Články | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ochrana osobnosti a medicínske právo


Rozsudok krajského súdu Nitra - 9Co/330/2012 – kauza Šimon Buch, 2. časť

 | 18.12.2015 | komentárov: 0

Prinášame Vám analýzu prelomového rozhodnutia Krajského súdu v Nitre v medializovanom prípade Šimona Bucha. Analýza rozsudku je rozdelená do dvoch častí. V prvej boli analyzované nasledovné skutočnosti: stručné opísanie skutkového stavu, v čom spočíval konkrétny spor, dokázanie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia. V druhej časti nižšie uvedieme argumenty a protiargumenty strán v spore, argumentáciu súdu a rozhodovanie o jednotlivých nárokoch.

Rozsudok krajského súdu Nitra - 9Co/330/2012 – kauza Šimon Buch

 | 15.12.2015 | komentárov: 0

Prinášame Vám analýzu prelomového rozhodnutia Krajského súdu v Nitre v značne medializovanom prípade Šimona Bucha. Analýza rozsudku bude rozdelená do dvoch častí. V prvej si rozoberieme nasledovné skutočnosti: stručné opísanie skutkového stavu, v čom spočíval konkrétny spor, dokázanie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia. V druhej časti uvedieme argumenty a protiargumenty strán v spore, argumentáciu súdu a rozhodovanie o jednotlivých nárokoch.

Domáce pôrody pred Európskym súdom pre ľudské práva

 | 14.12.2015 | komentárov: 0

Obrazok 2. decembra 2015 sa konalo prvé verejné pojednávanie vo veci Dubská a Krejzová proti Českej republike pred Veľkou komorou Európskeho súdu pre ľudské práva. Sťažovateľky zastupovala advokátska Zuzana Candigliota, ktorá vystúpila aj na bratislavskej diskusii z projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES venovanej téme domácich pôrodov.

Komisárka pre zdravotne postihnutých

 | 7.12.2015 | komentárov: 1

Advokátka Zuzana Stavrovská bola 72 hlasmi v Národnej rade Slovenskej republiky zvolená za prvú komisárku pre zdravotne postihnutých.

SLOVENSKO: ODPOJENIE POSTIHNUTÉHO CHLAPCA OD PRÍSTROJOV

 | 1.12.2015 | komentárov: 0

Obrazok Pripravili sme pre Vás článok týkajúci sa priamej eutanázie na Slovensku. Jedná sa o prípad 24- ročného Dominika, ktorého podľa tvrdení odpojil od prístroja jeho otec. Aký rozsudok vynesie popradský súd? Zmierni otcovi trest alebo upustí od potrestania?

NR SR PRIJALA ZÁKON O KOMISÁROVI PRE DETI A KOMISÁROVI PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

 | 3.7.2015 | komentárov: 0

Predmetom úpravy tohto zákona je úprava novovzniknutých inštitútov ochrany práv špecifických skupín, a to komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zriadenie a úlohy Úradu komisára pre deti a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: SUDKYŇA NAJVYŠŠIEHO SÚDU ODŇALA DIEŤA ZO STAROSTLIVOSTI SUROGAČNEJ MATKY

 | 3.7.2015 | komentárov: 0

Obrazok Uzatváranie surogačných dohôd, na základe ktorých si môže pár „objednať“, aby mu iná (cudzia) žena vynosila a porodila dieťa (surogačná matka), nie je v Spojenom kráľovstve zakázané, avšak surogačné dohody nie sú právne vynútiteľné. Súd ich ale môže pri posudzovaní konkrétneho prípadu brať do úvahy. V praxi to teda funguje tak, že legálnou matkou dieťaťa je surogačná matka - žena, ktorá dieťa porodila a objednávateľský pár, ktorý so surogačnou matkou uzavrel dohodu o surogácii, musí do 6 mesiacov po narodení dieťaťa požiadať súd o priznanie rodičovských práv (prípadne o adopciu), pričom na to, aby tieto práva nadobudli, musí byť splnených niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj súhlas surogačnej matky. Dôraz sa kladie taktiež na to, čo je v najlepšom záujme dieťaťa.

Posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca

 | 4.12.2014 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa týka posudzovaniu zdravotného stavu zamestnanca po pracovnom úraze (sp zn. 21 Cdo 3320/2013).

Vyšlo nové číslo časopisu European Journal of Health Law

 | 3.12.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu European Journal of Health Law, Volume 25, Issue 5, 2014.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní.

 | 25.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 19. novembra 2014 uskutočnila posledná tretia diskusia z košických univerzitných dišpút projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?“, ktorá sa týkala právnej zodpovednosti poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sme opäť zrealizovali v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Právnická fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UPJŠ. Nad projektom už tretí rok prevzal záštitu primátor mesta Košice – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK) a spoločnosti Medtronic.

Vyšlo nové číslo časopisu The Journal of Clinical Ethics

 | 24.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nová číslo časopisu The Journal of Clinical Ethics, Volume 25, Number 3, Fall 2014.

Vyšlo nové číslo časopisu Medical Law Review

 | 21.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Medical Law Review, Volume 22, Issue 3, Summer 2014.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Ktorý liek je pre mňa najlepší?

 | 18.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 12. novembra 2014 uskutočnila druhá diskusia v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014 realizovaného v Košiciach. Pozvaní hostia diskutovali na tému Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sme opäť zrealizovali v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Právnická fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UPJŠ. Nad projektom už tretí rok prevzal záštitu primátor mesta Košice – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK) a spoločnosti Medtronic.

UD 2014 v Košiciach: tretia diskusia - Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?

 | 17.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí poslednej tretej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už túto stredu, teda 19. novembra v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ.

Vyšlo nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics

 | 17.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics, Vol 40, Issue 11, November 2014.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Pacient a zdravotné poistenie

 | 12.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 5. novembra 2014 uskutočnila prvá diskusia projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014 realizovaného v Košiciach. Pozvaní hostia diskutovali na tému Pacient a zdravotné poistenie. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sme opäť zrealizovali v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Právnická fakulta UPJŠ a Lekárska fakulta UPJŠ. Nad projektom už tretí rok prevzal záštitu primátor mesta Košice – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK) a spoločnosti Medtronic.

UD 2014 v Košiciach: druhá diskusia - Ktorý liek je pre mňa najlepší?

 | 11.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra, teda 12. novembra v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014: Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní

 | 10.11.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 29. októbra 2014 uskutočnila posledná tretia diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?“ UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Tento ročník sa prvýkrát koná aj v Bratislave v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Univerzita Komenského v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK a študentské organizácie ELSA Bratislava a SLoMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu primátor mesta Bratislava – doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK), spoločnosti Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., spoločnosti Phoenix a spoločnosti Medtronic.

Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie „nadštandardu"

 | 29.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Keď prispievame do poistného „fondu“, tak následne očakávame, že za nás bude zdravotná starostlivosť zaplatená. Pri štúdiu Ústavy SR narazíme na jej čl. 40, ktorý občanom Slovenskej republiky výslovne priznáva právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Toto právo garantuje pre občanov väčší rozsah práv, keďže najvšeobecnejší subjekt každý (1) má ex constititione právo (len) na ochranu zdravia.

Rezolúcia Bezpečnostnej Rady OSN k epidémii eboly

 | 29.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Vírus eboly sa rozšíril až natoľko, že túto krízu je nútená riešiť aj Organizácia Spojených Národov. Jej Bezpečnostná Rada predtým v histórii nikdy nezasadala s cieľom prerokovania krízy v oblasti verejného zdravia, avšak na stretnutí dňa 18. septembra vyhlásila vypuknutie vírusu ebola v západnej Afrike za hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ktorý má za cieľ udržiavať.

HOSŤ MESIACA OKTÓBER 2014: Mgr. et Bc.Pavlína Zímová

 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že pozvanie stať sa hosťom mesiaca na portáli www.pravo-medicina.sk prijala Mgr. et Bc. Pavlína Zímová, ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Ústave ochrany a podpory zdravia (LF MU Brno) a na Fakulte práva Paneurópskej Vysokej školy (Bratislava). Mgr. et Bc. Pavlína Zímová sa venuje témam ako sú lekárska etika, bioetika, medicínske právo, sociálne lekárstvo či verejné zdravotníctvo.

Vyšlo nové číslo časopisu Journal of medicine and philosophy

 | 16.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Medicine and Philosophy, Vol 39, Issue 5, October 2014.

Uvoľnenie zdravotníckej pomôcky I.V. Kanyla s portom „Cathula“

 | 16.10.2014 | komentárov: 0

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dňom 15.10.2014 zrušil pôvodné rozhodnutie o stiahnutí zdravotníckej pomôcky z trhu. Podozrenia z jej kontaminácie sa nepotvrdili.

UD 2014 v Bratislave pokračuje druhou diskusiou

 | 10.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už v stredu 15. októbra v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Hosťami diskusie nazvanej „Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov,“ budú MUDr. Rudolf Zajac – bývalý minister zdravotníctva a PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

VEĽKÁ BRITÁNIA: Národné klinické smernice pre oblasť dlhodobých porúch vedomia

 | 9.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Ľudia vo vegetatívnom stave alebo v stave minimálneho vedomia, resp. ich rodinní príslušníci a ako aj lekári musia v súčasnej dobe riešiť rad zdravotných, etických a právnych problémov. Zároveň sa musia vysporiadať s aplikovaním množstva pokynov a usmernení ako riešiť nové klinické a právne výzvy.

BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014: Pacient a zdravotné poistenie

 | 7.10.2014 | komentárov: 0

Obrazok Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 1. októbra 2014 uskutočnila prvá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému Pacient a zdravotné poistenie. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS, tento ročník prvýkrát aj v Bratislave v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Univerzita Komenského v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK, ako aj ELSA Bratislava a SLoMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu primátor mesta Bratislava – doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK), poisťovne Dôvera, spoločnosti Phoenix a spoločnosti Medtronic.

JUDIKATÚRA: Účasť na samovražde

 | 6.10.2014 | komentárov: 0

Tento týždeň sme pre Vás pripravili rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa venuje problematike účasti inej osoby na samovražde (sp. zn. 3 Tdo 362/2014-24).

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím: nový vietor do plachát ochrany práv zdravotne postihnutých?

 | 30.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Zdravotná starostlivosť sa priamo dotýka základných a najdôležitejších hodnôt chránených právom. Prostredníctvom zdravotnej starostlivosti sa chráni život a zdravie fyzickej osoby. Medicínske činnosti ex natura sua zasahujú do základných práv fyzickej osoby, pretože s ich realizáciou je neoddeliteľne spojený zásah do telesnej a psychickej integrity fyzickej osoby. Z uvedeného vyplýva, že práva prijímateľa zdravotnej starostlivosti pramenia a sú chránené právnymi dokumentmi najvyššej právnej sily.(1)

Úvaha o reflexi společenské pozice lékaře

 | 30.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok V úvodu článku si můžeme položit několik otázek, na které se budeme snažit hledat správné odpovědi. „Kdo je lékař?“ „Člověk, který rozhoduje o životě a smrti (bytím a nebytím)?“(1) „Nebo je to člověk, který reprezentuje specifickou vrstvu inteligence?“ Perspektiv může být velké množství, ale lékař je především člověk, který disponuje právy a povinnostmi! Práva obvykle chápeme jako primární hodnoty a povinnosti jako sekundární hodnoty, které jsou z práv vyvozovány.

UD 2014: Prvá diskusia už zajtra v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK!

 | 30.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok V priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa už zajtra (1.10.2014) uskutoční prvá diskusia z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014.

Zmena zdravotnej poisťovne len do konca mesiaca!

 | 29.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Pripomíname, že na zmenu zdravotnej poisťovne ostáva už len pár dní.

Nové číslo The Journal of Medicine and Philosophy

 | 18.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Medicine and Philosophy, Volume 39 Issue 5 October 2014.

IRÁN: Legálne obchodovanie s obličkami a jeho riziká

 | 12.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Medzinárodný problém obchodovania s ľuďmi zahŕňa aj obchodovanie s ľudskými orgánmi za účelom ich transplantácie. Celosvetový nedostatok legálne darovaných orgánov viedol k vytvoreniu čierneho trhu, v ktorom sú ľudské orgány kupované a predávané nezákonne a následne transplantované často spôsobom, ktorý nezodpovedá lekárskym a hygienickým predpisom a môže viesť až k smrti pacienta.Riešenie problému nezákonného obchodovania s obličkami vyriešili v Iráne kontroverzným spôsobom. Irán je jedinou krajinou, v ktorej je obchod s obličkami legálny.

Nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

 | 3.9.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, Vol 4, No 2 (2014).

ESĽP žiada pozastaviť platnosť rozhodnutia o zastavení prísunu výživy a tekutín pacientovi vo vegetatívnom stave

 | 26.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva žiada o pozastavenie platnosti rozsudku vydaného Francúzskou Štátnou radou, najvyššou inštanciou správneho súdnictva vo Francúzsku, ktorý povolil zastavenie prísunu výživy a tekutín Vincenta Lamberta.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Reakcie k návrhu zákona o asistovanej samovražde

 | 15.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 18. júla 2014 sa v Snemovni Lordov uskutočnila diskusia o návrhu zákona o asistovanej samovražde ( Assisted Dying Bill), ktorá bola pozoruhodným zobrazením výrečnosti, vedomostí i vášni. Rekordný počet Lordov diskutoval o návrhu zákona, ktorý prešiel druhým čítaním bez hlasovania. Návrh zákona podporilo 64 členov komory, 3 členovia zaujali neutrálny postoj a 59 členov vyslovilo názor proti legalizácii asistovanej samovraždy. Samotná diskusia trvala takmer 10 hodín.

Nové číslo The Journal of Medicine and Philosophy

 | 11.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medicine and Philosophy, Volume 39 Issue 4 August 2014.

Nútená liečba psychiatrických pacientov: akú má oporu v zákonoch Slovenskej republiky?

 | 5.8.2014 | komentárov: 2

Právna úprava týkajúca sa poskytovania zdravotnej starostlivosti umožňuje v osobitných prípadoch jej poskytnutie aj bez informovaného súhlasu pacienta. Z pohľadu ochrany osobnostných práv fyzickej osoby je nevyhnutné, aby zákonodarcom prijatá hmotnoprávna a procesnoprávna úprava podmienok „nútenej“ zdravotnej starostlivosti vykazovala nielen ústavnoprávnu konformitu, ale aby rešpektovala aj ducha medzinárodných dohovorov. Platná a účinná právna úprava detencie v Slovenskej republike v určitých bodoch vytvára priestor pre na jej zneužitie v neprospech pacienta. Uvedené si vyžaduje, aby zákonodarca spresnil dôvody pre na detenciu a predovšetkým aby činnosť poskytovateľa podriadil kontrole iného nezávislého subjektu, ktorý posúdi, či je navrhovaná liečba v najlepšom záujme zadržaného pacienta.

Lekársky posudok a ukončenie pracovného pomeru

 | 5.8.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soud České republiky, ktoré sa týka povahy lekárskeho posudku ako podkladu pre ukončenie pracovného pomeru výpoveďou (sp. zn. 21 Cdo 224/2013).

Dohovor Rady Európy na boj proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi

 | 5.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Obchodovanie s ľudskými orgánmi je zrejme najnenápadnejšou a zároveň aj najviac tolerovanou formou obchodovania s ľuďmi. Je to však medzinárodný problém s nadnárodným rozmerom, v ktorom sa prelína svet organizovaného zločinu, chudobných darcov orgánov a chorých príjemcov orgánov.

Nové číslo Medical Law Review

 | 5.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Medical Law Review, Volume 22, Issue 2, Spring 2014.

Návrhy generálneho advokáta SD EÚ k definícii pojmu "ľudské embryo"

 | 31.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Pedro Cruz Villalón, generálny advokát Súdneho dvora EÚ nedávno predniesol svoje návrhy vo veci C – 364/13 International Stem Cell Corporation proti Comptroller General of Patents, v ktorých sa GA vyjadril k významu pojmu „ľudské embryo“ v zmysle záverov známeho rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Brüstle. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame sumár týchto návrhov.

Britský najvyšší súd zamietol vyhlásiť asistovanú samovraždu za ľudské právo

 | 28.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Až do roku 1961 bola v Anglicku a Walese samovražda považovaná za trestný čin a podporovanie alebo pomáhanie k spáchaniu samovraždy, bolo taktiež trestné. V súlade s čl. 1 zákona o samovražde z roku 1961 (Suicide Act 1961) samovražda prestala byť trestným činom. Avšak, čl. 2 zákona ustanovuje, že podporovanie alebo pomáhanie k spáchaniu samovraždy zostáva trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody až na 14 rokov, ale nemôže byť stíhaný bez súhlasu riaditeľa štátneho zastupiteľstva (Director of Public Prosecutions).

Vyšlo nové číslo Journal of Medical Ethics

 | 25.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics, Vol 40, Issue 8, August 2014.

Porušenie očkovacej povinnosti

 | 23.7.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci povinného očkovania (sp. zn. 2Szd/1/2013).

Znalecký posudok a ochrana osobnosti

 | 28.5.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky zaoberajúce sa otázkou zásahu do práva na ochranu osobnosti v súvislosti so znaleckou činnosťou (sp. zn. 30 Cdo 593/2013).

Etika v chirurgických oborech a v chirurgii

 | 29.4.2014 | komentárov: 0

Etika má v lékařské profesi svou specifickou pozici, kterou nelze substituovat jinými elementy (např. psychologickými). Chirurgické obory jsou odlišné od ostatních lékařských oborů, protože kontakty s pacienty jsou krátké a často jen minimální. Z výše uvedených důvodů pacienti reflektují pouze pozitivní nebo negativní psychologické přístupy lékařů, což není optimální stav. Synergie etiky a psychologie je evidentní, avšak prioritní je koexistence psychologického významu lékařské pomoci v reflexi subjektivního vnímání nemocného a celkové realizace etických substrátů v praxi (výkonech).

EÚ: Európsky parlament schválil nariadenie upravujúce podmienky vykonávania klinických štúdií liekov

 | 27.4.2014 | komentárov: 0

Európsky parlament schválil návrh nariadenia, na základe ktorého farmaceutické spoločnosti a vedeckí pracovníci v Európskej únii budú musieť zverejňovať výsledky všetkých svojich klinických štúdií vo verejne prístupnej databáze spravovanej Európskou agentúrou pre lieky.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU THE JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY

 | 20.4.2014 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Medicine and Philosophy, Vol 40, Issue 2 April 2014.

Čína zmierňuje politiku jedného dieťaťa

 | 26.3.2014 | komentárov: 0

Obrazok Po troch desaťročiach čínskej politiky, ktorá zákonom zakazuje väčšine obyvateľstva mať viac ako jedno dieťa, chce Čína zmierniť politiku jedného dieťaťa.

Povinné očkovanie

 | 10.3.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího správního soudu České republiky, ktoré sa zaoberá povinnosťou podrobiť sa očkovaniu (sp. zn. 4 As 2/2013 – 75).

Medicínsky turizmus v preprodukčnej medicíne

 | 4.3.2014 | komentárov: 0

Obrazok Reprodukčnou turistikou je čoraz rozšírenejšie cestovanie do iných krajín za účelom liečby neplodnosti formou náhradného materstva. Môže to byť považované za určitú formu zdravotnej turistiky. Hlavnými dôvodmi reprodukčnej turistiky sú nevyhovujúca právna úprava v domovskej krajine neplodného páru alebo nižšia cena zákroku. K turistike prispievajú aj iné zákony niektorých štátov napr. páry z Činy cestujú do iných krajín, aby sa vyhli politike jedného dieťaťa.

PRÍPAD S.H a OSTATNÍ v. RAKÚSKO

 | 27.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sťažnosť č. 57813/00, Rozhodnutie, Štrasburg 3. November 2011 Prípad S.H a ostatní v. Rakúsko rozhodovala Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva v zložení: J-P. Costa - predseda, a sudcovia: N. Bratza, F. Tulkens, J. Casadevall, E. Steiner, E. Fura, D. Jočienè, J. Šikuta, D. Popović, I. Ziemele, P. Hirvelä, M. Lazarova Trajkovska, L. Bianku, N. Tsotsoria, I. Karakaş, G. Raimondi, V. A. de Gaetano a M. O'Boyle - zástupca registrátora. Prípad bol prejednaný na neverejnom zasadnutí 23. februára 2011, rozhodnutie bolo prijaté 3. novembra 2011.

V Belgicku bola napokon schválená eutanázia maloletým

 | 26.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Belgicko sa stalo prvou krajinou, kde bola schválená eutanázia pre nevyliečiteľne choré deti všetkých vekových kategórií, po vášnivej debate, v ktorej kritici spochybňovali schopnosti dieťaťa rozhodnúť o svojom živote/smrti.

USA: Odpojiť od prístrojov mŕtvu tehotnú ženu?

 | 10.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Marlise Munoz, 39-ročná tehotná žena, je udržiavaná v texaskej nemocnici vo Fort Worth v Texase „na prístrojoch“ s pomocou prístrojov, napriek tomu, že je po smrti /po smrti mozgu/, a napriek jej predbežným prianiam.

Prevratný objav v oblasti kmeňových buniek

 | 10.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Tímu vedcov z USA a Japonska sa podaril prevratný objav, ktorý môže celkom zásadne zmeniť možnosti využívania kmeňových buniek. Podľa štúdie, ktorá bola minulý týždeň uverejnená v časopise Nature, sa totiž tímu okolo dr. Vacantiho a dr. Obokatu podarilo „preprogramovať“ akékoľvek dospelé bunky a zmeniť ich do stavu buniek kmeňových. Význam kmeňových buniek spočíva v tom, že sa môžu vyvinúť v akúkoľvek bunku ľudského tela (pluripotentnosť buniek). Možnosti ich využitia preto vedci vidia najmä v regeneratívnej medicíne, liečbe rakoviny či klonovaní.

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

 | 7.2.2014 | komentárov: 0

Tento týždeň sme pre Vás v sekcii Česká a slovenská judikatúra pripravili sumár nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa otázky pozbavenia spôsobilosti na právne úkony (sp. zn. I. ÚS 313/2012-52 ).

ESĽP: PRÍPAD TERNOVSZKY V. MAĎARSKO

 | 7.2.2014 | komentárov: 0

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu konštatoval, že „súkromný život“ je veľmi široký pojem, do ktorého spadá právo na osobnú autonómiu, osobný rozvoj, rozvoj vzťahov s ostatnými, a teda aj právo rozhodnúť sa, či sa stať či nestať rodičom. Práve toto právo v sebe zahŕňa rozhodovanie o okolnostiach pôrodu. Súd zdôrazňuje, že sťažovateľke nebolo bránené v domácom pôrode, avšak takýto pôrod spravidla predpokladá asistenciu zdravotníckych pracovníkov, ktorých legislatíva nepochybne odrádza od poskytnutia potrebnej pomoci, a tým zasahuje do práva sťažovateľky na rešpektovanie jej súkromného života podľa článku 8 Dohovoru.

Prinášame sumár rozhodnutia ESĽP v právnej veci GROSS V. ŠVAJČIARSKO

 | 23.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sťažnosť č. 67810/10 Rozhodnutie Štrasburg 14. máj 2013 Prípad Gross v. Švajčiarsko rozhodovala Druhá sekcia (Komora) Európskeho súdu pre ľudské práva v zložení: G. Raimondi - predseda, a sudcovia: D. Jočienè, P. Lorenzen, A. Sajó, I. Karakaş, N. Vučinić, H. Keller a S. Naismith - registrový úradník Sekcie. Prípad bol prejednaný na neverejnom zasadnutí 8. apríla 2013 a 7. októbra 2013 bola sťažnosť postúpená Veľkej komore, kde sa bude prerokovávať 4. apríla 2014. Rozsudok sa zakladá na sťažnosti č. 67810/10, ktorá bola podaná 10. novembra 2010 švajčiarskou štátnou príslušníčkou, Aldou Gross (ďalej len sťažovateľka) proti Švajčiarskej konfederácii, ktorá namieta porušenie práva rozhodnúť sa ako a kedy ukončí svoj život obsiahnutého v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor). Prípad bol pridelený druhej sekcii Súdu, v rámci ktorej Komora rozhodla, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. V októbri 2013 bola sťažnosť postúpená Veľkej komore.

Francúzsko: verejnosť podporuje dekriminalizáciu asistovanej samovraždy

 | 14.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Vo Francúzsku skupina zriadená Národným poradným výborom pre etiku odporučila, aby vláda zlegalizovala eutanáziu pre nevyliečiteľne chorých pacientov.

Čo je to ESTRELA?

 | 14.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 10. decembra 2013 sa konalo rokovanie Európskeho parlamentu, ktorého predmetom bolo hlasovanie o návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach presadzovaného socialistickou poslankyňou Edite Estrela (tzv. „správa Estrela“ / „Estrela report“).

Súdny dvor EÚ: azyl z dôvodu prenasledovania na základe homosexuálnej orientácie

 | 14.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Minister voor Immigratie en Asiel proti X (C‑199/12), Y (C‑200/12), a Z proti Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12), za účasti: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, ktorý sa týka otázok možnosti priznať azyl na podklade homosexuálnej orientácie a s tým spojeným prenasledovaním v štáte pobytu takejto osoby.

KANADA: Posun v úvahach o prijateľnosti asistovanej samovraždy a eutanázie

 | 5.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Kanada v súčasnosti patrí medzi krajiny, ktoré zakazujú inštitút eutanázie, ako aj samovraždu s asistenciou lekára. Kanadské právne predpisy pritom rozlišujú pasívnu eutanáziu (zdržanie sa postupov udržiavajúcich pacienta pri živote) a aktívnu eutanáziu (asistovanú samovraždu), pričom obidve formy sú protizákonné. To isté platí o samovražde s asistenciou lekára, v prípade ktorej hrozí lekárovi, ktorý ukončil život pacienta alebo umožnil výkon „práva na smrť“ samotnému pacientovi trestné stíhanie. Vyplýva to z ustanovení kanadského trestného zákonníka, ako aj z postoja Kanadskej lekárskej asociácie CMA (Canadian Medical Association), ktorá oficiálne odmieta eutanáziu i lekárom asistovanú samovraždu bezo zmien od roku 2007.

SÚDNY DVOR EÚ: K NEMAJETKOVEJ UJME KRYTEJ POVINNÝM ZMLUVNÝM POISTENÍM

 | 4.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 22/12 Katarína Haasová proti Rastislavovi Petríkovi, Blanke Holingovej, týkajúci sa nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode a krytej povinným zmluvným poistením

Dnešná vydanie relácie FOKUS na Dvojke je na tému medicínskeho práva

 | 21.11.2013 | komentárov: 1

Dovoľujeme si Vás upozorniť na dnešné vysielanie relácie FOKUS, ktorá bude venovaná medicínsko-právnym otázkam. Relácia je vysielaná dnes (21. november 2013) na obrazovkách Dvojky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) o 16:45 hod.

Uzavretie projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 - Študentské sympózium „Právo a výzvy súčasnej medicíny“

 | 21.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že sa tento ročník univerzitných dišpút mimoriadne vydaril. Dôkazom je posledná aktivita UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, študentské sympózium na tému „Právo a výzvy súčasnej medicíny“, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ. Na sympóziu vystúpili študenti Právnickej fakulty UPJŠ so svojimi príspevkami na témy Ochrana osobnosti pacienta, Transplantácie, Asistovaná reprodukcia, Transsexualita, Eutanázia a ďalšie. Svoje práce museli predniesť a obhájiť v diskusii s moderátormi a svojimi kolegami.

Problematika „transľudí“opäť pred ESĽP

 | 14.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Práva trans-komunity budú čoskoro opäť stredobodom záujmu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“). V stredu 16. októbra 2013 o 09:15 hod. totiž zasadne Veľká komora ESĽP, ktorej bola na rozhodnutie v súlade s článkom 43 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd v znení jeho dodatkových protokolov (ďalej len „Dohovor“) predložená sťažnosť sťažovateľky pani HeliHämäläinen (male-to-female).

Vyšlo nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

 | 8.10.2013 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, Vol 3, No 2 (2013). Hlavný článok čísla je zameraný na vymedzenie filozofických základov pojmu kauzalita a porovnanie týchto základov s koncepciou využívanou v deliktuálnom práve.

Nútená liečba: Teraz sú na rade sudcovia

 | 6.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok V nemeckej spolkovej krajine Sasko existuje právna medzera v nútenej liečbe pacientov. Teraz majú sudcovia v každom jednotlivom prípade schvaľovať nútenú liečbu.

ŠESTNÁSŤROČNÉ DIEVČA NÚTENÉ K VYNOSENIU PLODU

 | 2.5.2013 | komentárov: 0

Obrazok Bývalá pestúnka donútila svoju štrnásťročnú dcéru aby jej vynosila dieťa. Po prvom potrate sa jej to podarilo.

Obzretie sa za medzinárodnou konferenciou "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?"

 | 30.4.2013 | komentárov: 0

Obrazok Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS v Košiciach sa stretla s obrovským záujmom odbornej verejnosti, medzi ktorých patrili poprední odborníci z odvetvia medicíny, práva, psychológie, teológie, ako aj z iných príbuzných odborov zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.

Amputácie ako trest

 | 9.3.2013 | komentárov: 0

Obrazok Hodnoverné zdroje v Sudáne informovali o treste amputovania pravej ruky a ľavého chodidla muža, ktorý vykonali na príkaz súdu zdravotnícki pracovníci 14.2.2013, čo je v absolútnom rozpore so zákazom krutých a neľudských trestov.

Môže darca spermií žiadať ich vrátenie?

 | 4.3.2013 | komentárov: 0

Obrazok Príbeh ako z televízneho seriálu sa odohral v Izraeli, kde anonymný darca spermií je odporcom v súdnom spore voči žene, ktorá si vyžiadala jeho spermie.

Dokument BBC o asistovanej samovražde

 | 25.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok V dvojdielnom dokumente pre BBC World Service, herečka a moderátorka televíznej stanice Liz Carr navštívila miesta, kde je dovolená asistovaná samovražda, aby videla, ako fungujú.

Holandská vláda sa zaoberá možnosťou troch alebo viacerých rodičov

 | 23.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Holandské ministerstvo spravodlivosti skúma možnosť zákonom povoliť, aby deti vyrastali s troma alebo viacerými rodičmi. "Musíme rozšíriť koncept (toho, čo je rodina). Už nemôžeme vidieť rodičovstvo ako čisto biologické spojenie alebo povedať, že dieťa môže mať len dvoch rodičov," povedala Van Tongeren agentúre AFP.

Bližšie predstavenie 1. doobedňajšieho bloku 1.dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

 | 20.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ je pre svoj rozmanitý obsah a rozsah rozdelená do dvoch konferenčných dní 11.4.-12.4.2013 a uskutoční sa na Dominikánskom námestí v Košiciach. V 1. doobedňajšom bloku prvého konferenčného dňa prednášajúci, diskutéri ponúknu účastníkom pohľad a priblížia na akých princípoch by mala stáť normotvorba? Aká je povaha právnych predpisov v sektore zdravotníctva? Je v poriadku že sa presúva množstvo predpisov do výlučnej normotvorby MZ SR? Ako prebieha legislatívny proces? Kto predpisy tvorí? Sú do tvorby predpisov zaangažovaní všetci zainteresovaní (pacienti, zdravotné poisťovne, poskytovatelia, farmaceutické subjekty)? Na koho záujmy sa má najviac prihliadať? Aké sú negatíva a pozitíva súčasnej praxe? Ako bezpečne aplikovať nejasné normy?

Ďalšie oživenie debát o Belgickej eutanázií

 | 15.2.2013 | komentárov: 0

Komplikácie s eutanáziou v Belgicku pokračujú. Najnovší škandál sa týka 44- ročnej ženy, ktorá podstúpila eutanáziu z dôvodu neznesiteľného duševného utrpenia spôsobeného anorexiou.

Komora pre medicínske právo MEDIUS realizuje v dňoch 11.4. – 12.4.2013 medzinárodnú konferenciu „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ predstavenie 1. konferenčného dňa

 | 14.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Viac ako 25 prednášajúcich a diskutérov je pripravených a ochotných sa podeliť so svojimi poznatkami pre viac ako 120 účastníkov. Cieľovou skupinou konferencie je manažment zdravotníckych zariadení, zdravotnícki pracovníci, členovia etických komisií, pracovníci právnych a administratívnych oddelení zdravotníckych zariadení, advokáti, pracovníci farmaceutických spoločností, vedeckí pracovníci, ako aj pacienti a pacientské združenia

Prelomový rozsudok v prípade anonymného darovania spermií

 | 11.2.2013 | komentárov: 0

Obrazok Vrchný krajinský súd (Oberlandesgericht) v nemeckom meste Hamm posilnil práva detí anonymných darcov spermií vo svojom rozhodnutí vydanom 6.2.2013, v ktorom uvádza, že každý má právo vedieť kto je jeho biologickým otcom.

"Crazy shopy" by mali byť minulosťou

 | 8.2.2013 | komentárov: 0

V súvislosti s tzv. crazy shopmi,ktoré pomocou medzery v legislatíve v minulosti predávali ľahké drogy prijali poslanci 5.2.213 novelu zákona 139/1998 Z.z

Právna úprava sterilizácie na území SR

 | 1.2.2013 | komentárov: 0

Retrospektívny pohľad na snahu poskytnúť rodičom možnosť antikoncepcie od štátu.

Monografia “Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva.”

 | 30.1.2013 | komentárov: 0

Obrazok Vnímanie historických kontextov vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k podmienkach dnešnej doby je veľmi dôležité. Uvedené platí aj z toho dôvodu, že historická kontinuita formovania a prirodzeného ustaľovania základných znakov poskytovania zdravotnej starostlivosti bola drastický prerušená nástupom komunistického režimu. Jeho dôsledkom sú aj stále prítomné reziduá v spôsobe vnímania povahy zdravotnej starostlivosti, povahy vzťahov ktoré pri nej vznikajú a podobne. Preto je ohliadnutie sa na postavenie lekára a právny základ poskytovania zdravotnej starostlivosti v dnešnej dobe vysoko aktuálne.

Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“

 | 14.1.2013 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo MEDIUS realizuje unikátnu medzinárodnú konferenciu „Aké princípy vládnu v zdravotníctve?“ v dňoch 11.4.2013 – 12.4.2013 v Košiciach.

Obzretie sa za súborom diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012

 | 18.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Komora pre medicínske právo MEDIUS realizovala od 23.10.2012 až do 5.12.2012 unikátny projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012. Pozostával z diskusií, ktoré boli rozdelené do tematických okruhov: 1. diskusia – Bolo by možné liečiť bez liekov? 2. diskusia – Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov. 3. diskusia – Môže byť reklama liekom pre liek? 4. diskusia – „Čo ťa nezabije, to ťa posilní“ – Platí to aj v zdravotníctve?

O dôvere, uznaní, bezmocnosti a autonómii

 | 17.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Morálku už tradične zvykneme spájať s pojmom povinnosti. Iný, menej tradičný pohľad považuje za kľúčovú morálnu kategóriu pojem dôvery (A. Baier, R. Rorty). Koncept morálneho spoločenstva vzájomnej dôvery (Rorty 1997) potom vyjadruje presvedčenie, že morálne zaviazaní voči ostatným členom spoločenstva sa cítime iba vtedy, pokiaľ im dôverujeme. Dôvera je teda akýmsi tmelom, ktorý drží spoločnosť pohromade a umožňuje realizovať predstavy o dobrom živote. Sme ochotní plniť svoje povinnosti, rešpektovať práva a nároky iných, plniť dohody, pretože ostatní sú pre nás dôveryhodní v tom zmysle, že od nich môžeme očakávať to isté vo vzťahu k nám. V tejto súvislosti sa dnes hovorí o tom, že ekonomická kríza, hospodárska kríza, finančná kríza, je najmä prejavom, ako aj dôsledkom krízy dôvery, hodnotovej krízy – morálnej krízy.

Vybrané otázky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov (2. časť)

 | 11.12.2012 | komentárov: 1

Obrazok II. ZAINTERESOVANIE FYZICKEJ OSOBY DO KLINICKÉHO SKÚŠANIA

Vybrané otázky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov (1: časť)

 | 11.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Právo na súkromie pokrýva aj oblasť spracúvania osobných údajov fyzickej osoby. Osobné údaje považujeme za identifikátory fyzickej osoby - sú to dáta spojené s ľudskou bytosťou, ktoré môžu mať rôznu povahu. Vo všeobecnosti je použitie osobných údajov (spracovanie) možné len so súhlasom dotknutej osoby – z tejto premisy sú stanovené výnimky, ktoré pramenia z existencie určitej potreby, ktorá ospravedlňuje obmedzenie absolútneho osobnostného práva tejto osoby. Údaje o zdravotnom stave spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov, keďže sa týkajú najintímnejšej podstaty ľudskej bytosti. V tomto bode narážame na paradox – pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti sa nevyžaduje získanie súhlasu pacienta so spracovaním osobných údajov. Klinické skúšanie liekov a biomedicínsky výskum sú v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V procese klinického skúšania liekov vystupuje okrem pacienta a pracoviska klinického skúšania (zdravotníckeho zariadenia) viacero subjektov ako napríklad zadávateľ (sponzor), poisťovňa, zaisťovňa, zmluvní likvidátori poistných udalostí, právni zástupcovia zúčastnených subjektov. V akom rozsahu a na akom právnom základe majú tieto subjekty oprávnenie sa zoznamovať s osobnými údajmi účastníka výskumu (pacienta)? Aké sú následky nesprávneho spracovania osobných údajov pacienta? Je právna úprava v tomto smere dostatočná?

Pozor na nákup liekov cez internet!

 | 29.11.2012 | komentárov: 0

Na slovenskom trhu sa objavil neregistrovaný liek.

VÝHRADA VO SVEDOMÍ

 | 26.11.2012 | komentárov: 0

V posledných dňoch sa v rámci politických diskusií zase objavila otázka úpravy výhrady vo svedomí – tentoraz v súvislosti so zmenami zákonníka práce. Možno aj vďaka „uhorkovej sezóne“ nevyvolala zvyčajné búrlivé reakcie a fabulácie rôzneho druhu. V tomto prípade je táto opätovne otvorená téma z môjho pohľadu zaujímavá v (nechcenom a určite neplánovanom) presahu na nedávne dve rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ako“ Súd“, alebo „ESĽP“), ktoré sa dotýkajú výhrady vo svedomí. Taktiež som si pri čítaní novín uvedomil, že mnoho zdravotníckych pracovníkov stále nepozná odpoveď na otázku, v akom rozsahu a situáciách si môže uplatňovať výhradu vo svedomí. Na koniec sa mi v pamäti vynorila minuloročná kauza odmietnutia vykonávať interrupciu v štátnych nemocniciach v Bratislave a jedna zaujímavá rezolúcia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o uplatňovaní výhrady vo svedomí. Podnetov máme dosť, poďme si niečo povedať o výhrade vo svedomí v slovenských zdravotníckych pomeroch. Dovoľujem si uviesť ešte upozornenie, že nasledujúci text nemá ambíciu byť vedeckým pojednaním o výhrade vo svedomí, ale prezentuje iba smer mojich úvah o tomto práve.

V Belgicku sa množia prípady transplantácie orgánov od pacientov – darcov, ktorí zomreli formou eutanázie

 | 29.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok V Belgicku pribúda čoraz viac prípadov transplantácie orgánov od pacientov – darcov, ktorí zomreli formou aktívnej eutanázie.

Odmietnutie výkonu zdravotnej starostlivosti kvôli nadváhe

 | 29.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok „Povedala mi, že ma nemôže ošetriť, pretože vážim viac ako 200 libier. Nikdy som nepočula niečo také. Myslela som si, že doktori sú tu na to, aby vám pomohli.“ „V ten deň sa nestarala o moje zdravie. Myslím, že som pre ňu predstavovala iba príťaž, a možno príliš veľa práce...“

Reklama liekov na vedeckých medicínskych kongresoch: áno, či nie?

 | 25.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Reklama liekov je v slovenskom právnom poriadku upravená v troch právnych predpisoch: zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“) a zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o liekoch“). Požiadavky na reklamu liekov ustanovené v § 8 zákona o reklame boli doň transponované z hlavy VIII Smernice 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch. V tejto súvislosti je dôležité poukázať na rozdiel medzi reklamou a inými formami komunikovania o lieku (napr. Dear Health Care Provider Letters, reprinty odborných článkov, štúdie atď.), pričom rozhodujúcim pre ich odlíšenie je účel tejto komunikácie.

Súd pre ľudské práva má rozhodnúť o zákaze liečby plodnosti

 | 16.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Kostarika, jediná krajina zakazujúca oplodnenie in vitro, bude možno musieť zákaz zrušiť. Medziamerický súd pre ľudské práva má rozhodnúť o tom, či Kostarika, jediná krajina na svete, ktorá zakazuje in vitro oplodnenie (IVF), porušila týmto zákazom základné ľudské práva.

Nové prvenstvo pre Belgicko – väzeň ukončil svoj život formou eutanázie

 | 16.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Belgicko sa stalo prvou krajinou vo svete, ktorá umožnila väzňovi ukončiť svoj život formou eutanázie.

Vláda prerokovala a schválila návrhy noviel zákona o liekoch a zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov

 | 10.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Vláda na svojom zasadnutí schválila novely zákona číslo 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zákona číslo 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Osobná sloboda a súhlas v európskom práve

 | 4.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva definuje kontúry ochrany osobnej slobody a jej dôsledky pre oblasť zdravia vrátane súhlasu so zdravotnou starostlivosťou.

Komplikácie sprevádzajúce priebeh asistovanej samovraždy – švajčiarska organizácia Dignitas v konflikte s políciou

 | 24.9.2012 | komentárov: 3

Obrazok Švajčiarska organizácia Dignitas (1) podala sťažnosť voči konaniu švajčiarskej polície, ktorým podľa nej došlo k „narušeniu legálneho priebehu asistovanej samovraždy“ a „uneseniu pacienta.“

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

 | 18.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Ľudské práva – naozaj „prebádaná“ oblasť?Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných zmluvách či dohovoroch bola predovšetkým skúsenosť ľudstva s dvoma zničujúcimi globálnymi konfliktami. Ľudské práva a ich vyjadrenie ústami zákonodarcov alebo ústami právnej filozofie však nie sú výlučnou doménou dvadsiateho storočia. Knap et al. (2004) uvádzajú: „První základy všeobecného osobnostního práva, ktoré nelze z historického hlediska odtrhovat od ideje lidských a občanských práv a svobod vůbec, lze v dlouholetém vývoji lidské společnosti spatřovat již v antické filosofii a v myšlení o přirozeném právu u sofistů a stoiků.“[1]

Způsobilost zásahu přivodit újmu na zdraví a teorie ztráty šancí

 | 2.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Judikatorně již bylo dovozeno, že právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 2 a 3 obč. zák. a nároky na náhradu škody na zdraví za bolest a za ztížení společenského uplatnění podle ustanovení § 444 odst. 1 obč. zák. jsou samostatné právní prostředky ochrany fyzické osoby, a proto je nelze uplatnit na základě totožných skutkových tvrzení 1). To ovšem nemůže dle mého názoru vést k tomu, že v režimu ochrany osobnosti by se s úspěchem měly setkat žaloby, jejichž předmětem není sama újma na zdraví (řešitelná takto v rámci náhrady škody na zdraví), ale pouhé ohrožení jednoho ze základních osobnostních atributů v podobě práva na zdraví.

Obriezka maloletých- právne aspekty

 | 24.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Obriezka z náboženských dôvodov je už roky kontroverznou témou a vyvoláva mnoho otázok. Je veľmi individuálnou záležitosťou tak z pohľadu viery a náboženstva, ako aj z lekárskeho pohľadu. V mnohých kultúrach je považovaná za hygienickú, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo je vykonávaná v USA, Veľkej Británii i Nemecku. Vo všeobecnosti je obriezka už stáročia náboženskou tradíciou najmä u židov a moslimov.

Lege artis a odpovědnost za zásah do osobnostních práv (II. časť)

 | 17.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Kdo a v jakém rozsahu posoudí, zda byl postup lege artis? Prvně totiž v duchu přístupu k otázkám lege artis, dle kterého mají být všechny zákroky 1) prováděny v souladu s platným právem obecně 2), dochází nevyhnutelně k určitému popření dosavadní teze, dle které posouzení otázky lege artis náleží obecně soudnímu znalci. Takový dosavadní přístup, založený na chápání lege artis v užším slova smyslu, správně vycházel z obecné nutnosti vynaložení odborných znalostí k posouzení určitých skutečností (ve smyslu § 127 odst. 1 o.s.ř.), tedy z toho, že otázka, zda postup byl či nebyl lege artis, je otázkou odbornou, na níž nepřísluší odpovídat právníkům, ale odborníkům – lékařům 3). Právě z hlediska rozložení odbornosti by však tato teze měla při širším chápání pojmu lege artis platit nadále pouze ve vztahu k odbornému medicínskému posouzení postupu soudním znalcem (tj. lege artis strictu sensu). Naopak autoritativní hodnocení postupu lege artis largo sensu v otázkách právního charakteru by mělo logicky náležet soudu, který zná právo (iura novit curia) a který jediný je v rámci soudního řízení oprávněn i povinen tyto otázky autoritativně hodnotit. Soudní znalec z oboru zdravotnictví není oprávněn jakkoli se vyjadřovat k otázkám právním, ale toliko k otázkám skutkovým, byť faktická praxe soudních znalců je občas nesprávně založena na opaku, v rámci kterého znalec soudu přináší „odborné“ poučení o hmotném právu.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu o Affordable Care Act prinesie v najbližšej budúcnosti náboženské spory

 | 16.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Štvrtkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (rozhodnutie z 28. júna 2012- pozn.ed.), ktorým podporil jadro zákona prezidenta Obamu o zdravotnej starostlivosti, garantuje, že zákon a jeho možný vplyv na potraty a antikoncepciu zostane pre náboženské skupiny v dohľadnej budúcnosti silne spornou otázkou. Advokáti, ktorí už teraz spochybňujú zákon v mene väčšiny katolíckych inštitúcií, sú toho názoru, že rozhodnutie súdu otvorilo dvere ďalším súdnym žalobám v budúcnosti.

Lege artis a odpovědnost za zásah do osobnostních práv (I. časť)

 | 14.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Zdravotnická zařízení figurují relativně často jako žalovaní v řízeních na ochranu osobnosti, a to z titulu žalob podávaných buď přímo ze strany pacientů nebo i ze strany tzv. sekundárních obětí nemajetkové újmy, tj. osob blízkých pacientům, kteří byli usmrceni či utrpěli vážnou újmu na zdraví(1). Spektrum z titulu ochrany osobnosti žalovaných zásahů je přitom oproti řízením na náhradu škody na zdraví výrazně širší, neboť ochrana osobnosti (v celé její fyzické a morální integritě) zahrnuje i ochranu osobnostních atributů od lidského zdraví zřetelně odlišných(2). S tím pak pro účely ochrany osobnosti nedílně souvisí i nutnost jistých kvalitativních změn v chápání pojmu lege artis oproti tomu, jak bývá na tento pojem v právu i medicíně tradičně nahlíženo.

Článok 9: Odmietnutie liečby ako verejný prejav náboženstva alebo viery

 | 6.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame úryvok z článku Elisabeth Wicks publikovanom v Medical Law Review (Spring, 2001), v ktorom autorka zasadzuje otázku "uloženia" liečby bez súhlasu pacienta do ľudskoprávneho kontextu a hľadá oporu pre rešpektovanie pacientovej autonómie v jednotlivých článkoch Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Úryvok, konkrétne, sa týka odmietnutia liečby, ktorý sa zakladá na náboženských dôvodoch.

Koch v. Nemecko: detaily prípadu

 | 1.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Rozsudkom v prípade Koch v. Nemecko (žiadosť číslo 497/09), ktorý nie je konečný, Európsky súd pre ľudské práva jednomyseľne konštatoval, že došlo k porušeniu článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Európskeho dohovoru pre ľudské práva tým, že nemecké súdy odmietli preskúmať skutkovú podstatu sťažnosti pána Kocha.

Problém transsexuality v Nemecku

 | 8.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok Transsexualitu možno definovať ako stav nesúladu medzi psychickým a anatomickým pohlavím. V minulosti bola považovaná za sexuálnu deviáciu, ale postupným vývojom sa zmenil nazeranie aj na túto poruchu, ktorá so sebou prináša množstvo právnych problémov.

Článok 9 ESĽP: Odmietnutie liečby ako verejný prejav náboženstva alebo viery

 | 7.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok Súhlas s liečbou možno odoprieť z rôznych dôvodov: prianie umrieť, nedôvera voči navrhovanému postupu, viera, či už racionálna alebo nie vo vyliečenie bez liečby. Odmietnuť liečbu je v podstate možné aj bez akéhokoľvek dôvodu. Ak je však rozhodnutie odmietnuť dať súhlas dôsledkom náboženskej viery pacienta, môžu vyvstať otázky týkajúce sa aplikácie článku 9 Dohovoru o ľudských právach. Tento článok chráni slobodu myslenia, slobodu svedomia a náboženstva vrátane práva prejavovať náboženstvo alebo vieru prostredníctvom bohoslužby, vyučovania, úkonov a obradov. Je možné považovať odmietnutie súhlasu s lekárskym vyšetrením ako prejav náboženskej viery?

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.: Withdraw / Withhold - Ukončenie/ nezahájenie plnej liečby

 | 26.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok Jednou z najdôležitejších otázok pri odňatí/a nenasadení liečby je problém/pojem márnosť (futility - zbytočnosť) liečby.

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.: Právo dôstojne umrieť

 | 19.3.2012 | komentárov: 0

Obrazok Jedným z práv pacienta, ktoré je podmnožinou niekoľkých právnych nárokov, je právo dôstojne umrieť.

Silikónový škandál

 | 25.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Spoločnosť Poly Implant Prothesis (PIP) sídliaca na juhu Francúzska bola jedným zo svetových lídrov v produkcii silikónových implantátov až do minulého roka, kedy vyšlo najavo, že ušetrila odhadom miliardu eur ročne používaním priemyselného silikónu ( používaný na počítačové súčiastky alebo v elektronike ) namiesto zdravotne nezávadných výplní do prsných implantátov. Obal okolo silikónu bol tiež kazový a náchylný k prasknutiu či presakovaniu. Francúzske ministerstvo zdravotníctva už ženám doporučilo , aby si nebezpečné silikóny nechali odstrániť. Vláda zriadila špeciálnu komisiu, ktorá tento prípad prešetruje.

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.: DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÝCH PRÁV V ZDRAVOTNÍCTVE časť III.

 | 25.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Významným znakom demokraticky organizovaného štátu a demokraticky fungujúcej spoločnosti je participácia jednotlivcov na rozhodovaní o verejných veciach. Tým viac k demokratickému fungovaniu spoločnosti patrí rozhodovanie jednotlivca o sebe samom. V slovenskom zdravotníctve táto samozrejmosť nie je samozrejmá. Jej odmietanie sa zakladá na predstave o odbornej náročnosti a zložitosti zdravotnej starostlivosti, kde pacient zväčša nie je pripravený na to, aby sa podieľal na rozhodovaní o vlastnej liečbe. Bez pochyby tomu tak je. Bežný pacient skutočne nie je pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia spôsobilý kvalifikovane posúdiť svoj zdravotný stav a prijať rozhodnutie o zdravotníckom výkone, ktorému sa má podrobiť. V demokratickom a právnom štáte však na základe tejto skutočnosti pred pacientovým rozhodovaním o sebe samom nezatvárajú dvere. Nedostatky vo vzdelaní a informáciách o jeho zdravotnom stave sa prekonávajú pomocou poučenia, ktoré je lekár povinný pacientovi poskytnúť, aby sa pacient mohol plnohodnotne rozhodnúť, akému zdravotnému výkonu sa podrobí.

Pacienti s roztroušenou sklerózou se domáhají léčby soudně

 | 20.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Poprvé v historii českého zdravotnictví se pacienti domáhají léčby soudně. Za devět pacientů s roztroušenou sklerózou, kterým odmítla biologickou léčbu Krajská zdravotní a.s., podá právník návrh na vydání předběžného opatření.

Čaká nás lieková revolúcia?

 | 19.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Európske regulačné orgány predstavia v polovici tohto roku svoje požiadavky pre generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov, čím chcú vytvoriť predpoklady pre zvýšenie konkurencie v multimiliardovom farmaceutickom biznise.

Kastrace delikventů jsou podle Nečase slučitelné s lidskými právy

 | 19.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Chirurgické kastrace sexuálních delikventů jsou za určitých okolností slučitelné s lidskými právy a jsou alternativou celoživotní detence. Na tiskové konferenci po skončeném jednání vlády to řekl premiér Petr Nečas.

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.: DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÝCH PRÁV V ZDRAVOTNÍCTVE

 | 18.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Z pohľadu ústavného práva zdravotníctvo predstavuje komplex vzťahov, v ktorých sa uplatňuje množstvo základných ľudských práv a slobôd.(1) Aj keď množina základných práv a slobôd s reálnym významom pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, postavenie lekára, pacienta a naplnenie ich vzájomného vzťahu konkrétnym obsahom je rozsiahla, najväčší význam majú tri základné práva: - právo na ochranu zdravia, s ktorým úzko súvisí právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia, - právo na súkromie. Základné právo na ochranu zdravia spolu so základným právom na bezplatnú zdravotnú starostlivosť sa zaručuje piatym oddielom druhej hlavy Ústavy SR, ktorý má pomenovanie „Hospodárske, sociálne a kultúrne práva.“ Zo zaradenia práva na ochranu zdravia spolu s právom na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia k hospodárskym a sociálnym právam možno vyvodiť účel týchto dvoch základných práv. Je ním hospodársky a sociálny rozmer práva na ochranu zdravia, zaručenie dostupnosti zdravotníckej starostlivosti pre každého na základe zdravotného poistenia, ktorého náklady sa uhrádzajú zo zdravotného poistenia v zákonom určenom rozsahu. Základné právo na súkromie pri využití porovnávacieho ústavného práva predstavuje právo slúžiace na priznanie oprávnení, ktoré súvisia s liečbou chorého a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi, predovšetkým lekármi.

Osoby pozbavené osobnej slobody a ich právo na zdravie z hľadiska zákazu zlého zaobchádzania podľa článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach

 | 17.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Právo na zdravie je považované za typicky sociálne právo. Bolo by veľmi zjednodušujúce hovoriť o práve na zdravie iba v kontexte realizácie sociálnych práv, pretože je evidentné, že toto právo súvisí s právom na život, so zákazom diskriminácie, či so zákazom zlého zaobchádzania. Právo na zdravie (podobne ako napr. právo na vzdelanie) môže dobre demonštrovať vzájomnú závislosť a súvislosť jednotlivých práv, a taktiež nezmyselnosť umelého delenia ľudských práv na práva občianske/politické a práva sociálne. V tomto príspevku sa budem venovať právu na zdravie osôb pozbavených osobnej slobody z hľadiska článku 3 EDĽP, teda z hľadiska absolútneho zákazu zlého zaobchádzania. Cieľom príspevku je čitateľom priblížiť judikatúru ESĽP a upozorniť na tie skutočnosti, ktoré podľa Súdu založili zlé zaobchádzanie a viedli k porušeniu článku 3 EDĽP.

Práva nedobrovoĺne hospitalizovaných pacientov v Nemecku

 | 30.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok V Nemecku je nedobrovoľná hospitalizácia a liečba duševne chorých regulovaná na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Tým je odlišná od ostatných členských štátov EÚ. Zároveň existuje federálna právna úprava opatrovníctva, kde sú stanovené určité podmienky pre hospitalizáciu duševne chorých osôb.

Francúzsko ratifikovalo Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

 | 17.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Francúzsky minister pre európske záležitosti, Jean Leonetti, 13.decembra 2011 ratifikoval Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne.

FRANCÚZSKO: Návrh zákona na zrušenie utajenia identity matky pri anonymnom pôrode

 | 13.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Poslankyňa za stranu UMP Brigitte Barèges predložila 5. decembra 2011 návrh zákona, ktorý požaduje zrušenie úplného utajenia identity žien, ktoré si zvolili anonymný pôrod, aj keď naďalej ponecháva možnosť porodiť dieťa v „tajnosti“, ak si to želajú.

Surogačné materstvo, platnosť dohôd o surogačnom materstve a najlepší záujem dieťaťa

 | 12.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Surogačné alebo náhradné materstvo je v našich zemepisných šírkach pomerne málo diskutovanou témou. Aj keď sa stretneme s bulvárnymi informáciami o celebritách, ktoré si dieťa zabezpečili vďaka náhradnej matke, náhradné (surogačné) materstvo je na odbornej úrovni stále problémom „pro fajnšmekry“, ako uvádza Radek Policar vo svojom komentári k nedávno schválenému českému Občianskemu zákonníku.

Spor o dieťa s dvoma pármi rodičov

 | 5.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Rozhodnutie britského Najvyššieho súdu poukazuje na dôležitosť usporiadania a rozdelenia rodičovských práv a povinností ešte v čase pred vykonaním umelého oplodnenia

Náhradné materstvo v Nemecku

 | 3.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok K právnej regulácii náhradného materstva môže zákonodarca pristúpiť viacerými spôsobmi. Ak by sme postupovali od najprísnejšej možnosti, napadne nás zrejme postavenie náhradného materstva mimo zákon, a následne prijatie systému sankcií na jeho sankcionovanie. Náhradné materstvo je ilegálne vo viacerých krajinách Európy, ako to uvádza napríklad právna úprava Francúzska, Nemecka alebo Rakúska.

SUROGAČNÉ MATERSTVO- francúzska právna úprava

 | 2.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Surogačné materstvo je v súčasnosti vo Francúzsku zakázané na základe článku 16-7 Občianskeho zákonníka, ktorý explicitne ustanovuje, že "Akákoľvek dohoda o oplodnení v prospech inej osoby, či o náhradnom materstve je neplatná“. Ďalším zákonom, ktorý zakazuje tento inštitút je zákon č. 94-653 z 29. júla 1994 o rešpektovaní ľudského tela.

Náhradní mateřství v České republice na sklonku roku 2011

 | 1.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Téma náhradního mateřství jsem poprvé zaznamenal před mnoha lety v jednom odborném časopisu. Od té doby vyšlo v českém odborném tisku jen velmi málo článků, a to zpravidla zaměřených na „fajnšmekry“. Očividně toto téma nebylo vnímáno jako problém, který by bylo třeba v České republice řešit.

Nemecko: Nový zákon na ochranu detí

 | 14.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Doposiaľ mali lekári zviazané ruky, v prípade že pri vyšetrení dieťaťa nadobudli podozrenie, že je týrané. Mnohí by túto skutočnosť chceli nahlásiť úradu starostlivosti pre deti a mládež, ale povinnosť mlčania im to zakazovala. Nový zákon o ochrane detí povoľuje v závažných prípadoch informovať kompetentné úrady. Najprv by sa však mali pokúsiť porozprávať s poverenými vychovávateľmi. Pokiaľ tento krok nebude postačujúci, bude táto informácia posunutá Úradu starostlivosti o deti a mládež. V takomto prípade porušenie záväzku mlčanlivosti nie je sankciované.

V Českej republike prešiel v poslaneckej smenovni nový Občiansky zákonník

 | 14.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok V Českej republike, tak ako aj na slovensku platil zákonný predpis s rovnakým číselným označením, a síce z. 40/1964 Zb. Aj keď je to už od rozdelenia republík temer 20 rokov a v oboch krajinách došlo k viacerým novelizáciám tohto predpisu, stále bolo možné využívať judkatúru a právne názory z ČR aj v našom právnom prostredí. Schválením nového Občianskeho zákonníka dôjde čoskoro k zmene.

Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 | 10.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok ÚDZS vydal Vestník č.13/2011 s informáciami o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní – za september 2011 a s Metodickými usmerneniami.

ESĽP: Rozsudok vo veci nelegálnej sterilizácie slovenskej sťažovateľky

 | 8.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dnešný deň sa stal prelomovým v médiami sledovanej kauze ešte z roku 2000. ESĽP rozhodol v 11 rokov starej veci V.C. v. Slovakia, že boli porušené ľudské práva vtedy len 20 ročnej rómskej ženy z obce Jarovnice.

Marihuana, prevence a paragrafy

 | 31.10.2011 | komentárov: 0

Premiérem Petrem Nečasem zaštítěná pracovní skupina odborníků se usnesla, že v Česku bude možné pěstovat konopí pro léčebné účely. Vládní politici unisono tvrdí – jsme pro využití konopí pro medicínské, nikoliv rekreační účely! Připomeňme, že marihuana účinně tlumí projevy různě vážných chorob, od Parkinsonovy nemoci přes roztroušenou sklerózu a astma až po rakovinu.

Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ Košice

 | 6.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Tak ako minulý rok uverejňujeme bližšie informácie týkajúce sa predmetu „Medicínske právo“, ktoré je zaradený do 3. ročníka dennej formy na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výučbu predmetu zabezpečuje na základe zmluvy s PrF UPJŠ Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Skúsenosti získané s výučbou za posledné 3 roky sľubujú predmet, ktorý bude o niečo viac interaktívnejší a ktorý bude mať zas viac praktického rozmeru pre prihlásených študentov. A niečo navyše – v duchu univerzitného vzdelávania otvárame prednášky Medicínskeho práva nielen prihláseným študentom, ale aj pre širokú verejnosť...

Výbor doporučil Senátu zamítnout další část zdravotnické reformy

 | 3.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Senátní zdravotní výbor doporučil horní komoře zamítnout téměř všechny zákony další části zdravotnické reformy. Prosadila to opozice. Výjimkou je zatím jen norma o záchranné službě, k níž se výbor vrátí ještě příští týden. ČTK to řekla předsedkyně výboru Daniela Filipiová (ODS).

Skončia „hniezda záchrany“ v Česku?

 | 1.10.2011 | komentárov: 2

Obrazok Verejné inkubátory, baby boxy, hniezda záchrany, či baby fenstery začali vďaka upozorneniu niektorých mimovládnych organizácií prekážať Výboru OSN pre práva detí. Ten v polovici júna uverejnil na svojej internetovej stránke odporúčanie adresované Českej republike zrušiť program tzv. „baby boxov“, u nás známe ako „Hniezda záchrany“ – projekt ktorý od roku 2004 zastrešuje občianske združenie Šanca pre nechcených.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 98 / 29.09.2011

 | 1.10.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo niekoľko noviel zdravotníckych predpisov.

Rozhodnutia EÚ

 | 22.9.2011 | komentárov: 0

Upozorňujeme vás na Rozhodnutia na základe nariadení Rady EHS publikované v úradnom vestníku EÚ C262 zo 6. septembra 2011.

Kolonka "pohlaví" v australských pasech nabídne tři možnosti

 | 16.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Australská vláda se dnes rozhodla rozšířit možnosti držitelů cestovních pasů při vyplňování kolonky "pohlaví". Aby zabránila diskriminaci transsexuálů, povolila místo dosavadních dvou tři volby - mužské, ženské a neurčené. Návrh novely příslušného zákona iniciovala poslankyně Louise Prattová, jejíž manžel se narodil jako žena.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 95 / 15.09.2011

 | 15.9.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo novelu zdravotníckeho predpisu.

Aktuálne informácie z legislatívneho procesu EÚ

 | 14.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na našom portáli Vám podávame aktuálne informácie z legislatívneho procesu v SR, no záväzná resp. smerná legislatíva sa pripravuje aj v Európskych inštitúciách. Budeme sa Vám snažiť ponúkať aj výber európskej legislatívy, ktorá je v príprave. Toto je prvý príspevok na túto tému.

Schválenie reformy liekovej politiky

 | 13.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Poslanci NR SR dnes (13. septembra 2011) schválili zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí doterajšiu legislatívnu úpravu týkajúcu sa úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ukotvenú v zákone č. 577/2004 Z. z. a zároveň schválili aj nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý nahradí zákon č. 140/1998 Z. z.

O řezácích poslance Babáka

 | 13.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Úmluva o lidských právech a biomedicíně, kterou jsou Slovensko stejně jak Česká republika vázány, ve svém čl. 21 zakazuje, aby lidské tělo a jeho části byly jako takové zdrojem finančního prospěchu.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 91 / 01.09.2011

 | 4.9.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo nový zdravotnícky predpis.

Komisia sa vracia k legislatíve REACH

 | 31.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Po piatich rokoch od schválenia jedného z najkontroverznejších legislatívnych návrhov sa EK chystá na revíziu legislatívy REACH. Chemický priemysel musí podľa nej preukazovať, že výrobky neohrozujú zdravie ani životné prostredie.

Ministerstvo chce pevné pravidlá pre platby u lekára

 | 26.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Jasné pravidlá pri poplatkoch za zdravotnú starostlivosť zmenšia korupciu. Tvrdia experti. Ak sa o niekoľko mesiacov dostanete do nemocnice, s trochou šťastia môžete dostať nadštandardnú izbu bez toho, aby ste zaplatili.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 89 / 26.08.2011

 | 26.8.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo nový zdravotnícky predpis.

Kalifornia: Obchodovanie s deťmi odhalené

 | 22.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Teresa Erickson (43), kalifornská právnička, ktorá si vybudovala meno vysokokvalifikovanej špecialistky na umelé oplodnenie formou náhradného materstva, vytvorila medzinárodný systém obchodovania s deťmi prostredníctvom „pôrodnej továrne“ na Ukrajine. Oklamala tak tucet amerických párov, ktoré žili v domnení, že ich deti sú adoptované legálne.

Austrálsky darca spermií prehral boj s lesbickým párom

 | 19.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Súd rozhodol, že meno muža z Austrálie, ktorý daroval spermie lesbickému páru, musí byť odstránené z rodného listu dieťaťa.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 86 / 18.08.2011

 | 19.8.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo nový zdravotnícky predpis.

Lékaři a pacienti organizují petici za legální využití konopí k léčbě

 | 19.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Lékaři, pacienti a vědci spustili petici za legální využití konopí k léčbě roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, rakoviny či AIDS. Argumentují výzkumy i praxí některých zemí.

Vláda navrhuje legislatívne zmeny v úprave výskumov zahŕňajúcich ľudský subjekt

 | 5.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vláda (USA) navrhuje rozsiahle zmeny v pravidlách týkajúcich sa výskumov vykonávaných na ľuďoch, ktorých cieľom je posilnenie ochrany skúmaných subjektov a zníženie administratívnej záťaže, ktorá môže výskum komplikovať.

Rusko prijalo zákon, ktorý obmedzuje potraty

 | 28.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Prezident Dmitrij A. Medvedev podpísal zákon, ktorý je prvým krokom smerujúcim k obmedzeniu potratov. Ďalšie obmedzenia môžu nasledovať na jeseň tohto roka, kedy má ruský parlament rokovať o návrhu zákona o zdraví. Zatiaľ čo v sovietskych časoch bol v Rusku výkon potratov voľný a neobmedzený, súčasné spory v otázke potratov začínajú pripomínať debatu v Spojených štátoch.

Britská lotéria s výhrou in vitro oplodnenia znepokojuje verejnosť

 | 26.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Britským dvojiciam s problémami s neplodnosťou sa od budúceho mesiaca zvýšia šance mať dieťa. Môžu sa zapojiť do lotérie s výhrou in-vitro oplodnenia, ktorú zriadila britská charitatívna organizácia “To Hatch (vyliahnuť sa)“. Lotériu nedávno schválila Komisia pre hazardné hry, pričom licencia nadobudne účinnosť 30. júla. Žreb do lotérie stojí 32 dolárov s možnou výhrou 40 000 dolárov na liečbu neplodnosti. Zatiaľ nie je jasné, kde ho bude možné zakúpiť.

Rozsudok v prípade Haas v. Švajčiarsko (31322/07)

 | 13.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Odmietnutie poskytnúť smrtiaci liek bez lekárskeho predpisu nie je porušením článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Ľudské telo - predmetom patentu ?

 | 12.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok „EÚ bude financovať výskum kmeňových buniek, udeľovať patenty na výskum, ktorý zahŕňa ľudské embryonálne kmeňové bunky, a to napriek posudku generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, ktorý ho v marci 2011 označil za nemorálny. Nemecký súd preto požiadal najvyššiu európsku súdnu inštanciu, aby definovala „ľudské embryo“ ako aj to, čo predstavuje jeho praktické využitie.

Klasifikácia pred-embrya ako majetku s osobitnou dôstojnosťou

 | 6.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok „Vlastnícke právo slúži ľudským hodnotám. Sú uznávané týmito hodnotami a súčasne pre tieto hodnoty vytvárajú hranice (189). „

Predstavujeme domovský portál Komory pre medicínske právo – MEDIUS

 | 5.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pred niekoľkými dňami bol spustený domovský portál Komory pre medicínske právo – MEDIUS (www.medius.sk). Dovoľte, aby sme vám v skratke ponúkli prehľad jeho obsahu. Veríme, že vám poskytne dostatočné informácie o cieľoch a aktivitách Komory, medzi ktoré patrí aj realizovanie projektu pravo-medicina.sk.

OSN proti Babyboxom: Identita vs život?

 | 28.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vlnu pohoršenie vyvolalo odporúčanie Výboru pre práva dieťaťa OSN smerované Českej republike zrušiť program „Babyboxov“, u nás známych ako Hniezda záchrany pre nechcené deti.

Nový judikát na portáli

 | 24.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame vám rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dickson v. Spojené kráľovstvo .

Krátke zamyslenie nad problémom (modifikácie) ľudskej prirodzenosti.

 | 21.6.2011 | komentárov: 1

Obrazok Úvodom tohto týždňa uvádzame druhý príspevok hosťa mesiaca Mgr. Adely Leškovej Blahovej, PhD.. Autorka rozsiahle uvažuje nad problematikou modifikácie (ovplyvňovania) ľudskej prirodzenosti, vymedzením ľudskej podstaty a morálnej prípustnosti techník génového inžinierstva, regeneračnej či reprodukčnej medicíny. Pre oblasť asistovanej reprodukcie má takáto úvaha význam predovšetkým vo vzťahu k predimplantačnej genetickej diagnostike, ktorá umožňuje poznať pohlavie embrya a genetické odchýlky spôsobené zmenou v počte chromozómov (týmto spôsobom je možné diagnostikovať Downov syndróm- bližšie pozri názor Marka W. Leacha Podvod s prenatálnym testovaním).

Francúzsko aj naďalej odmieta surogačné materstvo

 | 25.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Francúzsky Kasačný súd a Senát odmietli vo svojom rozhodnutí surogačné resp. náhradné materstvo. Pri tomto type asistovanej reprodukcie plod neplodnému objednávateľskému páru vynosí "matka na objednávku".

Videokomentáre - Tomáš Doležal

 | 12.5.2011 | komentárov: 0

Právna úprava informovaného súhlasu je podľa jeho názoru postačujúca, je ale potrebné, aby sa premietla aj do praxe, ako zdravotníckej, tak aj súdnej. Súdna prax je zastaralá a nie je možné preukázať príčinnú súvislosť tak ako to vyžadujú samotné súdy. Naopak , činnosť Ústavných súdov v tejto oblasti je vítaná , pretože často majú odlišné rozhodnutia . Za inšpiratívne považuje právne úpravy v Nemecku , Francúzsku a Veľkej Británii . Právnik , ktorý sa dlhodobo zaoberá zdravotníckym právom a bioetikou . Tomáš Doležal z príležitosti svojej účasti na konferencii o Informovanom súhlase (Košice 13. apríl 2011) odpovedal na naše otázky.

Videokomentáre - Radek Policar

 | 11.5.2011 | komentárov: 0

Právna úprava informovaného súhlasu je podľa jeho názoru dostatočná, dôležité je to, aby sa odrazila aj v zdravotníckej praxi. Súdy majú pri výklade právnych podmienok jeho používania dôležitú úlohu. Napriek zakotveniu predbežného usmernenia v Dohovore o biomedicíne je jeho reálna aplikácia v praxi plná interpretačných otáznikov. Verí, že pripravované znenie nového Občianského zákonníka sa dostatočne vysporiada aj s touto výzvou a vytvorí tak priestor na využívanie tohoto inštitútu. Právnik, ktorý sa dlhodobo venuje medicínskemu právu. Radek Policar z príležitosti svojej účasti na konferencii o Informovanom súhlase (Košice 13. apríl 2011) odpovedal na naše otázky.

Soud potvrdil lékaři napadenému mačetou čtyřmilionové odškodné

 | 7.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Psychiatr Karel Hynek, kterého v květnu roku 2003 napadl jeho pacient Michal Ulom mačetou, dostane více než čtyřmilionové odškodnění. S konečnou platností o tom rozhodl pražský městský soud, který tak potvrdil prvoinstanční verdikt Obvodního soudu pro Prahu 2.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 42 / 29.04.2011

 | 29.4.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo novelu zdravotníckeho predpisu.

Novela o kategorizácii liekov zneisťuje farmaceutické firmy

 | 4.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Farmaceutické firmy, najmä výrobcovia originálnych liekov, sa rozchádzajú s Ministerstvom zdravotníctva v názore na fungovanie orgánov, ktoré rozhodujú o preplácaní liečiv. Zmeny prinesie pripravovaná novela zákona.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 29 / 31.03.2011

 | 1.4.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo viacero zdravotníckych predpisov

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 225/2011

 | 9.3.2011 | komentárov: 0

Bolo prijaté NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 225/2011 zo 7. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 (drogové prekurzory).

Massachusetts uvažuje o Listine genetických práv

 | 2.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Genetic Information Non-Discrimination Act (GINA), ktorý bol zavedený do právneho poriadku temer pred tromi rokmi bol prelomový, ale úprava bola limitovaná. CGS ho v tých časoch opísal ako "dobrý prvý krok" a iní taktiež súhlasili. Finálna úprava, ustanovená v novembri 2010, bola nápomocná, ale stále obsahovala isté limity. Existujú však náznaky, že rozvoj by mal pokračovať.

Nemecká Medicínska Asociácia zjednodušuje pravidlá pre asistovanú samovraždu

 | 22.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Nemecká medicínska komunita liberalizovala kodex, daním väčšej slobody doktorom vo veci pomoci chorým pacientom umrieť. Zmena reflektuje vzrastajúci súhlas s asistovanou samovraždou naprieč spektrom nemeckých doktorov.

Medicine and Law, December 2010, Number 4

 | 10.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok V tomto príspevku uverejňujeme voľné spracovanie obsahu článkov z časopisu Medicine and Law k téme Medical Law (Medicínske právo)

Pseudodrogám odzvonilo

 | 9.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva predložilo na rokovanie vlády (9.februára 2011) novelizáciu zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach. Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je rozhodnutie rady EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4- metylmetkatinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam.

ESĽP povedal "NIE" právu na asistovanú samovraždu

 | 2.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva jednohlasne konštatoval, že neexistuje právo na asistovanú samovraždu.Pozadie tohto dôležitého rozsudku leží vo Švajčiasrsku. 57-ročný Švajčiar Ernst G. Haas cítil, že nemôže ďalej žiť dôstojný život, potom čo 20 rokov bojoval s bipolárnou afektívnou poruchou.

Novinky na portáli

 | 28.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Portál pravo-medicína.sk obsahuje viacero zmien. Okrem viditeľnej zmeny vo vizualizácii hlavného bannera je toho však omnoho viac...

3 publikácie v sekcii odporúčame

 | 26.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok V sekcie odporúčame -> nove publikácie - knihy / pribudli 3 nové publikácie. Všetky vyšli v Českej republike, no vzhľadom na svoje zameranie a príbuznosť právnej úpravy, ktorú analyzujú sú zaujímavé aj pre slovenského čitateľa. Bližšie informácie nájdete v spomenutej sekcii portálu.

Odporúčame film MADE IN INDIA

 | 21.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyrobené v Indii je celovečerný dokumentárny film o ľudskej skúsenosti s fenoménom "outsourcingu" náhradných matiek z Indie. Film ukazuje cestu neplodného amerického páru, indického páru a biznis outsourcingu, ktorý ich spája dohromady. Prepájanie týchto príbehov dohromady v kontexte rastúceho medzinárodného priemyslu, MADE IN INDIA skúma zložitý konflikt rodín v kríze, reprodukčnú technológiu, a výber z globálnej perspektívy.

ESĽP rozhodol o problematickosti írskej úpravy potratov

 | 18.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok V špecifickom prípade chorej ženy rozhodol Európsky súd pre ľudské práva, že írske zákony o interrupcii predstavujú zásah do jej práv.

Hlavná téma na január a február

 | 14.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Hneď na prvé dva mesiace roku 2011 sme sa rozhodli uviesť veľmi ťažkú, no zaujímavú, tému. Eutanázia. Pojem, fenomém a v niektorých krajinách realita upravená právom. Eutanázia ako spôsob, resp. forma ukončenia života fyzickej osoby nie je otázkou iba právnou, ale predovšetkým otázkou etickou, filozofickou, náboženskou a morálnou. Počas mesiaca január a február uverejníme na portáli pravo-medicina.sk niekoľko zaujímavých článkov, zaoberajúcimi sa aspektami eutanázie.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 6 / 11.01.2011

 | 11.1.2011 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo novelu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR.

Riziká rušenia zdravotných odvodov

 | 7.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám aj na našom portáli komentár od riaditeľa INEKO Petra Goliaša, ktorý publikovali aj Hospodárske noviny. V úvode konštatuje: "Je to krok k väčšej centralizácii a oslabeniu potenciálnej súťaže medzi poisťovňami"

Příprava a realizace reformy zdravotnictví v ČR je v plném proudu

 | 6.1.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotnictví ČR intenzivně pracuje na komplexní reformě českého zdravotnictví, která přinese především racionalizaci a modernizaci celého systému a rovněž větší ohodnocení všech pracovníků ve zdravotnictví. Ministerstvo plánuje dokončit jednotlivé reformní kroky tak, aby nejpozději do konce roku 2012 všechny zásadní změny ve zdravotnictví plně fungovaly a přinášely potřebný efekt.

Vestník ÚDZS 1/2011

 | 4.1.2011 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal svoj vestník, ktorý upravuje o.i. aj problematiku výkonu pitvy. Konkrétne ide o Metodické usmernenie č. 25/1/2005, ktoré upravuje Štandardný postup pri výkone pitvy.

Zbierka Zákonov SR - Čiastka č. 196 / 29.12.2010

 | 30.12.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR v Zbierke Zákonov uverejnilo štyri oznámenia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní opatrení.

Detencia a zákaz ponižujúceho a neľudského zaobchádzania

 | 30.11.2010 | komentárov: 0

Obrazok Zadržanie duševne chorej osoby okrem najviac pertraktovaného práva na osobnú slobodu a bezpečnosť (čl. 5 Dohovoru) vyvoláva spojenie aj s článkom 3 Dohovoru, v ktorom je upravený zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Európsky súd pre ľudské práva na svojej oficiálne stránke uverejnil stručný prehľad kľúčových rozhodnutí, ktoré sa týkali sťažností na porušenie čl. 3 Dohovoru pri detencii duševne chorej osoby.

Právna povaha ľudského tela a jeho oddelených častí

 | 26.7.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ľudské telo patrí konkrétnej individuálnej bytosti, ktorá je subjektom práva a ktorá je vôbec hlavným dôvodom existencie práva. Je teda ľudské telo právne nedotknuteľné ? A ako, ak vôbec je teda možné nakladať s ľudským telom?

Sterilizácia a zrod práva: riadny prístup k zdravotnej dokumentácii (Medical Law Review 18, Zima 2010) - preklad

 | 27.6.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám preklad článku z renomovaného časopisu Oxford University, ktorý sa venuje Medicínskemu právu. Témou je konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci KH a ďalší proti Slovenskej republike. Konanie bolo iniciované pani KH a ďalšími siedmimi rómskymi ženami, ktoré tvrdili, že im lekári počas pôrodu cisárskymi rezom vykonali sterilizáciu bez ich súhlasu, alebo bez dostatočného poučenia. Počas šetrenia prípadu (na Slovensku) sa sťažovateľky stretli aj s neochotou zdravotníckeho personálu sprístupniť im ich zdravotné záznamy. Vo vtedajšom čase boli ustanovenia zákona o zdravotnej starostlivosti týkajúce sa nakladania so zdravotnou dokumentáciou nejasné (čo sa týka možnosti vyhotoviť kópie) a umožňovali rôzny výklad. Predmetom článku je analýza rozhodnutia súdu a jeho dôsledkov vo vzťahu k definovaniu "nového" práva na efektívny prístup k zdravotnej dokumentácii.

Ochrana plodu voči jeho matke

 | 8.2.2010 | komentárov: 0

Obrazok V americkom štáte Florida prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorým súd prikázal tehotnej žene ostať proti jej vôly v opatere miestnej nemocnice. Dôvodom bol fakt, že tehotná žena je fajčiarka a podľa názoru súdu svojím konaním ohrozuje svoje nenarodené dieťa. Súd nepresvedčili ani argumenty, že matka riadne absolvuje tehotenskú zdravotnú starostlivosť a že sa musí starať o svoje ďalšie dve deti.

Keď ide o viac než o život

 | 2.11.2009 | komentárov: 0

Obrazok Presne pred rokom, 4. decembra 2007 rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) vo veci súladu (okrem iného) niektorých ustanovení zákona o umelom prerušení tehotenstva a článkom 15 Ústavy Slovenskej republiky. Bolo to jedno z najvýznamnejších rozhodnutí ÚS SR vôbec a toto rozhodnutie bude určite ešte dlho súčasťou verejnej debaty na Slovensku o otázke umelých potratov. Výsledok rozhodnutia ÚS SR je, samozrejme, všeobecne známy: zákonné povolenie vykonávania potratov v prvých 12 týždňoch života nenarodeného dieťaťa na žiadosť ženy je v súlade s Ústavou SR. Veľa sa za uplynulý rok o tomto rozhodnutí diskutovalo. Ľudia na strane pro-life ho považujú za nesprávne; pro-choice aktivisti ho, samozrejme, privítali. Radoslav Procházka, ústavný právnik a teoretik, ponúkol v nedávnom čísle revue Impulz analýzu, v ktorej ukazuje, že myši požívajú na Slovensku väčšiu právnu ochranu než nenarodený život v prvých 12 týždňoch. (1)

Eutanázia – právo na smrť?

 | 30.8.2009 | komentárov: 1

Obrazok Eutanázia je spôsob ukončenia života, najmä pacientov podstupujúcich neúnosné utrpenie, spôsobom, ktorý môže toto utrpenie zmierniť. Ide teda o spôsob zmiernenia trýznivej bolesti alebo silného utrpenia privodením predčasnej smrti jedinca. V tomto článku sa obmedzíme iba na načrtnutie problému a jeho základne zadefinovanie. Pokúsime sa nazerať na problém z právneho hľadiska. Na začiatok považujeme za potrebné objasniť základný obsah slova eutanázia. Treba povedať, že v čase prešiel rôznym vývojom. Etymologicky sa skladá z dvoch gréckych slov. Eu – dobrý a Thanatos – smrť. Eutanázia je spôsob ukončenia života, najmä pacientov podstupujúcich neúnosné utrpenie, spôsobom, ktorý môže toto utrpenie zmierniť. Ide teda o spôsob zmiernenia trýznivej bolesti alebo silného utrpenia privodením predčasnej smrti jedinca. V tomto článku sa obmedzíme iba na načrtnutie problému a jeho základne zadefinovanie. Pokúsime sa nazerať na problém z právneho hľadiska a pokiaľ to bude možné, nebudeme sa zaoberať medicínskymi aspektmi, ani náboženským a etickým pohľadom na vec.

Zánik osoby v kontexte práv na ochranu osobnosti

 | 26.8.2009 | komentárov: 0

Obrazok Vymedzenie pojmu smrti je aj v súčasnej dobe veľmi akútnou otázkou, o ktorej sa za účasti lekárov a právnikov živo diskutuje na medzinárodných i národných fórach a ktorá sa pertraktuje v medicínskej aj právnickej odbornej literatúre. Ide o otázku, ktorá je pre obe vedné oblasti a tiež pre korešpondujúce sféry praxe do značnej miery spoločná i keď nie totožná. To je dané faktom, že smrť je jednak medicínsky a jednak juristicky závažnou skutočnosťou. Smrť je predovšetkým medicínsky relevantnou skutočnosťou, lebo sa ňou končí preventívna aj liečebná starostlivosť, objektom ktorej je živý organizmus.1

Vznik človeka v kontexte práv na ochranu osobnosti

 | 26.8.2009 | komentárov: 0

Obrazok V § 7 upravuje Občiansky zákonník vznik a zánik spôsobilosti mať práva a povinnosti. Právna spôsobilosť vzniká narodením, no právnu spôsobilosť priznáva zákon aj počatému dieťaťu (nasciturus) pod podmienkou, že sa narodí živé. Môžeme povedať, že narodené dieťa sa nepovažuje za subjekt práv až momentom narodenia, ale stáva sa ním momentom počatia, condicio sine qua non, ak sa narodí živé.1 Na druhej strane musíme zdôrazniť, že právne významnou skutočnosťou, ktorá spôsobuje vznik právnej spôsobilosti je narodenie a nie počatie. Momentom narodenia nadobúda dieťa právnu spôsobilosť ex tunc, od okamihu počatia.2

Surogačné (náhradné) materstvo

 | 26.8.2009 | komentárov: 3

Obrazok Jav, o ktorom sa chystáme v krátkosti zmieniť nie je v súčasnej medicíne novinkou, no napriek tomu stále vyvoláva právne otázky o svojich dôsledkoch. Ide o situáciu, keď buď odplatne, alebo snáď i bezodplatne je „objednaná“ žena za účelom, aby sa dala artificiálne (umelo) inseminovať (spravidla semenom muža z objednávateľského páru), alebo aby si dala implantovať embryo obstarané objednávateľským párom a aby takéto dieťa donosila a po pôrode ho odovzdala objednávateľom.

Právna povaha ľudského tela, jeho častí a možnosti dispozície nimi

 | 26.8.2009 | komentárov: 0

Obrazok Otázky právnej povahy ľudského tela a jeho súčasti majú široký záber, netýkajú sa totiž len mŕtveho ľudského tela, ale napr. aj oddelených častí tela živých osôb, odobratej krvi na účely transfúzie alebo na iné účely a vôbec biologických vzoriek, tkanív odobratých z tela osoby ţijúcej či mŕtvej. Načrtnuté právne problémy sa nakoniec viac menej sústreďujú do základnej otázky : „Je možné považovať mŕtve ľudské telo, či oddelené časti živého ľudského tela za vec v právnom z mysle ? „