podľa článku osem Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd u oboch sťažovateľov, porušenie práva na rešpektovanie rodinného života matky Carol Glassovej a porušenie práva na život podľa článku dva Dohovoru. Súd v časti porušenia práva na život označil sťažnosť rozhodnutím z 18. marca 2003 za neprijateľnú, porušenie práva na rešpektovanie rodinného života u matky nekonštatoval. Prípad Glass proti Spojenému kráľovstvu prejednávala 4. sekcia Európskeho súdu pre ľudské práva zasadajúca ako senát, ktorý tvorili M. Pellonpää, predseda, Sir Nicolas Bratza, J. Casadevall, R. Maruste, S. Pavlovschi, J. Borrego Borrego, E. Fura-Sandströmová a ďalej F. Elens-Passosová, tajomníčka sekcie.

Aktuálny zoznam právnych predpisov

 | 21.4.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojej webovej stránke centrálny zoznam právnych predpisov, ktoré sú ku dňu 19.04.2010 výsledkom jeho legislatívnej činnosti, resp. ktoré upravujú oblasť ležiacu v kompetencii ministerstva.

Oznámenia o sex. zneužívaní vs. povinná mlčanlivosť

 | 3.3.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo odborné usmernenie o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zneužívania osôb do osemnásť rokov. Usmernenie má slúžiť ako pomôcka pre určenie toho, či u dieťaťa na základe somatických, resp. psychosomatických príznakov došlo k sexuálnemu zneužívaniu. Taktiež upravuje postup poskytovateľa a jeho súčinnosť s príslušným orgánom činným v trestnom konaní. V týchto súvislostiach do popredia vystupujú otázky povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov a výnimky z jej dodržiavania.

Povinnosti zdravotníckych pracovníkov

 | 3.9.2009 | komentárov: 1

Obrazok Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Základným právom každého človeka bez ohľadu na štátnu príslušnosť je právo na ochranu zdravia a na zdravotnú starostlivosť a zodpovedajúcu pomoc v prípade choroby alebo ohrozenia chorobou. Na to reaguje Ústava SR č. 460/1992 ZB. konkrétne v článku 40 , kde hovorí, že každý má právo na ochranu zdravia. V ďalšej vete ústava už odlišuje pretože len občania na základe zdravotníckeho poistenia majú právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti riešia mnohé zákony, ale aj podzákonné normy.