Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / echr.coe.int


Koch v. Nemecko: detaily prípadu

echr.coe.int
 | 1.8.2012 | komentárov: 912

Obrazok Rozsudkom v prípade Koch v. Nemecko (žiadosť číslo 497/09), ktorý nie je konečný, Európsky súd pre ľudské práva jednomyseľne konštatoval, že došlo k porušeniu článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Európskeho dohovoru pre ľudské práva tým, že nemecké súdy odmietli preskúmať skutkovú podstatu sťažnosti pána Kocha.