Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Veronika Miková


Súd MUDr. Jachimowicz s jej zamestnávateľom vo veci neoprávneného prepustenia z práce z dôvodu uplatnenia výhrady svedomia

Veronika Miková
 | 16.1.2017 | komentárov: 1384

Obrazok Dr. Katarzyna Jachimowiczová je poľská lekárka, žijúca v Nórsku, kde bola prepustená z práce údajne z dôvodu, uplatnenia výhrady svedomia v súvislosti so zavádzaním vnútromaternicového telieska.

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU se zaměřením na medicínskoprávní spory

Veronika Miková
 | 20.12.2016 | komentárov: 2693

Obrazok Dávame Vám do pozornosti novú knihu z oblasti medicínskeho práva. Jej autormi sú Adam Doležal a Tomáš Doležal. Knihu vydal Ústav státu a práva AV ČR v edícií Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

Hosť mesiaca máj Slavomíra Henčeková. II. časť

Veronika Miková
 | 11.5.2016 | komentárov: 2135

Obrazok Mgr. Slavomíra Henčeková vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Kvôli doktorandskému štúdiu sa presťahovala do Prahy, kde v súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v obore teórie, filozofie a sociológie práva a spolupracuje s Centrom právnej komparatistiky zaoberajúcim sa súkromným právom z komparatívneho pohľadu. Okrem toho pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Jana Marečková v Prahe, ktorá sa špecializuje na farmaceutické a zdravotnícke právo.

Hosť mesiaca apríl Slavomíra Henčeková I. časť

Veronika Miková
 | 27.4.2016 | komentárov: 2

Obrazok Mgr. Slavomíra Henčeková vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Kvôli doktorandskému štúdiu sa presťahovala do Prahy, kde v súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v obore teórie, filozofie a sociológie práva a spolupracuje s Centrom právnej komparatistiky zaoberajúcim sa súkromným právom z komparatívneho pohľadu. Okrem toho pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Jana Marečková v Prahe, ktorá sa špecializuje na farmaceutické a zdravotnícke právo.

Novela zákona o zdravotnom poistení

Veronika Miková
 | 21.11.2014 | komentárov: 3837

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zákona, ktorým by sa mal zmeniť zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Jeho účelom je odstrániť aplikačné problémy vyskytujúce sa pri uplatňovaní zákona v praxi.

Navrhované zmeny v poplatkoch v ambulanciách postúpili na rokovanie vlády

Veronika Miková
 | 14.11.2014 | komentárov: 1633

Obrazok Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním na rokovanie vlády. Cieľom návrhu je precizovanie ustanovení, ktoré sa týkajú poplatkov v ambulantnej sfére, keďže táto problematika patrí k dlhodobo najproblémovejším a citlivým témam. Ministerstvo zdravotníctva SR sa preto rozhodlo vyjsť v ústrety pacientom a systém poplatkov sprehľadniť.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Veronika Miková
 | 27.10.2014 | komentárov: 1560

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo zmenu vyhlášky č. 770/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Navrhovaná je účinnosť od 1. novembra 2014.

Nový štátny rozpočet, nový rozpočet pre MZ SR

Veronika Miková
 | 24.10.2014 | komentárov: 3

Obrazok Zdravotníctvo si podľa plánovaného štátneho rozpočtu nepolepší. Na mzdy, platy a služobné príjmy však bolo vyčlenených viac peňazí.

ÚDZS vydal Vestník č. 16

Veronika Miková
 | 20.10.2014 | komentárov: 1454

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal nový vestník.

Uvoľnenie zdravotníckej pomôcky I.V. Kanyla s portom „Cathula“

Veronika Miková
 | 16.10.2014 | komentárov: 16

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dňom 15.10.2014 zrušil pôvodné rozhodnutie o stiahnutí zdravotníckej pomôcky z trhu. Podozrenia z jej kontaminácie sa nepotvrdili.

SR: Ďalšie pokutovanie farmaceutických firiem

Veronika Miková
 | 9.10.2014 | komentárov: 2086

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva uložilo pokuty ďalším štyrom farmaceutickým spoločnostiam. Dôvodom bola nedostupnosť liekov.

Výsledok snemu Slovenskej lekárskej komory

Veronika Miková
 | 6.10.2014 | komentárov: 2651

Obrazok Slovenská lekárska komora (SLK) uverejnila uznesenia prijaté na sneme SLK.

Zmena zdravotnej poisťovne len do konca mesiaca!

Veronika Miková
 | 29.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Pripomíname, že na zmenu zdravotnej poisťovne ostáva už len pár dní.

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmeny v poplatkoch u lekára

Veronika Miková
 | 19.9.2014 | komentárov: 2137

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh na zmenu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti).

Zmena zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Veronika Miková
 | 5.9.2014 | komentárov: 42

Obrazok Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len zákon) upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom navrhovanej zmeny zákona je podľa dôvodovej správy rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona by mal súčasne taxatívne ustanoviť oblasti a činnosti, na ktoré by bolo možné dotáciu poskytnúť.

Zjednodušenie preskripcie a výdaja dietetických potravín

Veronika Miková
 | 11.8.2014 | komentárov: 2038

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva má v úmysle zjednodušiť prístup k dietetickým potravinám a to hlavne s ohľadom na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Podariť by sa to malo pomocou tzv. „párujúceho kódu“, ktorý bude pre potraviny určený.

Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva

Veronika Miková
 | 31.7.2014 | komentárov: 2675

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Zmena zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia

Veronika Miková
 | 25.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Skupina poslancov NRSR predložila návrh na zmenu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom zmeny je reagovať na problémy, ktoré vyplývajú z toho, že v súčasnosti sa odmeny, ktoré dostávajú zdravotne postihnutí športovci za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách, považujú za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Pôrodné asistentky aj naďalej bez samostatnej praxe

Veronika Miková
 | 15.7.2014 | komentárov: 2086

Obrazok Poslanci Národnej Rady SR minulý týždeň odmietli návrh poslancov Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorý mal meniť a doplniť zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Veronika Miková
 | 11.7.2014 | komentárov: 2696

Obrazok Zákon č. 185/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila Národná Rada SR (ďalej NRSR) minulý mesiac. Zákon bol už publikovaný v Zbierke zákonov, je teda súčasťou platného právneho poriadku. Účinný je od 30. júna 2014.

Podpis Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení

Veronika Miková
 | 4.7.2014 | komentárov: 62

Obrazok Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení.

Ministerstvo zdravotníctva chce meniť poplatky u lekára

Veronika Miková
 | 6.6.2014 | komentárov: 2150

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR sa rozhodlo riešiť dlhodobé nejasnosti v platení poplatkov v ambulanciách. Podľa MZSR je to jedna z najproblematickejších oblastí v rezorte zdravotníctva, ktorá zaťažuje a trápi pacientov v každom veku.

SR: Nové nariadenie vlády SR k odberu a darcovstvu buniek a tkanív

Veronika Miková
 | 27.4.2014 | komentárov: 2

Obrazok Vláda Slovenskej republiky pripravuje nové nariadenie týkajúce sa odberov a darcovstva tkanív a buniek a tiež kritérií pre výber darcov. Toto nariadenie by malo zmeniť a doplniť doterajšie nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Marketing farmaceutických spoločností

Veronika Miková
 | 28.2.2014 | komentárov: 5198

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR, v súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o liekoch) zverejnilo sumu, ktorú farmaceutické spoločnosti vynaložili na marketing za rok 2013.

Ministerstvo zdravotníctva chce obmedziť predaj liekov s obsahom pseudoefedrínu

Veronika Miková
 | 10.2.2014 | komentárov: 2280

Obrazok Ide konkrétne o dva horúce nápoje proti chrípke a prechladnutiu. Obsahujú totiž drogový prekurzor pseudoefedrín v granulovanom prášku. Po novom by už lekárne mali pacientovi vydať len jedno alebo dve balenia lieku tak, aby neobsahoval viac ako 720 mg pseudoefedrínu.

UDZS – platobná schopnosť zdravotných poisťovní

Veronika Miková
 | 27.1.2014 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal v januári nový vestník č. 1/2014, ktorý sa týka platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za november 2013.

Povolenie na prevádzkovanie pozemnej záchrannej zdravotnej služby

Veronika Miková
 | 24.1.2014 | komentárov: 2061

Ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň vyhlásilo tretie kolo výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v sedemdesiatich štyroch mestách Slovenska. Šestnásť z týchto povolení sa týka sanitiek s lekárom (RLP), ostatné sa týkajú sanitiek s posádkou bez lekára (RZP).

Platy vo fakultných a univerzitných nemocniciach budú vyššie

Veronika Miková
 | 15.1.2014 | komentárov: 1447

Obrazok Podpisom dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ku ktorému pristúpili Asociácia štátnych nemocníc SR, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb a Lekárske odborové združenie, porastú základné zložky mzdy o 4 %.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Veronika Miková
 | 9.1.2014 | komentárov: 1390

Národná rada SR bude v blízkej dobe hlasovať o návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). 4. januára bolo skončené medzirezortné pripomienkové konanie. Návrh predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR na základe Plánu práce Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2013. Podľa dôvodovej správy bude mať novela pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie (zariadenia sociálnych služieb) a pozitívne sociálne vplyvy.

K parkovaniu pred nemocnicou sa už vyjadrilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR

Veronika Miková
 | 5.12.2013 | komentárov: 2679

Parkovanie pred Univerzitnou nemocnicou v Bratislave je po novom spoplatnené. Zmluvu na prenájom parkovísk uzatvorilo za nemocnicu ešte jej predchádzajúce vedenie v roku 2011. Podľa jej súčasného vedenia je táto zmluva pre nemocnicu nevýhodná a nepozdáva sa ani pacientom. K problému sa vyjadrila nemocnica aj ministerstvo zdravotníctva.

Problém s povinným očkovaním rieši aj Etická komisia

Veronika Miková
 | 30.11.2013 | komentárov: 2794

Obrazok Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej EK) sa na svojich riadnych zasadnutiach zaoberala aj toľkokrát spomínanou témou povinného očkovania a jej etickým rozmerom. Výsledkom zasadnutí je uznesenie č. 43/51.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) vydal nové metodické usmernenie

Veronika Miková
 | 20.11.2013 | komentárov: 0

ÚDZS vydal nové metodické usmernenie č. 3/6/2009, ktoré nadobudlo účinnosť 05.11.2013.

Platy zdravotných sestier

Veronika Miková
 | 19.11.2013 | komentárov: 1991

Obrazok Otázka zvýšenia platov zdravotných sestier sa začala riešiť približne v rovnakom čase ako aj otázka zvýšenia platov lekárov. Rozdiel k dnešnému dňu je ten, že zatiaľ čo lekári zvýšenie dosiahli, zdravotné sestry napriek mnohým protestom stále zvýšenie platov podľa svojich predstáv nedosiahli.

Kratšie čakanie u lekára bude možno realitou

Veronika Miková
 | 31.10.2013 | komentárov: 2

Obrazok Ako sme pred časom informovali, poslanci strany Most – Híd predložili v parlamente návrh novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Po stredajšom rokovaní Vlády SR má tento návrh jej podporu.

Návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach

Veronika Miková
 | 8.10.2013 | komentárov: 2620

Do Národnej Rady SR (ďalej NRSR) bol podaný poslanecký návrh zákona, ktorým by sa mal zmeniť zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o zdravotných poisťovniach).

Chrípkové obdobie bez paralenu

Veronika Miková
 | 4.10.2013 | komentárov: 745

Obrazok Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len ŠUKL) na základe oznámenia liekovej agentúry SÚKL Praha vydal 18.9.2013 rozhodnutie, ktorým stiahol z predaja liek PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm lx24 držiteľa registrácie Zentiva ak. s., Česká republika, z úrovne distribútorov a lekární.

Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, máte čas už len do konca mesiaca

Veronika Miková
 | 19.9.2013 | komentárov: 2628

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o zdravotnom poistení) je právom poistenca podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. Na podanie prihlášky máte čas do konca mesiaca september.

Nový systém financovania nemocníc – nový zoznam zdravotných výkonov

Veronika Miková
 | 6.9.2013 | komentárov: 701

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo novú vyhlášku, ktorá obsahuje zoznam zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Nové metodické usmernenie UDZS pre poskytovateľov

Veronika Miková
 | 2.9.2013 | komentárov: 1364

Obrazok Metodické usmernenie č. 10/7/2006 účinné od 1.9.2013 vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len UDZS) za účelom odporúčaného spoločného postupu spracovania a vykazovania lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou.

Domáce pôrody – dostanú zelenú? V Českej republike sa čaká na rozhodnutie Ústavného súdu

Veronika Miková
 | 27.8.2013 | komentárov: 2136

Obrazok Či rodiť doma alebo v zdravotníckom zariadení je otázka, na ktorú existujú argumenty podporujúce obe možné odpovede. Tými najčastejšími argumentmi stojacimi na strane „za“ sú tie, ktoré do popredia kladú právo slobodnej voľby ženy. Podľa týchto názorov je právom ženy rozhodnúť sa čo považuje za bezpečnejšie, prirodzené alebo kde sa cíti viac pohodlne. Existenciu tohto práva potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len ESĽP), ktorý potvrdil, že ženy majú právo zvoliť si domáci pôrod a štát má povinnosť im túto voľbu prakticky zabezpečiť. Otázkou je ako štát zabezpečuje túto možnosť najmä v krajinách viac tradičných.

Opozícia s ohľadom na sťažnosti pacientov navrhuje novelu zákona

Veronika Miková
 | 16.8.2013 | komentárov: 2596

Obrazok Zmenou zákona by lekárovi mala pribudnúť povinnosť, aby medzi dobami na prednostné vyšetrenia boli vyhradené dve hodiny na riadnu ordináciu, aby aj pacienti nevyužívajúci prednostné vyšetrenie mohli byť v riadnom čase ošetrení.

Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Veronika Miková
 | 14.8.2013 | komentárov: 2651

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal v júli vestník č. 10/2013 ktorý obsahuje informácie o platobnej neschopnosti zdravotných poisťovní za mesiac máj 2013. Podľa údajov z vestníka všetky tri zdravotné poisťovne splnili platobnúschopnosťpodľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nizoral nevhodný na užívanie

Veronika Miková
 | 9.8.2013 | komentárov: 1384

Obrazok Lieky určené na perorálne užívanie s obsahom Ketokonazolu nie sú podľa Výboru pre lieky na humánne použitie pri Európskej liekovej agentúre, vhodné na užívanie. Dôvodom je riziko poškodenia pečene, ktoré prevyšuje nad prínosom lieku.

Reexporty: Zákaz vývozu liekov, ktoré by nám mohli chýbať

Veronika Miková
 | 1.8.2013 | komentárov: 2615

Obrazok Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len "ŠUKL") vydal rozhodnutia, ktorými zakázal vývoz troch druhov liekov. Konkrétne ide o Inspra 25 mg, Clexane 2000 a Azilect.

Nočná práca bez výnimky aj pre sestry a pôrodné asistentky

Veronika Miková
 | 11.7.2013 | komentárov: 1442

Obrazok Ústavný súd Slovenskej republiky opäť nepotešil sestry a pôrodné asistentky. Podľa rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2012 je zákonník práce v rozpore s ústavou.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spustilo novu informačnú kampaň pre pacientov

Veronika Miková
 | 5.7.2013 | komentárov: 2014

Obrazok V novej aplikácii nájdu pacienti informácie rozdelené do troch oblastí: základné pojmy, otázky pre môjho lekára a praktické informácie.