Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Zoltán Nagy


Návrhy generálneho advokáta SD EÚ k definícii pojmu "ľudské embryo"

Zoltán Nagy
 | 31.7.2014 | komentárov: 333

Obrazok Pedro Cruz Villalón, generálny advokát Súdneho dvora EÚ nedávno predniesol svoje návrhy vo veci C – 364/13 International Stem Cell Corporation proti Comptroller General of Patents, v ktorých sa GA vyjadril k významu pojmu „ľudské embryo“ v zmysle záverov známeho rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Brüstle. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame sumár týchto návrhov.

Súdny dvor EÚ k otázke reklamy liekov

Zoltán Nagy
 | 29.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame Vám sumár rozhodnutia Súdneho dvora Európskej Únie C-421/07 vo veci pána Damgaarda, ktorý je vzácnym príspevkom do diskusie o právnej regulácii reklamy liekov, pričom najmä Návrhy generálneho advokáta Colomera poskytujú cenný návod ako subsumovať určité situácie pod legálnu definíciu reklamy liekov.

European Law and New Health Technologies

Zoltán Nagy
 | 13.1.2014 | komentárov: 395

Obrazok V sekcii publikácie dávame do pozornosti dielo z edície Oxford Studies in European Law. Autori si uvedomujú, že zdravie bolo vždy jednou z kľúčových otázok Európskych spoločenstiev. V dnešných dňoch sú technologické inovácie stabilnou súčasťou zdravotníctva a zároveň aj legislatívnou výzvou pre národné parlamenty, najmä vo vzťahu k zabezpečeniu účinnosti a bezpečnosti technológií, k maximalizácii investovaného kapitálu a k ochrane pred možnými rizikami.

SÚDNY DVOR EÚ: K NEMAJETKOVEJ UJME KRYTEJ POVINNÝM ZMLUVNÝM POISTENÍM

Zoltán Nagy
 | 4.12.2013 | komentárov: 620

Obrazok Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 22/12 Katarína Haasová proti Rastislavovi Petríkovi, Blanke Holingovej, týkajúci sa nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode a krytej povinným zmluvným poistením

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v otázke právomoci klasifikovať prípravok ako liek v inom členskom štáte uvádzaný na trh ako zdravotnícka pomôcka

Zoltán Nagy
 | 30.10.2013 | komentárov: 352

Prinášame sumár nedávno vydaného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie súviaceho s konaním vo veci Laboratoires Lyocentre proti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ktorá sa týka právomoci príslušného vnútroštátneho orgánu klasifikovať ako liek na humánne použitie prípravok uvádzaný na trh v inom členskom štáte ako zdravotnícka pomôcka.

Lieky, patenty a jedno ne-evergreenové rozhodnutie Indického najvyššieho súdu

Zoltán Nagy
 | 24.7.2013 | komentárov: 375

Obrazok Prinášame pohľad na aprílové rozhodnutie Najvyššieho súdu v Indii, ktoré zabezpečilo výrobu a prístup ku generickým verziám liekov pôsobiacim napr. proti vírusu H.I.V. či určitým druhom rakoviny pre najchudobnejších obyvateľov krajiny.

Súdny dvor Európskej únie rozhodol vo veci uvedenia lieku na trh bez klinického skúšania

Zoltán Nagy
 | 9.7.2013 | komentárov: 364

Obrazok Prinášame sumár rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 4. 7. 2013 v právnej veci T – 301/12 Laboratoires CTRS v Komisia. Súd v konaní rozhodoval o rozhodnutí Európskej komisie zo dňa 25. 4. 2012, ktorým zamietla udelenie povolenia na uvedenie na trh (tzv. marketing authorisation) lieku Orphacol. Súdny dvor v konaní rozhodol, že v súvislosti s týmto liekom určeným na liečbu zriedkavých chorôb môže byť povolenie na uvedenie na trh udelené aj na základe overeného lekárskeho používania lieku v priebehu uplynulých desiatich rokov. Súdny dvor týmto rozsudkom zrušil rozhodnutie Komisie o neudelení povolenia na uvedenie na trh lieku Orphacol.