Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Tomáš Szalontay


Rozhodnutie odvolacieho súdu vo veci genetického patentu v prospech spoločnosti Myriad

Tomáš Szalontay
 | 26.8.2012 | komentárov: 3675

U.S. Federal Appeals Court opätovne potvrdil právo spoločnosti Myriad Genetics Inc. patentovať dva gény súvisiace s rakovinou prsníka a vaječníkov po tom, čo mu bol tento aktuálny prípad vrátený z U.S. Supreme Court na nové konanie.

Chirurgovia požadujú od Kongresu povolenie transplantácií medzi HIV pozitívnymi

Tomáš Szalontay
 | 21.8.2012 | komentárov: 629

Obrazok Podľa zástancov zrušenia súčasného zákona môže zmena zachrániť tisícku životov ročne

Prípad Ketreb proti Francúzsku

Tomáš Szalontay
 | 20.8.2012 | komentárov: 1586

Obrazok Francúzske úrady zlyhali v povinnosti predchádzať samovraždám vo väzení: prípad súvisel s obesením drogovo závislého väzňa vo väznici, ktorý bol odsúdený za ozbrojené prepadnutie.

Oliver Brüstle v. Greenpeace eV.

Tomáš Szalontay
 | 20.7.2011 | komentárov: 1566

Obrazok Uverejňujeme preklad stanoviska generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora M. Yves Bota k prípadu Oliver Brüstle v. Greenpeace eV. V tomto prípade má Európsky súdny dvor poprvýkrát za úlohu posúdiť využitie embryí na priemyselné a obchodné účely. Predbežnú otázku týkajúcu sa interpretácie termínu ľudské embryo Európskemu súdnemu dvoru predložil nemecký Bundesgerichtshof - federálny súd, ktorý rozhodoval o odvolaní Olivera Brustla voči rozhodnutiu Federálneho patentového súdu. Stanovisko gen. advokáta je významné najmä preto, že ľudské embryo európske normy (smernica 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov ) ani legislatíva mnohých členských štátov nedefinuje. Definovanie embryonálnych buniek sa totiž pasuje s problémom uzavretosti základných právnych kategórií, s ktorými teória operuje už od čias rímskeho práva- kategóriou osoby alebo veci. Určenie a definovanie právneho postavenia ľudského embrya a embryonálnych buniek lavíruje v spektre medzi týmito dvoma možnosťami, pričom v snahe vyhnúť sa etickej dileme častokrát akákoľvek definícia embrya absentuje. Stanovisko generálneho advokáta k prípadu Brüstle pripisuje bunkám schopným vyvinúť sa v ľudskú bytosť zvláštny status, ktorý bráni ich zaradeniu medzi predmety patentu z dôvodu ochrany ľudskej dôstojnosti. Patentovanie nie je prípustné ani vtedy, ak sa využívajú embryonálne kmeňové (pluripotentné) bunky, ak si ich použitie vyžiadalo zničenie alebo modifikáciu ľudského embrya.

Jack Kevorkian – Doctor Death

Tomáš Szalontay
 | 14.6.2011 | komentárov: 12

Obrazok „Jeho úmyslom nie je niekoho zabiť, ale zmierňovať jeho utrpenie, to je doktor Kevorkian,“ tak charakterizoval Jacka Kevorkiana jeho častý obhajca, Geoffrey Fieger.

Encyklopédia bioetiky: Informovaný súhlas

Tomáš Szalontay
 | 28.4.2011 | komentárov: 1477

Obrazok V roku 2004 bola vydaná 3. edícia Encyklopédie bioetiky. Jedná sa o dielo s neuveriteľným rozsahom, ktoré systematizuje podstatné pojmy a inštitúty majúce svoje miesto v bioetike a v medicínskom práve. Toto dielo je výsledkom práce tímu popredných odborníkov svetového mena na oblasť bioetiky a medicínskeho práva. V nasledujúcom texte vám vďaka prekladu Tomáša Szalontaya ponúkame preklad kapitoly „Informovaný súhlas“ v ktorom sa jeho autori T. BEAUCHAMP a R. FADEN zaoberajú týmto inštitútom nie len z právneho pohľadu, ale predovšetkým ho rozoberajú aj z jeho filozoficko-etických stránok a ponúkajú pohľad na jeho historický vývoj.

Ako sa z umierania stala životná kríza

Tomáš Szalontay
 | 27.2.2011 | komentárov: 1541

Obrazok Polemika týkajúca sa témy eutanázie je prejavom záujmu americkej spoločnosti v oblasti biopolitických tém týkajúcich sa rozhrania života a smrti (1). Väčšina štátov zakazuje lekárom aktívne pomáhať pacientom pri urýchlení smrti, ale pripúšťa pacientovi právo odmietnuť nechcenú život podporujúcu liečbu (pasívna eutanázia). V súčasnosti Oregon je jediným štátom ktorý sa odchyľuje od tohto štandardu. Na základe zákona o dôstojnej smrti (Death with Dignity Act) z roku 1995 je povolené, aby lekári predpísali smrtiaci liek pacientom, pričom následne pacient tento liek sám užije (asistovaná samovražda), avšak lekár pacientovi podať dávku tohto lieku sám nemôže (aktívna eutanázia).

Dve výzvy pre doktrínu dvojitého účinku: eutanázia a potrat

Tomáš Szalontay
 | 14.1.2011 | komentárov: 576

Obrazok Princíp dvojitého účinku sa často využíva na posudzovanie otázok morálnej prípustnosti pri hraničných zákrokoch medicíny. V zahraničnej literatúre nájdeme úvahy o aplikácii tohoto princípu aj v témach zaoberajúcich sa problematikou eutanázie a paliatívnej starostlivosti. V nasledujúcom článok, ktorý bol v roku 2002 uverejnený v Journal of Medical Ethics jeho autor polemizuje s opodstatnenosťou používania princípu dvojitého účinku pri posudzovaní morálnej prípustnosti paliatívnej starostlivosti, aktívnej priamej eutanázie a potratu.

Etické dilemy zákonom ustanovených komisií pri nedobrovoľnej hospitalizácii duševne chorých osôb

Tomáš Szalontay
 | 23.11.2010 | komentárov: 2

Zákonná úprava konania o nútenej hospitalizácii duševne chorých osôb je prítomná v právnych poriadkoch demokratických štátov. Viaceré znaky sú spoločné, no každá právna úprava vykazuje svoje špecifiká. O detencii fyzických osôb rozhodujú v Izraeli komisie zložené z troch členov, pričom dvaja členovia sú psychiatri a jeden je právnik. Ponúkame vám odborný článok, v ktorom jeho autori oboznamujú čitateľov so základnými parametrami konania ako aj s dilemami, ktoré aplikácia zákona prináša v praxi. Článok preložil Tomáš Szalontay.