Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.


doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.: DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÝCH PRÁV V ZDRAVOTNÍCTVE časť III.

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.
 | 25.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Významným znakom demokraticky organizovaného štátu a demokraticky fungujúcej spoločnosti je participácia jednotlivcov na rozhodovaní o verejných veciach. Tým viac k demokratickému fungovaniu spoločnosti patrí rozhodovanie jednotlivca o sebe samom. V slovenskom zdravotníctve táto samozrejmosť nie je samozrejmá. Jej odmietanie sa zakladá na predstave o odbornej náročnosti a zložitosti zdravotnej starostlivosti, kde pacient zväčša nie je pripravený na to, aby sa podieľal na rozhodovaní o vlastnej liečbe. Bez pochyby tomu tak je. Bežný pacient skutočne nie je pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia spôsobilý kvalifikovane posúdiť svoj zdravotný stav a prijať rozhodnutie o zdravotníckom výkone, ktorému sa má podrobiť. V demokratickom a právnom štáte však na základe tejto skutočnosti pred pacientovým rozhodovaním o sebe samom nezatvárajú dvere. Nedostatky vo vzdelaní a informáciách o jeho zdravotnom stave sa prekonávajú pomocou poučenia, ktoré je lekár povinný pacientovi poskytnúť, aby sa pacient mohol plnohodnotne rozhodnúť, akému zdravotnému výkonu sa podrobí.

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.: DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÝCH PRÁV V ZDRAVOTNÍCTVE časť II.

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.
 | 18.1.2012 | komentárov: 0

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.: DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÝCH PRÁV V ZDRAVOTNÍCTVE

doc. JUDr. Ján D r g o n e c, DrSc.
 | 18.1.2012 | komentárov: 4

Obrazok Z pohľadu ústavného práva zdravotníctvo predstavuje komplex vzťahov, v ktorých sa uplatňuje množstvo základných ľudských práv a slobôd.(1) Aj keď množina základných práv a slobôd s reálnym významom pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, postavenie lekára, pacienta a naplnenie ich vzájomného vzťahu konkrétnym obsahom je rozsiahla, najväčší význam majú tri základné práva: - právo na ochranu zdravia, s ktorým úzko súvisí právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia, - právo na súkromie. Základné právo na ochranu zdravia spolu so základným právom na bezplatnú zdravotnú starostlivosť sa zaručuje piatym oddielom druhej hlavy Ústavy SR, ktorý má pomenovanie „Hospodárske, sociálne a kultúrne práva.“ Zo zaradenia práva na ochranu zdravia spolu s právom na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia k hospodárskym a sociálnym právam možno vyvodiť účel týchto dvoch základných práv. Je ním hospodársky a sociálny rozmer práva na ochranu zdravia, zaručenie dostupnosti zdravotníckej starostlivosti pre každého na základe zdravotného poistenia, ktorého náklady sa uhrádzajú zo zdravotného poistenia v zákonom určenom rozsahu. Základné právo na súkromie pri využití porovnávacieho ústavného práva predstavuje právo slúžiace na priznanie oprávnení, ktoré súvisia s liečbou chorého a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi, predovšetkým lekármi.